Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZOLOFT 100 MG 56X100MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101534

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101534
Kód EAN:
Kód SÚKL: 119515
Doplněk názvu: 100MG TBL FLM 56
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Proč užívat Zoloft? Přípravek Zoloft je určen především k léčbě příznaků deprese, jak doprovázené úzkostí, tak i bez ní. Lze jím léčit také nemocné, u kterých k depresi dochází opakovaně, i nemocné, kde se deprese střídají s mánií (chorobně dobrá nálada a urychlení psychických funkcí). Sertralin je dále určen k léčbě obsedantně - kompulsivních (nutkavých) poruch, panických úzkostných poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, z davu, z opuštění domova) nebo bez ní a potraumatických stresových poruch nebo sociální fobie (také známou jako sociální úzkost, což znamená strach ze setkání s novými lidmi, obava býti jimi kritizován). Přípravek mohou pro léčbu obsedantně - kompulsivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let. U deprese, panických poruch, potraumatických stresových chorob a sociální fobie lze přípravek podávat jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním objevení příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.

Příbalový leták

ZOLOFT

sp.zn. sukls11036/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Zoloft 50 mg 

Zoloft 100 mg 

potahované tablety 

(sertralinum) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Zoloft a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoloft užívat  

3. 

Jak se přípravek Zoloft užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Zoloft uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ZOLOFT a k čemu se používá 

 
Přípravek  Zoloft  obsahuje  léčivou  látku  sertralin.  Sertralin  patří  do  skupiny  látek  nazývaných 
inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI);  tyto  léky  se  používají  k léčbě  deprese  a/nebo 
úzkosti.  
 
Přípravek Zoloft je určen k léčbě  

deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých) 

sociální úzkostné poruchy (u dospělých) 

posttraumatické stresové poruchy (u dospělých) 

panické poruchy (u dospělých) 

obsedantně-kompulzivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)  

 
Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítít smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo se 
těšit ze života jako dříve. 
 
Obsedantně-kompulzivní  porucha  a  panická  porucha  jsou  onemocnění  související  s úzkostí,  při  níž 
trpíte  utkvělými  představami  (obsesemi),  které  Vás  nutí  provádět  neustálé  rituály  (nutkání  - 
kompulze). 
 
Posttraumatická  stresová  porucha  je  stav,  který  se  může  projevit  po  velmi  emočním  traumatickém 
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.  
 
Sociální  úzkostná  porucha  (sociální  fóbie)  je  onemocnění  související  s úzkostí.  Je  charakterizováno 
pocity  intenzívní  úzkosti  nebo  strachu  ze  společenských  situací  (např.  rozhovor  s neznámým 
člověkem,  mluvení  před  velkou  skupinou  osob,  jedení  nebo  pití  před  ostatními,  nebo  obavy,  že  se 
chováte trapně).  

 
Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby. 
 
Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist(a), proč Vám byl přípravek Zoloft předepsán. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZOLOFT užívat 

 
Neužívejte přípravek Zoloft 

jestliže  jste  alergický(á)  na  sertralin  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO  jako  je  selegilin, 
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte 
počkat  alespoň  týden,  než  zahájíte  léčbu  IMAO.  Po  ukončení  léčby  IMAO  musíte  počkat 
alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.  

jestliže užíváte lék pimozid (lék pro léčbu mentálních poruch jako je např. psychóza). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Zoloft se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Léky  nemusí  být  vždy  vhodné  pro  každého.  Před  užitím  přípravku  Zoloft  sdělte  svému  lékaři,  zda 
trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících onemocnění: 
 

pokud  trpíte  epilepsií  nebo  se  u  Vás  křeče  (záchvaty)  projevily  v  minulosti.  Máte-li  záchvat, 
informujte ihned svého lékaře. 

pokud  trpíte  maniodepresivním  onemocněním  (bipolární  porucha)  nebo  schizofrenií. 
Procházíte-li manickou epizodou, informujte ihned svého lékaře. 

pokud máte nebo jste  někdy  měl(a) sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození 
(viz níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy). 

pokud trpíte serotoninovým syndromem. Užíváte-li spolu se sertralinem určité léky, může se ve 
vzácných případech tento syndrom objevit (příznaky viz kapitola 4 Možné nežádoucí účinky). 
Váš lékař by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl(a). 

pokud  máte  nízkou  hladinu  sodíku  v krvi,  protože  k tomu  může  dojít  v  důsledku  léčby 
přípravkem Zoloft. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi, protože tyto 
léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi. 

pokud jste starší pacient(ka), je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké 
hladiny sodíku v krvi (viz výše). 

pokud trpíte onemocněním jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku 
Zoloft. 

pokud trpíte cukrovkou; Vaše hladina krevní glukózy může být přípravkem Zoloft ovlivněna a 
užívání léků na cukrovku může být nutné přizpůsobit. 

pokud  trpíte  krvácivostí  nebo  užíváte  léky,  které  ředí  krev  (např.  kyselina  acetylsalicylová 
(aspirin), nebo warfarin), nebo které zvýšují riziko krvácení. 

pokud jste dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Zoloft lze použít pouze k léčbě dětí a 
dospívajících  ve  věku  6-17  let  trpících  obsedantně-kompulzivní  poruchou  (OCD).  Pokud  se 
s tímto  onemocněním  léčíte,  Váš  lékař  Vás  bude  pečlivě  kontrolovat  (viz  níže  Děti  a 
dospívající). 

pokud podstupujete elektrokonvulzivní léčbu (ECT). 

pokud máte potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku). 

pokud  Vám  lékař  po  vyšetření  na  elektrokardiogramu  (EKG)  sdělil,  že  máte  abnormalitu 
záznamu srdeční činnosti, známou jako prodloužení QT intervalu. 

 
Neklid/akatizie 

Užití sertralinu bylo spojováno s úzkostným neklidem a potřebou pohybu, často s neschopností klidně 
stát  nebo  sedět  (akatizií).  Toto  se  objevuje  nejčastěji  během  prvních  týdnů  léčby.  Zvyšování  dávky 
může být škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře. 
 
Abstinenční příznaky 
Nežádoucí  účinky  související  s ukončením  léčby  (abstinenční  příznaky)  jsou  častým  jevem,  zvláště, 
je-li léčba ukončena náhle (viz bod 3: Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zoloft a bod 4: Možné 
nežádoucí účinky). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby, dávkování a rychlosti, 
s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity. U některých pacientů 
mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika prvních dnů po ukončení léčby. Většinou 
tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U některých pacientů přetrvávají déle (2-3 měsíce 
nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se doporučuje postupné snižování dávky po dobu několika 
týdnů nebo měsíců, vždy se o nejvhodnějším způsobu ukončení léčby poraďte s lékařem. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkostné poruchy 
Trpíte-li  depresí  a/nebo  úzkostnou  poruchou,  můžete  někdy  přemýšlet  o  sebepoškození  nebo 
sebevraždě.  Tyto  myšlenky  mohou  být  výraznější,  pokud  se  poprvé  začínáte  léčit  antidepresivy, 
protože u těchto léků trvá déle, než začnou účinkovat, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle.  
 
Myšlenky podobné těmto můžete mít: 

pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel(a) o sebepoškození nebo sebevraždě. 

pokud  jste  mladý  dospělý  pacient.  Informace  z klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  dospělých  mladších  25  let  s psychickými  stavy,  kteří  byli  léčeni 
antidepresivy. 

Uvažujete-li někdy o sebepoškození nebo sebevraždě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte rovnou do 
nemocnice. 
 
Může  být  pro  Vás  prospěšné  svěřit  se  příbuzným  nebo  přátelům  s tím,  že  trpíte  depresí  nebo  máte 
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této Příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli, jestliže 
si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou znepokojeni změnami 
ve Vašem chování. 
 
Děti a dospívající 
Sertralin  by  neměli  běžně  užívat  děti  a  dospívající  do  18  let,  s  výjimkou  pacientů  s  obsedantně 
kompulzivní  poruchou.  U  pacientů  do  18  let,  kteří  se  léčí  některým  z  této  skupiny  přípravků,  je 
zvýšené  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků,  jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu,  myšlenky  na 
sebepoškození nebo sebevraždu (sebevražedné myšlenky) a nepřátelské jednání (převážně agresivita, 
vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Zoloft pacientům mladším 18 let předepsat, 
pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud  Vám lékař předepsal přípravek Zoloft a jste 
mladší  18  let  a  chcete  se  poradit,  navštivte,  prosím,  lékaře  znovu.  Jestliže  se  u  Vás  během  léčby 
přípravkem  Zoloft  rozvine  nebo  zhorší  některý  z  výše  uvedených  příznaků,  měl(a)  byste  o  tom 
informovat  lékaře.  Rovněž  dlouhodobé  bezpečnostní  účinky  přípravku  Zoloft  ve  vztahu  k  dalšímu 
růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Zoloft 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Některé  léky  mohou  ovlivnit  účinky  přípravku  Zoloft  a  přípravek  Zoloft  může  snížit  účinek  jiných 
současně užívaných léků. 
 
Užívání přípravku Zoloft s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: 

Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (pro léčbu depresí) 
a  selegilin  (pro  léčbu  Parkinsonovy  choroby),  antibiotikum  linezolid  a  methylenová  modř 

(používaná k léčbě vysoké hladiny methemoglobinu v krvi). Neužívejte přípravek Zoloft spolu 
s těmito léky.  

Léky  pro  léčbu  mentálních  poruch  jako  je  např.  psychóza  (pimozid).  Neužívejte  přípravek 
Zoloft spolu s pimozidem. 

 
Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků: 

Bylinné  přípravky  obsahující  třezalku  tečkovanou  (Hypericum  perforatum).  Účinek  třezalky 
může přetrvávat i 1-2 týdny.  

Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan. 

Léky pro léčbu silné bolesti (např. tramadol). 

Léky  užívané  při  anestezii  nebo  léčbě  chronické  bolesti  (fentanyl,  mivakurium  a 
suxamethonium). 

Léky pro léčbu migrény (např. sumatriptan). 

Léky na ředění krve (warfarin). 

Léky  pro  léčbu  bolesti/artritidy  (nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSA),  jako  je  ibuprofen, 
kyselina acetylsalicylová (aspirin). 

Sedativa (diazepam). 

Diuretika (odvodňovací, močopudné přípravky). 

Léky pro léčbu epilepsie (fenytoin, fenobarbital a karbamazepin). 

Léky pro léčbu cukrovky (tolbutamid). 

Léky  pro  léčbu  nadměrné  tvorby  žaludečních  kyselin,  vředů  a  pálení  žáhy  (cimetidin, 
omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol). 

Léky pro léčbu mánie a deprese (lithium). 

Jiné léky pro léčbu deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin). 

Léky  pro  léčbu schizofrenie  a jiných  mentálních  poruch  (např. perfenazin,  levomepromazin  a 
olanzapin). 

Léky pro léčbu vysokého krevního tlaku, bolesti na hrudi a k úpravě srdečního rytmu (jako je 
verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon). 

Léky  pro  léčbu  bakteriálních  infekcí  (jako  je  rifampicin,  klarithromycin,  telithromycin  a 
erythromycin). 

Léky pro léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, 
flukonazol). 

Léky  pro  léčbu  HIV/AIDS  a  žloutenky  typu  C  (inhibitory  proteázy  jako  je  ritonavir  a 
telaprevir). 

Léky pro léčbu nevolnosti a zvracení po operaci nebo chemoterapii (aprepitant). 

Léky, které mohou zvýšit riziko změn elektrické aktivity srdce (např. některá antipsychotika a 
antibiotika).  

 
Přípravek Zoloft s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety přípravku Zoloft se mohou užívat s jídlem i bez jídla.  
 
Během léčby přípravkem Zoloft je třeba se vyhnout konzumaci alkoholických nápojů.  
 
Sertralin  nesmí  být  užíván  současně  s grapefruitovou  šťávou,  protože  by  mohla  zvýšit  hladinu 
sertralinu v těle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně stanovena. Sertralin Vám bude v těhotenství podán 
pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro Vás převyšuje možné riziko pro vyvíjející se dítě 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Zoloft. Užívání 
léků  podobných  přípravku  Zoloft  během  těhotenství,  zvláště  v posledních  3  měsících,  může  u  dětí 
zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců, 

který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním  a  promodráním.  Tyto  příznaky  se  obvykle  projeví  během 
prvních  24  hodin  po  porodu.  Pokud  tyto  příznaky  zpozorujete  u  svého  dítěte,  okamžitě  kontaktujte 
dětského lékaře. 
 
Vaše  narozené  dítě  může  rovněž  prodělávat  další  stavy,  které  se  obvykle  objeví  během  prvních  24 
hodin po narození. Příznaky zahrnují: 

•  potíže s dýcháním 

•  namodralá kůže nebo přehřívání, či podchlazení těla 

•  namodralé rty 

•  zvracení nebo potíže s krmením 

•  únava, nespavost nebo nadměrný pláč 

•  ztuhlé nebo ochablé svaly 

•  třes, chvění nebo křeče 

•  zesílené reflexní reakce  

•  podrážděnost 

•  nízká hladina krevního cukru. 

 
Objeví-li  se  u  Vašeho  dítěte  po  narození  některý  z těchto  příznaků,  nebo  pokud  máte  obavy  o  jeho 
zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí. 
 
Existují důkazy o tom, že sertralin přechází do mateřského mléka. Sertralin je možné podat kojícím 
ženám pouze tehdy, usoudí-li Váš lékař, že přínos převyšuje možné riziko pro dítě. 
 
Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by 
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani 
neobsluhujte  stroje,  dokud  nebudete  vědět,  jak  tento  lék  ovlivňuje  Vaši  schopnost  tyto  činnosti 
vykonávat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ZOLOFT užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je: 
 
Dospělí:  

Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha 
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato 
denní  dávka  může  být  zvyšována  po  50  mg  v alespoň  jednotýdenních  intervalech  během 
několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.  

 

Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha  
U  panické  poruchy,  sociální  úzkostné  poruchy  a  posttraumatické  stresové  poruchy  se  léčba 
zahajuje dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být 
poté  zvyšována  po  50  mg  během  několika  týdnů.  Maximální  doporučená  dávka  je  200  mg 
denně.  

 

Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek  Zoloft  lze  užít  pouze  k léčbě  dětí  a  dospívajících  s obsedantně-kompulzivní  poruchou  ve 
věku 6-17 let. 

Obsedantně-kompulzivní porucha: 
Děti  ve  věku  6-12  let:
  doporučená  zahajovací  dávka  je  25  mg  denně.  Po  týdnu  může  lékař 
dávku zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.  
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Maximální dávka 
je 200 mg denně.  

 
Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho doporučením. 
 
Způsob podání: 
 
Tablety přípravku Zoloft je možné užívat s jídlem i bez jídla. 
Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer. 
 
Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na Vaší 
odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba deprese 
by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zoloft, než jste měl(a) 
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Zoloft, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte 
nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam ještě nějaký lék 
zbývá.  
 
Příznaky  předávkování  jsou  ospalost,  nevolnost  a  zvracení,  zrychlený  tep,  třes,  neklid,  závrať  a  ve 
vzácných případech bezvědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zoloft 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokud  náhodou 
zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zoloft  
Přípravek  Zoloft  nevysazujte,  dokud  Vám  to  nedoporučí  Váš  lékař.  Před  ukončením  léčby  tímto 
přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle přestanete 
tento  lék  užívat,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky,  jako  je  závrať,  otupělost,  poruchy  spánku, 
neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý z těchto účinků 
nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Zoloft, konzultujte to se svým lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejčastějším nežádoucím účinkem je nevolnost. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jsou často s 
pokračující léčbou mírnější nebo vymizí. 
 
Informujte svého lékaře ihned: 
Zaznamenáte-li  jakýkoli  z  následujících  příznaků  po  užití  tohoto  léku;  tyto  příznaky  mohou  být 
závažné. 

•  Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme), (může 

postihnout  ústa  a  jazyk).  Toto  může  být  příznakem  Stevens-Johnsonova  syndromu  nebo 
toxické epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám Váš lékař ukončí léčbu.  

•  Alergické  reakce  nebo  alergie,  které  mohou  zahrnovat  příznaky,  jako  je  svědivá  vyrážka, 

obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů. 

•  Zaznamenáte-li  neklid,  zmatenost,  průjem,  zvýšenou  teplotu  nebo  zvýšený  krevní  tlak, 

nadměrné  pocení  a  rychlý  srdeční  tep.  Toto  jsou  příznaky  serotoninového  syndromu.  Ve 
vzácných případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné 
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit. 

•  Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater. 

•  Zaznamenáte-li  příznaky  deprese  s  myšlenkami  na  sebepoškození  nebo  sebevraždu 

(sebevražednými myšlenkami). 

•  Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Zoloft pocit neklidu a nejste schopen(schopna) 

klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný(á). 

•  Proděláváte-li záchvat (křečí). 

•  Procházíte-li manickou epizodou (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Nespavost,  závrať,  ospalost,  bolest  hlavy,  průjem,  nevolnost,  sucho  v  ústech,  porucha  ejakulace, 
únava. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

•  Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu,  

•  deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost, neklid, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání 

zubů,  

•  otupělost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti,  

•  poruchy zraku, zvonění v uších,  

•  bušení srdce, návaly horka, zívání,  

•  bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost,  

•  vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, porucha erekce, bolest na hrudi 

•  bolest kloubů, 

•  malátnost. 
 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

•  Infekce horních cest dýchacích, rýma, 

•  přecitlivělost,  

•  nízká hladina hormonů štítné žlázy, 

•  halucinace, pocit příliš velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení, agrese, 

•  křeče,  neovladatelné  stahy  svalů,  porucha  koordinace,  nadměrné  pohyby,  ztráta  paměti, 

snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, mdloby, migréna,  

•  zvětšené zornice,  

•  bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly,  

•  potíže s dýcháním, sípání, dušnost, krvácení z nosu,  

•  zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání,  

•  otok  oka,  červené  skvrny  na  kůži,  otok  obličeje,  ztráta  vlasů,  studený  pot,  suchá  kůže, 

kopřivka, svědění, 

•  zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby,  

•  močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči, zvýšená četnost močení, potíže 

s močením, únik moči, 

•  krvácení z pochvy, sexuální porucha, ženská sexuální porucha, nepravidelná menstruace, otok 

končetin,  třesavka,  horečka,  slabost,  žízeň,  zvýšení  hladin  jaterních  enzymů,  snížení  tělesné 
hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

•  Střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního 

cukru,  

•  fyzické  příznaky  v  důsledku  stresu  nebo  emocí,  léková  závislost,  psychotické  poruchy, 

paranoia, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace,  

•  závažné alergické reakce, 

•  kóma  (bezvědomí),  neobvyklé  pohyby,  potíže  s  pohybem,  zvýšená  citlivost,  porucha 

smyslového vnímání,  

•  zelený  zákal,  porucha  slzení,  tečky  v  zorném  poli,  dvojité  vidění,  bolestivost  očí  ze  světla, 

překrvené oči,  

•  obtížná kontrola hladin krevního cukru (cukrovka), 

•  srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a dolních 

končetinách,  stažení  hrdla,  zrychlené  dýchání,  zpomalené  dýchání,  potíže  s  mluvením, 
škytavka,  

•  krev  ve  stolici,  zánět sliznice  dutiny  ústní,  vředy  na jazyku,  poruchy  zubů,  poruchy jazyka, 

vředy v ústech, porucha funkce jater,  

•  puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury vlasu, změna pachu kůže, poruchy kostí, 

•  snížený objem moči, opožděný začátek močení, krev v moči, 

•  silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z 

genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů,  

•  kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze, neobvyklé laboratorní testy, poruchy spermatu, 

zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, zranění, roztažení srdečních cév. 

•  Během  léčby  sertralinem  nebo  krátce  po  ukončení  léčby  byly  hlášeny  případy 

sebevražedných představ a chování (viz bod 2). 

 
Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

•  Pokles  počtu  bílých  krvinek  a  krevních  destiček,  endokrinní  potíže,  nízká  hladina  sodíku 

v krvi, zvýšení hladin krevního cukru, 

•  děsivé neobvyklé sny, sebevražedné chování,  

•  zablokovaná čelist, potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, svalové napětí, potíže 

s chůzí a ztuhlost, křeče a nedobrovolné pohyby svalů), náhlá silná bolest hlavy (jež může být 
příznakem závažného stavu známého jako Syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce), 

•  poruchy vidění, rozdílná velikost zorniček, neobvyklé krvácení (jako je krvácení z žaludku), 

postupující  jizvení  plicní  tkáně  (intersticiální  plicní  onemocnění),  zánět  slinivky  břišní, 
závažné onemocnění jater, žlutá kůže a oči (žloutenka),  

•  otok  kůže,  citlivost  kůže  na  světlo,  svalové  křeče,  zvětšení  prsů,  porucha  srážlivosti  krve, 

změny ve výsledcích laboratorních testů, noční pomočování, 

•  točení hlavy, mdloby nebo tlak na hrudi, které mohou být příznaky změn elektrické aktivity 

srdce (pozorované na EKG) nebo nepravidelností srdečního rytmu. 

 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm pozorovaným 
u  dospělých  (viz  výše).  Nejčastější  nežádoucí  účinky  u  dětí  a  dospívajících  byly  bolesti  hlavy, 
nespavost, průjem a nevolnost. 
 

Příznaky objevující se po ukončení léčby 
Ukončíte-li  náhle  užívání  tohoto  přípravku,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky  jako  je  závrať, 
otupělost,  poruchy  spánku,  neklid  nebo  úzkost,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zvracení  a  třes  (viz  bod  3 
„Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zoloft“).  
 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek ZOLOFT uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
"Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Zoloft obsahuje 
 
Zoloft 50 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum, odpovídající sertralinum 
50 mg. 
 
Zoloft 100 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum, odpovídající sertralinum 
100 mg. 
 
Pomocné  látky  jsou:  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  vápenatého  (E341),  mikrokrystalická  celulosa 
(E460),  hyprolosa  (E463),  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ  A),  magnesium-stearát  (E572), 
hypromelosa 2910/3cP (E464),  hypromelosa  2910/5cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol  400 
(E1521), makrogol 6000 (E1521) a polysorbát 80 (E433).  
 
Jak přípravek Zoloft vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Zoloft  50  mg:  bílé,  oválné,  potahované  tablety  s  půlicí  rýhou  (10,3  x  4,2  mm),  označené  na  jedné 
straně „PFIZER“, na druhé straně „ZLT-50“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 

Zoloft 100 mg: bílé, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety (13,1 x 5,2 mm), označené na jedné 
straně „PFIZER“, na druhé straně „ZLT-100“. 
 
Zoloft 50 mg potahované tablety: 
PVC/Al blistr obsahující 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 200, 294, 300 nebo 500 tablet. 
 
Zoloft 100 mg potahované tablety:  
PVC/Al blistr obsahující 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 200, 294, 300 nebo 500 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce: 
Haupt Pharma Latina S.r.l, S.S. 156 Km 47, 600, 04100 Borgo San Michele (Latina), Itálie 
Pfizer manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 790901 Freiburg, 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Rakousko  

Tresleen 

Belgie, Lucembursko 

Serlain 

Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Švédsko 

Zoloft 

Irsko, Malta, Velká Británie 

Lustral 

Španělsko 

Besitran 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 8. 2017 

Recenze

Recenze produktu ZOLOFT 100 MG 56X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLOFT 100 MG 56X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám