Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

XORIMAX 250 MG POTAH. TABLETY 12X250MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34201

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 34201
Kód EAN:
Kód SÚKL: 18520
Doplněk názvu: 250MG TBL FLM 12
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
K čemu se používá Xorimax? Cefuroxim axetil se užívá k léčbě mírných až středně závažných bakteriálních infekcí, způsobených mikroorganizmy citlivými na cefuroxim. Lékař Vám může předepsat tento přípravek na: - infekci uší, nosu a hrdla (akutní zánět středního ucha, zánět dutin, tonsilitida, faryngitida); - infekci v oblasti hrudníku (bronchitida); - infekci močových cest (zánět močového měchýře); - infekci kůže a měkkých tkání (furunkulóza, pyodermie, impetigo); - kapavku (sexuálně přenosné onemocnění); - časná stádia Lymeské boreliózy (bakteriální onemocnění přenášené klíšťaty) a následná prevence pozdních komplikací u dospělých a dětí nad 12 let.

Příbalový leták

XORIMAX

1/7
sp. zn. sukls2748/2013
sp.zn.sukls217076/2012, sukls2875/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Xorimax 125 mg potahované tablety
Xorimax 250 mg potahované tablety
Xorimax 500 mg potahované tablety
cefuroximum axetilli

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Xorimax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xorimax užívat
3. Jak se přípravek Xorimax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Xorimax uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK XORIMAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Xorimax je antibiotikum, které se užívá k léčbě dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které
způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.
Přípravek Xorimax se užívá k léčbě infekcí:
krku
vedlejších nosních dutin
středního ucha
plic a hrudníku
močových cest
kůže a měkkých tkání

Přípravek Xorimax se také užívá k léčbě:
Lymeské borreliózy (infekce, kterou šíří klíšťata)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XORIMAX
UŽÍVAT
2/7
Neužívejte přípravek Xorimax:
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže se u Vás někdy vyskytla závažná alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné
betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy).

Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, neužívejte přípravek Xorimax, dokud se neporadíte se svým
lékařem.

Upozornění a opatření
Přípravek Xorimax není doporučen k léčbě dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a účinnost
není v této věkové skupině známa.
Je nutné, abyste při užívání přípravku Xorimax věnoval(a) pozornost určitým příznakům jako jsou
alergické reakce, plísňové infekce (např. Candida) a závažný průjem (pseudomembranózní
kolitida). To sníží riziko možných problémů. Viz Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost v bodě 4.
Jestliže je nutné provést vyšetření krve
Přípravek Xorimax může mít vliv na výsledek stanovení hladin cukru při vyšetření krve a testu
zvaného Coombsův test.
Pokud podstupujete tyto testy:
Sdělte osobě, která Vám bude odebírat vzorky, že užíváte přípravek Xorimax.
Další léčivé přípravky a přípravek Xorimax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.
Léčivé přípravky užívané ke snížení množství kyseliny v žaludku (např. antacida užívaná k léčbě
pálení žáhy) mohou mít vliv na účinky přípravku Xorimax.
Probenecid
Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve)
Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Antikoncepční pilulky
Přípravek Xorimax může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční
pilulky při léčbě přípravkem Xorimax, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu
antikoncepce (jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem.
Těhotenství, kojení a fertilita
Než začnete užívat přípravek Xorimax, informujte svého lékaře:
- jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete.
- jestliže kojíte.
Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Xorimax pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě.
3/7
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Xorimax Vám může způsobovat závratě a může mít další nežádoucí účinky, které mohou
snižovat Vaši bdělost.
Jestliže se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje,.
Přípravek Xorimax obsahuje aspartam:
Xorimax 125 mg obsahuje 0,2 mg aspartamu v jedné potahované tabletě.
Xorimax 250 mg obsahuje 0,3 mg aspartamu v jedné potahované tabletě.
Xorimax 500 mg obsahuje 0,4 mg aspartamu v jedné potahované tabletě.
Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte metabolickou poruchou nazývanou fenylketonurie, nebo pokud jste
na dietě s nízkým obsahem fenylalaninu, před užíváním tohoto léčivého přípravku se poraďte
s lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK XORIMAX UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Xorimax užívejte po jídle. To pomáhá k tomu, aby léčba byla účinnější.
Tablety přípravku Xorimax spolkněte celé a zapijte je vodou.
Tablety nežvýkejte, nedrťte ani nerozdělujte. To by mohlo snížit účinnost léčby.

Obvyklá dávka
Dospělí
Obvyklá dávka přípravku Xorimax je 250 mg až 500 mg dvakrát denně v závislosti na závažnosti a
typu infekce.

Děti
Obvyklá dávka přípravku Xorimax je 10 mg/kg (maximálně 125 mg) až 15 mg/kg (maximálně 250
mg) dvakrát denně v závislosti na:
závažnosti a typu infekce.

Přípravek Xorimax se nedoporučuje k užití u dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a
účinnost nejsou v této věkové skupině známy.
V závislosti na onemocnění nebo na odpovědi dítěte na léčbu, může být úvodní dávka změněna nebo
může být nutný více než jeden cyklus léčby.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může upravit dávku.
Pokud se Vás toto týká, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xorimax, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Xorimax, mohou se u Vás objevit neurologické poruchy,
zvláště se může zvýšit náchylnost ke vzniku křečí (záchvatů).
Na nic nečekejte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo běžte do nejbližší nemocnice.
Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Xorimax.

4/7
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Xorimax
Neužívejte žádnou dávku navíc, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze si vezměte
následující dávku v obvyklý čas.

Nepřestávejte přípravek Xorimax užívat bez porady s lékařem.

Je důležité, abyste dokončil(a) celý cyklus léčby přípravkem Xorimax. Nepřerušujte léčbu, pokud
Vám tak neřekne Váš lékař a to ani v případě, kdy se cítíte lépe. Pokud nedokončíte celý cyklus léčby,
infekce se může vrátit zpět.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
U malého počtu osob, které užívají Xorimax, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně
závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují:
závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok, někdy
obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním.
kožní vyrážku, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá
tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).
široce rozšířenou vyrážku s puchýři a olupující se kůží. (To mohou být příznaky tzv.
Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).
plísňové infekce. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Xorimax, způsobovat přerůstání
kvasinek (Candida) v těle, což vede k plísňovým infekcím (jako např. moučnivka). Tento
nežádoucí účinek je více pravděpodobný, pokud užíváte Xorimax po delší dobu.
závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, jako přípravek Xorimax mohou
způsobovat zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které vede k závažnému průjmu, obvykle
s příměsí krve a hlenu, bolestem břicha a horečce.
Jarisch-Herxheimerovu reakci. U některých pacientů může dojít v průběhu léčby Lymeské
borreliózy přípravkem Xorimax ke zvýšení tělesné teploty (horečka), zimnici, bolesti hlavy,
bolesti svalů a kožní vyrážce. Toto je známo jako Jarisch-Herxheimerova reakce. Příznaky
obvykle trvají několik hodin nebo až jeden den.
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo
zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů:

plísňové infekce (např. Candida)
bolest hlavy
závratě
průjem
nevolnost
bolest břicha

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
5/7
zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie)
zvýšení jaterních enzymů

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů:

zvracení
kožní vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
snížení počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají srážení krve)
nízká hladina bílých krvinek (leukopenie)
pozitivní Coombsův test

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob, ale jejich přesná četnost není známa:
závažný průjem (pseudomembranózní kolitida)
alergické reakce
kožní reakce (včetně závažných)
vysoká teplota (horečka)
zežloutnutí očního bělma nebo kůže
zánět jater (hepatitida)

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK XORIMAX UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Xorimax obsahuje
-Léčivá látka je: cefuroximum. Jedna tableta přípravku Xorimax 125 mg obsahuje
cefuroximum axetili 150,36 mg, což odpovídá 125 mg cefuroximum. Jedna tableta
přípravku Xorimax 250 mg obsahuje cefuroximum axetili 300,72 mg, což odpovídá 250
mg cefuroximum. Jedna tableta přípravku Xorimax 500 mg obsahuje cefuroximum axetili
601,44 mg, což odpovídá 500 mg cefuroximum.
-Pomocné látky jsou: jádro tablety: natrium-lauryl-sulfát, kopovidon, sodná sůl kroskarmelózy
(E468), magnesium-stearát (E470B), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), mannitol
6/7
(E421), mikrokrystalická celulóza (E460), krospovidon (E1202), mastek (E553B);
potahová vrstva: mannitol (E421), rozpustný (bramborový) škrob, mastek (E553B), oxid
titaničitý (E171) a aspartam (E951).

Jak přípravek Xorimax vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Xorimax jsou potahované tablety.

Xorimax 125 mg jsou bílé až slabě nažloutlé, oválné, bikonvexní potahované tablety.
Xorimax 250 mg jsou bílé až nažloutlé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na obou
stranách.
Xorimax 500 mg jsou bílé až nažloutlé, oválné, bikonvexní potahované tablety

Xorimax 125 mg se dodává v krabičkách obsahujících blistr(y) nebo stripy obsahující 8, 10, 12, 14,
15, 20, 24 nebo 500 tablet.
Xorimax 250 mg se dodává v krabičkách obsahujících blistr(y) nebo stripy obsahující 8, 10, 12, 14,
15, 16, 20, 24 nebo 500 tablet.
Xorimax 500 mg se dodává v krabičkách obsahujících blistr(y) nebo stripy obsahující 8, 10, 12, 14,
15, 16, 20, 24 nebo 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com

Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Cefuroximaxetil Sandoz 125 mg Filmtabletten
Cefuroximaxetil Sandoz 250 mg Filmtabletten
Cefuroximaxetil Sandoz 500 mg Filmtabletten
Belgie Cefuroxim Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten
Cefuroxim Sandoz 500 mg filmomhulde tabletten
Česká republika Xorimax 125 mg potahované tablety
Xorimax 250 mg potahované tablety
Xorimax 500 mg potahované tablety
Estonsko Cefuroxim 1A Pharma 125 mg
Cefuroxim 1A Pharma 250 mg
Cefuroxim 1A Pharma 500 mg
Řecko Cefuroxime axetil Sandoz 250 mg
Cefuroxime axetil Sandoz 500 mg
Maďarsko Xorimax 125 mg bevont tabletta
Xorimax 250 mg bevont tabletta
Xorimax 500 mg bevont tabletta
Irsko Ceftal 125mg Tablets (PA 372/7/4)
Ceftal 250mg Tablets (PA 372/7/5)
Litva Xorimax 125 mg dengtos tablets
Xorimax 250 mg dengtos tablets
Xorimax 500 mg dengtos tablets
Lucembursko Cefuroxim Sandoz 250 mg comprimés pelliculés
7/7
Cefuroxim Sandoz 500 mg comprimés pelliculés
Lotyšsko Xorimax 125 mg apvalkots tabletes
Xorimax 250 mg apvalkots tabletes
Xorimax 500 mg apvalkots tabletes
Nizozemsko Cefuroximaxetil 125, omhulde tabletten 125 mg
Cefuroximaxetil 250, omhulde tabletten 250 mg
Cefuroximaxetil 500, omhulde tabletten 500 mg
Polsko Xorimax 125 mg tabletki powlekane
Xorimax 250 mg tabletki powlekane
Xorimax 500 mg tabletki powlekane
Portugalsko CEFUROXIMA Sandoz 250 mg COMPRIMIDOS
CEFUROXIMA Sandoz 500 mg COMPRIMIDOS
Slovenská republika Xorimax 125 mg
Xorimax 250 mg
Xorimax 500 mg
Španělsko Cefuroxima Sandoz 125 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Cefuroxima Sandoz 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Cefuroxima Sandoz 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Velká Británie Cefuroxime axetil 125mg Tablets (PL 04416/0626)
Cefuroxime axetil 250mg Tablets (PL 04416/0627)

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 03/2013


Recenze

Recenze produktu XORIMAX 250 MG POTAH. TABLETY 12X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu XORIMAX 250 MG POTAH. TABLETY 12X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám