Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

XANAX 1 MG 30X1MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14659

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 14659
Kód EAN: 8594036500860
Kód SÚKL: 96977
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek Xanax je indikován k léčbě příznaků: - úzkosti; - panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. Přípravek Xanax budete užívat pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls65144/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta  

 

XANAX 0,25 mg  

XANAX 0,5 mg  

XANAX 1 mg  
XANAX 2 mg
  

tablety 

 alprazolamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek XANAX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX užívat 

3. 

Jak se přípravek XANAX užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek XANAX uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek XANAX a k čemu se používá 

 
Přípravek XANAX obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů. 
Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění 
a uklidnění). 
 
Přípravek XANAX je indikován k léčbě příznaků:  

úzkosti 

panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. 

 
Přípravek  XANAX  Vám  lékař  předepíše  pouze  v případech,  kdy  jsou  příznaky  závažné,  omezující 
nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX užívat 

 
Neužívejte  přípravek XANAX 

 

trpíte-li  onemocněním  myasthenia  gravis  (onemocnění  charakterizované  výraznou  svalovou 
slabostí) 

 

jestliže jste alergický(á) na benzodiazepiny, léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností 

 

trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku) 

 

máte-li těžkou poruchu funkce jater. 

 
Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku XANAX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště týka-li se Vás 
některá z uvedených skutečností:  

 

pokud  náhle  vysadíte  nebo  rychle  snížíte  dávku,  protože  může  dojít  ke  vzniku  abstinenčního 
syndromu 

 

máte-li onemocnění jater nebo ledvin 

 

trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony 

 

máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků 

 

trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy 

 

užíváte-li  přípravek  XANAX  dlouhodobě.  Váš  lékař  bude  pravidelně  přehodnocovat  potřebu 
další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti. 

 

jste-li starší pacient(ka) nebo jste oslaben(a). Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku. 

 
Vznik závislosti 
Používání  léků  ze  skupiny  benzodiazepinů  může  vést  ke  vzniku  návyku  a  emocionální/fyzické 
závislosti k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u 
pacientů  se  sklonem  k  zneužívání  alkoholu  či  léků.  Závislost  na  lécích  se  může  vyskytnout  i  při 
doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více 
benzodiazepiny.  
 

 

Příznaky  z vysazení:  při  rozvoji  závislosti  by  náhlé  vysazení  léku  mohlo  vyvolat  abstinenční 
příznaky.  Ty  mohou  zahrnovat  bolest  hlavy,  svalů,  nadměrnou  úzkost,  napětí,  neklid, 
zmatenost,  podrážděnost  a  nespavost.  V závažných  případech  se  mohou  vyskytnout  i:  pocit 
nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk, 
znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo 
epileptický záchvat. 

 

Během ukončování léčby přípravkem XANAX Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o 
0,5 mg každé 3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek XANAX 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Benzodiazepiny  včetně  alprazolamu  prohlubují  dále  útlum  funkcí  centrálního  nervového  systému 
(CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky 
k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními 
analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky 
(léky proti bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na 
CNS. 
 
Sdělte  svému  lékaři,  pokud  užíváte  některý  z následujících  léků;  může  být  nezbytné  upravit  dávku, 
nebo vysadit tento lék nebo přípravek XANAX: 

  ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika, 

  nefazodon, fluvoxamin a cimetidin, 

  fluoxetin,  propoxyfen,  perorální  kontraceptiva  (antikoncepce),  diltiazem  nebo  makrolidová 

antibiotika jako erythromycin, telithromycin, klarithromycin a troleandomycin, 

  digoxin, 

  ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV). 
 
Během  léčby  přípravkem  XANAX  nepožívejte  alkoholické  nápoje,  ani  bez  porady  s lékařem 
neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek XANAX není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Starší pacienti (pacientky) 

Benzodiazepiny  a  podobné  přípravky  se  mají  u  starších  osob  užívat  s opatrností  z důvodu  rizika 
utlumení a/nebo svalové slabosti, která se může projevit pády, což má pro tuto populaci často závažné 
důsledky. 
 
Užívání přípravku XANAX s jídlem a pitím 
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Během léčby přípravkem XANAX se nedoporučuje kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte  motorová  vozidla  ani  neobsluhujte  složité  stroje,  dokud  si  neověříte,  že  lék  na  Vás  nemá 
tlumivý účinek (nezpůsobuje Vám ospalost, poruchu koncentrace, únavu). 
 
Tablety přípravku XANAX obsahují laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek XANAX užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nejvhodnější dávkování přípravku XANAX Vám lékař stanoví na základě závažnosti Vašich příznaků 
a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížení 
dávky. 
 
LÉČBA ÚZKOSTI 
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně 
Doporučená  dávka:  podle  potřeby  Vám  lékař  dávku  zvýší  až  na  maximální  denní  dávku  4  mg, 
rozdělenou během dne do několika dávek 
 
LÉČBA PANICKÝCH PORUCH 
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním 
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše o 1 mg každé 
3-4 dny.  
 
Použití přípravku XANAX 2 mg 
Je-li  třeba,  tablety  přípravku  XANAX  2  mg  je  možné  rozpůlit  nebo  rozčtvrtit.  Umístí  se  vydutou 
stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg. 
 

 

 
Je-li  třeba,  je  možné  tyto  části  dále  rozdělit.  Opět  se  umístí  vydutou  stranou  na  tvrdou  podložku  a 
tlakem palce se rozdělí – na 2 dílky s obsahem 0,5 mg. 
 

 

 
Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax: 

 

 

 
Tyto  dílky  je  možné  uchovávat  ve  speciálně  upraveném  uzávěru  lahvičky,  který  ale  není  součástí 
každého balení. 
 
Léčba starších a oslabených pacientů 
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaší snášenlivosti léku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku XANAX, než jste měl(a) 
Užijete-li více tablet, než je předepsáno (nebo užije-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou 
pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek XANAX 
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít jednu 
dávku,  užijte  až  následující  dávku  v obvyklou  dobu.  Neužívejte  dvojitou  dávku,  abyste  doplnil(a) 
zapomenutou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek XANAX  
Nikdy  sami  léčbu  neukončujte.
  Dbejte  přesně  pokynů  lékaře,  co  se  týče  velikosti  dávky  a  délky 
užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět objevit 
původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 
mg každé 3 dny. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  během  léčby  přípravkem  XANAX  vyskytnou  nežádoucí  účinky,  vznikají  zejména  na 
počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí.  
 
Velmi často hlášenými nežádoucími účinky jsou deprese, ospalost, útlum, porucha hybnosti, porucha 
paměti, nezřetelná řeč, závrať, bolest hlavy, zácpa, sucho v ústech, únava, podrážděnost.  
 
Často  se  vyskytují:  snížení  chuti  k jídlu,  zmatenost,  ztráta  orientace,  snížení sexuální  touhy,  úzkost, 
nespavost, nervozita, zvýšení sexuální touhy, porucha koordinace a rovnováhy, porucha soustředění, 
točení  hlavy,  zvýšená  spavost,  otupělost,  třes,  rozmazané  vidění,  pocit  na  zvracení,  zánět  kůže, 
poruchy sexuální výkonnosti, snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Méně  často  se  vyskytují:  mánie,  halucinace,  zuřivost,  pohybový  neklid,  ztráta  paměti,  zvracení, 
svalová slabost, pomočování, nepravidelná menstruace.  
 
S neznámou  četností  byly  hlášeny  nežádoucí  účinky:  zvýšená  hladina  hormonu  prolaktinu  v krvi, 
zvýšená nálada, agresívní a nepřátelské chování, změny myšlení, zvýšená duševní a pohybová aktivita, 
nerovnováha  nervového  systému,  porucha  svalového  napětí,  zánět  jater,  porucha  funkce  jater, 
žloutenka, dobře ohraničený otok, hlubších vrstev kůže a podkoží, zvýšená citlivost kůže na sluneční 
záření, neschopnost močit, otok končetin, zvýšení nitroočního tlaku. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek XANAX uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek XANAX obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát, 

kukuřičný  škrob,  sodná  sůl  dokusátu  s natrium-benzoátem,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý. 
Tablety 0,5 mg dále obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg dále obsahují 
barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmínu (E132). 

 
Jak přípravek XANAX vypadá a co obsahuje toto balení 
 
XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 29“ 

na druhé. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její 
rozdělení na stejné dávky. 

XANAX 0,5 mg: růžové eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 55“ 

na druhé. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její 
rozdělení na stejné dávky. 

XANAX  1  mg:  světle  fialové  eliptické  oválné  tablety,  s  půlící  rýhou  na  jedné  straně  a  nápisem 

„Upjohn 90“ na druhé. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, 
nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem „U94“, 

a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
e-mail: 

medicalInfo.cz@pfizer.com

 

 

Výrobce 
Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.4.2016 

Recenze

Recenze produktu XANAX 1 MG 30X1MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu XANAX 1 MG 30X1MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám