Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

WELLBUTRIN SR 100X150MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15116

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 15116
Kód EAN:
Kód SÚKL: 47546
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Wellbutrin SR se užívá k léčbě depresivních onemocnění. Po uspokojivé léčebné odezvě je pokračování léčby přípravkem Wellbutrin SR účinné v prevenci opětovného objevení se dalších depresivních stavů. Wellbutrin SR je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls239623/2011
a sp.zn.sukls175793/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Wellbutrin SR, 150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
(bupropioni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1) Co je přípravek Wellbutrin SR a k čemu se užívá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Wellbutrin SR užívat
3) Jak se přípravek Wellbutrin SR užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Wellbutrin SR uchovávat
6) Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Wellbutrin SR a k čemu se užívá

Přípravek Wellbutrin SR patří do skupiny léků nazývaných antidepresiva. Užívá se k léčbě deprese.

Přípravek Wellbutrin SR účinkuje prostřednictvím ovlivnění dvou chemických látek v mozku, u
kterých se předpokládá, že pomáhají regulovat náladu (dopamin a noradrenalin).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Wellbutrin SR užívat

Neužívejte přípravek Wellbutrin SR
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bupropion nebo na kteroukoli další složku přípravku
Wellbutrin SR (uvedenou v bodě 6).
jestliže máte sklony ke vzniku křečí, jako např. epilepsii
jestliže máte nádor mozku nebo míchy
jestliže obvykle konzumujete velké množství alkoholu a nyní jste s jeho konzumací přestal(a), nebo
plánujete přestat během léčby přípravkem Wellbutrin SR
jestliže jste nedávno přestal(a) užívat benzodiazepiny (léky na zklidnění, na spaní), nebo pokud
plánujete ukončení jejich úžívání v průběhu léčby přípravkem Wellbutrin SR
jestliže užíváte jakékoli jiné léky, které obsahují bupropion (jako např. přípravky k odvykání
kouření)
jestliže máte poruchu příjmu potravy, nebo jste jí měl(a) kdykoli v minulosti (např. bulimie nebo
anorexie)
jestliže máte závažné onemocnění jater
jestliže užíváte další léky k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nazývané inhibitory
monoaminooxidázy (IMAO), nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dnů.
2
Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, neužívejte přípravek Wellbutrin SR a informujte o tom
svého lékaře.


Upozornění a opatření
Přípravek Wellbutrin SR není určen pro osoby mladší 18 let, protože u těchto pacientů nebyly dosud
provedeny odpovídající studie. Pokud osoby mladší 18 let užívají antidepresiva, je u nich vyšší riziko
výskytu sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.

Před zahájením léčby přípravkem Wellbutrin SR potřebuje Váš lékař znát určité skutečnosti. To je
proto, že některé stavy mohou zvyšovat pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (viz rovněž
Možné nežádoucí účinky v bodě 4). Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, bude Vás lékař při
užívání přípravu Wellbutrin SR pečlivěji kontrolovat nebo Vám doporučí jinou léčbu.

Křeče (epileptické záchvaty)
U přípravku Wellbutrin SR bylo prokázáno, že u přibližně 1 pacienta z 1000 způsobuje křeče
(epileptické záchvaty) (viz rovněž Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky v tomto bodě nebo
Možné nežádoucí účinky v bodě 4).
Křeče se s větší pravděpodobností objeví:
pokud pravidelně konzumujete velké množství alkoholu
pokud máte cukrovku (diabetes mellitus)
pokud užíváte stimulancia nebo jiné léky ke kontrole tělesné hmotnosti nebo chuti k jídlu
pokud jste někdy měl(a) křeče
pokud jste někdy prodělal(a) těžký úraz hlavy
pokud užíváte léky, o kterých je známo, že zvyšují riziko vzniku křečí.
Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví křeče:
Přestaňte užívat přípravek Wellbutrin SR a už jej nikdy znovu neužívejte. Poraďte se se svým
lékařem.

Bipolární (maniodepresivní) porucha (extrémní výkyvy nálady)
Pokud máte bipolární poruchu, může přípravek Wellbutrin SR přivodit epizodu této nemoci.
Pokud se vám toto přihodí, okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Vyšší riziko nežádoucích účinků může být:
pokud máte potíže s játry nebo ledvinami
pokud je vám více než 65 let
Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Může být nutné podávat
nižší dávky nebo Vám budou během užívání přípravku Wellbutrin SR prováděny podrobnější
prohlídky (viz Jak se přípravek Wellbutrin SR užívá v bodě 3).

Sebevražedné myšlenky nebo zhoršení zdravotního stavu
Osoby, které trpí depresí, mohou mít občas myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné
myšlenky. Tyto myšlenky mohou být intenzivnější při prvním zahájení léčby antidepresivy. U všech
těchto léků trvá vždy určitou dobu, než dojde k rozvinutí jejich plného účinku - někdy jsou to i týdny.

Tyto myšlenky se u Vás objeví s větší pravděpodobností:
pokud jste již někdy dříve měl(a) myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky
je-li Vám méně než 25 let.
Pokud se u Vás kdykoli objeví myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky:
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Může Vám pomoci, pokud řeknete svému příbuznému nebo blízkému příteli, že trpíte depresí a
požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je rovněž požádat, aby Vám řekli, pokud
3
si budou myslet, že se u Vás deprese zhoršuje, nebo pokud mají obavy týkající se změn Vašeho
chování.

Vysoký krevní tlak a přípravek Wellbutrin SR
U některých osob užívajících přípravek Wellbutrin SR může dojít k vzestupu krevního tlaku, který
může vyžadovat léčbu. Pokud již před léčbou máte vysoký krevní tlak, může dojít k jeho zhoršení.
Toto je více pravděpodobné, pokud užíváte nikotinové náplasti jako pomoc při odvykání kouření.
Pokud máte vysoký krevní tlak, sdělte to svému lékaři.

Další léčivé přípravky a přípravek Wellbutrin SR
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud užíváte některý z následujících léků, existuje vyšší riziko vzniku křečí než obvykle (viz rovněž
Křeče (epileptické záchvaty) výše v tomto bodě):
stimulancia nebo jiné léky ke kontrole tělesné hmotnosti nebo chuti k jídlu
léky k léčbě cukrovky (diabetu)
Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete užívat přípravek
Wellbutrin SR.

Pokud užíváte některý z následujících léků, existuje vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků nebo
jiných problémů, než obvykle (viz rovněž Neužívejte přípravek Wellbutrin SR v bodě 2):
další léky k léčbě deprese (jako např. desipramin) nebo další léky k léčbě duševních onemocnění
léky k léčbě Parkinsonovy choroby (jako např. levodopa, amantadin nebo orfenadrin)
karbamazepin, fenobarbital, fenytoin k léčbě epilepsie nebo některých duševních onemocnění
některé léky k léčbě nádorových onemocnění (jako např. cyklofosfamid, ifosfamid nebo tamoxifen)
tiklopidin nebo klopidogrel, užívané převážně k léčbě srdečního onemocnění nebo cévní mozkové
příhody
některé beta-blokátory, užívané převážně k léčbě vysokého krevního tlaku
některé léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu
ritonavir nebo efavirenz, léky k léčbě HIV infekce
nikotinové náplasti (viz Vysoký krevní tlak a přípravek Wellbutrin SR v bodě 2).
Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Wellbutrin SR může snižovat účinky některých dalších léků
Pokud užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu
Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři. Je možné, že Vám bude nutné změnit léčbu
deprese.

Alkohol a přípravek Wellbutrin SR
Některé osoby mohou být citlivější k účinkům alkoholu, pokud užívají přípravek Wellbutrin SR. Váš
lékař Vám pravděpodobně doporučí, abyste během léčby přípravkem Wellbutrin SR nekonzumoval(a)
alkohol, nebo abyste jej konzumoval(a) v co nejmenším množství.

Laboratorní testy
Přípravek Wellbutrin SR může ovlivňovat výsledky některých laboratorních testů, které se používají
ke stanovení jiných léků. Pokud Vám má být provedený laboratorní test, sdělte svému lékaři nebo v
nemocnici, že užíváte přípravek Wellbutrin SR.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo pokud těhotenství plánujete, neužívejte
přípravek Wellbutrin SR bez toho, abyste se poradila se svým lékařem. Váš lékař zváží prospěch z
léčby přípravkem Wellbutrin SR během těhotenství pro Vás a rizika pro Vaše dítě.
4
Látky obsažené v přípravku Wellbutrin SR mohou přecházet do mateřského mléka. Než začnete užívat
přípravek Wellbutrin SR, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Wellbutrin SR může ovlivňovat schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje dříve, než si budete jist(a), zda nejste
přípravkem Wellbutrin SR nijak ovlivněn(a).


3. Jak se přípravek Wellbutrin SR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku se užívá
Obvyklá zahajovací dávka je jedna 150mg tableta jednou denně.
Pokud nedojde ke zlepšení deprese, může lékař dávku zvýšit na 150 mg dvakrát denně. Pokud se
zlepšení neobjeví ani po několika dalších týdnech, lze dávku zvýšit až na maximální dávku 200 mg
dvakrát denně. Jednotlivá dávka 200 mg může být podána, pokud jsou dostupné tablety o síle 200 mg.

Pokud užíváte tablety přípravku Wellbutrin SR dvakrát denně, ponechejte mezi dávkami odstup
alespoň 8 hodin. Neužívejte přípravek Wellbutrin SR krátce před spaním, protože může způsobovat
obtíže s usínáním.

U některých pacientů může být nutná nižší dávka přípravku Wellbutrin SR, aby se snížilo riziko
nežádoucích účinků:
pokud jste starší 65 let
pokud máte onemocnění jater nebo ledvin.
Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak se tablety užívají
Spolkněte tablety přípravku Wellbutrin SR celé. Nežvýkejte je, nedrťte ani nerozlamujte - pokud byste
to udělal(a), lék by se do těla uvolnil příliš rychle, což by s velkou pravděpodobností vedlo ke vzniku
nežádoucích účinků, včetně křečí.

Jak dlouho se přípravek Wellbutrin SR užívá
Neužívejte více přípravku Wellbutrin SR, než Vám doporučil Váš lékař. K dosažení plného účinku
léku je potřeba dostatečný čas, někdy i týdny.

Pravidelně kontaktujte svého lékaře, aby mohl rozhodnout, jak dlouho bude nutné pokračovat v léčbě
přípravkem Wellbutrin SR. Pokud se budete cítit lépe, může Vám lékař i přesto doporučit pokračovat
v užívání léku, aby se zabránilo návratu deprese.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Wellbutrin SR
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze si vezměte
následující tabletu v obvyklý čas.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Wellbutrin SR, než jste měl(a)
Neužívejte více tablet, než Vám doporučil Váš lékař. Pokud užijete více tablet přípraveku Wellbutrin
SR, je větší pravděpodobnost, že se u Vás objeví nežádoucí účinky, včetně křečí.
Neváhejte a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Je-li to možné, ukažte
jim balení přípravku Wellbutrin SR.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Wellbutrin SR
Nepřestávejte užívat přípravek Wellbutrin SR, pokud Vám tak neřekne Váš lékař.
5

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Křeče (epileptické záchvaty)
Křeče se mohou objevit u přibližně 1 z 1000 pacientů užívajících přípravek Wellbutrin SR.
Příznaky epileptického záchvatu zahrnují konvulze (svalové záškuby, křeče) a obvykle ztrátu vědomí.
Osoba, která prodělala epileptický záchvat, může být zmatená a nemusí si pamatovat, co se stalo.
Křeče (epileptické záchvaty) se objeví s větší pravděpodobností, pokud užijete příliš mnoho přípravku
Wellbutrin SR, pokud užíváte některé další léky, nebo pokud máte vyšší riziko vzniku křečí, než je
obvyklé (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Wellbutrin SR je zapotřebí v bodě 2).
Pokud proděláte epileptický záchvat, neužívejte již žádnou další tabletu přípravku Wellbutrin SR.
Jakmile se zotavíte, kontaktujte svého lékaře.

Závažné alergické reakce
Velmi vzácně (až 1 osoba z 10 000) se mohou objevit potenciálně závažné alergické reakce na
přípravek Wellbutrin SR. Příznaky alergických reakcí zahrnují:
kožní vyrážka, která se může přeměňovat v puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální
tmavé tečky ohraničené světlejší oblastí a s tmavým lemem na okraji - erythema multiforme)
rozptýlená vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zvláště v okolí úst, nosu, očí a genitálu (Stevens-
Johnsonův syndrom)
neobvyklá dušnost nebo obtíže s dýcháním
otoky očních víček, rtů nebo jazyka
bolest svalů nebo kloubů
kolaps nebo přechodná ztráta vědomí.
Pokud se u Vás objeví jakékoli příznaky alergické reakce, neužívejte už tablety přípravku
Wellbutrin SR. Okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout více než 1 osobu z 10:
obtíže se spaním (nespavost)
bolest hlavy, sucho v ústech
pocit na zvracení (nevolnost), zvracení.

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 osobu z 10:
horečka, závrať, pocení, kožní vyrážka (v některých případech na podkladě alergické reakce),
svědění
třes, pocit slabosti, bolest na hrudi
pocit úzkosti nebo rozrušení, bolest břicha, zácpa, změny chuti, ztráta chuti k jídlu (anorexie)
zvýšení krevního tlaku (občas závažné), zčervenání
přetrvávající hučení v uších (ušní šelest), poruchy zraku.

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihovat až 1 osobu ze 100:
pocity deprese (viz rovněž Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Wellbutrin SR je zapotřebí v
bodě 2)
pocit zmatenosti
6
potíže se soustředěním
zrychlený tlukot srdce
ztráta tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 osobu z 1000:
křeče (epileptické záchvaty, viz úvod tohoto bodu).

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihovat až 1 osobu z 10 000:
závažné alergické reakce (viz úvod tohoto bodu)
agresivita, zaujatost, podrážděnost nebo neklid, zvláštní sny
vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné, nemají vnější podnět (halucinace), pocit
odosobnění, zdání neskutečnosti sama sebe (depersonalizace), mylný smyslový vjem, přelud
(iluze), chorobné představy o vlastním ohrožení, stihomam (paranoia).
ztráta paměti
záškuby, nekontrolovatelné svalové křeče (spazmy), nekontrolované pohyby, potíže s chůzí nebo
koordinací (ataxie)
brnění nebo znecitlivění
mdloby, pocit na omdlení při náhlém postavení, způsobený poklesem krevního tlaku
zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace)
častější nebo méně časté močení než je obvyklé
žlutavé zbarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka), zánět jater (hepatitida)
rozšíření krevních cév (vazodilatace).

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení hladin jaterních enzymů
změny hladin cukru v krvi.


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Wellbutrin SR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Wellbutrin SR obsahuje

Léčivou látkou je bupropioni hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 150 mg bupropioni
hydrochloridum.
7

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, monohydrát cystein-
chloridu, magnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol, karnaubský vosk, černý inkoust
(čištěná voda, černý oxid železitý (E172), isopropylalkohol, propylenglykol (E1520),
hypromelosa 2910/06).

Jak přípravek Wellbutrin SR vypadá a co obsahuje toto balení
150 mg tablety jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s bílým jádrem s černým nápisem
GXCH7 na jedné straně.
Velikost balení:
30 x 150 mg
60 x 150 mg
100 x 150 mg
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd.,
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
Velká Británie.

Výrobce
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka, Poznań, Polsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
24.7.2013


Vysvětlení údajů uvedených na blistru:
B.N. číslo šarže
EXP použitelné doRecenze

Recenze produktu WELLBUTRIN SR 100X150MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu WELLBUTRIN SR 100X150MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám