Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

VERAPAMIL AL 240 RETARD 50X240MG Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18103

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 18103
Kód EAN: 4024773060012
Kód SÚKL: 54032
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Verapamil AL 240 retard se užívá: 1. K léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi, vznikající následkem nedostatečného prokrvení srdečního svalu). 2. K léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností. 3. K léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. Dětem od 6 let věku může být přípravek podáván pouze v rámci léčby poruch srdečního rytmu.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls194971/2009 
a sp.zn. sukls208423/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Verapamil AL 240 retard 

240 mg 

tablety s řízeným uvolňováním  

verapamili hydrochloridum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Verapamil AL 240 retard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Verapamil AL 240 retard užívat 

3. 

Jak se Verapamil AL 240 retard užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Verapamil AL 240 retard uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Verapamil AL 240 retard a k čemu se používá 

 
Léčivá látka přípravku - verapamil-hydrochlorid - patří do skupiny tzv. blokátorů vápníkového kanálu. 
Omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév, svalových buněk, ale i srdečního převodního 
systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení 
vzruchu v srdci.  
Již první den léčení nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě 
zachováno. 
 
Verapamil AL 240 retard se užívá: 

K léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi, vznikající následkem nedostatečného prokrvení 
srdečního svalu)  

K léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností  

K léčbě vysokého krevního tlaku.  

 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg. Dětem od 6 let 
věku může být přípravek podáván pouze v rámci léčby poruch srdečního rytmu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Verapamil AL 240 retard užívat 

 
Neužívejte přípravek Verapamil AL 240 retard: 

 

jestliže jste alergický(á) na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku  (uvedenou v bodě 6). 

při srdečně-oběhovém šoku 

při akutním srdečním infarktu s komplikacemi , 

při městnavém srdečním selhání 

při těžkých poruchách vedení srdečního vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom 
chorého sinu) kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní (tzv. flutter a 
fibrilace síní), při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-
syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom 

pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Verapamil AL 240 retard se poraďte se svým lékařem. Pokud máte některé 
z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Verapamil AL 240 retard 
pravidelně sledovat: 

síňo-komorový blok I. stupně 

pomalá tepová frekvence  

nízký krevní tlak  

vážná porucha funkce jater  

onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu (myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, 
pokročilá Duchennova svalová dystrofie),  

porucha funkce ledvin. 

 
V době těhotenství nebo kojení může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné (viz níže).  
 
Děti a dospívající  
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je tento přípravek určen pouze pro dospělé a dospívající s 
tělesnou hmotností nad 50 kg.  
 
Další léčivé přípravky a Verapamil AL 240 retard  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Před zahájením užívání přípravku Verapamil AL 240 retard se poraďte se svým lékařem, jestliže 
užíváte některý z následujících léků: 

betablokátory (léky užívané k léčbě srdečních onemocnění) 

antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu) - při užívání těchto léků společně 
s přípravkem Verapamil AL 240 retard může dojít ke zhoršení vedení vzruchu v srdci a 
k výraznějšímu snížení tlaku krve  

chinidin (k léčbě srdečního rytmu) společné užívání s přípravkem Verapamil AL 240 retard 
může u pacientů s kardiomyopatií – zbytněním srdce - vést ke snížení tlaku krve a plicnímu 
otoku  

antihypertenziva, např. prazosin (k léčbě vysokého tlaku krve)  

diuretika (močopudné léky)  

vazodilatancia (léky rozšiřující cévy používané k léčbě vysokého tlaku krve)  

digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání)  

lithium (k léčbě duševních onemocnění)  

simvastatin, lovastatin, atorvastatin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)  

cyklosporin (používaný k potlačení imunitní reakce po transplantacích)  

theofylin (léky používané k léčbě průduškového astmatu)  

rifampicin (léky používané k léčbě tuberkulózy)  

karbamazepin, fenobarbital (k léčbě epilepsie)  

midazolam (k léčbě úzkosti nebo nespavosti)  

cimetidin nebo ranitidin (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy)  

 

klarithromycin (k léčbě infekcí)  

kyselina acetylsalicylová (používaná ke snížení horečky nebo k léčbě bolesti)  

kolchicin (k léčbě dny) - současné užívání s přípravkem Verapamil AL 240 retard se 
nedoporučuje  

přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum)  

 
Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek Verapamil AL 240 retard:  

pokud máte podstoupit chirurgický zákrok (Verapamil AL 240 retard může zesílit účinek 
myorelaxancií, léků k uvolnění svalů, používaných při narkóze).  

 
 
Verapamil AL 240 retard s jídlem, pitím a alkoholem 
Verapamil AL 240 retard prodlužuje a zesiluje účinek alkoholu. Při užívání přípravku Verapamil AL 
240 retard nepijte alkoholické nápoje.  
Během léčby nemají být užívány potraviny a nápoje obsahující grapefruit. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Těhotenství  
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání přípravku Verapamil AL 240 retard těhotným ženám, 
a proto tento přípravek  nemá být v těhotenství užíván, pokud to není nutné.  
 
Kojení  
Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že 
poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání přípravku Verapamil AL 240 retard při kojením je 
tedy možné. Nicméně, z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, nemá se 
verapamil-hydrochlorid během kojení užívat, pokud to není nutné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Kvůli svému antihypertenznímu efektu a v závislosti na individuální odpovědi může přípravek 
Verapamil AL 240 retard nepříznivě ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje 
nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních podmínek. To platí zejména na začátku léčby, při zvýšení 
dávky při změně léčby a rovněž při současné konzumaci alkoholu. Verapamil-hydrochlorid může 
zvýšit hladinu alkoholu v krvi a zpomalit jeho vylučování. Z tohoto důvodu může být účinek alkoholu 
zvýšený.  
V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 

 

Verapamil AL 240 retard obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Verapamil AL 240 retard užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování  
Dávkování přípravku Verapamil AL 240 retard je individuální. Přesné dávkování určí vždy lékař.  
 
Při dlouhodobé léčbě nemá být překročena denní dávka 480 mg verapamil-hydrochloridu, tj. 2 tablety 
přípravku Verapamil AL 240 retard denně (krátkodobé překročení této dávky je možné).  
 

 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg  
 
Léčba anginy pectoris 
Doporučená dávka přípravku Verapamil AL 240 retard je 120 - 480 mg verapamil-hydrochloridu 
denně, užitých v jedné nebo ve 2 rozdělených dávkách. (tj. 1/2 - 1 tableta přípravku Verapamil AL 240 
retard jednou nebo dvakrát denně). 
 
Léčba vysokého tlaku krve 
Doporučená  dávka  je  120  mg  –  480  mg  verapamil-hydrochloridu  denně  v jedné  nebo  ve  dvou 
rozdělených  dávkách  (tj.  1/2  -  1  tableta  přípravku  Verapamil  AL  240  retard  jednou  nebo  dvakrát 
denně).  
 
Léčba poruch srdečního rytmu 
Doporučená dávka je 120-480 mg verapamil-hydrochloridu denně užitých v jedné nebo ve dvou 
rozdělených dávkách (tj. 1/2 - 1 tableta přípravku Verapamil AL 240 retard jednou nebo dvakrát 
denně).  
 
Pacienti s poruchou funkce jater   
U pacientů s poruchou funkce jater může být, v závislosti na stupni postižení, zesíleno a prodlouženo 
působení verapamil-hydrochloridu z důvodu zpomaleného odbourávání léku. V těchto případech musí 
lékař nastavit dávkování zvlášť pečlivě a léčbu začít nízkými dávkami verapamil-hydrochloridu. 
V případě nižší dávky je potřeba použít přípravek o nižší síle se stejnou účinnou látkou. 
 
Použití u dětí 
Dětem do 6 let se přípravek s obsahem 240 mg verapamil-hydrochloridu nepodává. 
Dětem od 6 let věku může být přípravek podáván pouze v rámci léčby poruch srdečního rytmu. 
Dětem ve věku 6-14 let se podává 120-360 mg verapamil-hydrochloridu denně, v 1-2 denních dávkách 
(tablety s řízeným uvolňováním lze půlit). 
 
Způsob podání 
Tablety se polykají celé, s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody, nesmí se zapíjet 
grapefruitovou šťávou!), pokud možno během jídla nebo krátce po něm. Tablety necucejte, nežvýkejte 
ani nedrťte.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Délka léčby  
Délka užívání přípravku není časově omezena, stanovuje ji ošetřující lékař. Tento přípravek lze užívat 
dlouhodobě.  
 
Ukončení léčby 
Při vysazování přípravku, zejména pokud byl podáván dlouhodobě, je třeba postupovat s opatrností a 
dávku snižovat postupně.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Verapamil AL 240 retard, než jste měla(a) 
Při předávkování může dojít k nadměrnému snížení tlaku krve, srdečnímu selhání a poruchám 
srdečního rytmu.  
Pokud jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo 
lékařskou pohotovost nejbližší nemocnice. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Verapamil AL 240 retard, 
Je důležité, abyste užíval(a) tento přípravek každý den, nejlépe ve stejnou dobu tak, jak určil lékař.  
Pokud zapomenete tabletu užít, užijte ji, jakmile si vzpomenete a dále pokračujte v užívání v obvyklou 
dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít více tablet, poraďte se s lékařem.  
 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Verapamil AL 240 retard  
Bez porady s lékařem přípravek nevysazujte. Léčbu, zejména po dlouhodobém podávání, je třeba 
ukončovat postupným snižováním dávek. Poraďte se se svým lékařem.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10) 
 
- bolesti hlavy  
- závratě  
- zpomalení srdečního tepu  
- návaly horka/zrudnutí v obličeji  
- snížení tlaku krve  
- zácpa  
- pocit na zvracení 
- otoky končetin  
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta ze 100)  
- bušení srdce  
- zrychlení srdečního tepu  
- bolest břicha  
- únava  
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000)  
- pocity brnění  
- třes  
- spavost  
- zvonění v uších (tinitus)  
- zvracení  
- zvýšené pocení  
 
Nežádoucí účinky s neznámou četností (jejich četnost nelze z dostupných údajů určit)  
- reakce přecitlivělosti (kopřivka, svědění, otoky na kůži a sliznicích, až závažné reakce jako vyrážka s 

tvorbou puchýřů, Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, zúžení průdušek- 
bronchospasmus, zvýšení hladiny draslíku v krvi, dušnost, selhání ledvin). Pokud se u Vás vyskytne 
reakce z přecitlivělosti (rozsáhlá vyrážka, otoky rtů, sliznic úst nebo hrdla, dušnost) vyhledejte 
neprodleně lékařskou pomoc nejbližší lékařské pohotovosti. 
 

- poruchy koordinace  
- ochrnutí  
- záchvaty, závrať  
- síňo-komorový blok I., II., III. stupně (porucha převodu vzruchu v srdci)  
- srdeční selhání  
- srdeční zástava  
- nepravidelný rytmus (vynechání tepu)  
- nepříjemné pocity v břiše  
- změny na sliznici dásní v ústech  

 

- neprůchodnost střev  
- vypadávání vlasů  
- zčervenání kůže  
- bolesti kloubů a svalů, svalová slabost  
- poruchy erekce  
- vylučování mléka u nekojících žen (galaktorea), zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi, zvětšení 

prsů u mužů  

- zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Verapamil AL 240 retard uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Verapamil AL 240 retard obsahuje  
 

Léčivou látkou přípravku Verapamil AL 240 retard je verapamili hydrochloridum 240 mg v 
jedné tabletě s řízeným uvolňováním. 

Dalšími složkami jsou:  monohydrát laktosy, makrogol 4000, magnesium-stearát, natrium-
alginát, metakrylátový kopolymer typ E, povidon, mastek, oxid titaničitý, chinolinová žluť, 
hlinitý lak indigokarminu. 

 
Jak přípravek Verapamil AL 240 retard vypadá a co obsahuje toto balení  
 
Verapamil AL 240 retard jsou světle zelené, oválné potahované tablety, na obou stranách tablety 
s půlicí rýhou, délka tablety 18,4-19,0 mm, šířka 7,9-8,3 mm v PVC/PVDC/Al blistru. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 50 a 100 tablet s řízeným uvolňováním. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
89150 Laichingen, Německo 
 
Výrobce: 
Stada Arzneimittel AG, 
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.2.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu VERAPAMIL AL 240 RETARD 50X240MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VERAPAMIL AL 240 RETARD 50X240MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám