Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

VELAXIN 37,5 MG 3X10X37.5MG Tobolky - diskuze

Kód výrobku: 96256

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VELAXIN 37,5 MG 3X10X37.5MG Tobolky

Sp.zn.sukls383593/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Velaxin 37,5 mg

tablety Velaxin 50 mg tablety Velaxin 75 mg tablety

venlafaxinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Velaxin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat
 3. Jak se Velaxin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Velaxin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Velaxin a k čemu se používá

Přípravek Velaxin obsahuje účinnou látku venlafaxin. Velaxin je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčbě deprese a dalších onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.

Velaxin je určen k léčbě deprese u dospělých. Léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a být závažnější a hůře léčitelné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat

Neužívejte Velaxin

 • jestliže jste alergický(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léky nazývané ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireverzibilních IMAO s přípravkem Velaxin může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Velaxin, než začnete užívat nějaký IMAO (viz také „Serotoninový syndrom“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Velaxin“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Velaxin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Velaxin mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu nebo reakcí podobných neuroleptickému malignímu syndromu (NMS), (viz bod „Další léčivé přípravky a Velaxin“).
 • máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).
 • pokud jste někdy měl(a) vysoký krevní tlak.
 • pokud jste někdy měl(a) srdeční onemocnění.
 • jestliže Vám bylo sděleno, že máte nepravidelný srdeční rytmus.
 • pokud jste někdy měl(a) záchvaty (křeče).
 • pokud jste někdy měl(a) nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie).
 • máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení někdy v minulosti) nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, např. warfarin (používaný k prevenci tvorby krevních sraženin).
 • zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu.
 • pokud jste (nebo někdo jiný z Vaší rodiny) někdy měl(a) mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie).
 • pokud u Vás bylo zaznamenáno agresivní chování.
 • máte-li cukrovku.

Během prvních pár týdnů léčby může Velaxin vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl(a) byste informovat lékaře.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zhoršit, jestliže začínáte užívat antidepresiva poprvé, jelikož nástup účinku všech těchto léků trvá obvykle dva týdny, někdy i déle. Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:

 • jestliže jste již někdy v minulosti měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
 • jestliže jste mladý(á) dospělý(á). Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy. Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte svého lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.

Možná Vám pomůže, když se svěříte někomu z Vašich příbuzných nebo blízkých přátel, že trpíte

depresí nebo že máte úzkostnou poruchu, a dáte jim přečíst tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou mít obavy ze změn Vašeho chování.

Sucho v ústech Suchem v ústech trpí 10 % pacientů léčených venlafaxinem. To může zvýšit riziko kažení zubů (zubního kazu). Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.

Cukrovka Velaxin může ovlivnit hladinu glukosy (cukru) v krvi a je proto možné, že bude potřeba upravit dávkování Vašich léků určených k léčbě cukrovky.

Děti a dospívající Velaxin nemají běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může Velaxin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Velaxin pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl(a) byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Velaxin, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Rovněž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání, a rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem Velaxin nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Další léčivé přípravky a přípravek Velaxin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Lékař má rozhodnout, zda můžete užívat Velaxin současně s dalšími léky.

Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.

 • Inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby, se nesmí během léčby přípravkem Velaxin užívat. Pokud jste během posledních 14 dnů užíval(a) tyto léky, sdělte tuto skutečnost Vašemu lékaři, (IMAO: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat“).
 • Serotoninový syndrom: Při léčbě venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový syndrom nebo k reakcím podobným neuroleptickému malignímu syndromu (viz „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současně s jinými léky.

Příkladem těchto léků jsou:

 • triptany (používané k léčení migrény)
 • jiné léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo léky s obsahem lithia
 • léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí)
 • léky obsahující moklobemid, IMAO (používaný k léčení deprese)
 • léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)
 • léky obsahující tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin nebo pentazocin (používané k léčení silné bolesti)
 • léky obsahující dextromethorfan (používané k léčení kašle)
 • léky obsahující methadon (používané k léčení závislosti na lécích/drogách a silné bolesti)
 • léky obsahující methylenovou modř (používanou k léčbě vysoké hladiny methemoglobinu v krvi)
 • léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum , přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčení mírných depresí)
 • léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi)
 • antipsychotika (používána k léčbě nemoci se symptomy jako: slyšení, vidění či vnímání věcí, které nejsou skutečné, mylná přesvědčení, neobvyklá podezíravost, nejasné uvažování a stažení se do sebe)

Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: neklid, halucinace, ztráta koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení.

Serotoninový syndrom může ve své nejzávažnější formě připomínat neuroleptický maligní syndrom (NMS). Známky a příznaky NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního tepu, pocení, rozsáhlé svalové ztuhlosti, zmatenosti, zvýšené hladiny svalových enzymů (zjištěné pomocí krevního testu).

Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, okamžitě sdělte tuto skutečnost svému lékaři

nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které by mohly ovlivnit srdeční rytmus.

Příklady těchto léků jsou:

 • antiarytmika jako je chinidin, amiodaron, sotalol nebo dofetilid (používané k léčbě poruch srdečního rytmu)
 • antipsychotika jako je thioridazin (viz rovněž serotoninový syndrom výše)
 • antibiotika jako je erythromycin nebo moxifloxacin (používané k léčbě bakteriální infekce)
 • antihistaminika (používaná k léčbě alergie)

Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Velaxin mají být užívány s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:

 • Ketokonazol (lék proti plísním)
 • Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)
 • Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)

Velaxin s jídlem a alkoholem

Velaxin se má užívat s jídlem (viz bod 3 „Jak se Velaxin užívá“). Po dobu užívání přípravku Velaxin byste neměl(a) pít alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste užívat Velaxin až poté, co lékař zvážil možné přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Ujistěte se, Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Velaxin. Podobné léky (SSRI), pokud jsou užívány během těhotenství, mohou zvýšit riziko závažné situace u dětí, tzv. perzistentní plicní hypertenze novorozených dětí (PPHN), která způsobuje, že dítě rychleji dýchá a má namodralou barvu. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Pokud se příznaky u Vašeho dítěte objeví, kontaktujte okamžitě porodní asistentku a/nebo lékaře.

Pokud tento léčivý přípravek užíváte během těhotenství, je dalším příznakem, který se může po narození Vašeho dítěte objevit vedle dechových obtíží, nedostatečný příjem potravy. Pokud Vaše dítě po narození tyto příznaky má a vyvolávají u Vás obavy, obraťte se na svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám budou umět poradit.

Velaxin se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Může způsobit pláč, podrážděnost a abnormální spánkové vzorce. Po ukončení kojení byly rovněž hlášeny příznaky shodné s těmi po vysazení venlafaxinu. Proto byste se měla poradit s lékařem, který pak rozhodne, zda byste měla přestat kojit nebo přestat užívat přípravek Velaxin.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Velaxin ovlivňuje.

Velaxin obsahuje laktosu

Jedna tableta přípravku Velaxin 37,5 mg tablety obsahuje 84,93 mg monohydrátu laktosy, tableta přípravku Velaxin 50 mg tablety obsahuje 113,24 mg monohydrátu laktosy a tableta přípravku Velaxin 75 mg obsahuje 169,86 mg monohydrátu laktosy.

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Velaxin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka je 75 mg denně, rozdělená do dvou nebo tří jednotlivých dávek. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při léčbě deprese.

Užívejte Velaxin každý den přibližně ve stejnou denní dobu, ráno a večer.

Velaxin se má užívat s jídlem.

Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba Vaši dávku přípravku Velaxin upravit.

Nepřestávejte užívat Velaxin bez předchozí porady s lékařem (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Velaxin“).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Velaxin, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Velaxin, než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v rozmezí od ospalosti až po bezvědomí), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Velaxin

Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas k užití následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Velaxin, než máte na každý den předepsáno.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Velaxin

Nepřestávejte lék užívat ani si sami bez vědomí lékaře nesnižujte dávku, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Velaxin, poradí Vám postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Velaxin se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, neklid, zmatenost, zvonění v uších, vertigo, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.

Lékař Vám poradí, jak má být léčba přípravkem Velaxin postupně ukončena. Pocítíte-li některé z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Velaxin. Neprodleně informujte

svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

 • Otok obličeje, úst, jazyka, hrdla, rukou nebo nohou a/nebo vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka), potíže s dechem nebo polykáním

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

 • Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání.
 • Závažná kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které často svědí).
 • Známky a příznaky serotoninového syndromu, které mohou zahrnovat neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení.

Serotoninový syndrom ve své nejzávažnější formě může připomínat neuroleptický maligní syndrom (NMS). Známky a příznaky NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního tepu, pocení, rozsáhlé svalové ztuhlosti, zmatenosti, zvýšené hladiny svalových enzymů (zjištěné pomocí krevního testu).

 • Známky infekce, jako jsou vysoká teplota, zimnice, chvění, bolesti hlavy, pocení, příznaky podobné chřipce. Může jít o důsledek krevní poruchy, která vede ke zvýšenému riziku infekce.
 • Závažná vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže.
 • Nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost na dotek nebo slabost. Může se jednat o známky rhabdomyolýzy (rozpad svalů).

Další nežádoucí účinky, o kterých máte informovat svého lékaře , jsou (Četnosti těchto nežádoucích účinků jsou zahrnuty v seznamu „Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout“ uvedeném dále):

 • Kašel, sípání a dušnost, jež mohou být doprovázeny vysokou teplotou.
 • Černá (dehtovitá) stolice nebo krev ve stolici.
 • Svědění, zežloutnutí kůže nebo očí nebo tmavá moč, což mohou být známky zánětu jater (hepatitida).
 • Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak.
 • Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice.
 • Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy (svalové stahy nebo ztuhlost), křeče nebo záchvaty.
 • Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a pocit neobvyklého vzrušení.
 • Účinky vysazení léku (viz „Jak se Velaxin užívá“ a „Jestliže jste přestal(a) užívat Velaxin“).
 • Prodloužené krvácení - pokud se říznete, nebo zraníte, může trvat déle než obvykle, než přestanete krvácet.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

 • Závrať, bolest hlavy, ospalost
 • Nespavost
 • Nevolnost, sucho v ústech, zácpa
 • Pocení (včetně nočního pocení)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

 • Snížení chuti k jídlu
 • Zmatenost, pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného (neskutečnost sebe sama), neschopnost dosáhnout orgasmu, snížený pohlavní pud, pohybový neklid, nervozita, neobvyklé sny
 • Třes, pocit neklidu nebo neschopnost v klidu sedět nebo stát, brnění a mravenčení, změna vnímání chutí, zvýšené svalové napětí
 • Poruchy zraku zahrnující rozmazané vidění, rozšíření zorniček, neschopnost oka automaticky zaostřit ze vzdálených na blízké předměty
 • Zvonění v uších
 • Zrychlený tep, bušení srdce
 • Zvýšení krevního tlaku, návaly horka
 • Dušnost, zívání
 • Zvracení, průjem
 • Mírná vyrážka, svědění
 • Zvýšená frekvence močení, neschopnost močit, obtížné močení
 • Poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení, abnormální výron semene, porucha erekce (impotence)
 • Slabost, únava, zimnice
 • Přibývání na váze, ubývání na váze
 • Zvýšení hladiny cholesterolu

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

 • Nadměrná aktivita, překotné myšlenky a snížená potřeba spánku (mánie)
 • Halucinace, pocit odloučení (odpojení) od reality (neskutečnost okolí), neobvyklý orgasmus, nedostatek citu nebo emocí, pocit nadměrného vzrušení, skřípání zuby
 • Mdloby, mimovolní svalové pohyby, zhoršená koordinace pohybů a rovnováha
 • Závrať (zvláště když vstanete moc rychle), snížení krevního tlaku
 • Zvracení krve, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, které mohou být příznaky vnitřního krvácení
 • Citlivost na sluneční světlo, tvorba modřin, abnormální vypadávání vlasů,
 • Neschopnost kontrolovat močení
 • Ztuhlost, křeče a mimovolní svalové pohyby
 • Mírné změny hladin jaterních enzymů v krvi

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

 • Křeče nebo záchvaty
 • Kašel, sípání a dušnost, jež mohou být doprovázeny vysokými teplotami
 • Dezorientovanost a zmatenost, často doprovázené halucinacemi (delirium)
 • Nadměrný příjem vody (známo jako SIADH)
 • Snížení hladin sodíku v krvi
 • Silné bolesti oka a omezené nebo rozmazané vidění
 • Abnormální, zrychlený nebo nepravidelný tep, což může vést k mdlobám
 • Silné bolesti břicha nebo zad (což by mohlo poukazovat na závažné problémy se střevy, játry nebo slinivkou břišní)
 • Svědění, zežloutnutí kůže nebo očí, tmavá moč nebo příznaky podobné chřipce, což jsou příznaky zánětu jater (hepatitidy)

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

 • Prodloužené krvácení, což může být známkou sníženého počtu krevních destiček v krvi, což vede ke zvýšenému riziku tvorby modřin nebo krvácení
 • Abnormální tvorba mléka
 • Neočekávané krvácení, např. krvácení z dásní, krev v moči nebo ve zvratkách nebo výskyt neočekávaných modřin nebo popraskané cévy (popraskané žilky)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

 • Myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné chování, během léčby venlafaxinem nebo krátce po jejím ukončení byly hlášeny případy myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedné chování (viz bod 2: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Velaxin užívat)
 • Agresivita
 • Vertigo (točení hlavy)

Velaxin někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu v krvi. Vzácněji může Velaxin způsobit snížení funkce krevních destiček, což může vést ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte Velaxin dlouhodobě.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Velaxin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. změny barvy).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Velaxin obsahuje

 • Léčivou látkou je venlafaxinum (venlafaxin). Jedna tableta obsahuje venlafaxinum 37,5 mg nebo 50 mg nebo 75 mg (jako venlafaxini hydrochloridum).
 • Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy.

Jak přípravek Velaxin vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled: Bílé nebo téměř bílé, okrouhlé, ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s raženým “E741” (37,5 mg), “E742” (50 mg), “E743” (75 mg) na jedné straně.

Balení: 30 nebo 60 tablet (50 mg); 28 nebo 56 tablet (37,5 mg a 75 mg ) v blistru a papírové krabičce s příbalovou informací.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko

Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC 1165 Budapešť, Bökényföldi út. 118-120. Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Velaxin Maďarsko: Velaxin 37,5 mg tabletta Velaxin 50 mg tabletta Velaxin 75 mg tabletta Lotyšsko: Velaxin 37,5 mg tabletės

Velaxin 50 mg tabletės Velaxin 75 mg tabletės Slovenská republika: Velaxin 37,5 mg tablety Velaxin 50 mg tablety Velaxin 75 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26 .2. 2018

Informace o produktu

Kód výrobku: 96256
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120368

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je přípravek Velaxin a k čemu se používá Velaxin je léčivý přípravek, který působí na centrální nervovou soustavu a používá se k léčbě příznaků deprese a po zlepšení stavu k prevenci relapsu a výskytu nové depresivní epizody. Velaxin je také určen k léčbě sociální fobie a generalizované úzkostné poruchy.

Příbalový leták

VELAXIN 37,5 MG 3X10X37.5MG Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VELAXIN 37,5 MG 3X10X37.5MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: VELAXIN 37,5 MG 3X10X37.5MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu VELAXIN 37,5 MG 3X10X37.5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu VELAXIN 37,5 MG 3X10X37.5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám