Oblíbené položky

Úvodní strana » Potřeby do domácnosti a na úklid » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky » Veterinární přípravky na předpis

ANIMEDAZON SPRAY 2.45% W/W A.U.V. SPR 211ML - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28920

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ANIMEDAZON SPRAY 2.45% W/W A.U.V. SPR 211ML

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Animedazon Spray, 2,45 % w/w kožní sprej, suspenze pro skot, ovce a prasata.

2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ
Každý obal se sprejem obsahuje:

Léčivá látka:
Chlortetracyclini hydrochloridum 3,210 g (odpovídá 2,45 % w/w)
(odpovídá 2,983 g Chlortetracyclinum)

Pomocné látky:
Patentní modř V  85 % (E 131) 0,23 g
Isobutan 92,2 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Kožní sprej, suspenze
Stejnoměrně modře zbarvený sprej.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat
Skot, ovce a prasata.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Léčba povrchových nebo chirurgických ran kontaminovaných mikroorganizmy citlivými na chlortetracyklin. Přípravek může být použit jako součást léčby povrchových kožních infekcí a infekcí kopyt, zejména u interdigitální dermatitidy (pododermatitida a hniloba chodidla) a digitální dermatitidy způsobené mikroorganizmy citlivými na chlortetracyklin.

4.3 Kontraindikace
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny. Nepoužívat pro ošetření vemene zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

4.4 Zvláštní upozornění
Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
V případě podání spreje v blízkosti hlavy chraňte oči zvířete. Před podáním spreje důkladně očistěte postiženou oblast. Při použití přípravku je nutné se řídit výsledky vyšetření citlivosti a zohlednit místní a národní antibiotickou politiku. Je nutné zabránit tomu, aby zvíře lízalo vlastní ošetřenou oblast nebo ošetřenou oblast jiných zvířat. Po podání přípravku na kopyto by mělo zvíře setrvat na suchém povrchu po dobu nejméně jedné hodiny.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Z důvodu rizika senzibilizace a kontaktní dermatitidy by se měly osoby aplikující přípravek vyvarovat kontaktu přípravku s kůží. Při manipulaci s přípravkem používejte vhodné nepropustné rukavice. Z důvodu rizika podráždění očí je nutné zabránit kontaktu přípravku s očima. Chraňte oči a obličej. Nestříkejte sprej na otevřený oheň nebo na jakýkoliv rozžhavený materiál. Nepropichujte ani nespalujte obal, a to ani po použití. Vyvarujte se vdechování výparů. Přípravek aplikujte v otevřeném prostoru nebo na dobře provětrávaném místě. Po použití si umyjte ruce. Během podání přípravku nejezte ani nekuřte. V případě náhodného pozření nebo kontaktu přípravku s očima vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte etiketu lékaři.

Jiná opatření
Zbarvená část kůže prasete musí být odstraněna před použitím ostatních částí zvířete pro konzumaci lidmi.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Vzácně se mohou objevit hypersenzitivní reakce.

4.7 Použití v průběhu březosti a laktace

Absorpce chlortetracyklinu je po kožním podání přípravku ANIMEDAZON SPRAY zanedbatelná. Použití přípravku ANIMEDAZON SPRAY je proto během březosti a laktace bezpečné. Viz bod 4.3.

Březost:
Lze použít během březosti.

Laktace:
Nepoužívat pro ošetření vemene zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Absorpce chlortetracyklinu je po kožním podání spreje s chlortetracyklinem zanedbatelná. Údaje o interakcích s dalšími léčivy nejsou k dispozici. Žádné interakce nejsou předpokládány.

4.9 Podávané množství a způsob podání
ANIMEDAZON SPRAY je indikován ke kožnímu podání. Před nastříkáním důkladně přípravek protřepejte. Držte přípravek ve vzdálenosti přibližně 15-20 cm od ošetřované oblasti a stříkejte přípravek po dobu tří sekund, dokud se ošetřovaná oblast rovnoměrně nezbarví. V případě infekce kopyt je nutné zopakovat nástřik po uplynutí 30 sekund. V případě léčby povrchových ran kontaminovaných mikroorganizmy citlivými na chlortetracyklin se doporučuje jednorázové podání. V případě léčby dermatitis digitalis se doporučují dvě podání s intervalem 30 sekund během tří po sobě jdoucích dnů, a to jednou nebo dvakrát denně. V případě léčby dalších onemocnění kopyt (pododermatitida a hniloba chodidla) se doporučuje podání s 30sekundovým intervalem jednou nebo dvakrát denně. Podle závažnosti poškození a rychlosti zlepšení by se měla léčba opakovat po dobu 1 až 3 dnů.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Neuplatňuje se.

4.11 Ochranné lhůty:
Maso: bez ochranných lhůt :
Mléko: bez ochranných lhůt

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: tetracyklinová antibiotika
ATC vet kód: QD06AA02

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
In vitro je chlortetracyklin primárně bakteriostatický. Chlortetracyklin působí prostřednictvím inhibice syntézy proteinů bakteriální buňky. Narušuje zejména dělení buněk a tvorbu buněčné stěny. Chlortetracyklin se váže na receptory 30S podjednotky bakteriálního ribozomu, kde interferuje s vazbou mezi aminoacyl-transferovou RNA a vazebným místem na ribozomálním komplexu messengerové RNA.
5.2 Farmakokinetické údaje
Absorpce chlortetracyklinu je po kožním podání spreje s chlortetracyklinem zanedbatelná. ANIMEDAZON SPRAY vykazuje proto pouze lokální působení; žádné celkové účinky se neočekávají.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Isopropylalkohol
Sorbitan-trioleát
Bezvodý koloidní oxid křemičitý
Patentní modř V  (E 131)
Isobutan

6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti:
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Tlakový obal: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití. Nestříkejte sprej na otevřený oheň nebo na jakýkoliv rozžhavený materiál. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení nekuřte.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu
Přípravek je naplněn v objemu 211 ml do tlakového obalu z nepotahovaného bílého plechu s plastickým záklopkovým mechanismem a rozstřikovací tryskou.

Velikost balení:
1 obal se sprejem
Kartónová krabice obsahující 12 x 1 obal se sprejem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z  tohoto přípravku
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
96/057/08-C

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
29. 10. 2008

10. DATUM REVIZE TEXTU
březen 2010

Informace o produktu

Výrobce: ANIMEDICA GMBH, SENDEN-BÖSENSELL
Kód výrobku: 28920
Kód EAN:
Kód SÚKL: 35534
Držitel rozhodnutí: ANIMEDICA GMBH, SENDEN-BÖSENSELL

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Telata: Využití při terapii všech případů průjmů a dehydratací až do stáří 8 týdnů. Profylakticky před a po transportu. Selata: Využití při terapii coli-průjmů a nespecifických průjmů, především v prvních deseti dnech života.

Recenze

Recenze produktu ANIMEDAZON SPRAY 2.45% W/W A.U.V. SPR 211ML

Diskuze

Diskuze k produktu ANIMEDAZON SPRAY 2.45% W/W A.U.V. SPR 211ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám