Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

UNASYN 1X60ML Prášek pro suspenzi - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 38830

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - UNASYN 1X60ML Prášek pro suspenzi

1 PIL Unasyn pos&tbl, HA comments 3.3.2017_V2 8.3.2016

sp.zn.sukls270549/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

UNASYN

375 mg potahované tablety UNASYN 250 mg/5ml prášek pro perorální suspenzi

(sultamicillinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Unasyn a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Unasyn užívat
 3. Jak se přípravek Unasyn užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Unasyn uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Unasyn a k čemu se používá

Přípravek Unasyn se užívá na doporučení lékaře u infekcí vyvolaných citlivými mikroorganizmy. Přípravek mohou užívat děti dospívající i dospělí, přičemž dětem do 30 kg tělesné hmotnosti se podává suspenze a dospívající s dospělými obvykle užívají tablety. Nejčastějším důvodem užívání jsou infekční onemocnění horních dýchacích cest, jako je zánět vedlejších nosních dutin, středního ucha, angína; záněty dolních dýchacích cest - zápaly plic, průdušek; dále záněty močových cest, ledvin, infekční postižení kůže a měkkých tkání a také kapavka.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Unasyn užívat

Neužívejte přípravek Unasyn

 • jestliže jste alergický(á) na sultamicilin, jakékoli penicilinové antibiotikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Unasyn se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

 • jestliže při používání antibiotik trpíte vyrážkou či otokem v obličeji či na krku;
 • jestliže trpíte obtížemi s ledvinami;
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod Těhotenství a kojení);
 • jestliže jste na dietě se sníženým obsahem sodíku;
 • jestliže užíváte jiné léky uvedené v bodu "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky";

2 PIL Unasyn pos&tbl, HA comments 3.3.2017_V2 8.3.2016

 • jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo zhorší: stejně jako u všech antibiotik se může stát, že některé bakterie vyvolávající Vaši infekci začnou být proti léku odolné;
 • jestliže se u Vás objeví průjem během/po léčbě antibiotiky, informujte o tom okamžitě Vašeho lékaře.

Přípravek Unasyn může vyvolat falešně pozitivní výsledky některých testů z moči, zejména testu přítomnosti glukosy (cukru) u diabetiků, proto informujte lékaře dříve, než upravíte svou dietu.

Upozornění:

Přípravek Unasyn může vyvolat alergické reakce (viz bod Možné nežádoucí účinky), ke kterým může dojít již při prvním podání přípravku. Vzácně může dojít i k závažné život ohrožující reakci z přecitlivělosti, v takovém případě je nutná okamžitá lékařská péče.

Další léčivé přípravky a přípravek Unasyn

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Unasyn a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Tyto vzájemné interakce mohou způsobit změnu v účinnosti užívaných léků. Navíc se může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků.

K interakcím může dojít, užíváte-li:  přípravky určené k léčbě dny, např. alopurinol nebo probenecid,  přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti,  některá antibiotika např. chloramfenikol, erythromycin, sulfonamidy a tetracykliny,  kontracepční přípravky obsahující estrogen určené k zabránění nechtěného těhotenství,  methotrexát určený na léčbu určitých typů rakoviny.

Laboratorní vyšetření

Při vyšetření Benedictovým či Fehlingovým roztokem nebo Clinitestem na přítomnost glukosy v moči může dojít k falešně pozitivní reakci.

Přípravek

Unasyn s jídlem a pitím a alkoholem Přípravek Unasyn může být podán buď před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Unasyn můžete pocítit závratě. Pokud k tomu dojde, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje nebo elektrické nástroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Přípravek Unasyn, prášek pro perorální suspenzi

obsahuje sodík a sacharosu. Tato skutečnost se musí brát v úvahu u pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku Přípravek Unasyn, potahované tablety

obsahují sodík a laktosu. Tato skutečnost se musí brát v úvahu u pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek

Unasyn užívá

3 PIL Unasyn pos&tbl, HA comments 3.3.2017_V2 8.3.2016

Vždy užívejte přípravek Unasyn přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař. Obvyklá dávka pro dospívající a dospělé nemocné je 2-4 tablety dvakrát denně. Léčba obvykle trvá nejméně 5-14 dní, vždy ale podle rozhodnutí lékaře. Dětem do 30 kg se podává obvykle 25 - 50 mg/kg/den rozdělených do dvou dávek podle závažnosti infekce. Větší děti mohou užívat přípravek v obdobném dávkování jako dospělí.

Při léčbě kapavky je možné užít dle rady lékaře 6 tablet najednou jako jednorázovou dávku. Pokud náhodou zapomenete užít antibiotikum v obvyklou dobu, užijte dávku co nejdříve po tomto zjištění a následující dávku užijte již v obvyklé původní době.

Příprava suspenze: Do lahvičky s práškem pro suspenzi přidejte převařenou a zchlazenou vodu až po červenou značku na lahvičce, uzavřete a dobře protřepejte, dokud se obsah stejnoměrně nepromíchá, následně znovu doplňte převařenou a zchlazenou vodou až po červenou značku na lahvičce. Uzavřete a znovu dobře protřepejte.Naředěnou suspenzi uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 14 dnů. 5 ml suspenze obsahuje 250 mg sultamicilinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku UNASYN, než jste měl(a)

Jestliže užijete větší množství přípravku Unasyn, kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek UNASYN

Pokud náhodou zapomenete užít antibiotikum v obvyklou dobu, užijte dávku co nejdříve po tomto zjištění a následující dávku užijte již v obvyklé původní době. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky přípravku UNASYN mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • průjem

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů)

 • pocit na zvracení, bolest břicha

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 pacientů)

 • bolest hlavy, ospalost
 • zvracení
 • únava

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů)

 • zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitida)
 • závrať
 • zánět ledvin
 • zánět střev (enterokolilitida)

4 PIL Unasyn pos&tbl, HA comments 3.3.2017_V2 8.3.2016

Četnost není známa

(z dostupných údajů nelze určit):

 • vyrážka, svědění, kožní reakce
 • alergické reakce, dušnost, otoky
 • zánět sliznic
 • nechutenství, sucho v ústech, bolest břicha, plynatost, stolice s příměsí krve
 • bolest kloubů
 • kandidóza (kvasinková infekce), patogenní rezistence
 • pancytopenie (pokles všech typů krevních buněk), změny srážlivosti krve
 • změny citlivosti
 • zánět žil

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Unasyn uchovávat

Potahované tablety Uchovávejte při teplotě do 25 0C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Prášek pro perorální suspenzi Uchovávejte při teplotě do 25 0C, lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. Již naředěnou suspenzi uchovávejte v chladničce, a to nejdéle po dobu 14 dnů.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Přípravek Unasyn nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek UNASYN obsahuje

Unasyn, potahované tablety

 • Léčivou látkou je sultamicillinum 375,0 mg v jedné potahované tabletě. Sultamicilin je prolék, ze kterého po požití ústy vznikne 220 mg ampicilinu a 147 mg sulbaktamu.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hyprolosa, hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek.

5 PIL Unasyn pos&tbl, HA comments 3.3.2017_V2 8.3.2016

Unasyn, prášek pro perorální suspenzi

 • Léčivou látkou je po rozpuštění sultamicillinum 250 mg/5 ml.
 • Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, sacharosa, třešňové aroma (benzaldehyd, ethyl-acetát, ethyl- butyrát, ethyl-laktát, amyl-acetát, piperonal, eugenol, vanilin, ethyl methyl fenyl-karboxylát).

Jak přípravek Unasyn vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety:

slonově bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety, na jedné straně tablety vyraženo UN-3 12 potahovaných tablet

Prášek pro perorální suspenzi:

bílý až téměř bílý prášek třešňové vůně lahvička s obsahem 60 ml, po rozpuštění je v 5 ml suspenze sultamicillinum 250 mg

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Haupt Pharma Latina S.r.l. Latina (LT) Strada Statale 156 Km 47,600 04100 Borgo San Michele Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

  1. 2017

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Kód výrobku: 38830
Kód EAN: 8595060903184
Kód SÚKL: 40152
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Unasyn se užívá na doporučení lékaře u infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy. Přípravek mohou užívat děti, mladiství i dospělí, přičemž dětem do 30 kg hmotnosti se podává suspenze a mladiství s dospělými obvykle užívají tablety. Nejčastějším důvodem užívání jsou infekční onemocnění horních dýchacích cest, jako je zánět vedlejších dutin, středního ucha, angína, záněty dolních dýchacích cest - zápaly plic, průdušek, dále záněty močových cest, ledvin, infekční postižení kůže a měkkých tkání a také kapavka.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

UNASYN 1X60ML Prášek pro suspenzi – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu UNASYN 1X60ML Prášek pro suspenzi zobrazíte nebo stáhnete zde: UNASYN 1X60ML Prášek pro suspenzi.pdf

Recenze

Recenze produktu UNASYN 1X60ML Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu UNASYN 1X60ML Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám