Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ULFAMID 40 10X40MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16801

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 16801
Kód EAN: 3838989503772
Kód SÚKL: 98035
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek je doporučen pro léčbu všech stavů, kdy je nutné snížit produkci žaludeční kyseliny: - dvanáctníkový a žaludeční vřed (nezhoubný); - Zollinger-Ellisonův syndrom; - refluxní ezofagitida (zánět dolní části jícnu vlivem působení žaludeční šťávy); - funkční porucha žaludku spojená se zvýšenou kyselostí v žaludku nebo dvanáctníku. Ulfamid je rovněž doporučován pro předcházení dvanáctníkového vředu. Přípravek je určen pro děti od 6 let, dospívající a dospělé.

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls165490/2011, sukls165491/2011 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Ulfamid 20  
Ulfamid 40  

potahované tablety 

famotidinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Ulfamid a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ulfamid užívat 

3. 

Jak se přípravek Ulfamid užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ulfamid uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ulfamid a k čemu se používá 

 
Přípravek je doporučen pro léčbu všech stavů, kdy je nutné snížit produkci žaludeční kyseliny: 

dvanáctníkový a žaludeční vřed (nezhoubný) 

Zollinger-Ellisonův syndrom 

refluxní ezofagitida (zánět dolní části jícnu vlivem působení žaludeční šťávy) 

funkční porucha žaludku spojená se zvýšenou kyselostí v žaludku nebo dvanáctníku 

Ulfamid je rovněž doporučován pro předcházení dvanáctníkového vředu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ulfamid užívat 

 
Neužívejte přípravek Ulfamid: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  famotidin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže kojíte, 

jestliže jste někdy v minulosti byl(a) přecitlivělý(á) na jiné inhibitory H

2

-receptorů. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ulfamid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Před započetím léčby přípravkem Ulfamid má být vyloučen zhoubný proces. 
Pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin, lékař Vám určí nižší dávky. 
U dětí je ohledně účinku přípravku Ulfamid nedostatek klinických zkušeností. 
V případě  dlouhodobé  léčby  vysokými  dávkami  bude  lékař  sledovat  krevní  obraz  a  jaterní  funkce. 
V případě chronické vředové choroby je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby po symptomatické 
úlevě. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ulfamid 

 

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Vstřebávání  některých  léků  (např.  ketokonazolu,  itrakonazolu,  atazanaviru)  závisí  na  kyselosti 
žaludeční šťávy, Ulfamid tedy má být užit alespoň dvě hodiny poté. 
Antacida  mohou  snižovat  vstřebávání  famotidinu  a  vést  ke  snížení  plazmatických  koncentrací 
famotidinu.  Famotidin  má  být  užíván  1  –  2  hodiny  před  podáním  antacid.  Je  třeba  se  vyhnout 
současnému užívání probenecidu a famotidinu. 
Ulfamid  nenarušuje  metabolismus  léků  zabraňujících  srážení  krve  (perorální  antikoagulancia), 
antipyrinu, aminopyrinu, theofylinu, fenytoinu, diazepamu a propranololu. 
Studie  u  pacientů stabilizovaných  na  léčbě fenprokumonem  neprokázaly  farmakokinetické  interakce 
s famotidinem ani vliv na farmakokinetiku nebo antikoagulační aktivitu fenprokumonu. 
 
Přípravek Ulfamid s jídlem a pitím 
Jídlo nemá na účinek přípravku Ulfamid významnější vliv. 
Studie s famotidinem neprokázaly zvýšení očekávaných hladin alkoholu po jeho podání. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Není známo, že by lék během těhotenství byl nebezpečný. Těhotná žena může lék užívat jen ve zvlášť 
závažných případech, na doporučení lékaře. 
Famotidin je vylučován do mateřského mléka. Jelikož není ověřena bezpečnost léku u kojenců, během 
léčby  se  kojení  nedoporučuje.  Kojící  matky  mají  buď  přerušit  užívání  léčivého  přípravku,  nebo 
přerušit kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pacienti  se  mají  vyhnout  řízení  motorových  vozidel nebo  obsluhy  strojů  nebo jiných  činností,  které 
vyžadují zvýšenou pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ulfamid užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné  dávky  určí  lékař.  Lék  užívejte  večer  před  spaním.  Pokud  užíváte  famotidin  dvakrát  denně, 
vezměte  jednu  dávku  ráno  a  jednu  večer  před  spaním.  I  když  nastane  po  několika  dnech  zlepšení, 
musíte užívat famotidin po dobu doporučenou lékařem. Pokud na jednu dávku zapomenete, užijte ji co 
nejdříve. Nezdvojnásobujte dávku. 
 
Léčba dvanáctníkového a žaludečního vředu (nezhoubného): Jedna 40mg tableta večer před spaním 
po dobu 4 až 8 týdnů. 
 
Prevence  opakování  se  dvanáctníkového  vředu:  Jedna  20mg  tableta  večer  před  spaním  po  dobu 
několika měsíců. 
 
Zollinger-Ellisonův  syndrom:  Počáteční  dávka  je  jedna  20mg  tableta  každých  6  hodin.  Pokud  jste 
před  léčbou  famotidinem  užíval(a)  lék  ze  skupiny  inhibitorů  H

2

-histaminových  receptorů,  počáteční 

dávka bude vyšší. 
Dávka musí být zvyšována postupně, podle pokynů lékaře, dokud není dosaženo žádoucího účinku. 
U těžkých forem onemocnění se užívá 160 mg famotidinu každých 6 hodin. 
 
Refluxní ezofagitida: 1 tableta 20 mg nebo 40 mg (v závislosti na závažnosti obtíží) dvakrát denně, po 
dobu 6 až 12 týdnů. 
 
Funkční  porucha  žaludku  spojená  se  zvýšenou  kyselostí  v žaludku  nebo  dvanáctníku:  jedna  20mg 

 

 

tableta večer před spaním. 
 
Porucha funkce ledvin 
Při poruše funkce ledvin lékař upraví dávkování. 
 
Použití u dětí 
Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena. 
 
Lék byl předepsán pouze pro Vás, a tudíž ho nemá užívat nikdo jiný. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ulfamid, než jste měl(a) 
U  lidí  nebyl  zaznamenán  žádný  případ  otravy  po  předávkování  famotidinem.  Při  případném 
předávkování nebo požití tablet dítětem navštivte co nejdříve lékaře, který zajistí příslušnou léčbu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ulfamid 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

bolest hlavy, závratě, 

zácpa, průjem. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

ztráta chuti k jídlu (anorexie), 

poruchy chuti, 

sucho v ústech, nauzea a/nebo zvracení, dyskomfort nebo roztažení žaludku, plynatost, 

vyrážka, svědění, kopřivka, 

únava. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

leukopenie (snížený počet bílých krvinek), trombocytopenie (snížený počet krevních destiček), 
neutropenie (abnormálně nízký počet neutrofilů), agranulocytóza (závažné snížení počtu bílých 
krvinek), pancytopenie (snížení počtu červených a bílých krvinek a také krevních destiček), 

závažné alergické reakce, 

vratné psychické změny včetně deprese, úzkosti, agitace, dezorientace, zmatenosti a halucinací, 
nespavost, snížení libida, 

záchvaty, křeče typu grand mal (zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin), brnění, spavost, 
poruchy rovnováhy, 

nastříknutí spojivek, 

zvonění v uších, 

atrioventrikulární  blokáda  antagonisty  H

2

-receptorů  podávanými  intravenózně,  palpitace 

(abnormální srdeční rytmus), 

intersticiální pneumonie, někdy fatální, 

abnormality jaterních enzymů, hepatitida (zánět jater), cholestatická žloutenka, 

alopecie,  Stevens-Johnsonův  syndrom/toxická  epidermální  nekrolýza,  někdy  fatální,  akné, 
suchá kůže, 

bolest kloubů, svalové křeče, 

impotence, 

 

 

tíha na hrudi, 

zvýšená tělesná teplota. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ulfamid uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ulfamid obsahuje 

Léčivou látkou je famotidinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg nebo 40 mg 
famotidinu. 

Dalšími  složkami  jsou  mikrokrystalická  celulóza  (E460),  kukuřičný  škrob,  povidon,  koloidní 
bezvodý  oxid  křemičitý,  mastek  (E553b)  a  magnesium-stearát  (E572)  v jádru  tablety 
a hypromelosa  (E464),  mastek  (E553b),  propylenglykol  (E1520)  a  oxid  titaničitý  (E171) 
v potahové vrstvě. 

 
Jak přípravek Ulfamid vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní. 
 
Ulfamid  20  mg  je  dodáván  v krabičkách  po  10  nebo  20  tabletách  v blistrech  (1  nebo  2  blistry  po 
10 tabletách). 
Ulfamid 40 mg je dodáván v krabičkách po 10 tabletách v blistrech. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.4.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu ULFAMID 40 10X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ULFAMID 40 10X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám