Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

UBRETID 5 MG 20X5MG Tablety - diskuze

Kód výrobku: 15239

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - UBRETID 5 MG 20X5MG Tablety

1/6
sp. zn. sukls93243/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

UBRETID 5 mg, tablety
distigmini bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1 Co je Ubretid a k čemu se používá
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ubretid užívat
3 Jak se Ubretid užívá
4 Možné nežádoucí účinky
5 Jak Ubretid uchovávat
6 Další informace

1. CO JE UBRETID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ubretid je inhibitor cholinesterázy, parasympatomimetikum.
Inhibitory cholinesterázy způsobují prodloužení účinku acetylcholinu pomocí zablokování
účinku enzymu acetylcholinesterázy, který je zodpovědný za odbourávání acetylcholinu.
Acetylcholin je mediátorem přenosu v parasympatických nervových zakončeních
v kosterním svalstvu na nervosvalové ploténce, v hladkém svalstvu střev, močového měchýře,
dělohy, svěračů a dalších. Současně také v některých zakončeních příslušejících
sympatickému nervovému systému, např. potní žlázy.
Prostřednictvím reverzibilního vytváření komplexních sloučenin s cholinesterázami zesiluje
Ubretid působení acetylcholinu. To znamená zvýšení napětí a peristaltiky (pohybu střev)
v trávicím ústrojí, zvýšení napětí stěny močového měchýře, svěračové, děložní a příčně
pruhované svaloviny.
Používá se
- k léčbě a předcházení pooperační ztráty napětí střev (atonie střev, paralytický ileus)
- při ztrátě napětí stěny (atonie) močového měchýře, při snížení činnosti svěrače močového
měchýře (hypoaktivita detrusoru neurogenního i non- neurogenního původu)
- při léčbě chronické zácpy a ochablosti střev (hypotonická chronická zácpa a megakolon)
- při léčbě myastenia gravis.
2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UBRETID UŽÍVAT
Neužívejte Ubretid
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku nebo na kteroukoli
pomocnou látku, bromidy
- jestliže trpíte překážkou ve střevech nebo křečemi střev, žlučových nebo močových cest
- jestliže trpíte dušností (při astma bronchiale)
- jestliže trpíte zánětem duhovky
- jestliže trpíte těžkou slabostí organizmu (hypotonie), svalovou slabostí, křečovými stahy
svalů, záchvatovitým onemocněním (epilepsie), Parkinsonovým syndromem
- jestliže trpíte zvýšenou činností štítné žlázy
- jestliže trpíte neléčenou srdeční nedostatečností, srdeční příhodou (infarkt myokardu),
poruchou srdečního tepu, zvláště pomalým srdečním tepem

Zvláštní opatrnosti při použití Ubretid je zapotřebí
Opatrnosti je třeba při podávání přípravku Ubretid u pacientů s:
Žaludeční vředovou chorobou
Vředovou chorobou dvanáctníku
Záchvatovitým onemocněním (epilepsie)í
Pomalým srdečním tepem (bradykardie)
Nízkým krevním tlakem (hypotenze)
Zánětem střev
Svalovými křečemi (tetanie)

- Je -li UBRETID podán s potravou, může dojít k zpomalení nástupu účinku. V žádném
případě nesmí být zpomalený účinek vyrovnáván opakovaným podáním přípravku
v kratším časovém intervalu, neboť pak existuje možnost vzniku nekontrolovatelného
hromadění přípravku v organizmu.
- Přípravek Ubretid obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

- Anticholinergika (atropin), a léky proti alergii (antihistaminika) snižují účinky
přípravku Ubretid.
- Kortikosteroidy též snižují jeho účinnost.
- Některé léky proti depresi (např. lithium), léky na zklidnění (např. plegomazin),
snižují účinek distigminu.
-
- Ubretid ovlivňuje účinek léků používaných k uvolnění svalů při celkové anestezii
(myorelaxancia), před operací je třeba Ubretid vysadit!
- Léky používané na snížení srdečního tepu (antiarytmika) snižují účinek přípravku
Ubretid. Při současném užívání těchto léků může vzniknout riziko významného
zpomalení srdečního rytmu (bradyarytmie).
- Některá antibiotika, zvláště neomycin, streptomycin, a kanamycin oslabují účinek
přípravku Ubretid.

Užívání přípravku Ubretid s jídlem a pitím
Přípravek Ubretid se podává většinou ráno na lačno, půl hodiny před snídaní s trochou
tekutiny. Denní dávku je třeba užít najednou.
3/6

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ubretid nesmí být používán během těhotenství a kojení. Pro užívání přípravku v těhotenství a
během kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné stroje, protože přípravek Ubretid může
způsobit snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a zpomalit rychlost vašich reakcí.

3. JAK SE UBRETID UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Ubretid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Všeobecná pravidla dávkování.
Dávkování je závislé na celkovém stavu pacienta
Při užívání přípravku Ubretid je třeba vzít v úvahu pomalý počáteční nástup účinku a
dlouhodobé přetrvávání účinku v závislosti od reakce pacienta na léčbu.

Dlouhá doba působení přípravku Ubretid umožňuje dvou- až třídenní intervaly mezi dávkami.
Účinek se dostavuje 1 až 1 1/2 hodiny po podání a projeví se jako silnější peristaltika
(pohyby) střev. Peristaltika střev je zvýšena po dobu 8 10 hodin, zvýšené napětí střev trvá po
dobu 24 hodin. Pokud se nedosáhne žádoucího účinku podle doporučeného dávkování, nemá
se dávka opakovat během nejbližších několika hodin, aby nedošlo k nekontrolovatelnému
hromadění přípravku v organizmu.
Zpočátku se užívá jedna tableta denně, do nástupu očekávaného účinku. Obvykle se po
prvním týdnu užívání přechází na dvou- až třídenní interval (1-2 tablety).
Maximální denní dávka pro pacienta je 10 mg.

Trvání léčby
Trvání léčby závisí od zhodnocení závažnosti stavu lékařem.Vzásadě lze přípravek Ubretid
používat dlouhodobě.

Zvláštní skupiny pacientů
Při nedostatečnosti ledvin, jater a u starších pacientů se doporučují zachovat delší intervaly
(2-3 dny), záleží na reakci pacienta na léčbu.
Děti a mladiství: pro dávkování přípravku Ubretid nejsou dostatečné informace.

Dávkování pro jednotlivé indikace
Pooperační atonie močového měchýře:
Na počátku léčby Ubretid 1x denně 5 mg (1 tableta), dále 5-10 mg 1x denně (1 až 2 tablety).
Při případné následné léčbě zářením lze pokračovat až do ukončení ozařování perorální
léčbou 10 mg (= 2 tablety) dvakrát týdně.
4/6
Funkční insuficience detrusoru močového měchýře:
Doporučuje se, aby v prvních dnech až do nástupu účinku, byla podávána 1 tableta denně. Po
nástupu účinku pak udržovací terapie 1-2 tablety ve dvou až třídenních intervalech.

Hypotonická chronická zácpa, megakolon:
Léčba se provádí stoupajícími dávkami až do dosažení účinku. V reakci na léčbu mohou být
individuální rozdíly. V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud se nedostaví normální funkce
střev (10-14 dní). Zpočátku jednou denně 1/2 tablety půl hodiny před snídaní. Tato denní
dávka se každý třetí den zvyšuje o 1/2 tablety (až do maxima 2 tablety denně). Z důvodu
nebezpečí předávkování je třeba zajistit pečlivý dozor!
Myasthenia gravis:
V prvním týdnu se podává denně 1 tableta, ve druhém týdnu se denní dávka zvyšuje
na 1 a 1/2 tablety a ve třetím týdnu na 2 tablety denně.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Ubretid než jste měl(a)

Podávání nepřiměřeně vysokých dávek přípravku Ubretid může porušit nervový přenos ve
svalech a vyvolat dále popsané účinky: objeví se svalová slabost, která může ovlivnit
i dýchací svaly. Při postižení dýchacích svalů vzniká u pacienta dušnost.
Dalšími možnými projevy předávkování je pokles krevního tlaku, který se může projevit jako
slabost a závratě. Dále se může vyskytnout zúžení průdušek a dušnost, výrazné zpomalení
srdečního tepu a někdy naopak výrazné zrychlení srdečního tepu.

Jestliže se u vás projeví některý z výše popsaných příznaků po použití přípravku Ubretid,
ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka nebo se dostavte do nemocnice. Pokud možno si
s sebou vezměte tento lék a příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ubretid
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ubretid nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována takto:
velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů
časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů
méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů
vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů
velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů
není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.


5/6
Výskyt nežádoucích účinků přípravku Ubretid závisí na podané dávce.
Mohou se vyskytnout:
nevolnost, zvracení, průjem, křeče střev, zvýšená činnost střev, silné slinění, slzení, zúžení
průdušek, zpomalení srdečního tepu, zúžení zorniček a pocení.
Dále se mohou vyskytnout: svalové křeče, mnohočetné svalové křeče (fascikulace), polykací
obtíže a svalová slabost.
.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než u 1 pacienta z 10)
nevolnost, zvracení, průjem, zpomalení srdečního tepu, pocení

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
silné slinění, zúžení zorničky, slzení.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
křeče střev, zvýšená činnost střev, snížení krevního tlaku, u dočasné funkční poruchy
menstruace (amenorey) může Ubretid vyvolat krvácení.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů )
zúžení průdušek, svalové křeče, mnohočetné svalové křeče (fascikulace), polykací obtíže a
svalová slabost.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z popsaných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
Ubretid užívat, a ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK UBRETID UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod ani domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje Ubretid
Léčivou látkou je distigmini bromidum.
Jedna tableta obsahuje distigmini bromidum 5 mg.
Pomocnými látkami jsou: magnesium - stearát, mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktózy.
6/6
Jak Ubretid vypadá a co obsahuje toto balení
Tableta přípravku Ubretid je bílá kulatá plochá tableta s fazetovým okrajem, na jedné straně
s dělícím křížem, na druhé označené symbolem UB a 5,0. Tablety lze rozdělit na dvě stejné
poloviny.

PVC/PVDC Al blistr

Velikost balení: 20, 50 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda Austria GmbH
St. Peter str. 25,A- 4020 Linz
Rakousko


Výrobce
Takeda Austria GmbH, Linz, Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.5.2013

Informace o produktu

Výrobce: NYCOMED
Kód výrobku: 15239
Kód EAN: 9003638121667
Kód SÚKL: 02360
Držitel rozhodnutí: NYCOMED

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Terapie a profylaxe pooperační atonie střev, paralytický ileus, atonie močového měchýře a dělohy, hypoaktivita detrusoru neurogenního i non- neurogeního původu. Hypotonická chronická zácpa a megakolon. Při různých neurologických indikacích (periferní obrna příčně pruhovaného svalstva, myasthenia gravis pseudoparalytica) může být docíleno zlepšení funkce.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu UBRETID 5 MG 20X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu UBRETID 5 MG 20X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám