Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X10MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 40830

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 40830
Kód EAN: 3838957902798
Kód SÚKL: 50309
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se Tulip 10 mg potahované tablety používá Ke snížení zvýšené hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření (jako jsou např. změna dietního režimu, tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla dostatečně účinná. Přípravek se užívá při: - zvýšených hladinách cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo současně zvýšených hladinách cholesterolu a triglyceridů v krvi (smíšená hyperlipidémie odpovídající typu IIa nebo IIb podle Fredricksona); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (heterozygotní forma); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolémii (homozygotní forma) ke snížení hladin celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu spolu s ostatními léčebnými metodami na snížení krevních tuků (např. LDL aferéza) nebo v případě, že tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Příbalový leták

1/7

 

sp.zn. sukls220758/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Tulip 10 mg potahované tablety 
Tulip 20 mg potahované tablety 

 

atorvastatinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,    sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Tulip a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tulip užívat  

3. 

Jak se přípravek Tulip užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tulip uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK TULIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Tulip patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků). 
 
Tulip se používá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů, pokud u Vás dieta s 
nízkým obsahem tuků a tělesné cvičení nebylo dostatečně účinné. Pokud máte zvýšené riziko 
srdečních onemocnění, přípravek Tulip může být též podáván ke snížení tohoto rizika i v případě, že 
je Vaše hladina cholesterolu normální. Ve standardní nízkocholesterolové dietě byste měl(a) 
pokračovat i během léčby. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TULIP 
UŽÍVAT 

 
Neužívejte přípravek Tulip: 

jestliže jste alergický(á) na přípravek Tulip nebo na kterýkoliv z podobných léků používaných 
ke snížení krevní hladiny tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) onemocněním jater 

-  

jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů 

jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci 

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete 

jestliže kojíte. 

 

2/7

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tulip se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
Důvody, proč pro Vás přípravek Tulip nemusí být vhodný, jsou následující: 

jestliže jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo máte 
malá ložiska tekutiny v mozku v důsledku dříve prodělaných cévních mozkových příhod 

jestliže máte problémy s ledvinami 

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu) 

jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů nebo jestliže se u Vás nebo ve Vaší 
rodině vyskytlo svalové onemocnění 

jestliže jste měl(a) problémy se svaly při léčbě hypolipidemiky (např. jinými léky s koncovkou 
„-statin“ nebo „-fibrát“) 

jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu 

jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění 

jestliže jste starší než 70 let. 

 
Před tím, než začnete užívat přípravek Tulip, se poraďte s Vaším lékařem nebo lékárníkem, 
pokud 
máte těžké respirační selhávání. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro 
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 
 
Jestliže se Vás některý z uvedených stavů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením 
léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Tulip, aby určil možnost rizika nežádoucích účinků 
na svaly. Je známo, že riziko svalových nežádoucích účinků, např. rhabdomyolýzy, se zvyšuje, pokud 
jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Tulip“). 
 
V průběhu léčby přípravkem Tulip Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko 
pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo 
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tulip 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Existují některé léky, které mohou změnit účinek přípravku Tulip, nebo může přípravek Tulip změnit 
jejich účinek. Při takovém vzájemném působení se může snížit účinnost obou léků. Případně se může 
zvýšit riziko či závažnost nežádoucích účinků, včetně vážné nemoci projevující se rozkladem svalů, 
nazývané rhabdomyolýza, popsané v bodě 4: 

léky, které ovlivňují funkci imunitního systému, např. cyklosporin 

některá antibiotika nebo antimykotika (léky používané k léčbě plísňových infekcí), např. 
erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, 
posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová 

jiné léky upravující hladinu tuků v krvi, např. fibráty, gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol 

některé blokátory vápníkových kanálů používané na léčbu anginy pectoris nebo vysokého 
krevního tlaku, např. amlodipin, diltiazem 

léky na úpravu srdečního rytmu, např. digoxin, verapamil, amiodaron 

léky používané v léčbě HIV, jako např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, 
kombinace tipranaviru/ritonaviru atd. 

-  

některé léky používané k léčbě hepatitidy C, např. telaprevir 

jiné léky, o nichž je známo, že se vzájemně ovlivňují s přípravkem Tulip, zahrnující ezetimib 
(lék na snížení cholesterolu), warfarin (lék proti srážení krve), ústy užívané antikoncepční 

3/7

 

přípravky, stiripentol (léky proti epileptickým záchvatům), cimetidin (používaný proti pálení 
žáhy a peptickým vředům), fenazon (lék proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny) a antacida (léky 
proti překyselení žaludku obsahující hliník nebo hořčík) a boceprevir (používaný k léčbě 
onemocnění jater, např. hepatitidy C) 

volně prodejné léky obsahující třezalku tečkovanou. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez 
lékařského předpisu. 

 
Přípravek Tulip s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Pokyny k užívání přípravku Tulip naleznete v bodě 3. Vezměte prosím v úvahu následující: 
 
Grapefruitová šťáva 
Denně nepijte více než jednu až dvě menší sklenice grapefruitové šťávy, protože velké množství 
grapefruitové šťávy může ovlivnit účinek přípravku Tulip. 
 
Alkohol 
Během léčby přípravkem Tulip nepijte velké množství alkoholu. Podrobnosti viz bod 2 „Upozornění a 
opatření“. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. 
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou metodu 
ochrany proti početí. 
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže kojíte. 
 
Bezpečnost přípravku Tulip v těhotenství a při kojení dosud nebyla prokázána. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Tulip za normálních okolností neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky či 
obsluhovat stroje. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jsou tyto schopnosti přípravkem Tulip 
ovlivněny. 
 
Přípravek Tulip obsahuje laktosu
  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem 
dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK TULIP UŽÍVÁ 

 
Před zahájením léčby Vám lékař nasadí dietu s nízkým obsahem cholesterolu, kterou byste měl(a) 
dodržovat i během léčby přípravkem Tulip. 
 
Obvyklá počáteční dávka přípravku Tulip je 10 mg jednou denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a 
starších. Váš lékař Vám dávku může v případě potřeby zvyšovat až na potřebnou dávku. Váš lékař 
bude dávku zvyšovat v intervalu 4 týdnů či delších. Nejvyšší dávka je 80 mg jednou denně u 
dospělých a 20 mg jednou denně u dětí. 
 

4/7

 

Tablety přípravku Tulip se polykají celé a zapíjejí se vodou. Můžete je užívat v kteroukoliv denní 
dobu s jídlem nebo mezi jídly. Snažte se však tabletu užívat každý den ve stejnou dobu. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Délku léčby přípravkem Tulip určí lékař. 
 
Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Tulip příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tulip, než jste měl(a) 
Jestliže jste omylem užil(a) větší množství tablet přípravku Tulip (více, než je Vaše obvyklá denní 
dávka), vyhledejte lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tulip 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto přípravku, vezměte si příští dávku v obvyklém čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tulip 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, nebo máte-li v úmyslu přestat tento 
přípravek užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Pokud zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tablety 
užívat a ihned informujte svého lékaře nebo se dostavte na nejbližší pohotovost v nemocnici: 

 

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000): 

závažná alergická reakce vyvolávající otok obličeje, jazyka a krku, který vyvolává výrazné 
problémy s dýcháním 

závažné onemocnění se silným olupováním a otékáním kůže, tvorbou puchýřů na kůži, ústech, 
očích, pohlavních orgánech a horečkou. Kožní vyrážka s růžovo-červenými skvrnami na 
dlaních nebo chodidlech, které mohou přecházet v puchýře. 

slabost, citlivost nebo bolest svalů, zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou 
teplotu, toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk. Neobvyklý rozpad 
svalových buněk nemusí vždy odeznít, přestože přestanete atorvastatin užívat, může jít o život 
ohrožující stav a vést k poškození ledvin.   

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): 

jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným či neobvyklým krvácením nebo tvorbou 
modřin, může se jednat o problémy s játry. Je nutné, abyste se co nejdříve poradil(a) s lékařem. 

 
Další možné nežádoucí účinky přípravku Tulip 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): 

zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu 

alergické reakce 

zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, je nutné pečlivé sledování hladin cukru 

5/7

 

v krvi), zvýšení kreatinkinázy v krvi 

bolest hlavy 

nevolnost, zácpa, plynatost, zažívací obtíže, průjem 

bolest kloubů, bolest svalů a bolest v zádech 

výsledky krevních testů nasvědčující poruše funkce jater. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): 

anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení hmotnosti, pokles hladiny cukru v krvi (pokud máte 
cukrovku, je nutné pečlivé sledování hladin cukru v krvi) 

noční můry, nespavost 

závratě, znecitlivění nebo brnění prstů na nohou a rukou, snížená citlivost na bolest či dotyk, 
poruchy chuti, ztráta paměti 

rozmazané vidění 

zvonění v uších a/nebo v hlavě 

zvracení, říhání, bolest v nadbřišku a podbřišku, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající 
bolesti žaludku) 

hepatitida (zánět jater) 

-  

vyrážka, kožní vyrážka a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů 

bolest šíje, svalová slabost 

únava, celkový pocit špatného zdraví, slabost, bolest na hrudi, otékání zejména kotníků (edém), 
zvýšená teplota 

nález bílých krvinek v moči.  

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000): 

poruchy zraku 

neočekávané krvácení či tvorba modřin 

cholestáza (zežloutnutí kůže a očního bělma) 

-  

poškození šlach. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): 

alergická reakce – mezi příznaky patří náhlé hvízdavé dýchání a bolest či tíže na hrudi, otok 
očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka či hrdla, dýchací obtíže, kolaps 

ztráta sluchu 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů). 

 
Nežádoucí účinky neznámé četnosti: svalová slabost, která přetrvává. 
 
U některých statinů (léků stejného typu jako Tulip) byly zaznamenány následující možné nežádoucí 
účinky: 

obtíže v pohlavním životě 

deprese 

těžkosti s dýcháním včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnost či horečka  

cukrovka je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu 
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

6/7

 

 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK TULIP UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
  
Přípravek Tulip nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za 
Použitelné do/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek nepoužívejte, jestliže zaznamenáte viditelné známky poškození. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Tulip obsahuje 
 
Léčivou látkou je atorvastatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg/20 mg (ve 
formě atorvastatinum calcicum). 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Tulip 10 mg potahované tablety : 
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, 
polysorbát 80, těžký oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva tablety: hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, mastek. 
 
Tulip 20 mg potahované tablety: 
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, 
polysorbát 80, těžký oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva tablety: hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, žlutý oxid 
železitý (E 172), mastek. 
 
Jak přípravek Tulip vypadá a co obsahuje toto balení 
Tulip 10 mg potahované tablety:  
Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „HLA 10“ na jedné straně. 
 
Tulip 20 mg potahované tablety:  
Světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „HLA 20“ na jedné straně. 
 
Al/Al blistry po 30, 60 a 90 potahovaných tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 
 

7/7

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz 
s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.11.2016 

Recenze

Recenze produktu TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám