Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

TRIAMCINOLON S LÉČIVA 1X30GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12871

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12871
Kód EAN: 8594739050358
Kód SÚKL: 4160
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Mast se používá u dospělých i dětí k místní léčbě neinfekčních zánětů kůže a podkoží reagujících na terapii kortikosteroidy, subakutního a chronického ekzému, lupénky, u svědivých kožních onemocnění neinfekčního původu (neurodermatitida, lichen simplex chronicus, lichen ruber).

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls116153/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Triamcinolon S Léčiva 1 mg/g + 30 mg/g mast 

triamcinolonum, acidum salicylicum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  

Co je přípravek Triamcinolon S Léčiva a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon S Léčiva používat 

3.  

Jak se přípravek Triamcinolon S Léčiva používá 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

5.  

Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Triamcinolon S Léčiva a k čemu se používá 

 
Přípravek Triamcinolon S Léčiva je mast obsahující středně účinný protizánětlivě působící 
kortikosteroidní hormon triamcinolon, který má výrazné protizánětlivé a protisvědivé účinky. Kyselina 
salicylová zlepšuje průnik hormonu pokožkou a napomáhá odlupování zrohovatělé kůže. 
Mast se používá u dospělých a dětí k místní léčbě neinfekčních zánětů kůže a podkoží reagujících 
na léčbu kortikosteroidy, subakutního a chronického ekzému, lupénky, u svědivých kožních 
onemocnění neinfekčního původu (neurodermatitida, lichen simplex chronicus, lichen ruber). 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon S Léčiva používat 

 
Nepoužívejte přípravek Triamcinolon S Léčiva: 
-  

jestliže jste alergický(á) na triamcinolon, kyselinu salicylovou, nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  

jestliže se u Vás objevil astmatický záchvat, kopřivka nebo příznaky alergické rýmy po podání 
kyseliny acetylsalicylové, 

-  

pokud máte infekční onemocnění kůže (zejména herpes simplex, pásový opar, plané neštovice, 
tuberkulóza kůže, syfilitické kožní projevy, hnisavé zánětlivé onemocnění kůže), onemocnění 
kůže vyvolané houbami (plísněmi) a parazity, růžovku, zánět kůže kolem úst, příznaky ztenčení 
kůže po použití hormonů (kortikosteroidů), 

 - 

nenanášejte mast na otevřené rány a sliznice (zvláště oční spojivku) a v místech vlhké zapářky.  

 
Přípravek Triamcinolon S Léčiva se nemá používat k ošetřování obličeje. 
Při léčbě mastí není vhodné slunění. 
 
Upozornění a opatření 

 

 

 

Před použitím přípravku Triamcinolon S Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
zejména: 
-  

u malých dětí (především do 6 let), používání masti na plochy kůže pod plenkami má schválit 
lékař, 

u déle trvajícího používání masti, kdy může docházet k ztenčení kůže, rozšíření drobných cév, 
pajizévkám.  

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Dalším léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon S Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Triamcinolon S Léčiva a jiných přípravků při doporučeném 
dávkování není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně 
s tímto přípravkem žádné volně prodejné léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude 
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte přípravek Triamcinolon S Léčiva. 
 
Přípravek Triamcinolon S Léčiva s jídlem a pitím 
Jídlo a pití nemá vliv na používání přípravku Triamcinolon S Léčiva. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Lékař má být informován o kojení a těhotenství (i předpokládaném). Přípravek se v těhotenství a 
v období kojení nemá používat, jeho případnou krátkodobou aplikaci na malé plochy je nutno 
individuálně posoudit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Triamcinolon S Léčiva obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin) 
Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida). 
 
 
3.  

Jak se přípravek Triamcinolon S Léčiva používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Neurčí-li lékař jinak, mast se obvykle nanáší dětem i dospělým na postižené místo v malém množství 
2× až 3× denně nejdéle po dobu 7 dnů. Pokud se do té doby projevy onemocnění nezlepší nebo se 
naopak zhorší, je nutné přerušit léčbu a poradit se o dalším léčení s lékařem. 
Na doporučení lékaře je možno ošetřené místo překrýt neprodyšnou fólií. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Triamcinolon S Léčiva je příliš silný nebo příliš slabý, obraťte 
se na svého lékaře. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Triamcinolon S Léčiva, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k pocitu na zvracení a k 
zvracení. Je vhodné zvracení podpořit (nebo vyvolat) a podat aktivní uhlí. Neprodleně vyhledejte 
lékaře. 
Při ošetřování postižených ploch přesahujících 15 % tělesného povrchu (zvláště tzv. okluzivním 
způsobem – tj. při překrytí ošetřeného místa neprodyšnou fólií) nelze vyloučit vstřebávání léčivé látky 
a celkové nežádoucí účinky. Proto se ihned obraťte na lékaře, objeví-li se u Vás zažívací obtíže jako 
pocit na zvracení, bolest břicha, dále krevní výrony, otoky nebo podrážděnost. 
 

 

 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Triamcinolon S Léčiva 
Pokud zapomenete nanést doporučené množství přípravku, naneste jej co nejdříve. Následující 
množství přípravku naneste na postižené místo dle doporučení lékaře.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky přípravku Triamcinolon S Léčiva jsou převážně místní 
reakce v místě aplikace přípravku. Nicméně při ošetřování postižených ploch přesahujících 15 % 
tělesného povrchu (zvl. okluzivním způsobem) nelze vyloučit celkové nežádoucí účinky.  
 
Při používání přípravku Triamcinolon S Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky 
seřazené dle frekvence výskytu: 
 
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):  

druhotné infekce ošetřovaných míst, kožní atrofie (ztenčení kůže) (při déle trvající 
nekontrolované aplikaci mohou vznikat kortikosteroidy vyvolané kožní atrofie). 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):  

přecitlivělost, kontaktní alergie, zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita), poruchy zbarvení 
kůže (pigmentace), nadměrné ochlupení (hypertrichóza), steroidní akné. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

rozmazané vidění. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  

Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

 

 

 

 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Triamcinolon S Léčiva obsahuje 

Léčivými látkami jsou triamcinoloni acetonidum a acidum salicylicum. Jeden gram masti 
obsahuje triamcinoloni acetonidum 1 mg a acidum salicylicum 30 mg. 

Pomocnými látkami jsou ceresin, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína. 

 
Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: mast nažloutlé barvy. 
Velikost balení: 30 g masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2017 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu TRIAMCINOLON S LÉČIVA 1X30GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu TRIAMCINOLON S LÉČIVA 1X30GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám