Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRALGIT SR 150 50X150MG Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14219

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14219
Kód EAN: 8584005179203
Kód SÚKL: 42777
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Tralgit SR se používá k tlumení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí různého původu s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls98041/2014 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

TRALGIT SR 100 
TRALGIT SR 150 
TRALGIT SR 200 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

tramadoli hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je TRALGIT SR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT SR užívat 

3. 

Jak se přípravek TRALGIT SR užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek TRALGIT SR uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek TRALGIT SR a k čemu se používá 

 
TRALGIT SR se používá k tlumení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí 
různého původu s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti. 
 
Léčivá látka tramadol (tramadoli hydrochloridum) se z léku uvolňuje pozvolna a rovnoměrně, čímž je 
zabezpečen jeho prodloužený a vyrovnaný účinek. 
 
Přípravek TRALGIT SR je učen pro dospělé a dospívající od 14 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT SR užívat 

 
Neužívejte přípravek TRALGIT SR: 

 

jestliže jste alergický(á) na tramadol, na analgetika morfinového typu (léky proti bolesti) nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

 

při otravě alkoholem a léky (hypnotiky - léky navozující spánek, narkotickými analgetiky, léky proti 
bolesti, psychofarmaky - léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují nervovou 
činnost), 

 

 

při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy – léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich 
aplikaci, 

 

jestliže trpíte epilepsií, která není dostatečně kontrolovaná léčbou, 

 

jestliže kojíte, pokud jde o dlouhodobou léčbu (déle než 2-3 dny). 

Přípravek není určen pro děti a mladistvé mladší než 14 let. 
 
V případě, že výše uvedené stavy se u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom 
svého ošetřujícího lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku TRALGIT SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže máte nebo jste v nedávné době utrpěl poranění hlavy nebo šok (známkou šoku může být 
studený pot), 

 

jestliže trpíte poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo 
zvýšeným nitrolebním tlakem, 

  jestliže trpíte poruchami jater či ledvin, 

 

jestliže máte sklon k epilepsii nebo křečím, protože riziko křečí se může zvýšit. U pacientů užívajících 
tramadol v doporučených dávkách byl popsány záchvaty. Při překročení maximální denní doporučené 
denní dávky 400 mg se riziko záchvatů může zvýšit. 

 

jestliže jste závislí na drogách. 

 
Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech. 
Po dobu užívání přípravku je zakázáno užívat alkoholické nápoje. 
Dětem a mladistvým do 14 let je vhodné podávat přípravek s nižším obsahem léčivé látky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek TRALGIT SR 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Tralgit SR a jiných současně užívaných léků se mohou 
navzájem ovlivňovat. 
 
Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem, zejména užíváte-li: 
-  léky proti depresi ze skupiny SSRI, tricyklických antidepresiv, či inhibitorů MAO, 
-  léky určené k léčbě duševních chorob (antipsychotika), proti úzkosti (anxiolytika) nebo na spaní 

(hypnotika), 

-  selegilin (lék k léčbě Parkinsonovy choroby), karbamazepin (lék k léčbě epilepsie), 
-  linezolid (antibiotikum), ritonavir (lék proti virovým infekcím), 
-  digoxin (lék na srdce), mexiletin (lék k léčbě poruch srdečního rytmu), 
-  ciprofloxacin (chemoterapeutikum), cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku), 

domperidon či metoklopramid (léky proti zvracení). 

 
Riziko nežádoucích účinků je zvýšené: 
 

jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo 
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i 
TRALGIT SR. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku TRALGIT SR pro Vás vhodné. 

 

jestliže užíváte určitá antidepresiva. TRALGIT SR a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a 
můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných 

 

svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 
38 °C. 

 
Přípravek TRALGIT SR s jídlem, pitím a alkoholem 
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy užívat bez ohledu na dobu jídla. 
Během léčby je zakázáno požívat alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Účinná látka přípravku TRALGIT SR prochází placentární bariérou. Protože o použití tramadolu 
v průběhu těhotenství existuje jen omezené množství informací, je jeho užívání u těhotných žen možné 
pouze ve zvlášť závažných případech. O podání léku během těhotenství rozhoduje lékař. 
 
Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek TRALGIT SR užívat. Ve zvlášť závažných případech je možné 
jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během užívání přípravku TRALGIT SR pacient nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů! Přípravek TRALGIT SR 
může přivodit ospalost a útlum. 
 
 
3. 

Jak se přípravek TRALGIT SR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti 
by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku. 
 
Dospělí a dospívající nad 14 let (s tělesnou hmotností nad 50 kg) obvykle užívají 

  1-2 tablety TRALGIT SR 100 každých 12 hodin (nejlépe ráno a večer). 

nebo 

  1 tabletu TRALGIT SR 150 či TRALGIT SR 200 každých 12 hodin (nejlépe ráno a večer). 

 
Je-li to potřebné, je možné užít dávku i v kratším intervalu než 12 hodin, nejdříve však za 6 hodin po 
předcházející dávce. 
Obvykle postačuje denní dávka 2-4 tablet TRALGIT SR 100 nebo 2 tablety TRALGIT SR 150 či 200, 
v některých případech (hlavně u pacientů s nádorovým onemocněním) však lze na doporučení lékaře 
podat i vyšší dávky léku. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, 
Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu. 
 
 
 

 

 
Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti 
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRALGIT SR užívat. 
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení 
dávkovacího intervalu. 
 
Délka léčby závisí na druhu onemocnění a má trvat nejkratší možnou dobu. 
 
Způsob podání 
Tablety se užívají celé (nerozkousané, nerozdrcené, tablety o síle 150 mg a 200 mg je možné půlit), zapíjí 
se malým množstvím tekutiny. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRALGIT SR je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku TRALGIT SR, než jste měl(a) 
Předávkování se projevuje zúžením zornic, zvracením, oběhovým selháním, poruchou vědomí různého 
stupně (spavost až kóma), vznikem křečí, útlumem dýchání a střevní činnosti. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRALGIT SR 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže zapomenete užít obvyklou dávku a bolest se znovu objeví, vynechanou dávku užijte ihned, když si 
vzpomenete. Dodržte odstup mezi dávkami a maximální denní dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRALGIT SR 
Délku užívání přípravku Tralgit SR určuje lékař s ohledem na Váš zdravotní stav. 
Léčba přípravkem Tralgit SR může být ukončena bez postupného snižování dávky. Váš lékař rozhodne o 
ukončení léčby. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Přestaňte prosím ihned užívat tablety a vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u vás vyskytne 
anafylaktická reakce (celková prudká alergická reakce). Ta se může projevit potížemi s dýcháním 
až těžkou dušností, otoky tváře, rtů či krku, pocitem na omdlení až mdlobami, horkostí, pocením, 
červenými skvrnami na kůži či kopřivkou. 
 
Při užívání tramadolu (účinná látka přípravku TRALGIT) se mohou vyskytnout následující nežádoucí 
účinky seřazeny dle frekvence výskytu: 

 

Velmi často (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí): 
-  závratě, pocity na zvracení. 
 

 

Často (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí): 
-  bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa. 
 
Méně často (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí): 
-  nechutenství, pocity bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, závratě či omdlévání při náhlé změně 

polohy (sed nebo stoj z polohy vleže), oběhový kolaps, žaludeční obtíže, průjem, kožní reakce 
(svědění, vyrážka, kopřivka). 

 
Vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 lidí): 
-  alergická reakce, anafylaxe, zmatenost, poruchy spánku, stavy nepřiměřeně dobré nálady provázené 

celkově zvýšenou aktivitou, stavy zhoršené nálady, snížená aktivita, poruchy vnímání a myšlení 
(halucinace), změny chuti, brnění a mravenčení končetin, záchvaty křečí, zvýšení aktivity, poruchy 
poznávacích funkcí, zpomalení srdeční činnosti, rozmazané vidění, snížená aktivita mozkového centra 
pro řízení dechu, pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím, zúžení průdušek, 
sípání, zhoršení astmatu, zažívací obtíže, bolesti břicha, říhání, svalová slabost, poruchy močení, 
zvýšení krevního tlaku. 

 
Velmi vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí): 
-  závislost na tramadolu (účinná látka přípravku Tralgit ), nepokoj, nervozita, neklid se zvýšeným 

nutkáním k pohybu, nadměrné mimovolné pohyby, třes, otoky v důsledku alergické reakce, zvýšené 
hodnoty jaterních testů. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek TRALGIT SR uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek TRALGIT SR obsahuje 
-  Léčivou látkou je tramadol (tramadoli hydrochloridum) 100 mg, 150 mg nebo 200 mg v 1 tabletě 

s prodlouženým uvolňováním. 

-  Dalšími pomocnými látkami jsou: glycerol-dibehenát, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, 

povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 
Jak přípravek TRALGIT SR vypadá a co obsahuje toto balení 
TRALGIT SR 100: téměř bílé, kulaté, bikonvexní, hladké tablety. 
TRALGIT SR 150: téměř bílé, oválné tablety s oboustrannou půlicí rýhou. 
TRALGIT SR 200: téměř bílé, oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
 
Balení obsahuje 10, 30, 50 nebo 100 tablet. 
Tablety jsou baleny do fólií (blistrů) v krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce: 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
 : 1.6.2014 

Recenze

Recenze produktu TRALGIT SR 150 50X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TRALGIT SR 150 50X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám