Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok - diskuze

Kód výrobku: 31986

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok

sp. zn. sukls111995/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

TRALGIT gtt.

perorální kapky, roztok tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Tralgit gtt. a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tralgit gtt. užívat
 3. Jak se přípravek Tralgit gtt. užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tralgit gtt. uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tralgit gtt. a k čemu se používá

Přípravek Tralgit gtt. výrazně tlumí středně silné až silné, náhle vzniklé nebo déletrvající bolesti různého původu. Dále je vhodný k předcházení bolesti při vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích. Kapky Tralgit gtt. mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 1 roku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tralgit gtt. užívat

Neužívejte přípravek Tralgit gtt.

 • jestliže jste alergický(á) na tramadol, na opioidní analgetika (léky proti bolesti) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při otravě alkoholem a léky (hypnotiky - léky navozující spánek, narkotickými analgetiky- léky proti bolesti, psychofarmaky - léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují nervovou činnost),
 • při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy - léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich aplikaci.

Přípravek se nesmí podávat dětem do 1 roku.

V případě, že výše uvedené stavy se u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tralgit gtt. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže trpíte poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo zvýšeným nitrolebním tlakem,
 • jestliže trpíte poruchami jater či ledvin,
 • jestliže jste závislí na drogách,
 • máte poruchu funkce nadledvin.

Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech.

Další léčivé přípravky a přípravek Tralgit gtt.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Tralgit gtt. a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i Tralgit gtt. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku Tralgit gtt. pro Vás vhodné.
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva. Tralgit gtt. a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.

Při současném podávání Tralgitu gtt. s inhibitory MAO (léky proti depresi), moklobemidem (lék proti depresi), selegilinem (lék k léčbě Parkinsonovy choroby) nebo linezolidem (antibiotikum) může dojít k podráždění nebo k útlumu centrálního nervového systému s možným zvýšením nebo snížením krevního tlaku. Tralgit gtt. může zesilovat hypotenzní (snižující krevní tlak) a sedativní (uklidňující) účinek při současném podávání alkoholu nebo antipsychotik, může zesilovat sedativní účinek při současném podávání tricyklických antidepresiv, anxiolytik (léky proti úzkosti) nebo hypnotik (léky na spaní). Při současném podávání karbamazepinu (lék k léčbě epilepsie) může dojít ke snížení účinnosti Tralgitu gtt. Tralgit gtt. zvyšuje toxicitu digoxinu (lék na srdce). Cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku) zpomaluje metabolismus Tralgitu gtt. (zvýšení koncentrace tramadolu v krvi). Tralgit gtt. snižuje plazmatické koncentrace ciprofloxacinu (chemoterapeutikum), zpomaluje vstřebávání mexiletinu (lék k léčbě poruch srdečního rytmu). Na trávicí soustavu má Tralgit gtt. opačný účinek než domperidon a metoklopramid (léky proti zvracení). Ritonavir (lék proti virovým infekcím) může zvýšit hladinu tramadolu. Současné užívání přípravku Tralgit gtt. a benzodiazepinů či jiných sedativně-hypnotických přípravků (např. některé léky na poruchy spánku a na uklidnění) může způsobit únavu, dýchací obtíže (útlum dechu) a v nejzazších případech kóma a smrt. Z tohoto důvodu je současné podávání zvažováno jen v případě, kdy není možná jiná léčba. Pokud budete současně užívat přípravek Tralgit gtt. a benzodiazepiny, lékař Vám předepíše nejnižší účinné dávky na nejkratší možnou dobu současného užívání.

Přípravek Tralgit gtt. s jídlem, pitím a alkoholem

Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy užívat bez ohledu na dobu jídla. Během léčby nepožívejte alkoholické nápoje. Při léčbě tramadolem a současném požívání alkoholu hrozí riziko celkového útlumu, útlumu dechu, kómatu a smrti.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Tralgit gtt. prochází placentární bariérou. Užívání přípravku se nedoporučuje v prvních třech měsících těhotenství. V dalších měsících je užívání možné pouze ve zvlášť závažných případech. O podání léku během těhotenství vždy rozhoduje lékař.

Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek Tralgit gtt. užívat. Ve zvlášť závažných případech je možné jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek obsahuje alkohol (viz níže). Během užívání přípravku Tralgit gtt. pacient nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů! Přípravek Tralgit gtt. může přivodit ospalost a útlum.

Přípravek Tralgit gtt. obsahuje alkohol a sacharózu

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Tralgit gtt. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování i délku léčby určí vždy lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Dospělí, dospívající a děti od 14 let (s tělesnou hmotností více než 50 kg) obvykle užívají 20 kapek nebo 5 stisků pumpičky (50 mg) 3-4krát denně. Pokud první dávka nepřinese do 30 až 60 minut požadovanou úlevu, je možné užít znovu 20 kapek nebo 5 stisků. Mezi dalšími dávkami musí být odstup nejméně 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 40 kapek nebo 10 stisků (100 mg). Maximální denní dávka by

neměla překročit 160 kapek, což odpovídá 40 stiskům (400 mg).

Použití u dětí a dospívajících

Dětem od 1 do 14 let se podávají obvykle 1-2 mg/kg tělesné hmotnosti (2 kapky na každých 5 kg tělesné hmotnosti nebo 1 stisk na 10 kg tělesné hmotnosti) 3-4krát denně.

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti

Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tralgit gtt. užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Způsob podání

Přípravek nakapejte či vystříkněte na lžičku a zapijte malým množstvím tekutiny. Návod k použití: 10 ml: Uzávěr je konstruován tak, aby lahvičku neotevřely děti. Otevřít se dá tak, že uzávěr stlačíme směrem dolů a odšroubujeme. Při kapání držíme lahvičku kolmo směrem dolů. Po použití uzávěr opět pevně zašroubujeme. 96 ml: Lahvičku držíme kolmo směrem nahoru nebo postavíme na vodorovnou plochu a stlačíme uzávěr pumpičky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Tralgit gtt. je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému ošetřujícímu lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tralgit gtt., než jste měl(a)

Předávkování se projevuje miózou (zúžení zornic), zvracením, oběhovým selháním, poruchou vědomí různého stupně (spavost až kóma), vznikem křečí a útlumem dýchání. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tralgit gtt.

Jestliže zapomenete užít přípravek, užijte obvyklou dávku hned, jakmile si vzpomenete, následující dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další předepsané dávky, opomenutou dávku vynechejte a užijte až následující předepsanou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívaní přípravku Tralgit gtt. se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí)

 • závratě, nevolnost.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí)

 • bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí)

 • nechutenství, změny funkcí srdce a krevního oběhu (např. bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, pokles krevního tlaku při postavení se nebo oběhové selhání), žaludeční obtíže, průjem, kožní reakce (svědění, vyrážka, kopřivka).

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 lidí)

 • alergická reakce, celková prudká alergická reakce (anafylaxe), zmatenost, poruchy spánku, změny nálady, změny v aktivitě (obvykle snížení, občas zvýšení) a změny schopnosti rozhodování, poruchy vnímání a myšlení, změna chuti, brnění a mravenčení končetin, zpomalení srdeční činnosti, rozmazané vidění, snížení dechové funkce, pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím, sípání, zhoršení astmatu, střevní a žaludeční obtíže, bolesti břicha, říhání, svalová slabost, poruchy močení, zvýšení krevního tlaku.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí)

 • závislost, nepokoj, nervozita, nadměrný mimovolný pohyb, třes, otok v důsledku alergické reakce, zvýšené hodnoty jaterních testů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), zúžení zornic, poruchy svalového napětí, zvýšení svalového napětí,
 • nedostatek androgenu (mužského pohlavního hormonu), což může způsobovat poruchy erekce a ejakulace
 • poškození jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Tralgit gtt. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tralgit gtt. obsahuje

 • Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.

Balení 10 ml obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (20 kapek = 50 mg). Balení 96 ml obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (jeden stisk pumpičky odpovídá 10 mg tramadolu).

 • Dalšími složkami jsou kalium-sorbát, ethanol 96% (V/V), propylenglykol, sacharóza, polysorbát 80, silice máty peprné, čištěná voda.

Jak přípravek Tralgit gtt. vypadá a co obsahuje toto balení

Tralgit gtt. je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok s vůní silice máty peprné. Velikost balení: 10 a 96 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2018

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 31986
Kód EAN: 8584005050670
Kód SÚKL: 84262
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je přípravek Tralgit gtt. a k čemu se používá? Přípravek Tralgit gtt. výrazně tlumí středně silné až silné, náhle vzniklé nebo déletrvající bolesti různého původu. Dále je vhodný k předcházení bolesti při vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích. Kapky Tralgit gtt. mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám