Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 31986
Kód EAN: 8584005050670
Kód SÚKL: 84262
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Co je přípravek Tralgit gtt. a k čemu se používá? Přípravek Tralgit gtt. výrazně tlumí středně silné až silné, náhle vzniklé nebo déletrvající bolesti různého původu. Dále je vhodný k předcházení bolesti při vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích. Kapky Tralgit gtt. mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls222014/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Příbalová informace: informace pro uživatele

TRALGIT gtt.
Perorální kapky, roztok
Tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Tralgit gtt. a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tralgit gtt. užívat
3. Jak se přípravek Tralgit gtt. užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tralgit gtt. uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Tralgit gtt. a k čemu se používá

Přípravek Tralgit gtt. výrazně tlumí středně silné až silné, náhle vzniklé nebo déletrvající bolesti
různého původu.
Dále je vhodný k předcházení bolesti při vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích.
Kapky Tralgit gtt. mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tralgit gtt. užívat

Neužívejte přípravek Tralgit gtt.
- jestliže jste alergický(á) na tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6) a na analgetika morfinového typu (léky proti bolesti),
- při otravě alkoholem a léky (hypnotiky - léky navozující spánek, narkotickými analgetiky- léky
proti bolesti, psychofarmaky - léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují
nervovou činnost),
- při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich
aplikaci.

Přípravek se nesmí podávat dětem do 1 roku.

V případě, že výše uvedené stavy se u vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o
tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Tralgit gtt. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
2/5
- jestliže trpíte poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo
zvýšeným nitrolebním tlakem,
- jestliže trpíte poruchami jater či ledvin,
- jestliže jste závislí na drogách.

Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech.

Další léčivé přípravky a přípravek Tralgit gtt.
Účinky přípravku Tralgit gtt. a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:
- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně
užíváte i Tralgit gtt. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku Tralgit gtt. pro Vás
vhodné.
- jestliže užíváte určitá antidepresiva. Tralgit gtt. a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a
můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů
okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí,
tělesná teplota nad 38°C.

Při současném podávání Tralgitu gtt. s inhibitory MAO (léky proti depresi), moklobemidem (lék proti
depresi), selegilinem (lék k léčbě Parkinsonovy choroby) nebo linezolidem (antibiotikum) může dojít
k podráždění nebo k útlumu centrálního nervového systému s možným zvýšením nebo snížením
krevního tlaku.
Tralgit gtt. může zesilovat hypotenzní (snižující krevní tlak) a sedativní (uklidňující) účinek při
současném podávání alkoholu nebo antipsychotik, může zesilovat sedativní účinek při současném
podávání tricyklických antidepresiv, anxiolytik (léky proti úzkosti) nebo hypnotik (léky na spaní).
Při současném podávání karbamazepinu (lék k léčbě epilepsie) může dojít ke snížení účinnosti
Tralgitu gtt.
Tralgit gtt. zvyšuje toxicitu digoxinu (lék na srdce).
Cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku) zpomaluje metabolismus Tralgitu gtt.
(zvýšení koncentrace tramadolu v krvi).
Tralgit gtt. snižuje plazmatické koncentrace ciprofloxacinu (chemoterapeutikum), zpomaluje
vstřebávání mexiletinu (lék k léčbě poruch srdečního rytmu).
Na trávicí soustavu má Tralgit gtt. opačný účinek než domperidon a metoklopramid (léky proti
zvracení).
Ritonavir (lék proti virovým infekcím) může zvýšit hladinu tramadolu.

Přípravek Tralgit gtt. s jídlem, pitím a alkoholem
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy užívat bez ohledu na dobu jídla.
Během léčby je zakázáno požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Tralgit gtt.
prochází placentární bariérou. Užívání přípravku se nedoporučuje v prvních třech měsících
těhotenství. V dalších měsících je užívání možné pouze ve zvlášť závažných případech. O podání léku
během těhotenství vždy rozhoduje lékař.
Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek Tralgit gtt. užívat. Ve zvlášť závažných případech je možné
jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek obsahuje alkohol (viz níže).
3/5
Během užívání přípravku Tralgit gtt. pacient nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů! Přípravek Tralgit gtt.
může přivodit ospalost a útlum.

Přípravek Tralgit gtt. obsahuje alkohol a sacharózu
Přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce (20 kapek).
Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Tralgit gtt. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování i délku léčby určí vždy lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle
individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka
přípravku.

Dospělí, mladiství a děti od 14 let (s tělesnou hmotností více než 50 kg) obvykle užívají 20 kapek
nebo 5 stisků pumpičky (50 mg) 3-4 krát denně.
Pokud první dávka nepřinese do 30 až 60 minut požadovanou úlevu, je možné užít znovu 20 kapek
nebo 5 stisků. Mezi dalšími dávkami musí být odstup nejméně 4 hodiny.
Maximální jednotlivá dávka je 40 kapek nebo 10 stisků (100 mg). Maximální denní dávka by
neměla překročit 160 kapek, což odpovídá 40 stiskům (400 mg).

Použití u dětí a dospívajících
Dětem od 1 do 14 let se podávají obvykle 1 2 mg/kg tělesné hmotnosti (2 kapky na každých 5 kg
tělesné hmotnosti nebo 1 stisk na 10 kg tělesné hmotnosti) 3-4 denně.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to
týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tralgit gtt. užívat.
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit
prodloužení dávkovacího intervalu.

Způsob podání
Přípravek nakapejte či vystříkněte na lžičku a zapijte malým množstvím tekutiny.
Návod k použití:
10 ml: Uzávěr je konstruován tak, aby lahvičku neotevřely děti. Otevřít se dá tak, že uzávěr stlačíme
směrem dolů a odšroubujeme. Při kapání držíme lahvičku kolmo směrem dolů. Po použití uzávěr opět
pevně zašroubujeme.
96 ml: Lahvičku držíme kolmo směrem nahoru nebo postavíme na vodorovnou plochu a stlačíme
uzávěr pumpičky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Tralgit gtt. je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
ošetřujícímu lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tralgit gtt., než jste měl(a)
Předávkování se projevuje útlumem dýchání, poklesem krevního tlaku se zpomalením tepové
frekvence a útlumem střevní činnosti. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem
neprodleně kontaktujte lékaře.
4/5

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tralgit gtt.
Jestliže zapomenete užít přípravek, užijte obvyklou dávku hned, jakmile si vzpomenete, následující
dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další předepsané dávky, opomenutou
dávku vynechejte a užijte až následující předepsanou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku,
abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívaní přípravku Tralgit gtt. se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle
frekvence výskytu:

Velmi často (mohou se objevit u více než 1 z 10 lidí)
- závratě, nevolnost.

Často (mohou se objevit až u 1 z 10 lidí)
- bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa.

Méně často (mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí)
- nechutenství, změny funkcí srdce a krevního oběhu (např. bušení srdce, zrychlená srdeční
činnost, pokles krevního tlaku při postavení se nebo oběhové selhání), žaludeční obtíže,
průjem, kožní reakce (svědění, vyrážka, kopřivka).

Vzácně (mohou se objevit až u 1 z 1000 lidí)
- alergická reakce, celková prudká alergická reakce (anafylaxe), zmatenost, poruchy spánku,
změny nálady, změny v aktivitě (obvykle snížení, občas zvýšení) a změny schopnosti
rozhodování, poruchy vnímání a myšlení, změna chuti, brnění a mravenčení končetin,
zpomalení srdeční činnosti, rozmazané vidění, snížení dechové funkce, pocit nedostatku
vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím, sípání, zhoršení astmatu, střevní a žaludeční
obtíže, bolesti břicha, říhání, svalová slabost, poruchy močení, zvýšení krevního tlaku.

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 lidí)
- závislost, nepokoj, nervozita, nadměrný mimovolný pohyb, třes, otok v důsledku alergické
reakce, zvýšené hodnoty jaterních testů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Tralgit gtt. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním vnitřním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před
světlem.
5/5
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tralgit gtt. obsahuje
Přípravek Tralgit gtt. obsahuje léčivou látku tramadoli hydrochloridum.
Balení 10 ml obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (20 kapek = 50 mg).
Balení 96 ml obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (jeden stisk pumpičky
odpovídá 10 mg tramadolu).
Dalšími složkami jsou kalium-sorbát, ethanol 96% (V/V), propylenglykol, sacharóza, polysorbát 80,
silice máty peprné, čištěná voda.

Jak přípravek Tralgit gtt. vypadá a co obsahuje toto balení
Tralgit gtt. je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok s vůní silice máty peprné.
Velikost balení: 10 a 96 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce:
Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 6.3.2013

Recenze

Recenze produktu TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRALGIT GTT. 1X96ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze