Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRALGIT 50 INJ 100X1ML/50MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14216

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14216
Kód EAN: 8584005352200
Kód SÚKL: 32092
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Co je přípravek Tralgit 100 inj a k čemu se používá? Přípravek Tralgit 100 inj výrazně tlumí středně silné až silné, náhle vzniklé nebo déletrvající bolesti různého původu. Dále je vhodný k předcházení bolesti při bolestivých vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích. Přípravek Tralgit 100 inj je určen dospělým, mladistvým a dětem od 1 roku.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls41925/2014 
 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

TRALGIT 50 INJ 

TRALGIT 100 INJ 

injekční roztok 

tramadoli hydrochloridum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Tralgit INJ a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tralgit INJ používat 

3. 

Jak se přípravek Tralgit INJ používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak přípravek Tralgit INJ uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek TRALGIT INJ a k čemu se používá 

 
Tramadol – léčivá látka přípravku Tralgit INJ – je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů 
ovlivňujících centrální nervový systém. Svým působením v míše a v mozku zmírňuje bolest. 
 
Přípravek Tralgit INJ se používá k tlumení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících 
bolestí různého původu. 
Přípravek je vhodný rovněž k předcházení bolesti při bolestivých vyšetřovacích nebo léčebných 
zákrocích. 
 
Přípravek Tralgit INJ je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 1 roku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT INJ používat 

 
Nepoužívejte přípravek Tralgit INJ: 

 

jestliže jste alergický(á) na tramadol, na opioidní analgetika (léky proti bolesti) nebo kteroukoliv 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

 

při otravě alkoholem a léky (hypnotiky - léky navozující spánek, narkotickými analgetiky - léky 
proti bolesti, psychofarmaky - léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují 
nervovou činnost); 

 

při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy – léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich 
vysazení; 

 

jestliže trpíte epilepsií a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů; 

 

jestliže kojíte, nejde-li o jednorázové podání (viz část „Těhotenství a kojení“). 

 

 
Přípravek Tralgit INJ není určen pro děti do 1 roku. 
 
V případě, že výše uvedené stavy se u Vás vyskytnou až v průběhu používání přípravku, informujte o 
tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tralgit INJ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže máte nebo jste v nedávné době utrpěl poranění hlavy nebo šok, jestliže trpíte 

poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo zvýšeným 
nitrolebním tlakem, jestliže trpíte poruchami jater či ledvin; 

 

jestliže máte epilepsii nebo sklon ke křečím, protože riziko křečí se může zvýšit; 

 

jestliže jste závislý(á) na drogách. 

 
Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech. 
 
Po dobu používání přípravku je zakázáno užívat alkoholické nápoje. 
Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek Tralgit INJ může vést ke vzniku tělesné nebo psychické 
závislosti. Je-li přípravek Tralgit INJ používán dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik 
tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo 
u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Tralgit INJ a pacient 
musí být během léčby pečlivě sledován. 
 
Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem Tralgit INJ vyskytne nebo se v minulosti vyskytl některý 
z těchto problémů, informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tralgit INJ 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Tralgit INJ a jiných současně užívaných 
léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
 
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, zejména užíváte-li: 

 

léky proti depresi ze skupiny SSRI, tricyklických antidepresiv, či inhibitorů MAO (nepoužívejte 
Tralgit INJ současně s inhibitory MAO a 14 dnů po jejich vysazení viz část „Nepoužívejte 
přípravek Tralgit INJ“); 

 

léky určené k léčbě duševních chorob (antipsychotika), k léčbě úzkosti (anxiolytika) nebo 
nespavosti (hypnotika); 

 

selegilin (lék k léčbě Parkinsonovy choroby); 

 

karbamazepin (lék k léčbě epilepsie); 

  linezolid (antibiotikum), ritonavir (lék proti virovým infekcím); 

 

digoxin (lék posilující srdeční činnost), mexiletin (lék k léčbě poruch srdečního rytmu); 

  ciprofloxacin (chemoterapeutikum); 

 

cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku), domperidon či metoklopramid 
(léky proti zažívacím potížím); 

  warfarin nebo jiné léky proti krevní srážlivosti (na ředění krve); 

  ketokonazol (k prevenci a léčbě kožních a houbových infekcí) a erythromycin (antibiotikum na 

léčbu akné); 

 

ondansetron (lék proti žaludeční nevolnosti); 

 

buprenorfin, nalbufin, pentazocin (léky proti bolesti). 

 
Riziko nežádoucích účinků je zvýšené: 
 

jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo 
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i 

 

Tralgit INJ. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku Tralgit INJ pro Vás vhodné.  

 

jestliže užíváte určitá antidepresiva. Tralgit INJ a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a 
můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných 
svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota 
nad 38 °C. 

 
Přerušení léčby serotoninergními léky obvykle vede k rychlému vymizení těchto příznaků. 
 
Přípravek Tralgit INJ s jídlem, pitím a alkoholem 
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy používat bez ohledu na dobu jídla. 
Během léčby je zakázáno požívat alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Léčivá látka přípravku Tralgit INJ prochází placentární bariérou. Protože nebyla stanovena bezpečnost 
tohoto přípravku při používání v těhotenství, je jeho používání u těhotných žen možné pouze ve zvlášť 
závažných případech. O podání léku během těhotenství rozhoduje lékař. 
 
Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek Tralgit INJ používat. Ve zvlášť závažných případech je 
možné jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zejména na začátku léčby nebo při kombinaci s alkoholem může přípravek Tralgit INJ způsobit 
malátnost, závratě a rozmazané vidění, a může tak ovlivnit Vaše reakce. Pokud jsou Vaše reakce 
ovlivněny, neřiďte automobil, nepoužívejte elektrické přístroje a neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Tralgit INJ obsahuje sodík 
Přípravek Tralgit INJ obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez 
sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek TRALGIT INJ používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování i délku léčby určí vždy lékař. Trvání léčby závisí na charakteru základního 
onemocnění. Přípravek by se neměl podávat déle, než je nezbytně nutné. 
 
Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění 
bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Jednorázová dávka tramadolu u dospívajících od 14 let a u dospělých je 1-2 ml injekčního roztoku 
(50-100 mg tramadolu). Interval mezi jednotlivými dávkami by měl být 4-6 hodin. 
Nedostaví-li se žádaný analgetický efekt po 30-60 minutách po aplikaci 1 ml (50 mg léčivé látky), lze 
podat druhou jednorázovou dávku 1 ml (50 mg tramadolu) při respektování maximální denní dávky (8 
ml přípravku Tralgit INJ). 
 
Děti od 1 roku věku 
Dětem od 1 roku věku dávkujeme 1-2 mg/kg tělesné hmotnosti. Interval mezi jednotlivými dávkami 
by měl být 4-6 hodin. Nesmí být překročena celková denní dávka 8 mg/kg tělesné hmotnosti. 

 

 
Starší pacienti 
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to 
týká, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu. 
 
Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti 
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tralgit INJ užívat. 
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit 
prodloužení dávkovacího intervalu. 
 
Maximální denní dávka tramadolu nesmí překročit 400 mg (8 ml injekčního roztoku Tralgit INJ). 
Další informace o podávání určené zdravotnickým pracovníkům jsou uvedeny na konci této příbalové 
informace. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Tralgit INJ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
ošetřujícímu lékaři. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Tralgit INJ, než jste měl(a) 
Předávkování se projevuje zúžením zornic, zvracením, oběhovým selháním, poruchou vědomí 
různého stupně (spavost až kóma), vznikem křečí, útlumem dýchání a střevní činnosti. 
Léčba předávkování musí být komplexní a musí zahrnovat aplikaci antidota (naloxon), případně 
umělou ventilaci (umělé dýchání). Hemodialýza (používá se k odstranění určitých látek z krevního 
oběhu) není pro detoxikaci dostatečná. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte lékaře! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Tralgit INJ 
Pokud zapomenete podat dávku, je pravděpodobné, že se bolest vrátí. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v předchozím dávkování. Pokud máte jakékoli 
dotazy týkající se Vaší léčby, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Tralgit INJ 
Trvání léčby vždy určí lékař v závislosti na charakteru onemocnění. Pokud předčasně přerušíte nebo 
ukončíte léčbu přípravkem Tralgit INJ, je pravděpodobné, že se bolest vrátí. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit 
u každého. 
 
Přestaňte prosím ihned používat Tralgit INJ a vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u vás 
projeví anafylaktická reakce (celková prudká alergická reakce). Ta se může projevit potížemi s 
dýcháním až těžkou dušností, otoky tváře, rtů či krku, pocitem na omdlení až mdlobami, 
horkostí, pocením, červenými skvrnami na kůži či kopřivkou. 
 
Při užívání tramadolu (léčivá látka přípravku Tralgit INJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí 
účinky seřazeny dle frekvence výskytu: 
 
Velmi často (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů): 

závratě, pocity na zvracení. 

 

 

Často (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 

bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa. 

 
Méně často (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 

nechutenství; 

pocity bušení srdce, zrychlená srdeční činnost; 

závratě či omdlévání při náhlé změně polohy (sed nebo stoj z polohy vleže), oběhový kolaps; 

žaludeční obtíže, průjem, kožní reakce (svědění, vyrážka, kopřivka). 

 
Vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 

alergická reakce, anafylaxe; 

zmatenost, poruchy spánku, stavy nepřiměřeně dobré nálady provázené celkově zvýšenou 
aktivitou, stavy zhoršené nálady, snížená aktivita, poruchy vnímání a myšlení (halucinace); 

změny chuti, brnění a mravenčení končetin, záchvaty křečí, zvýšení aktivity, poruchy poznávacích 
funkcí, poruchy vnímání; 

zpomalení srdeční činnosti; 

rozmazané vidění; 

pomalé dýchání, dušnost, zúžení průdušek, sípání, zhoršení astmatu; 

zažívací obtíže, bolesti břicha, říhání; 

svalová slabost; 

poruchy močení; 

zvýšení krevního tlaku. 

 
Velmi vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 

závislost na tramadolu (účinná látka přípravku Tralgit INJ), nepokoj, nervozita, neklid se 
zvýšeným nutkáním k pohybu; 

nadměrné mimovolné pohyby, třes; 

otoky v důsledku alergické reakce; 

zvýšené hodnoty jaterních testů. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek TRALGIT INJ uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce. 
 
 

 

Doba použitelnosti po otevření/naředění: 
Chemická a fyzikální stabilita po otevření a naředění (fyziologickým roztokem nebo 5% roztokem 
glukózy) před použitím byla prokázána na dobu 4 hodin při teplotě 25 °C. 
Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob ředění nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, 
přípravek má být použit okamžitě. 
Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v 
odpovědnosti uživatele. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tralgit INJ obsahuje 

Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum. 

 
Tralgit 50 INJ 

  Jedna ampule (1 ml) obsahuje tramadoli hydrochloridum 50 mg. 

Pomocnými látkami jsou natrium acetát, voda na injekci. 
 
Tralgit 100 INJ 

  Jedna ampule (2 ml) obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. 

Pomocnými látkami jsou natrium acetát, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Tralgit INJ vypadá a co obsahuje toto balení: 
Tralgit 50 INJ je čirý roztok bez barvy a bez zápachu. 
Velikost balení:  

5 ampulek po 1 ml (50 mg/1 ml) 

 

10 ampulek po 1 ml (50 mg/1 ml) 

 

100 ampulek po 1 ml (50 mg/1 ml) 

Tralgit 100 INJ je čirý roztok bez barvy a bez zápachu. 
Velikost balení:  

5 ampulek po 2 ml (50 mg/1 ml) 

 

10 ampulek po 2 ml (50 mg/1 ml) 

 

100 ampulek po 2 ml (50 mg/1 ml) 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce: 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována :  22.7.2014 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Informace o zacházení s přípravkem Tralgit INJ 
Tralgit INJ je dodáván v ampulkách s vyznačeným bodem zlomu. Ampule s roztokem se otevře 
odlomením hlavičky v místě označeném tečkou (pod tečkou na krčku je ampule naříznuta). 
 
Další informace o podání 
Přípravek je možné podat intramuskulárně (nitrosvalově, obvykle do hýždě), intravenózně (nitrožilně, 
obvykle do podkožních žil horní končetiny) i subkutánně (pod kůži). 
Nitrožilně se Tralgit INJ podává pomalu, 1 ml (50 mg tramadol-hydrochloridu) za minutu. 
Přípravek Tralgit INJ lze také zředit vhodným infuzním roztokem (např. 0,9% roztokem chloridu 
sodného nebo 5% roztokem glukosy) a podat jako nitrožilní infuzi nebo jako součást pacientem řízené 
analgezie (PCA). 
 
Inkompatibility přípravku Tralgit INJ 
Tralgit 50 INJ a Tralgit 100 INJ jsou inkompatibilní (nesmí se mísit) s injekčními roztoky diklofenaku, 
indometacinu, fenylbutazonu, diazepamu, flunitrazepamu, midazolamu a glyceroltrinitrátu. 
 
Výpočet injekčního objemu 

1)  Vypočítejte celkovou požadovanou dávku tramadoli hydrochloridum (mg): tělesná hmotnost 

(kg) x dávkování (mg/kg). 

2)  Vypočítejte objem zředěného roztoku (ml), který má být injektován: celkovou dávku (mg) 

vydělte příslušnou koncentrací zředěného roztoku (mg/ml, viz tabulka níže). 

 
Tabulka: Ředění přípravku Tralgit INJ 
Koncentrace zředěného 
roztoku pro injekci (mg 
tramadoli 
hydrochloridum/ml) 

Tralgit 50 INJ 
+ přidané rozpouštědlo 

Tralgit 100 INJ 
+ přidané rozpouštědlo 

25,0 mg/ml 

1 ml + 1 ml 

2 ml + 2 ml 

16,7 mg/ml 

1 ml + 2 ml 

2 ml + 4 ml 

12,5 mg/ml 

1 ml + 3 ml 

2 ml + 6 ml 

10,0 mg/ml 

1 ml + 4 ml 

2 ml + 8 ml 

8,3 mg/ml 

1 ml + 5 ml  

2 ml + 10 ml 

7,1 mg/ml 

1 ml + 6 ml 

2 ml + 12 ml 

6,3 mg/ml 

1 ml + 7 ml 

2 ml + 14 ml 

5,6 mg/ml 

1 ml + 8 ml 

2 ml + 16 ml 

5 mg/ml 

1 ml + 9 ml 

2 ml + 18 ml 

 
Podle svého výpočtu zřeďte obsah ampule přípravku Tralgit INJ přidáním vhodného rozpouštědla 
(fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy), smíchejte a podejte vypočítaný objem zředěného 
roztoku. Přebytečný injekční roztok zlikvidujte. 
 
Příklad 
Např. dítěti vážícímu 27 kg bychom chtěli podat dávku 1,5 mg tramadolu na kg tělesné hmotnosti. 
Celková požadovaná dávka je 27 kg x 1,5 mg/kg = 40,5 mg tramadol-hydrochloridu. Vhodná 
koncentrace zředěného roztoku je 10,0 mg/ml, jelikož objem, který se má podat, je asi 4 ml (40,5 mg 
/10,0 mg/ml = 4,05 ml). 
Podle toho 1 ml přípravku Tralgit 50 INJ (tj. celý obsah jedné ampule) se přidáním 4 ml rozpouštědla 
(např. 0,9% roztoku chloridu sodného nebo 5% roztoku glukosy) zředí na roztok o koncentraci 10 mg 
tramadol-hydrochloridu/ml. 
Podají se 4 ml zředěného roztoku (40 mg tramadol-hydrochloridu). 

Recenze

Recenze produktu TRALGIT 50 INJ 100X1ML/50MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRALGIT 50 INJ 100X1ML/50MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám