Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

THIOGAMMA 600 ORAL 30X600MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16824

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16824
Kód EAN: 4030674010162
Kód SÚKL: 55391
Přípravek se užívá k léčbě diabetické polyneuropatie spojené s poruchami čití či bolestivostí. Mohou jej užívat dospělí pacienti.

Příbalový leták

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls128384/2008


Příbalová informace: informace pro pacienta

Thiogamma 600 Oral
potahované tablety
(acidum thiocticum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej proto žádné další osobě.
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Thiogamma 600 Oral a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thiogamma 600 Oral užívat
3. Jak se Thiogamma 600 Oral užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Thiogamma 600 Oral uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Thiogamma 600 Oral a k čemu se používá

Léčivá látka kyselina thioktová (kyselina alfa-lipoová) se tvoří v organizmu vyšších živočichů
a působí na určité aktivity metabolizmu (přeměna látek v těle). Navíc má kyselina thioktová
antioxidační vlastnosti, které chrání nervové buňky před reaktivními degradačními produkty
(vznikají při odbourávání látek).

Použití
Přípravek se užívá k léčbě diabetické polyneuropatie (porušení nervů) spojené s poruchami
čití či bolestivostí (parestézie).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thiogamma 600 Oral užívat

Neužívejte Thiogamma 600 Oral
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu thioktovou nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Vzhledem k chybějícím zkušenostem s léčbou dětí a dospívajících se nedoporučuje podávat
přípravek Thiogamma 600 Injekt dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a Thiogamma 600 Oral
2/5

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné užívání s cisplatinou (léčí rakovinu) může způsobit ztrátu účinku cisplatiny.

Kyselina thioktová tvoří sloučeniny s kovy (je chelatačním činidlem). Zásadně se proto nemá
užívat současně se sloučeninami kovů (např. s přípravky obsahujícími železo, hořčík, a
vzhledem k obsahu vápníku ani s mléčnými výrobky). Účinek těchto léků může potlačit
účinek přípravku Thiogamma 600 Oral. Užíváte-li celou denní dávku přípravku Thiogamma
600 Oral 30 minut před snídaní, můžete přípravky s obsahem železa či hořčíku užívat
v poledne nebo večer.

Přípravek Thiogamma 600 Oral může zesílit účinek insulinu a perorálních antidiabetik. Proto
se doporučuje, zejména v počátečním období léčby kyselinou thioktovou, provádět pravidelné
kontroly hladiny cukru v krvi. Ojediněle může být zapotřebí snížit dávku insulinu nebo
perorálních antidiabetik. Dodržujte přesně pokyny lékaře.

Přípravek Thiogamma 600 Oral s jídlem, pitím a alkoholem
Pravidelná konzumace alkoholu znamená značné riziko vývoje a dalšího postupu narušení
nervů a může zabránit účinku léčby kyselinou thioktovou. Proto zásadně alkohol nepijte, a to
ani v období bez léčby.

Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Všeobecnou zásadou léčby v těhotenství a při kojení je předepsání léků pouze po pečlivém
zvážení rizika a přínosu léčby.

V těhotenství a při kojení je léčba kyselinou thioktovou možná pouze pokud ji lékař posoudí
jako nezbytnou a pacientky budou lékařem pravidelně kontrolovány. O léčbě těhotných a
kojících žen nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech nepotvrdily ovlivnění
plodnosti ani vývoje plodu.

Kojení
Není známo, zda kyselina thioktová prochází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Thiogamma 600 Oral obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Thiogamma 600 Oral užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování:
Doporučená dávka přípravku je 1 potahovaná tableta denně (což odpovídá 600 mg kyseliny
thioktové) užívaná přibližně 30 minut před prvním jídlem.
3/5


Způsob použití
Tablety se polykají. Tablety nekousejte a užívejte je nalačno s dostatečným množstvím vody.
Užívání při jídle může narušit vstřebávání kyseliny thioktové do krve. Zvláště u pacientů
s prodlouženou dobou vyprazdňování žaludku je proto zvláště důležité užívat tablety půl
hodiny před prvním jídlem / snídaní.

Délka léčby
Diabetická neuropatie je chronické onemocnění, a proto můžete užívat přípravek Thiogamma
600 Oral stále.

Váš ošetřující lékař rozhodne o Vaší léčbě individuálně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Thiogamma 600 Oral, než jste měl(a)
Při předávkování se může dostavit nevolnost, zvracení a bolest hlavy.

V některých případech po požití dávky vyšší než 10 g kyseliny thioktové, zvláště ve spojení
s konzumací velkého množství alkoholu, byly pozorovány závažné, někdy život ohrožující
příznaky otravy (např. křeče rozšířené na celé tělo, těžká porucha acidobazické rovnováhy
vedoucí k laktátové acidóze, závažné poruchy krevního srážení).

Při sebemenším podezření na výraznou otravu přípravkem Thoiogamma 600 Oral (např. více
než 10 šestisetmiligramových tablet u dospělých nebo více než 50 mg/kg tělesné hmotnosti
u dětí) je nutná neprodlená hospitalizace a zahájení obecných opatření obvyklých při otravě
(např. navození zvracení, výplach žaludku, podání aktivního uhlí atd.). Léčba možných
příznaků nebo následků otravy má být vedena podle zásad moderní intenzivní péče a má se
řídit podle vyskytujících se příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Thiogamma 600 Oral
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Thiogamma 600 Oral
Nemusí být dodržena žádná opatření.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly s následující četností:
velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000)
není známo

Poruchy trávicího traktu
Velmi vzácné: nevolnost, zvracení, bolest břicha a průjem.


4/5

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: alergické kožní reakce jako je vyrážka, kopřivka a svědění.

Poruchy nervového systému
Velmi vzácné: změny a/nebo poruchy chuti.

Další nežádoucí účinky
Není známo: Díky zlepšenému využití glukosy se může objevit pokles hladiny cukru v krvi.
Byly popsány příznaky podobné hypoglykémii (nízká hladiny cukru v krvi) jako jsou závratě,
silné pocení, bolest hlavy a poruchy vidění.

Při prvních příznacích alergické reakce musíte přípravek Thiogamma 600 Oral přestat
užívat a okamžitě informovat lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Thiogamma 600 Oral uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Thiogamma 600 Oral obsahuje
Léčivá látka: acidum thiocticum (kyselina -lipoová )
1 potahovaná tableta obsahuje acidum thiocticum 600 mg (kyseliny -lipoové )

Pomocné látky:
hypromelosa, sodná sůl karmelosy, silikonovaný talek, monohydrát laktosy, magnesium-
stearát, makrogol 6000, mastek, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulosa, koloidní
bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Thiogamma 600 Oral vypadá a co obsahuje toto balení
Thiogamma 600 Oral 120 jsou světle žluté podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou na
obou stranách. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za
účelem dělení dávky.

Velikost balení:
30, 60 a 100 potahovaných tablet
klinická balení: 500, 1 000, 5 000 a 10 000 potahovaných tablet.
5/5

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Německo

Výrobce
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH,
Tittmoning,
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
13.3.2013


Recenze

Recenze produktu THIOGAMMA 600 ORAL 30X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu THIOGAMMA 600 ORAL 30X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám