Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

THIOCTACID 600 HR 100X600MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43384

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 43384
Kód EAN:
Kód SÚKL: 52224
Léčba příznaků periferní (senzomotorické) diabetické polyneuropatie.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls218459/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

THIOCTACID 600 HR 

Potahované tablety 

(Acidum thiocticum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Thioctacid 600 HR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thioctacid 600 HR užívat  

3. 

Jak se Thioctacid 600 HR užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Thioctacid 600 HR uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Thioctacid 600 HR a k čemu se používá 

 
Charakteristika 
Thioctacid 600 HR obsahuje kyselinu thioktovou, která jako přirozeně se vyskytující biologicky 
aktivní látka zasahuje do poškozených pochodů látkové výměny. 
 
Indikace 
Léčba příznaků periferní (senzomotorické) diabetické polyneuropatie. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thioctacid 600 HR užívat  

 
Neužívejte Thioctacid 600 HR 
-  jestliže jste alergický(á) na kyselinu thioktovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

 
K rozvoji inzulinového autoimunitního syndromu (porucha hormonů, řídících hladinu glukózy v krvi, 
která se projevuje výrazným snížením hladiny cukru v krvi) při léčbě kyselinou thioktovou jsou 
náchylnější pacienti s určitým genotypem lidských leukocytárních antigenů (který je častější u 
japonských a korejských pacientů, ale vyskytuje se také u pacientů europoidní rasy). 
 
Upozornění a opatření  
Vzhledem k chybějícím zkušenostem s léčbou dětí a dospívajících se nedoporučuje podávat přípravek 
Thioctacid 600 HR dětem a dospívajícím. 
 
 
Další léčivé přípravky a Thioctacid 600 HR
 
 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Thioctacid 600 HR a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo 
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku 
Thioctacid 600 HR užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 
 
Při souběžné aplikaci cisplatiny a přípravku Thioctacid 600 HR může být zeslaben účinek cisplatiny. 
 
Thioctacid 600 HR by se neměl podávat současně se sloučeninami kovů (např. s přípravky 
obsahujícími železo, hořčík, a vzhledem k obsahu vápníku ani s mléčnými výrobky). Užívá-li se 
Thioctacid 600 HR 30 minut před snídaní, lze přípravky s obsahem železa či hořčíku užívat v poledne 
nebo večer.  
 
Přípravek Thoictacid 600 HR může zesílit účinek insulinu a perorálních antidiabetik. Proto se 
doporučuje, zejména v počátečním období léčby kyselinou thioktovou, provádět pravidelné kontroly 
hladiny cukru v krvi. Ojediněle může být zapotřebí snížit dávku insulinu nebo perorálních antidiabetik.  
 
Thioctacid 600 HR s jídlem, pitím a alkoholem 
Pravidelné požívání alkoholu je významným rizikovým faktorem přispívajícím ke vzniku a zhoršování 
příznaků neuropatie, a může tudíž snižovat úspěšnost terapie přípravkem Thioctacid 600 HR. Pacientům 
trpícím diabetickou polyneuropatií se proto doporučuje, aby pokud možno nepožívali alkohol, a to ani 
v obdobích, kdy neužívají Thioctacid 600 HR. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Všeobecnou zásadou léčby v těhotenství a při kojení je předepsání léků pouze po pečlivém zvážení 
rizika a přínosu léčby.  
 
V těhotenství a při kojení je léčba kyselinou thioktovou možná pouze pokud ji lékař posoudí jako 
nezbytnou a pacientky budou lékařem pravidelně kontrolovány. O léčbě těhotných a kojících žen 
nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech nepotvrdily ovlivnění plodnosti ani vývoje plodu.  
 
Kojení  
Není známo, zda kyselina thioktová prochází do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Thioctacid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se Thioctacid 600 HR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučené dávkování: 
Není-li předepsáno jinak, má se užívat 1 potahovaná tableta přípravku Thioctacid 600 HR (což 
odpovídá 600 mg kyseliny thioktové) jednou denně, přibližně půl hodiny před prvním jídlem. 
 
Způsob použití 

Přípravek Thioctacid 600 HR se má užívat nalačno; tableta se má spolknout vcelku a zapít 
dostatečným množstvím tekutiny. Souběžné požití potravy může omezit vstřebávání kyseliny 
thioktové, a proto se doporučuje, obzvláště u pacientů se zpomaleným vyprazdňováním žaludku, aby 
byla celá denní dávka užívána najednou, půl hodiny před snídaní. 
 
Pokud se zapomene užít Thioctacid 600 HR, užije se stanovená dávka a dále se pokračujte v léčbě 
podle stanoveného termínu tj. 1 tableta ráno pokud možno na lačno. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Thioctacid 600 HR, než jste měl(a) 
Při předávkování se může dostavit nevolnost, zvracení a bolest hlavy. 
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. Po požití více než 
10 g kyseliny thioktové byly v ojedinělých případech, zejména při souběžném požití alkoholu, 
pozorovány závažné, zčásti život ohrožující známky otravy (např. křeče rozšířené na celé tělo, těžká 
porucha acidobazické rovnováhy vedoucí k laktátové acidóze, těžké poruchy srážení krve). 
 
Při sebemenším podezření na výraznou otravu přípravkem Thioctacid 600 HR (např. více než 10 
šestisetmiligramových tablet u dospělých nebo více než 50 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí) je nutná 
neprodlená hospitalizace a zahájení obecných opatření obvyklých při otravě (např. navození zvracení, 
výplach žaludku, podání aktivního uhlí atd.). Léčba možných příznaků nebo následků otravy má být 
vedena podle zásad moderní intenzivní péče a má se řídit podle vyskytujících se příznaků. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Thioctacid 600 HR 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud se zapomene užít 
Thioctacid 600 HR, užije se stanovená dávka a dále se pokračujte v léčbě podle stanoveného termínu, 
tj. 1 tableta ráno pokud možno na lačno 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat  Thioctacid 600 HR 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly s následující četností: 
Časté                  (vyskytují se u více než 1 pacienta ze 100) 
Velmi vzácné    (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000) 
 
Časté
: změny a/nebo poruchy chuti, pocit na zvracení 
Velmi vzácné: alergické reakce, hypoglykemie (snížení krevního cukru), křeče bolest hlavy, zvýšené 
pocení, rozmazané vidění, zvracení, bolest břicha, průjem, alergická kožní reakce, kopřivka, vyrážka, 
svědění 
Není známo: Porucha hormonů, řídících hladinu glukózy v krvi, která se projevuje výrazným 
snížením hladiny cukru v krvi (inzulinový autoimunitní syndrom). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo  na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Thioctacid 600 HR uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Thioctacid 600 HR obsahuje 
-  Léčivou látkou je acidum thiocticum 600 mg v 1 potahované tabletě 
-  Pomocnými látkami jsou: částečně substituovaná hyprolosa, magnesium-stearát, hyprolosa, 

makrogol 6000, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), hlinitý 
lak indigokarmínu (E132)  

 
Jak
 Thioctacid 600 HR vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Oboustranně vypouklé, podlouhlé žlutozelené, matné potahované tablety.  

Hnědá skleněná lahvička s plastovým  uzávěrem a pojistným proužkem, krabička. 

30, 60 a 100 potahovaných tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, 61352  Bad Homburg, Německo 
Meda Manufacturing GmbH, Neurather Ring 1, 510 63 Kőln, Německo  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
5.2.2016 

Recenze

Recenze produktu THIOCTACID 600 HR 100X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu THIOCTACID 600 HR 100X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám