Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

TENSAMIN INJ 10X5ML/200MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17212

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: TENSAMIN
Kód výrobku: 17212
Kód EAN: 8594739049000
Kód SÚKL: 4380
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Dopamin je indikován jako součást komplexní terapie při akutním selhání perfuze v životně důležitých orgánech (především v ledvinách) a k profylaxi reaktivní vazokonstrikce ve splanchnické oblasti při centralizaci a redistribuci krve. Slouží k prevenci tvorby ischemických mediátorů a pozdějšího multisystémového a multiorgánového postižení. Další indikací je kongestivní srdeční selhání, pooperační, traumatický, anafylaktický a endotoxinový šok, časný popáleninový šok, kardiogenní a septický šok, otravy, pankreatitida, neurogenní šok při vysokých míšních lézích. Velmi malé dávky dopaminu (2-4 mikrogramy/kg/min.) jsou indikovány profylakticky při hraničních a instabilních oběhových situacích k protekci splanchnické a renální perfuze, popř. při umělé plicní ventilaci se zařazením vyššího endexspiračního přetlaku (PEEP).

Příbalový leták

1


Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

TENSAMIN
koncentrát pro infuzní roztok
(dopamini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek TENSAMIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENSAMIN používat
3. Jak se přípravek TENSAMIN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek TENSAMIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek TENSAMIN a k čemu se používá

Přípravek TENSAMIN obsahuje léčivou látku dopamin, který stimuluje činnost srdce a má účinek na
cévy. Dopamin je chemická látka přirozeně se vyskytující v lidském těle.

Přípravek TENSAMIN se používá jako součást komplexní terapie při selhání životně důležitých
orgánů a k léčbě šokových stavů vznikajících z různých příčin (např. po operaci, při rozsáhlejším
poranění, popáleninách, otravách, akutním zánětu slinivky břišní aj.).

Velmi malé dávky přípravku TENSAMIN se používají k prevenci při hraničních a nestabilních
oběhových situacích.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENSAMIN používat

Nepoužívejte přípravek TENSAMIN
- jestliže jste alergický(á) na dopamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- pokud máte feochromocytom (nádor nadledvin),
- pokud máte nekorigovanou poruchu srdečního rytmu,
- při výrazném poklesu draslíku v krvi, nedostatečném okysličení krve, sníženém objemu krve
nebo při poruše rovnováhy kyselin a zásad v těle (alkalóza).

Upozornění a opatření
2

Před užitím přípravku TENSAMIN se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou
pokud:máte onemocnění srdce a cév, např. při angině pectoris (bolest na hrudi), tepenném uzávěru (např.
arterioskleróza, tromboembolická nemoc, Raynaudova choroba, poranění chladem jako jsou omrzliny,
diabetická mikroangiopatie, Buergerova choroba) a
- při poruchách srdečního rytmu (arytmie),
- pokud víte, že jste měl(a) nebo máte problém s prokrvením nohou a rukou.

Další léčivé přípravky a přípravek TENSAMIN
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
- celková anestetika, především halotan a cyklopropan,
- léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitory MAO,
- droperidol (používá se k zabránění nevolnosti nebo zvracení po probuzení po operaci),
- fenytoin (používá se na léčbu epilepsie),
- námelové alkaloidy jako je dihydroergotamin (používá se na léčbu migrény).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Podávání přípravku
TENSAMIN v těhotenství je vyhrazeno pouze pro krajní případy, jestliže jde o záchranu života matky.
Bezpečnost podávání dopaminu při kojení není dostatečně prokázána.

Přípravek TENSAMIN obsahuje disiřičitan sodný
Vzácně může způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus.


3. Jak se přípravek TENSAMIN používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je podáván do žíly ve formě infúze. Dávkování a rychlost infúze určuje lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků, které se během léčby mohou vyskytnout, není známa (četnost nelze
z dostupných údajů určit):
bolest hlavy, zrychlený nebo zpomalený tep srdce, bušení srdce, bolest na hrudi, poruchy
srdečního rytmu, srdeční selhání
zúžení (vazokonstrikce) nebo rozšíření (vasodilatace) cév
dušnost, otok plic
3

nevolnost, zvracení
zvýšený či snížený výdej moči

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek TENSAMIN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek TENSAMIN nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chemická a
fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při teplotě do 25 °C. Z
mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a
validovaných aseptických podmínek.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo štítku ampulky
po EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek TENSAMIN obsahuje
Léčivou látkou je dopamini hydrochloridum 40 mg v 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok.
Pomocnými látkami jsou voda na injekci, disiřičitan sodný.

Jak přípravek TENSAMIN vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek TENSAMIN je koncentrát pro infuzní roztok. Je to čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok
bez mechanických nečistot.
Druh obalu: skleněná ampulka, vhodná vložka s přepážkami, krabička.
Velikost balení: 10 ampulí po 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.12.2012.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 19.12.2012.

Dávkování a způsob podání
Před podáním přípravku TENSAMIN nebo současně s ním je třeba korigovat hypovolémii. Při
podávání renoprotektivních a tzv. minidávek je třeba průběžně dbát o oběhovou stabilitu. Vždy je
nutno monitorovat EKG. Při infuzním podávání vyšších dávek je vhodné monitorování arteriálního
tlaku, intermitentní měření krevního tlaku se provádí v intervalech po 5 minutách.
Přípravek TENSAMIN nesmí být nikdy aplikován neředěný. Podává se pouze v intravenózní
kapénkové infuzi, jejíž rychlost musí být přísně kontrolována. Nejvhodnější jsou volumetrické infuzní
pumpy, do centrálního katétru je možné dopamin podávat i lineárním dávkovačem.
Přípravek TENSAMIN se podává ve fyziologickém roztoku, v 5% glukóze nebo sorbitu, v Ringerově
roztoku, v Ringerově roztoku s laktátem. Nesmí být ředěn nebo smísen s roztokem
hydrogenuhličitanu sodného ani s jinými alkalickými roztoky, v nichž se inaktivuje.
Roztok musí být připraven vždy čerstvý a chráněn před světlem. Dávkování přípravku a doba jeho
aplikace jsou přísně individuální. V průběhu infuze je nutná průběžná kontrola stavu pacienta - TK,
tepová frekvence, EKG s ohledem na segment ST a arytmie, diuréza. Rychlost infuze se řídí stavem
nemocného a uvedenými údaji. Je-li krevní tlak stabilizován, tepová frekvence klidná, EKG bez
arytmií a jsou-li známky dobrého prokrvení ledvin, je možno dávku dopaminu pomalu snižovat tak,
aby se udržovaly dosažené parametry a optimální diuréza. Infuzi s dopaminem lze podávat i více dní a
poté velmi postupně a za stálé kontroly vysadit.
Snížení dosažené diurézy, vznik tachykardie nebo poruchy rytmu jsou známkami nutnosti snížit dávku
přípravku nebo infuzi dočasně přerušit či terapii vhodně doplnit.
Minidávky se pohybují v rozmezí 2-5 mikrogramů/kg/min. Dávky do 50 mikrogramů/kg/min mají
beta-mimetický účinek. Zvyšování dávky až do nástupu alfa-mimetického účinku se nepoužívá.
Využívají se však kombinace s norepinefrinem (k dosažení uspokojivého arteriálního tlaku bez
tachykardie) nebo s isoprenalinem (při předchozích bradykardiích).

Předávkování
Známky předávkování nastupují v uvedeném pořadí: pocit bušení srdce, vzestup srdeční frekvence,
anginózní bolesti, poruchy rytmu, deprese úseku ST na EKG. U extrémního předávkování se objevuje
náhlá vazokonstrikce, bledost, pilomotorický efekt (napřimující vlasy, chlupy), známky plicního
městnání až plicní edém. Je nutno snížit rychlost infuze nebo ji na přechodnou dobu přerušit.
Vzhledem ke krátkodobému účinku dopaminu známky předávkování po přerušení infuze spontánně
rychle vymizí.
V případech, kdy se takto nepodaří stav pacienta stabilizovat, je namístě opatrné, frakcionované
použití alfa-adrenergního blokátoru, např. i.v. fentolaminu, dávkovaného postupně až po dosažení
normalizace TK.

Recenze

Recenze produktu TENSAMIN INJ 10X5ML/200MG

Diskuze

Diskuze k produktu TENSAMIN INJ 10X5ML/200MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám