Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Kód výrobku: 21132
Kód EAN: 1125831
Kód SÚKL: 92494
Držitel rozhodnutí: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Taxol pro inj. se používá k následující léčbě: Rakovina vaječníků: buď jako počáteční léčba v kombinaci s lékem obsahujícím platinu a cisplatinu nebo jako léčba druhé linie, jestliže jiné léky obsahující platinu nebyly účinné. Rakovina prsu: jako počáteční léčba buď v kombinaci s některým lékem patřícím do skupiny známé jako antracykliny (tj. doxorubicin, epirubicin, daunorubicin) pro vhodné pacientky, nebo s lékem nazývaným trastuzumab. Jako doplňková léčba po léčbě antracyklinem a cyklofosfamidem (AC). Pouze samotný se podává u pacientek, které nereagovaly na standardní léčbu s využitím antracyklinů nebo u kterých se taková léčba nesmí použít. Nemalobuněčný karcinom plic: v kombinaci s cisplatinou, u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro případné chirurgické odstranění nádoru nebo radioterapii. Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS: jestliže jiná léčba, tj. liposomálními antracykliny, není účinná.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls160666/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

TAXOL pro inj.
koncentrát pro infuzní roztok
(paclitaxelum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek TAXOL pro inj.a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAXOL pro inj. používat
3. Jak se přípravek TAXOL pro inj. používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek TAXOL pro inj. uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TAXOL pro inj. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Paklitaxel patří do skupiny látek nazývaných taxany; tyto látky působí proti rakovině. Tyto
látky inhibují růst rakovinotvorných buněk.
TAXOL pro inj.se používá k následující léčbě:

Rakovina vaječníků:
jako počáteční léčba v kombinaci s lékem obsahujícím platinu a cisplatinu
jako léčba druhé linie, jestliže jiné léky obsahující platinu nebyly účinné.

Rakovina prsu:
jako počáteční léčba při pokročilé nemoci nebo nemoci, která se rozšířila po celém
těle (metastazující onemocnění). TAXOL se kombinuje buď s lékem patřícím do
skupiny známé jako antracykliny (tj. doxorubicin, epirubicin, daunorubicin) pro
vhodné pacientky, nebo s lékem nazývaným trastuzumab (u pacientů, pro které léčba
antracyklinem není vhodná a jejichž karcinotvorné buňky obsahují na povrchu protein
nazývaný HER2, viz příbalové informace přípravku obsahujícího trastuzumab).
jako doplňková léčba po léčbě antracyklinem a cyklofosfamidem (AC) po iniciálním
chirurgickém zákroku
jako léčba 2.linie u pacientek, které nereagovaly na standardní léčbu s využitím
antracyklinů nebo u kterých se taková léčba nesmí použít.

Nemalobuněčný karcinom plic:
v kombinaci s cisplatinou, u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro případné
chirurgické odstranění nádoru nebo radioterapii.

2/9
Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS:
jestliže jiná léčba, (např.. lipozomálními antracykliny), nebyla účinná.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TAXOL pro inj. POUŽÍVAT

Přípravek TAXOL byste neměl(a) používat
jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku TAXOL, zejména glyceromakrogol-ricinoleát
jestliže máte v krvi příliš málo bílých krvinek. Váš lékař to zkontroluje odebráním
krevního vzorku.
jestliže kojíte
jestliže máte závažnou a nezvládnutou infekci a přípravek TAXOL je používán
k léčbě Kaposhiho sarkomu.

Jestliže se Vás týkají některé z těchto charakteristik, upozorněte svého lékaře dříve, než
začnete přípravek TAXOL používat.

Léčba přípravkem TAXOL se nedoporučuje používat u dětí (mladších než 18 let).

Zvláštní opatrnost při použití přípravku TAXOL
Dříve než začnete přípravek TAXOL používat, bude Vám podáván jiný přípravek, aby byly
minimalizované alergické reakce.

Jestliže máte zkušenost se závažnou alergickou reakcí (například potíže s dýcháním,
zkrácený dech, tlak na hrudi, pokles krevního tlaku, závratě, motání hlavy, kožní
reakce jako je vyrážka nebo svědění)
Jestliže máte horečku, závažné nachlazení, povlaky nebo vředy v ústech (známky
útlumu kostní dřeně).
Jestliže máte pocity necitlivosti nebo slabosti rukou či nohou (známky periferní
neuropatie); může být potřebné snížení dávky přípravku TAXOL
Jestliže máte závažné jaterní problémy; v tomto případě se léčba přípravkem
TAXOL nedoporučuje.
Jestliže máte srdeční převodní problémy
Jestliže se u Vás vyvinul závažný nebo přetrvávající průjem s horečkou a bolestmi
břicha, během nebo krátce po léčbě přípravkem TAXOL. Vaše tlusté střevo může být
zaníceno (pseudomembranózní kolitida)
Jestliže jste absolvoval/a ozařování hrudníku (protože to může zvýšit riziko zánětu
plic)
Jestliže máte bolesti nebo zarudlá ústa (známky mukositidy) a jste léčen/a na
Kaposhiho sarkom. Pravděpodobně potřebujete nižší dávkování.
Upozorněte ihned svého lékaře, pokud se u Vás týká něco z uvedeného.

TAXOL pro inj. musí být vždy podáván nitrožilně. Pokud je injikován do arterie, může to
způsobit zánět arterie a můžete trpět bolestí, otokem, zarudnutím a horkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Důvodem je to, že TAXOL
3/9
pro inj. nebo další léky užívané souběžně nemusí působit tak, jak se očekává anebo mohou
mít nežádoucí účinky.

Interakce znamená, že různé léky podané spolu s přípravkem TAXOL pro inj. se mohou
navzájem ovlivňovat a lékař má být před zahájením léčby informován, pokud užíváte tyto
léky:
cisplatina (k léčbě nádorů): TAXOL pro inj. musí být podán před cisplatinou a vaše
funkce ledvin musí být často kontrolována.
doxorubicin ( k léčbě nádorů): TAXOL pro inj. musí být podán 24 hodin po
doxorubicinu, aby se zabránilo vysokým hladinám této látky v těle.
efavirenz, nevirapin, ritonavir, nelfinavir nebo jiné proteázové inhibitory
používané při léčbě HIV. Může být potřebná úprava dávky přípravku TAXOL.
erythromycin (antibiotikum), fluoxetin (antidepresivum) nebo gemfibrozil
(používán ke snížení cholesterolu) - dávky přípravku TAXOL pro inj. musí být
sníženy. Rifampicin (antibiotikum pro léčbu TBC) dávky přípravku TAXOL pro
inj. musí být zvýšeny.
karbamazepim, fenytoin nebo fenobarbital (léky proti epilepsii)

Těhotenství a kojení
Upozorněte ihned lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být
těhotná předtím, než začnete být léčena přípravkem TAXOL. Pro prevenci těhotenství
v průběhu léčby přípravkem TAXOL používejte účinnou a bezpečnou antikoncepci.
Přípravek TAXOL se nesmí používat během těhotenství, pokud to není nezbytné. Pacienti
muži i ženy ve fertilním věku a/nebo jejich partneři by měli používat antikoncepci ještě
minimálně 6 měsíců po ukončení léčby paklitaxelem Muži by se měli informovat o možnosti
zamražení spermií před zahájením léčby paklitaxelem z důvodů možnosti vzniku neplodnosti.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Ukončete kojení, pokud jste léčena přípravkem
TAXOL. Nezačínejte kojit znovu, dokud Vám to lékař nepovolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék obsahuje určité množství alkoholu, a proto je rozumné neřídit ihned po podání léku.
Samozřejmě nesmíte řídit, máte-li závratě nebo točí-li se Vám hlava.

Důležité informace o některých složkách přípravku TAXOL pro inj.
TAXOL obsahuje glyceromakrogol-1750-ricinoleát, který může vyvolat závažné
alergické reakce. Jestliže jste na tuto látku alergický(á), oznamte to svému lékaři před
podáním léku.
Taxol obsahuje alkohol (zhruba 50% etanolu), jeden ml přípravku TAXOL obsahuje
0,396 g alkoholu. TAXOL v dávce 300 mg/50 ml obsahuje 20 g alkoholu, což
odpovídá 450 ml piva nebo 175 ml vína.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TAXOL pro inj. POUŽÍVÁ

Aby se minimalizovala možnost vzniku alergické reakce, před podáním přípravku TAXOL
dostanete jiné léky buď ve formě tablet nebo infuze do žíly nebo obojí.
TAXOL pro inj. se podává do žíly jako kapačka (intravenózní infuzí) přes filtr. TAXOL může
aplikovat pouze vyškolený zdravotnický personál, který Vám předem připraví roztok pro
infuzi. Dávka, kterou dostanete, se vypočítává na základě velikosti povrchu Vašeho těla a
podle výsledku krevních testů provedených před léčbou. V závislosti na typu a závažnosti
4/9
nádorového onemocnění dostanete buď TAXOL pro inj. samotný, nebo v kombinaci s dalšími
protinádorovými látkami.
Infuze se vždy aplikuje po dobu 3 nebo 24 hodin a obvykle se opakuje každé 2 nebo 3 týdny,
pokud lékař nerozhodne jinak. Váš lékař Vás bude informovat o potřebném počtu cyklů
podávání přípravku TAXOL pro inj.

Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře.

Jestliže jste dostal(a) větší dávku přípravku TAXOL pro inj., než jste měl(a)
Pro předávkování neexistuje protilátka, takže budete léčen(a) podle Vašich příznaků.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i TAXOL pro inj. nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků u Vás vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Oznamte ihned Vašemu lékaři, pokud zaznamenáte následující příznaky alergické
reakce:
zarudnutí
kožní reakce
svědění
svírání na hrudníku
zkrácené nebo obtížné dýchání
otoky
To všechno mohou být příznaky závažných nežádoucích účinků.

Oznamte ihned Vašemu lékaři
jestliže máte horečku, závažné nachlazení, bolesti v krku nebo vředy v ústech
(známky útlumu kostní dřeně)
jestliže máte pocity necitlivosti nebo slabosti rukou či nohou (známky periferní
neuropatie)
jestliže se u Vás vyvinul závažný nebo přetrvávající průjem s horečkou a bolestmi
břicha

Velmi časté nežádoucí účinky
Postihují více než 10 pacientů ze 100
Méně závažné alergické reakce jako zarudnutí kůže, vyrážka, svědění
Infekce: hlavně infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest
Zkrácený dech
Bolesti v krku nebo vředy v ústech, bolestivá nebo zarudlá ústa, průjem, pocit
nevolnosti nebo nevolnost (nauzea, zvracení)
Ztráta vlasů
Bolesti svalů, křeče, bolesti kloubů
Horečka, závažné nachlazení, bolest hlavy, závratě, únava, pobledlost, krvácení,
snadnější vznik modřin než obvykle
5/9
Necitlivost, brnění nebo slabost rukou a nohou (známky periferní neuropatie)
Testy mohou ukázat: snížený počet krevních destiček, bílých nebo červených krvinek,
nízký tlak krve

Časté nežádoucí účinky
Postihují až 10 pacientů ze 100
Dočasné změny nehtů a kůže, reakce v místě aplikace (lokalizovaný otok, bolest a
zčervenání kůže)
Testy mohou ukázat: zpomalení srdečního tepu, závažné zvýšení jaterních enzymů
(alkalické fosfatázy a AST - SGOT)

Méně časté nežádoucí účinky
Postihují až 10 pacientů z 1000
Šok z infekce (známý jako "septický šok")
Bušení srdce, srdeční poruchy (AV blok), rychlé bušení srdce, infarkt, dechová tíseň
Únava, pocení, slabost (mdloby), významné alergické reakce, flebitida (zánět žíly),
otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku
Bolesti zad, bolesti na prsou, bolesti v rukách a nohách, zimnice, bolesti břicha
Testy mohou ukázat: závažné zvýšení bilirubinu (žloutenka), vysoký krevní tlak, krevní
sraženiny

Vzácné nežádoucí účinky
Postihují až 10 pacientů z 10 000.
Snížení počtu bílých krvinek v krvi s horečkou a zvýšené riziko infekce (febrilní neutropenie)
Pocit slabosti ve svalech na pažích a nohou zasažením nervů (motorická neuropatie)
Dušnost, plicní embolie, plicní fibróza, intersticiální pneumonie, pleurální výpotek
Střevní neprůchodnost, perforace střeva, zánět ve střevu (ischemická kolitida), zánět slinivky
břišní (pankreatitida)
Svědění, vyrážka, zarudnutí kůže (erytém)
Otrava krve (sepse), zánět pobřišnice (peritonitida)
Horečka, dehydratace, slabost, edém, nevolnost
Závažné a možná až fatální reakce přecitlivělosti (anafylaktické reakce)
Testy mohou ukázat zvýšenou hladinu kreatininu v krvi, což je známkou poškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Postihují až 10 pacientů ze 100 000.
Nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní, zrychlená srdeční činnost tachykardie - tzv.
supraventrikulární tachykardie)
Náhlá porucha krvetvorných buněk (aktuní myleoidní leukemie, myelodysplastický syndrom)
Porucha očního nervu a/nebo porucha vidění (scintilační skotom)
Ztráta nebo zhoršení sluchu (ototoxicita), ušní šelest (tinitus), závratě
Kašel
Krevní sraženina v cévě dutiny břišní a střeva (mesenterická trombóza), zánět střeva někdy s
přetrvávajícím průjmem (pseudomembranózní kolitida, neutropenická kolitida), tekutina v dutině
břišní (ascites), zánět jícnu, zácpa
Závažné reakce přecitlivělosti včetně horečky, zarudnutí kůže, bolesti kloubu a/nebo zánět oka
(Stevens-Johnsonův syndrom), místní odlupování kůže (nekrolýza kůže), nepravidelné zčervenání
kůže (erythema multiforme), zánět kůže s puchýři a odlupováním (exfoliativní dermatitida),
kopřivka, ztráta nehtů (léčení pacienti musejí používat ochranu proti slunci na rukách a nohách)
Ztráta chutě k jídlu (anorexie)
Závažné a možná až fatální reakce přecitlivělosti se šokem (anafylaktický šok)
6/9
Porucha funkce jater (jaterní nekróza, jaterní encefalopatie (oboje hlášeny s fatálními výsledky))
Zmatenost

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí

Tuhnutí kůže (sklerodermie)

Pokud se kterýkoli nežádoucí účinek stane závažnější nebo si všimnete nežádoucího účinku,
který není uveden v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK TAXOL pro inj. UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším kartonu a na
štítku lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před naředěním přípravku TAXOL
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.
Zmražení přípravku nemá negativní vliv na jeho kvalitu v neotevřených lahvičkách.

Z mikrobiologického hlediska může být otevřené balení uchováváno nejdéle po dobu 28 dní
při teplotě 25 °C. Odlišná doba a podmínky skladování jsou v odpovědnosti uživatele.

Po naředění přípravku TAXOL:
Z mikrobiologického hlediska by měl být naředěný přípravek ihned spotřebován. Pokud není
použitý ihned, neuchovávejte přípravek v ledničce (2 až 8 °C) déle než 24 hodin, pokud
ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Další
podrobnosti o stabilitě po naředění jsou uvedeny v informacích pro zdravotnické pracovníky.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TAXOL pro inj. obsahuje

Léčivou látkou je paclitaxelum.
Jeden ml koncentrátu obsahuje paclitaxelum 6 mg.
Jedna lahvička obsahuje 5, 16,7, 25 nebo 50 ml (odpovídá paclitaxelum 30, 100, 150 a 300
mg).
Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-1750-ricinoleát a bezvodý ethanol

Jak přípravek TAXOL pro inj. vypadá a co obsahuje toto balení

TAXOL pro inj., koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, je průhledný, bezbarvý až lehce
zažloutlý viskózní roztok, v lahvičkách obsahujících 5 ml, 16,7 ml, 25 ml nebo 50 ml
koncentrátu pro naředění. Lahvičky jsou baleny jednotlivě v krabičkách a dodávají se i balení
s deseti krabičkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


7/9
Držitel rozhodnutí o registraci
Bristol-Myers Squibb spol. s.r.o., Praha, Česká republika
Telefon: +420 2 210 16 111, fax: +420 2 210 16 900

Výrobce:
Corden Pharma Latina S.p.A., Sermoneta (Latina), Itálie
Telefon:+ 390773310485, fax: + 390773310287


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
16.1.2013


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDE ODDĚLTE, NEŽ PŘEDÁTE VRCHNÍ ČÁST PŘÍBALOVÉ INFORMACE
PACIENTOVI

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Příprava infuzního roztoku:
Nádoby a infuzní sety pro použití přípravku TAXOL nesmí být z PVC obsahující
DEHP. Protože tato látka DEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate] se z PVC uvolňuje.
Použití filtrů (např. IVEX-2), které obsahují krátkou přívodní nebo vývodní trubici z
PVC, nevedlo k významnému uvolňování DEHP.
Věnujte pozornost při manipulaci s přípravkem TAXOL stejně jako se všemi
cytostatiky. Vždy noste ochranné rukavice, jestliže manipulujete s lahvičkami
obsahujícími paklitaxel. Ředění se má provádět za aseptických podmínek školeným
personálem v určených prostorech. V případě kontaktu s pokožkou je třeba zasažené
místo omýt mýdlem a vodou. V případě kontaktu se sliznicemi je třeba sliznice
důkladně opláchnout vodou.
Nepoužívejte Chemo-Dispensing Pin nebo podobné nástroje s hroty, protože by mohl
způsobit porušení zátky lahvičky, které by vedlo ke ztrátě sterility.

Krok 1: ředění koncentrátu
Před infuzí je třeba TAXOL pro inj. rozředit:
0,9% roztokem chloridu sodného
5% roztokem glukózy
5% roztokem glukózy a 0,9% roztokem chloridu sodného
5% roztokem glukózy v Ringerově roztoku

Konečný infuzní koncentrát paklitaxelu se musí pohybovat mezi 0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml.
Musí být použity kontejnery a infuzní sety bez DEHP.

Připravené roztoky mohou být jemně zkalené, zákal je způsoben vehikulem a nedá se filtrací
odstranit. Při simulovaném podávání infuzní soupravou s in-line filtrem nebyla pozorována
ztráta účinnosti přípravku.


8/9

Krok 2: podání infuze
Premedikace všech pacientů kortikosteroidy, antihistaminiky a H2 antagonisty před podáním
infuze.
TAXOL pro inj. nesmí být znovu podán, dokud počet neutrofilů nepřesáhne 1 500/mm (1
000/mm u pacientů s Kaposiho sarkomem) a počet krevních destiček je 100 000/mm ( 75
000/mm u pacientů s Kaposiho sarkomem).

Abyste se vyvarovali precipitace infuzního roztoku:
Použijte jakmile je to možné po naředění
Vyvarujte se nadměrnému míchání, vibracím a třesení
Propláchněte důkladně infuzní soupravy před použitím
Během infuze pravidelně kontrolujte vzhled roztoku a zastavte podávání přípravku,
jestliže se objeví precipitace.

Chemická a fyzikální stabilita roztoku připraveného k infuzi byla prokázána při 5 °C a při 25
°C po dobu 7 dnů při rozpuštění v 5% roztoku glukózy a po dobu 14 dnů při rozředění v 0,9%
injekčním roztokem chloridu sodného. Z mikrobiologického hlediska se musí produkt použít
okamžitě nebo udržujte při teplotě mezi 2 8 °C maximálně po dobu 24 hodin.

TAXOL pro inj. se musí podávat s použitím in-line filtru s mikroporézní membránou
0,2m. Je nutno používat infuzní nádoby a soupravy bez DEHP. Použití filtrů, které obsahují
krátkou přívodní nebo vývodní trubici z PVC nevedlo k významnému uvolňování DEHP

Krok 3: Likvidace
Všechen nepoužitý přípravek nebo zbývající materiál by měl být zlikvidován podle místních
požadavků.

Podávání a dávkování
Doporučené dávky pro nitrožilní infuzi přípravku TAXOL pro inj.:

Primární léčba rakoviny vaječníků:
135 mg/m2 po dobu 24 hodin, následováno cisplatinou 75 mg/m2; nebo
175 mg/m2 po dobu 3 hodin, následováno cisplatinou 75 mg/m2.

Sekundární léčba rakoviny vaječníků a rakoviny prsu:
175 mg/m2 po dobu 3 hodin.

Adjuvantní léčba rakoviny prsu:
175 mg/m2 po dobu 3 hodin; následováno léčbou antracyklinem a cyklofosfamidem (AC).

Primární léčba rakoviny prsu:
220 mg/m2 po dobu 3 hodin; 24 hodin po doxorubicinu (50 mg/m2),
175 mg/m2 po dobu 3 hodin; po trastuzumabu (viz SPC pro přípravek trastuzumab).

Nemalobuněčný karcinom plic:
175 mg/m2 po dobu 3 hodin; následováno cisplatinou 80 mg/m2.

Kaposiho sarkom ve spojení s AIDS:
100 mg/m2 po dobu 3 hodin.
9/9

Mezi cykly by měla být třítýdenní přestávka, v závislosti na toleranci pacienta, u pacientů
s Kaposiho sarkomem při AIDS by měla být přestávka mezi cykly dvoutýdenní.
TAXOL pro inj. se může podávat znovu teprve tehdy, když je počet neutrofilů 1 500/mm3
( 1000/mm u pacientů s Kaposiho sarkomem)a počet trombocytů 100 000 mm3( 75
000/mm u pacientů s Kaposiho sarkomem).

Pacientům se závažnou neutropenií (počet neutrofilů < 500/mm po dobu jednoho týdne nebo
déle) nebo závažnou periferní neuropatií je třeba v následujících cyklech snížit dávku o 20 %
(25 % u pacientů s Kaposiho sarkomem). Bližší informace viz Souhrn údajů o přípravku
(SPC).

Adekvátní údaje týkající se doporučeného dávkování u pacientů s mírným až středně těžkým
stupněm poškození jater nejsou dostupné. Pacienti s těžkým poškozením funkce jater nesmí
být paklitaxelem léčeni. (viz SPC)

Léčba přípravkem TAXOL pro inj. se nedoporučuje u dětí mladších než 18 let z důvodů
chybějících dat o jeho bezpečnosti a účinnosti.

Recenze

Recenze produktu TAXOL PRO INJ. INJ 10X5ML/30MG

Diskuze

Diskuze k produktu TAXOL PRO INJ. INJ 10X5ML/30MG

Přidat nový příspěvek do diskuze