Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 88808
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114304
Tamalis tlumí příznaky sezónní i celoroční alergické rýmy. Mezi ně patří kýchání, výtok z nosu, slzení očí a svědění očí a nosu. Tamalis se také používá k tlumení příznaků spojených s chronickou idiopatickou kopřivkou jako je svědění a vyrážka (lokalizované zarudnutí a otok kůže).

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls155549/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TAMALIS 10 mg tablety
Rupatadinum
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek TAMALIS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMALIS užívat
3. Jak se přípravek TAMALIS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TAMALIS uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK TAMALIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Rupatadin je antihistaminikum.
TAMALIS tlumí příznaky alergické rýmy. Mezi ně patří kýchání, výtok z nosu, svědění očí, nosu.
TAMALIS se také používá k tlumení příznaků spojených s kopřivkou (alergická kožní vyrážka), jako
je svědění a vyrážka (ohraničená zčervenáním a otokem kůže).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TAMALIS
UŽÍVAT
Neužívejte TAMALIS
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rupatadin nebo kteroukoli další složku přípravku
TAMALIS.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TAMALIS je zapotřebí
Pokud trpíte nedostatečností ledvin nebo jater, poraďte se o jeho užívání s lékařem. Užívání přípravku
Tamalis 10 mg se v současnosti nedoporučuje u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo jater.
Přípravek není určen k léčbě dětí mladších 12 let.
Pokud jste starší 65 let, poraďte se o jeho užívání se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte TAMALIS, neužívejte současně léky obsahující ketokonazol nebo erytromycin.
2/3
Užívání přípravku TAMALIS s jídlem a pitím
TAMALIS by se neměl užívat společně s grapefruitovou šťávou. To může způsobit zvýšení hladiny
účinné látky v organismu.
Těhotenství a kojení
Neužívejte TAMALIS během těhotenství a kojení, ledaže by byl jednoznačně indikovaný Vaším
lékařem.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání doporučené dávky by TAMALIS neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje. Po prvním užití TAMALISu však vyčkejte, jaké bude mít účinky a jak by mohl ovlivnit
schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku TAMALIS
Tento přípravek obsahuje laktosu.
Pokud vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím,
než začnete tento lék užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK TAMALIS UŽÍVÁ
Vždy užívejte TAMALIS podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistí, poraďte se se svým
lékařem, nebo lékárníkem.
TAMALIS je určený dospělým a dětem (starším 12 let). Obvyklá dávka je jedna tableta (10 mg
rupatadinu) jedenkrát denně s jídlem, nebo bez něj. Tabletu zapijte dostatečným množstvím tekutiny
(např. jednou sklenicí vody).
Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude léčba přípravkem TAMALIS trvat.
Pokud užijete vyšší dávku TAMALISu, než byste měli
Kontaktujte svého lékaře, nebo lékárníka okamžitě po náhodném užití vyšší dávky tohoto léku.
Pokud si zapomenete TAMALIS vzít
Vezměte si zapomenutou dávku co možná nejdříve a dále pak pokračujte podle obvyklého rozpisu
dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TAMALIS nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Mezi časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů) nežádoucí účinky se řadí
ospalost, bolest hlavy, závratě, sucho v ústech, pocit slabosti a únava. Méně časté (vyskytují se u méně
než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 pacientů) nežádoucí účinky jsou zvýšená chuť k jídlu,
podrážděnost, obtížná koncentrace, krvácení z nosu, suchá nosní sliznice, kašel, sucho v krku, rýma,
pocit na zvracení, bolest břicha, průjem, trávicí potíže, zvracení, zácpa, vyrážka, bolesti v zádech,
bolesti kloubů a svalů, žízeň, celková tělesná nepohoda, horečka, abnormální výsledky jaterních testů a
přibývání na váze.
3/3
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK TAMALIS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
TAMALIS neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co TAMALIS obsahuje
- Léčivou látkou je rupatadin. Jedna tableta obsahuje 10 mg rupatadinu (ve formě fumarátu).
- Pomocnými látkami jsou předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulóza, červený oxid železitý
(E 172), žlutý oxid železitý (E 172), monohydrát laktózy a magnesium-stearát.
Jak TAMALIS vypadá a co obsahuje toto balení
TAMALIS jsou kulaté tablety světle lososové barvy, balené po 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 a 100 tabletách
v blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
J. Uriach & Cía., SA
Av. Camí Reial 51-57
08184 Palau-solit i Plegamans
Barcelona
Španělsko
Tento lék je schválený v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Rupatall 10 mg tablety Belgie, Lucembursko
Rinialer 10 mg tablety Portugalsko, Malta
Rupafin 10 mg tablety Rakousko, Kypr, Estonsko Německo, Řecko, Itálie, Irsko,
Litva, Lotyšsko, Holandsko, Polsko, Slovinsko,
Slovenská republika, Španělsko, Velká Británie,
Wystamm 10 mg tablety Francie
Tamalis 10 mg tablety Maďarsko, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
7.12.2011

Recenze

Recenze produktu TAMALIS 10 MG TABLETY 100X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TAMALIS 10 MG TABLETY 100X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze