Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

TAFEN NASAL 50 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15326

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 15326
Kód EAN: 3838957494026
Kód SÚKL: 55427
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Tafen nasal 50 mikrogramů Tafen nasal je určen k předcházení (prevenci) a léčbě: - sezónní alergické rýmy ("senná rýma"); - celoroční alergické a nealergické rýmy; - nosních polypů (stopkaté výrůstky v nose). Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti starší než 6 let.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls107947/2017 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 
 

Tafen nasal 50 

 

nosní sprej, suspenze 

budesonidum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Tafen nasal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tafen nasal používat  

3. 

Jak se přípravek Tafen nasal používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tafen nasal uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  

 
Přípravek  Tafen  nasal  obsahuje  budesonid,  což  je  syntetický  kortikosteroid.  Kortikosteroidy  jsou 
skupinou léčiv, která pomáhají předcházet zánětu. 
 
Přípravek Tafen nasal se používá k prevenci a léčbě: 

  příznaků alergií, jako je senná rýma (způsobená např. pyly trav) 

  celoroční nosní alergie způsobené například domácím prachem (chronická rýma) 

  nosních polypů (malé výrůstky na nosní sliznici). 

 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  TAFEN 

NASAL POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte přípravek Tafen nasal: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  budesonid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Tafen nasal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Mohou se 
vyskytnout celkové účinky nosních kortikosteroidů, zejména u dlouhodobě předepisovaných  

2/7 

vysokých dávek. Výskyt těchto účinků je mnohem méně pravděpodobný než u kortikosteroidů 
podávaných ústy a jejich výskyt se může lišit u jednotlivých pacientů a mezi různými léčivými 
přípravky.  
Mezi  možné  celkové  účinky  patří  Cushingův  syndrom  (onemocnění  z nadprodukce  hormonů  kůry 
nadledvin,  obvyklými  příznaky  jsou  cushingoidní  rysy,  přírůstek  tělesné  hmotnosti,  vysoký  krevní 
tlak, pajizévky, tenká kůže, úbytek svalové hmoty, řídnutí kostí a s tím související vyšší náchylnost ke 
zlomeninám),  cushingoidní  rysy  (měsícovitý  obličej,  ukládání  tuku  hlavně  v oblasti  břicha,  na  krku 
(byčí  šíje)  a  na  obličeji),  potlačení  funkce  nadledvin,  zpomalení  růstu  u  dětí  a  dospívajících,  šedý 
zákal, zelený zákal, a velmi vzácně řada psychologických nežádoucích účinků nebo poruchy chování, 
např.  duševní  a  pohybová  hyperaktivita,  poruchy  spánku,  úzkost,  deprese  a  agresivita  (především  u 
dětí). 
 
Dříve  než  začnete  přípravek  Tafen  nasal  používat,  poraďte  se  se  svým  lékařem  v následujících 
případech:  

  Jestliže  Vaše  dítě  používá  tento  přípravek  delší  dobu,  lékař  bude  pravidelně  sledovat  jeho 

tělesnou  výšku.  Pokud  dojde  ke  zpomalení  růstu,  léčba  se  má  přehodnotit  za  účelem  snížení 
dávky,  případně  může  ošetřující  lékař  doporučit  návštěvu  specialisty  na  dětské  nemoci 
dýchacích cest. Je to proto, že u dětí léčených nosními kortikoidy v doporučených dávkách byly 
hlášeny případy zpomalení růstu. 

  Jestliže  používáte  vyšší  než  doporučené  dávky  tohoto  přípravku:  lékař  Vám  může  v období 

stresu (např. při infekci) nebo před operací předepsat tablety se steroidy. 

  Jestliže  máte  plísňovou,  bakteriální  nebo  virovou  infekci  dýchacích  cest,  která  vyžaduje 

odpovídající léčbu. 

  Jestliže Vám lékař sdělil, že máte tuberkulózu (infekce, která obvykle postihuje plíce). 

  Jestliže máte v nose jakékoli vředy. 

  Jestliže jste podstoupil(a) operaci nosu nebo pokud jste utrpěl(a) jakékoli jiné poranění nosu, 

které se ještě úplně nezahojilo. 

  Jestliže máte závažné onemocnění jater. 

  Jestliže  jste  před  léčbou  přípravkem  Tafen  nasal  užíval(a)  celkově  podávané  kortikosteroidy 

vzhledem  ke  zvýšenému  riziku  celkových  nežádoucích  účinků,  zvláště  v případě  jakéhokoli 
podezření na zhoršenou funkci nadledvin.  

  Jestliže  máte  astma,  rychlé  snížení  dávky  celkově  podávaných  kortikosteroidů  může  vyvolat 

opětovné vzplanutí astmatu. 

  Jestliže nezaznamenáte okamžitou úlevu, jelikož může trvat několik dnů, než přípravek začne 

působit. Pokračujte v pravidelném používání přípravku. 

  Jestliže máte oční příznaky, které někdy vyžadují doplňkovou léčbu. 

  Jestliže tento lék používáte nepřetržitě delší dobu, lékař Vám jednou či dvakrát ročně vyšetří 

nosní sliznici. 

  Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Tafen nasal
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Prosím, informujte svého lékaře, jestliže užíváte:  
-  ketokonazol nebo itrakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí) 

-  estrogeny  a  jiné  steroidy  k zabránění  početí.  U  žen  užívajících  estrogeny  a  jiné  steroidy 

k zabránění početí byla pozorována zvýšená koncentrace v krvi a zvýšené účinky kortikosteroidů, 
nicméně  při  současném  užívání  budesonidu  a  nízkých  dávek  kombinovaných  přípravků 
k zabránění početí nebyly pozovány žádné z těchto účinků 

-  Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Tafen nasal, a pokud tyto léky používáte (včetně 

některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě 
sledovat. 

3/7 

 
Jelikož  může  dojít  k potlačení  funkce  nadledvin,  tzv.  ACTH  stimulační  test  (určen  k diagnostice 
nedostatečnosti podvěsku mozkového) může ukázat falešně pozitivní výsledky (nízké hodnoty). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Přípravek  Tafen  nasal  nesmíte  používat,  jestliže  jste  těhotná,  aniž  byste  se  poradila  se  svým 
lékařem. 
 
Kojící matky smějí 
přípravek Tafen nasal užívat. Jestliže kojíte, informujte o tom svého lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tafen nasal neovlivňuje schopnost řídit či obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Tafen nasal obsahuje methylparaben, propylparaben a propylenglykol 
Tafen  nasal  obsahuje  methylparaben  a  propylparaben,  které  mohou  způsobit  alergické  reakce 
(pravděpodobně zpožděné). Dále obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže. 
 
 
3.  

JAK SE PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.   
 
Dávkování 
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let. 
Obvyklá úvodní dávka je 2 vstřiky 50 mikrogramů budesonidu do každé nosní dírky dvakrát denně. 
Jakmile dojde ke zlepšení, lékař Vám předepíše udržovací dávku, která je obvykle 1 vstřik budesonidu 
do každé nosní dírky dvakrát denně nebo 2 vstřiky do každé nosní dírky jednou denně ráno. 
Udržovací dávka by měla být nejnižší účinnou dávkou, která Vám uleví od příznaků. 
 
Přípravek Tafen nasal má protizánětlivý účinek. Proto je velmi důležité, abyste jej používal(a) 
pravidelně bez přerušení, i když se už cítíte lépe. 
Může trvat několik dnů až dva týdny, než tento přípravek začne působit. Používejte jej pravidelně, i 
když nepocítíte okamžitou úlevu. 
Pokud je to možné, měla by být léčba sezónní alergické rýmy zahájena dříve, než dojde k expozici 
alergenu(ům). 
Lékař Vám řekne, jak dlouho máte Tafen nasal používat. Léčba přípravkem Tafen nasal může 
pokračovat až tři měsíce.  
 
Návod k použití přípravku Tafen nasal 
Správné používání nosního spreje Tafen nasal snižuje nežádoucí účinky tohoto přípravku a zlepšuje 
jeho účinek. 
 
1.  Pečlivě si vyčistěte nosní dírky, v případě potřeby použijte roztok chloridu sodného. 

 

4/7 

2.  Sejměte uzávěr z nosního nástavce. 

 

3.  Obsah lahvičky protřepejte. 

 

4.  V případě,  že  používáte  lahvičku  poprvé,  několikrát  stlačte  nosní  nástavec,  až  se  objeví  jemně 

rozptýlená  mlha.  V případě,  že  jste  Tafen  nasal  několik  dní  za  sebou  nepoužil(a),  zopakujte 
postup. V případě, že je nástavec zablokovaný, opatrně jej sejměte a vyčistěte (viz čištění). 

 

5.  Hlavu skloňte mírně dopředu tak, abyste viděl(a) prsty na nohou. Vsuňte nástavec pravou rukou 

do levé nosní dírky a nasměrujte ji k vnější stěně dírky. 

 

6.  Stlačte nástavec pouze jedenkrát směrem shora dolů a vdechněte. 
7.  Vsuňte nástavec levou rukou do pravé nosní dírky, nasměrujte jej k vnější stěně, jednou stlačte a 

vdechněte. 

8.  Po použití otřete nástavec čistým kapesníkem a nasaďte na něj uzávěr. V době, kdy nosní sprej 

nepoužíváte, mějte nástavec opatřený uzávěrem. Lahvičku nechávejte postavenou vzpřímeně. 

 
Čištění 
Pravidelně čistěte nástavec i uzávěr. Opatrně je sejměte, omyjte teplou vodou, opláchněte studenou 
vodou a nechte na vzduchu usušit. Opatrně nasaďte nosní nástavec zpět a uzavřete jej uzávěrem.  
Pokud se nosní nástavec ucpe, namočte ho do teplé vody, a poté vyčistěte jako obvykle. Nepoužívejte 
jehlu či jiné ostré předměty. 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Tafen nasal, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  použil(a)  více  přípravku  Tafen  nasal,  než  jste  měl(a),  pokračujte  obvyklou  dávkou.  Při 
příležitostném předávkování není pravděpodobné, že by vás postihl nějaký zdravotní problém.  

5/7 

Pokud  však  používáte  delší  dobu  vyšší  dávky,  ihned  se  poraďte  s lékařem.  Je  důležité,  abyste 
dodržoval(a)  dávku  uvedenou  lékárníkem  na  obalu  nebo  doporučenou  Vaším  lékařem.  Aplikujte 
pouze takovou dávku, která byla doporučena Vaším lékařem/lékárníkem. Používáním vyšší nebo nižší 
dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Tafen nasal 
Jestliže  zapomenete  použít  přípravek  včas,  použijte  jej  co  nejdříve,  a  poté  se  vraťte  ke  svému 
obvyklému dávkovacímu režimu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou  
dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Tafen nasal 
Nepřestávejte používat přípravek Tafen nasal bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Dávka by 
měla být snižována postupně, aby se zabránilo možným příznakům z vysazení kortikosteroidů. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Neprodleně vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví následující závažné nežádoucí účinky: 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 

  angioedém (závažný projev alergické reakce zahrnující také otok rtů, obličeje, hrdla). 

  

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000): 

  anafylaktická  reakce  (závažný  druh  alergické  reakce  doprovázený  vyrážkou  a  otokem  kůže  a 

sliznic, dušností a sípáním)  
 

Pokud tyto závažné nežádoucí účinky zaznamenáte, musíte ihned vyhledat lékaře.  
 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Časté 
(postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 

  příležitostné kýchání, suchost v nose nebo štípání v nose 

  lehce zakrvavený výtok z nosu 

  krvácení z nosu. 

 
Méně časté 
(postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 

  kopřivka (svědivá vyrážka, která vypadá jako popálení kopřivou) 

  vyrážka 

  svědění 

  kožní zánět s vyrážkou 

  svalové křeče. 

 
Vzácné 
(postihují 1 až 10 pacientů z 10000): 

  potlačení funkce nadledvin 

  zpomalení růstu (u dětí a dospívajících) 

  rozmazané vidění 

  bolavé vředy v nose 

  proděravění nosní přepážky 

  porucha hlasu (chrapot) 

6/7 

  pohmoždění v místě aplikace (při neopatrném zacházení) 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

  zelený zákal (zvýšený nitrooční tlak) 

  šedý zákal. 

 
Ve vzácných případech se mohou vyskytnout celkovénežádoucí účinky, včetně potlačení funkce kůry 
nadledvin (což vyvolává příznaky jako snížení tělesné hmotnosti, slabost, dezorientace, nízký krevní 
tlak,  nevolnost,  průjem,  zvracení),  zpomalení  růstu  u  dětí  a  dospívajících,  křehkost  kostí, 
hyperkortikalismus (což vyvolává příznaky jako zvýšení tělesné hmotnosti, měsícovitý tvar obličeje, 
slabost, břišní obezita). Tyto příznaky jsou pravděpodobně závislé na dávce přípravku, trvání léčby, 
na tom, zda současně používáte jiné kortikoidy nebo jste je používal(a) v minulosti a na individuální 
citlivosti. Jestliže tyto příznaky zaznamenáte, ihned vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
„Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Tafen nasal obsahuje 
Léčivou látkou je budesonidum. 
Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinátrium-edetátu, methylparaben, propylparaben, disperzní 
celulosa, polysorbát 80, simetikonová emulze, propylenglykol, sacharosa, kyselina chlorovodíková 
25% (na úpravu pH), čištěná voda. 
 
Jak přípravek Tafen nasal vypadá a co obsahuje toto balení 
Tafen nasal 50 g je dodáván v lahvičkách z hnědého skla s polypropylenovým tlakovým dávkovacím 
adaptérem a průsvitným polyethylenovým krytem. 
Krabička obsahuje jednu lahvičku.  
Jedna  lahvička  obsahuje  200  odměřených  dávek,  jedna  dávka  obsahuje  50  mikrogramů  (g) 
budesonidu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 

7/7 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 5. 2017 

Recenze

Recenze produktu TAFEN NASAL 50 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu TAFEN NASAL 50 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám