Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 15326
Kód EAN: 3838957494026
Kód SÚKL: 55427
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Tafen nasal 50 mikrogramů Tafen nasal je určen k předcházení (prevenci) a léčbě: - sezónní alergické rýmy ("senná rýma"); - celoroční alergické a nealergické rýmy; - nosních polypů (stopkaté výrůstky v nose). Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti starší než 6 let.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls11113/2012 a příloha ke
sp.zn.sukls4545/2010, sukls100337/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Tafen nasal 50 g

nosní sprej, suspenze
budesonidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Tafen nasal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tafen nasal používat
3. Jak se přípravek Tafen nasal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Tafen nasal uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Tafen nasal obsahuje budesonid, což je syntetický kortikosteroid. Kortikosteroidy jsou
skupinou léčiv, která pomáhají předcházet zánětu.

Přípravek Tafen nasal se používá k prevenci a léčbě:
příznaků alergií, jako je senná rýma (způsobená např. pyly trav)
celoroční nosní alergie způsobené například domácím prachem (chronická rýma)
nosních polypů (malé výrůstky na nosní sliznici).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TAFEN
NASAL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Tafen nasal
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na budesonid nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tafen nasal je zapotřebí
jestliže jste dítě a používáte vysoké dávky tohoto přípravku delší dobu, lékař bude pravidelně
sledovat Vaši výšku.
jestliže užíváte vyšší než doporučené dávky tohoto přípravku: lékař Vám může v období stresu
(např. při infekci) nebo před operací předepsat tablety se steroidy.
2/6
jestliže máte plísňovou, bakteriální nebo virovou infekci dýchacích cest, která vyžaduje
odpovídající léčbu.
jestliže Vám lékař sdělil, že máte tuberkulózu (infekce, která obvykle postihuje plíce).
jestliže máte v nose jakékoli vředy.
jestliže jste podstoupil/a operaci nosu nebo pokud jste utrpěl/a jakékoli jiné poranění nosu,
které se ještě úplně nezahojilo.
jestliže máte závažné onemocnění jater.
jestliže jste před léčbou přípravkem Tafen nasal užíval/a systémové kortikosteroidy vzhledem
ke zvýšenému riziku systémových (celkových) nežádoucích účinků; jestliže máte astma, rychlé
snížení dávky systémových kortikosteroidů může vyvolat těžkou exacerbaci (opětovné
vzplanutí) astmatu.
jestliže nezaznamenáte okamžitou úlevu, jelikož může trvat několik dnů, než přípravek začne
působit. Měl/a byste pokračovat v pravidelném používání přípravku.
jestliže máte oční příznaky, které někdy vyžadují doplňkovou léčbu.
jestliže tento lék používáte nepřetržitě delší dobu, lékař Vám jednou či dvakrát ročně vyšetří
nosní sliznici.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže užíváte
- ketokonazol nebo itrakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Tafen nasal nesmíte užívat, jestliže jste těhotná, aniž byste se poradila se svým lékařem.
Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, ihned o
tom informujte svého lékaře.

Kojící matky smějí přípravek Tafen nasal užívat. Jestliže kojíte, informujte o tom svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tafen nasal neovlivňuje schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tafen nasal
Tafen nasal obsahuje metylparaben a propylparaben, které mohou vyvolat alergické reakce (někdy
pozdní). Dále obsahuje propylenglykol, který může vyvolat podráždění kůže.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Tafen nasal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let.
Obvyklá úvodní dávka je 2 vstřiky 50 g budesonidu do každé nosní dírky dvakrát denně. Jakmile
dojde ke zlepšení, lékař Vám předepíše udržovací dávku, která je obvykle 1 vstřik budesonidu do
každé nosní dírky dvakrát denně nebo 2 vstřiky do každé nosní dírky jednou denně ráno. Udržovací
dávka by měla být nejnižší účinnou dávkou, která Vám uleví od příznaků.

3/6
Přípravek Tafen nasal má protizánětlivý účinek. Proto je velmi důležité, abyste jej používal/a
pravidelně bez přerušení, i když se už cítíte lépe.
Může trvat několik dnů až dva týdny, než tento přípravek začne působit. Používejte jej pravidelně, i
když nepocítíte okamžitou úlevu.
Pokud je to možné, měla by být léčba sezónní alergické rýmy zahájena dříve, než dojde k expozici
alegenu(ům).
Lékař Vám řekne, jak dlouho máte Tafen nasal používat. Léčba přípravkem Tafen nasal může
pokračovat až tři měsíce.

Návod k použití přípravku Tafen nasal
Správné používání nosního spreje Tafen nasal snižuje nežádoucí účinky tohoto přípravku a zlepšuje
jeho účinek.

1. Pečlivě si vyčistěte nosní dírky, v případě potřeby použijte roztok chloridu sodného

2. Sejměte uzávěr z nosního nástavce

3. Obsah lahvičky protřepejte

4. V případě, že používáte lahvičku poprvé, několikrát stlačte nosní nástavec, až se objeví jemně
rozptýlená mlha. V případě, že jste Tafen nasal několik dní za sebou nepoužil/a, zopakujte postup.
V případě, že je nástavec zablokovaný, opatrně jej sejměte a vyčistěte (viz čištění)

5. Hlavu skloňte mírně dopředu tak, abyste viděli prsty u nohou. Vsuňte nástavec pravou rukou do
levé nosní dírky a nasměrujte ji k vnější stěně dírky.
4/6

6. Stlačte nástavec pouze jedenkrát směrem shora dolů a vdechněte.
7. Vsuňte nástavec levou rukou do pravé nosní dírky, nasměrujte jej k vnější stěně, jednou stlačte a
vdechněte.
8. Po použití otřete nástavec čistým kapesníkem a nasaďte na něj uzávěr. V době, kdy nosní sprej
nepoužíváte, mějte nástavec opatřený uzávěrem. Lahvičku nechávejte postavenou vzpřímeně.

Čištění
Pravidelně čistěte nástavec i uzávěr. Opatrně je sejměte, omyjte teplou vodou, opláchněte studenou
vodou a nechte na vzduchu usušit. Opatrně nasaďte nosní nástavec zpět a uzavřete jej uzávěrem.
Pokud se nosní nástavec ucpe, namočte ho do teplé vody, a poté vyčistěte jako obvykle. Nepoužívejte
jehlu či jiné ostré předměty.

Jestliže jste použil/a více přípravku Tafen nasal, než jste měl/a
Jestliže jste použil/a více přípravku Tafen nasal, než jste měl/a, pokračujte obvyklou dávkou. Při
příležitostném předávkování není pravděpodobné, že by vás postihl nějaký zdravotní problém.
Pokud však používáte delší dobu vyšší dávky, ihned se poraďte s lékařem. Je důležité, abyste
dodržoval/a dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. Užívejte pouze
takovou dávku, která byla doporučena Vaším lékařem/lékárníkem. Užíváním vyšší nebo nižší dávky
se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Tafen nasal
Jestliže zapomenete použít přípravek včas, použijte jej co nejdříve, a poté se vraťte ke svému
obvyklému dávkovacímu režimu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou
dávku.

Jestliže přestanete používat přípravek Tafen nasal
Nepřestávejte používat přípravek Tafen nasal bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Dávka by
měla být snižována postupně, aby se zabránilo možným příznakům z vysazení kortikosteroidů.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tafen nasal nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
otok rtů, obličeje, hrdla. Pokud tento závažný nežádoucí účinek zaznamenáte, musíte ihned
vyhledat lékaře. Může se jednat o alergickou reakci.

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
příležitostné kýchání, suchost v nose nebo štípání v nose
lehce zakrvavený výtok z nosu
krvácení z nosu.
5/6


Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
kopřivka (svědivá vyrážka, která vypadá jako popálení kopřivou)
vyrážka
svědění
kožní zánět s vyrážkou.

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
potlačení funkce nadledvin
zpomalení růstu (u dětí a dospívajících).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000):
anafylaktická reakce
bolavé vředy v nose
proděravění nosní přepážky.

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)
glaukom (zvýšený nitrooční tlak)
zakalení oční čočky.


Jestliže dlouhodobě používáte vysoké dávky, mohou se vyskytnout systémové (celkové) nežádoucí
účinky, včetně potlačení kůry nadledvin (což vyvolává příznaky jako snížení hmotnosti, slabost,
dezorientace, nízký krevní tlak, nevolnost, průjem, zvracení), zpomalení růstu u dětí a dospívajících,
křehkost kostí, hyperkortikalismus (což vyvolává příznaky jako zvýšení hmotnosti, měsícovitý tvar
obličeje, slabost, břišní obezita). Jestliže tyto příznaky zaznamenáte, ihned vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tafen nasal obsahuje
Léčivá látka je budesonidum.
Pomocné látky jsou: Dihydrát edetanu disodného, methylparaben, propylparaben, disperzní celulosa,
polysorbát 80, simetikonová emulze, propylenglykol, sacharosa, kyselina chlorovodíková (na úpravu
pH), čištěná voda.


6/6

Jak přípravek Tafen nasal vypadá a co obsahuje toto balení
Krabičky s lahvičkami obsahujícími 200 dávek, jedna dávka obsahuje 50 mikrogramů (g)
budesonidu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
6.6.2012

Recenze

Recenze produktu TAFEN NASAL 50 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu TAFEN NASAL 50 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze