Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML 20X20ML/1MG Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 21640

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML 20X20ML/1MG Injekční roztok

sp.zn. sukls186448/2012, sukls186449/2012 a sp.zn. sukls190219/2015

Příbalová informace - Informace pro uživatele

SUFENTANIL TORREX 5 mikrogramů/ml

SUFENTANIL TORREX 50 mikrogramů/ml

injekční roztok Sufentanilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je SUFENTANIL TORREX a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTANIL TORREX používat
 3. Jak se SUFENTANIL TORREX používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek SUFENTANIL TORREX uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je SUFENTANIL TORREX a k čemu se používá

SUFENTANIL TORREX je silně účinný léčivý přípravek proti bolesti používané v nemocnicích u dospělých a dětí. Při nitrožilním (intravenózním) podání během chirurgického výkonu zesiluje stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). SUFENTANIL TORREX může být používán k celkovému i místnímu znecitlivění:

 • při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně);
 • při místním znecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je užíván u bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

POUŽITÍ U DĚTÍ SUFENTANIL TORREX podaný intravenózně je určen k tlumení bolesti během navození a/nebo celkového znecitlivění u dětí ve věku od 1 měsíce.

SUFENTANIL TORREX podaný epidurálně je určen u dětí od 1 roku ke zvládnutí pooperační bolesti po celkovém zákroku, operaci v oblasti hrudníku nebo ortopedické operaci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTANIL TORREX používat

Nepoužívejte přípravek SUFENTANIL TORREX

 • jestliže jste alergický(á) na sufentanil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste alergický(á) na jakýkoli podobný silně účinný přípravek proti bolesti. Vzhledem k možným dechovým obtížím novorozence do podvázání pupeční šňůry nesmí být SUFENTANIL TORREX podáván do žíly (nitrožilně) během porodu nebo císařského řezu. Injekce podaná matce při porodu do prostoru míšních obalů (epidurálně) je pro novorozence bezpečná. SUFENTANIL TORREX nesmí být podáván do prostoru míšních obalů (epidurálně) v případě šoku, rozsáhlého krvácení, celkové infekce nebo zánětu v okolí místa injekce. Epidurálně nesmí být SUFENTANIL TORREX podáván ani při současném užívání některých léků, např. proti krevní srážlivosti.

Upozornění a opatření

Důležité! SUFENTANIL TORREX je silně účinný přípravek proti bolesti a může být podáván pouze kvalifikovanými osobami. Některé silně účinné přípravky proti bolesti včetně přípravků SUFENTANIL TORREX můžou oslabovat dýchání. To se může přihodit po operaci, a proto zůstanete ještě nějakou dobu pod lékařským dohledem. Pokud zpozorujete silnou ospalost nebo dýchací obtíže, přivolejte okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru.

Řekněte svému lékaři, pokud máte plicní choroby nebo dechové obtíže, mozkové poruchy,

porušenou funkci štítné žlázy, jater, srdce nebo ledvin, slabý puls, nízký krevní tlak, nebo pokud

užíváte nebo jste užíval(a) silné léky proti bolesti.

Pokud používáte přípravek SUFENTANIL TORREX, může se u Vás vyskytnout ztuhlost svalů nebo mimovolní záškuby.

Starší a oslabení pacienti

U starších a oslabených pacientů je zapotřebí snížit dávkování.

Děti a dospívající

Vzhledem k velké možnosti předávkování nebo poddávkování přípravku SUFENTANIL TORREX, se jeho intravenózní podání novorozencům nedoporučuje.

Epidurální podání přípravku SUFENTANIL TORREX se nedoporučuje u dětí mladších než 1 rok.

Další léčivé přípravky a SUFENTANIL TORREX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Některé léky určené k léčbě deprese zvané inhibitory MAO obvykle nelze s přípravkem SUFENTANIL TORREX kombinovat. Tyto léky se nemají užívat 2 týdny před podáním přípravků SUFENTANIL TORREX.
 • Pokud jste po dlouhou dobu užíval(a) některé silně účinné léky proti bolesti, sdělte to svému lékaři. Je možné, že bude zapotřebí upravit dávku.
 • Sdělte rovněž svému lékaři, pokud pravidelně požíváte alkohol, užíváte drogy nebo užíváte léky, které mohou zpomalovat Vaše reakce (např. léky proti nespavosti, na uklidnění, k léčbě duševních poruch).
 • Pokud užíváte léky k léčbě HIV infekce (AIDS), např. ritonavir, nebo některé léky k léčbě plísňových onemocnění (obsahující např. ketokonazol, itrakonazol) sdělte to svému lékaři. Je možné, že bude zapotřebí snížit dávku přípravku SUFENTANIL TORREX.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Pokud jste těhotná, informujte lékaře, který rozhodne, zda Vám může být SUFENTANIL TORREX podán nitrožilně. Ke zmírnění porodních bolestí by měl být SUFENTANIL TORREX podáván pouze do prostoru míšních obalů (epidurálně). Pokud kojíte nebo si přejete kojit, poraďte se nejdříve s lékařem, který rozhodne o dávce a způsobu podání přípravku SUFENTANIL TORREX.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

SUFENTANIL TORREX může nepříznivě ovlivnit bdělost a schopnosti nutné k řízení. Než usednete po podání přípravku SUFENTANIL TORREX za volant nebo začnete pracovat se strojními zařízeními, měl(a) byste vyčkat dostatečně dlouhou dobu do odeznění účinku. Vždy se však nejprve poraďte s lékařem.

3. Jak se SUFENTANIL TORREX používá

Vždy používejte přípravek SUFENTANIL TORREX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

SUFENTANIL TORREX se podává do žíly (nitrožilně) k celkovému znecitlivění nebo do příslušného prostoru míšních obalů (epidurálně) ke znecitlivění určité oblasti. Dávka a způsob podání závisí na okolnostech. Lékař určí potřebnou dávku na základě údajů o Vaší tělesné hmotnosti, věku a zdravotním stavu. K podání do prostoru míšních obalů (epidurálně) se používá tenká trubice, kterou je SUFENTANIL TORREX podáván. Touto trubicí lze v případě potřeby podávat více dávek.

INTRAVENÓZNÍ PODÁNÍ Použití u dětí starších než 1 měsíc a dospívajících

Přípravek SUFENTANIL TORREX Vám (Vašemu dítěti) vstříkne pomalu do žíly anesteziolog. Dávka závisí na dávce současně podaného anestetika (znecitlivujícího přípravku), typu a trvání zákroku a určí ji anesteziolog.

EPIDURÁLNÍ PODÁNÍ Použití u dětí starších než 1 rok a dospívajících

Přípravek SUFENTANIL TORREX Vám (Vašemu dítěti) vstříkne pomalu do epidurálního prostoru (prostoru míšních obalů) anesteziolog, který má zkušenosti s anestezií u dětí. Dávka závisí na současném podání místního znecitlivujícího přípravku a požadované délce bez bolesti. Dětští pacienti budou alespoň 2 hodiny po epidurálním podání přípravku SUFENTANIL TORREX sledováni kvůli možnému útlumu dýchání.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

SUFENTANIL TORREX, než jste měl(a)

Je-li nedopatřením podána vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavním příznakem je výrazně zeslabené dýchání.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SUFENTANIL TORREX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, pak převážně v průběhu operace a jsou pod kontrolou lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po operaci, proto zůstáváte ještě nějakou dobu pod odborným dohledem. Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):

 • útlum;
 • svědění. Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1

  z 10 pacientů):

 • třes u novorozence; závrať, bolesti hlavy;
 • zrychlená činnost srdce;
 • vysoký nebo nízký krevní tlak, bledost.
 • namodralé zbarvení kůže u novorozence;
 • pocit na zvracení, zvracení;
 • změna zbarvení kůže;
 • svalové záškuby;
 • problémy s močením, inkontinence;
 • horečka. Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout hlášené u více než 1 z 1 000 pacientů, ale u méně

  než 1 ze 100 pacientů):

 • rýma;
 • přecitlivělost;
 • apatie, nervozita;
 • porucha pohyblivosti (také u novorozenců), abnormální svalové napětí, náhlé svalové záškuby, spavost;
 • poruchy zraku;
 • poruchy vedení vzruchu v srdci, namodralé zbarvení kůže, pomalá nebo nepravidelná srdeční činnost, změny na EKG (metoda vyšetření srdce);
 • zúžení průdušek, mělké dýchání, chrapot, kašel, škytání, porucha dýchání;
 • alergická vyrážka, nadměrné pocení, vyrážka u novorozence, suchá kůže;
 • bolest zad, snížení svalového napětí u novorozenců, svalová ztuhlost;
 • podchlazení, snížení tělesné teploty, zvýšení tělesné teploty, zimnice, reakce v místě injekce, bolest v místě injekce, bolest.

Nežádoucí účinky, jejichž frekvenci nelze z dostupných údajů určit:

 • těžká alergická reakce (anafylaktický šok, anafylaktická reakce), bezvědomí, křeče, svalové stahy, zúžení zorniček, srdeční zástava, šok, obtíže s dýcháním až zástava dechu, červené zbarvení kůže.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Očekává se, že četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí budou stejné jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek SUFENTANIL TORREX uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a ampulce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Přípravek podléhá zákonu o návykových látkách.

6. Obsah balení a další informace

Co SUFENTANIL TORREX obsahuje

 • Léčivou látkou je sufentanilum.
 • Jeden ml přípravku SUFENTANIL TORREX 5 mikrogramů/ml obsahuje sufentanili citras 7,5 mikrogramu, což odpovídá sufentanilum 5 mikrogramů
 • Jeden ml přípravku SUFENTANIL TORREX 50 mikrogramů/ml obsahuje sufentanili citras 75 mikrogramů, což odpovídá sufentanilum 50 mikrogramů.
 • Dalšími složkami jsou chlorid sodný, roztok kyseliny citronové 0,01 mol/l a voda na injekci

Jak SUFENTANIL TORREX vypadá a co obsahuje toto balení

SUFENTANIL TORREX 5 mikrogramů/ml

je čirý, bezbarvý injekční roztok prakticky prostý částic. Je dostupný v 2ml a 10ml ampulkách v baleních 5 x 2 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml, 20 x 10 ml SUFENTANIL TORREX 50 mikrogramů/ml

je čirý, bezbarvý injekční roztok prakticky prostý částic. Je dostupný v 5ml a 20ml ampulkách v baleních 5 x 5 ml, 10 x 5 ml, 20 x 5 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml, 20 x 20 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Chiesi CZ s.r.o., Na Květnici 33, 140 00 Praha, Česká republika Výrobce

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Vídeň, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.11.2015

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ Dávkování přípravku SUFENTANIL TORREX musí být přísně individuální v závislosti na věku, tělesné

hmotnosti, fyzické kondici, současně probíhajícím onemocnění, aplikaci jiných léčivých přípravků a

očekávaném typu výkonu a anestezie. Při stanovení doplňkových dávek je nutné vzít v úvahu účinek úvodní

dávky.

INTRAVENÓZNÍ PODÁNÍ K zamezení bradykardie se doporučuje bezprostředně před zahájením anestezie intravenózní aplikace

nízkých dávek anticholinergik.

 • Použití jako analgetický doplněk SUFENTANIL TORREX v dávkách 0,5 - 5 μg/kg zajistí dostatečnou analgezii u chirurgických pacientů.

Snižuje reakci sympatiku na chirurgickou stimulaci a udržuje kardiovaskulární stabilitu. Délka účinku

závisí na dávce. Dávka 0,5 μg/kg obvykle zajistí účinek v trvání 50 minut. Doplňkové dávky 10 - 25 μg

mají být individuálně upraveny potřebám pacienta a předpokládané délce operačního výkonu.

 • Použití jako anestetikum SUFENTANIL TORREX v dávkách8 μg/kg vyvolává spánek a udržuje hlubokou na dávce závislou analgezii bez použití přídatných anestetik. Navíc jsou sníženy sympatické a hormonální reakce na

chirurgické stimuly.

Pro udržení kardiovaskulární stability v průběhu anestezie obvykle postačují dodatečné dávky 25 - 50 μg.

Zvláštní populace

Starší pacienti (65 let a více)

Stejně jako u ostatních opioidů by měly být dávky sufentanilu u starších osob a oslabených pacientů

sníženy.

Pediatrická populace

Děti ≤ 1 měsíc

Vzhledem k vysoké variabilitě farmakokinetických parametrů u novorozenců nelze uvést žádné doporučení

pro dávkování - viz také body 4.4 a 5.2.

Děti > 1 měsíc

U všech dávek je doporučena premedikace anticholinergiky, např. atropinem (pokud nejsou

anticholinergika kontraindikována).

Indukce anestezie

Přípravek SUFENTANIL TORREX lze podat jako pomalý bolus v dávce 0,2 - 0,5 μg/kg po dobu

30 sekund nebo déle v kombinaci s látkou indukující anestezii. Pro větší výkony (např. operace srdce) lze

podat dávky až do 1 μg/kg.

Udržování anestezie u ventilovaných pacientů

Přípravek SUFENTANIL TORREX lze podat jako součást balancované anestezie. Dávka závisí na dávce

současně podaného anestetika, typu a trvání chirurgického výkonu. Počáteční dávka 0,3 - 2 μg/kg se

podává jako pomalý bolus po dobu alespoň 30 sekund a dále lze dle potřeby přidat další bolusy 0,1 - 1 μg/kg až do celkové maximální dávky 5 μg/kg u operace srdce.

EPIDURÁLNÍ PODÁNÍ Před injekcí přípravku SUFENTANIL TORREX musí být ověřeno správné umístění jehly nebo katétru

v epidurálním prostoru.

 • Použití k tlumení pooperační bolesti Počáteční dávka přípravku SUFENTANIL TORREX 30 - 50 μg zajišťuje adekvátní analgezii po dobu 4 -

  6 hodin. Při známkách zeslabení analgezie je možné podat další bolusy 25 μg.

 • Použití jako analgetický doplněk při porodních bolestech a během vaginálního porodu Přidání 10 μg přípravku SUFENTANIL TORREX k epidurálně podávanému bupivakainu (0,125 - 0,25 %)

  prodlouží trvání účinku a zvýší kvalitu analgezie. V případě potřeby lze podat dvě další dávky uvedené

kombinace. Nedoporučuje se však překročit celkovou dávku 30 μg sufentanilu.

Zvláštní populace

Starší pacienti (65 let a více) Stejně jako u ostatních opioidů by měly být dávky sufentanilu u starších osob a oslabených pacientů

sníženy.

Pediatrická populace Přípravek SUFENTANIL TORREX může dětem epidurálně podávat pouze anesteziolog speciálně

vyškolený pro dětskou epidurální anestezii a pro zvládnutí respirační deprese způsobené opioidy.

K dispozici musí být příslušné zařízení pro resuscitaci, včetně přístrojů pro zabezpečení dýchacích cest a

antagonistů opioidů.

Pediatrické pacienty je nutno monitorovat na známky respirační deprese alespoň 2 hodiny po epidurálním

podání přípravku SUFENTANIL TORREX.

Použití epidurální anestezie pomocí přípravku SUFENTANIL TORREX u pediatrických pacientů bylo

dokumentováno pouze na malém počtu pacientů.

Děti < 1 rok

Pro novorozence a kojence mladší než 3 měsíce nejsou k dispozici žádné údaje o epidurálním podání a

omezené údaje jsou k dispozici u dětí mezi 3 měsíci a 1 rokem (viz bod 5.1)

Bezpečnost a účinnost přípravku SUFENTANIL TORREX u dětí mladších než 1 rok nebyly stanoveny (viz

body 4.4 a 5.1). Proto nelze doporučit žádný dávkovací režim pro děti této věkové skupiny.

Děti ≥ 1 rok

Jednotlivý bolus dávky 0,25 - 0,75 μg/kg přípravku SUFENTANIL TORREX podaný během operace

přinesl úlevu od bolesti v rozmezí 1 až 12 hodin. Trvání účinné analgezie je ovlivněno chirurgickým

výkonem a současným použitím epidurálních amidových lokálních anestetik.

Způsob použití

V případě potřeby mohou být přípravky SUFENTANIL TORREX podávány v infúzi spolu s roztoky chloridu sodného nebo glukózy. Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 72 hodin při teplotě 25 C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by době neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2-8 C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Informace pro lékaře v případě předávkování Bezprostřední opatření: V případě hypoventilace nebo apnoe podejte kyslík a zahajte asistované nebo řízené dýchání.

K léčbě respirační deprese se používají speciální opiodní antagonisté. Mějte na paměti, že může být

zapotřebí podání doplňkových dávek.

Další opatření: Provází-li respirační depresi svalová rigidita, lze podat neuromuskulární blokátor. Hypotenzi vyvolanou hypovolémií lze eliminovat aplikací infúzních roztoků.

Pacienta je zapotřebí pečlivě monitorovat a v případě potřeby zahájit další podpůrná opatření.

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Kód výrobku: 21640
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21092
Držitel rozhodnutí: TOV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Sufentanil Torrex 5 mikrogramů/ml, Sufentanil Torrex 50 mikrogramů/ml? Přípravky Sufentanil Torrex 5 mikrogramů/ml, Sufentanil Torrex 50 mikrogramů/ml jsou silně účinné léky proti bolesti používané v nemocnicích. Při nitrožilním podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). Přípravky Sufentanil Torrex 5 mikrogramů/ml, Sufentanil Torrex 50 mikrogramů/ml mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění: - při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně); - při místním znecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je využíván např. u takzvaných bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

Příbalový leták

SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML 20X20ML/1MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML 20X20ML/1MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML 20X20ML/1MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML 20X20ML/1MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML 20X20ML/1MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám