Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

SORBIMON 20 MG 50X20MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17455

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 17455
Kód EAN: 4030096457835
Kód SÚKL: 76401
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek se užívá při dlouhodobé léčbě ischemické choroby srdeční (porucha prokrvení srdce), při prevenci (předcházení) záchvatů anginy pectoris (srdeční bolest vyvolaná nedostatečným zásobením srdce kyslíkem), při doléčování srdečního infarktu při přetrvávajících anginózních obtížích a při léčbě chronické srdeční insuficience (srdeční nedostatečnosti) v kombinaci se srdečními glykosidy (léčiva podporující srdeční činnost) a/nebo diuretiky (močopudná léčiva). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228711/2010, sukls228712/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SORBIMON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SORBIMON užívat
3. Jak se SORBIMON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku SORBIMON
6. Další informace
SORBIMON 20 mg
SORBIMON 40 mg
(Isosorbidi mononitras)
tablety
Léčivou látkou je isosorbidi mononitras 20 mg nebo 40 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky jsou monohydrát laktózy, předbobtnalý kukuřičný škrob, kopovidon, koloidní bezvodý
oxid křemičitý,magnesium -stearát.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
VÝROBCE
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
1. CO JE SORBIMON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Isosorbidmononitrát, léčivá látka přípravku, snižuje napětí hladké svaloviny v cévní stěně a vede k
rozšíření průsvitu cév, a to jak koronárních (věnčitých) tepen, tak i tepen a žil v tělním řečišti. Tím
dlouhodobě snižuje zatížení srdce a zlepšuje zásobování srdečního svalu kyslíkem.
Přípravek se užívá při dlouhodobé léčbě ischemické choroby srdeční (porucha prokrvení srdce), při
prevenci (předcházení) záchvatů anginy pectoris (srdeční bolest vyvolaná nedostatečným zásobením
srdce kyslíkem), při doléčování srdečního infarktu při přetrvávajících anginózních obtížích a při léčbě
chronické srdeční insuficience (srdeční nedostatečnosti) v kombinaci se srdečními glykosidy (léčiva
podporující srdeční činnost) a/nebo diuretiky (močopudná léčiva).
Přípravek je určen k léčbě dospělých.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SORBIMON UŽÍVAT
Neužívejte SORBIMON:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku přípravku, jiné nitrosloučeniny nebo na pomocné látky
přípravku,
- při současné léčbě sildenafilem (přípravek Viagra užívaný k léčbě poruch erekce).
2/4
Přípravek je dále kontraindikován (nesmí se užívat) při akutním srdečním infarktu s nízkým plnícím
tlakem, při levostranné srdeční insuficienci (nedostatečnosti) s nízkým plnícím tlakem, při šokových
stavech (akutním oběhovém selhání) a při velmi nízkém krevním tlaku (systolický tlak nižší než 90 mm
Hg).
Sorbimon není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SORBIMON je zapotřebí, pokud je přípravek užíván při
obstrukční hypertrofické kardiomyopatii (onemocnění srdce s primárním zbytněním levé srdeční
komory), při zánětu osrdečníku nebo výpotku do osrdečníku, zúžení srdečnicové a nebo dvojcípé
chlopně, náchylnosti k ortostatickým poruchám krevního tlaku (prudký pokles tlaku při změně polohy
těla), při onemocněních, která jsou provázena zvýšením nitrolebního tlaku, při závažných poruchách
funkce ledvin nebo jater, těžké chudokrevnosti a při zeleném zákalu.
V uvedených případech můžete přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů, které musí
posoudit Váš lékař.
Užívání přípravku SORBIMON s jídlem a pitím
Tablety se užívají po jídle, nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro užívání
přípravku v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody, které musí posoudit Váš ošetřující lékař.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro užívání
přípravku v době kojení musí být zvlášť závažné důvody.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit schopnost vykonávat činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost a
proto při jeho užívání byste neměl(a) řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti, vyžadující
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Sorbimon a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Současné užívání antihypertenziv (léčiva užívaná při léčbě vysokého krevního tlaku), betablokátorů,
blokátorů vápníkových kanálů (léčiva užívaná při léčbě srdečních a cévních onemocnění, včetně léčby
vysokého krevního tlaku a anginy pectoris), vazodilatancií (léčiva rozšiřující průsvit cév), neuroleptik
nebo tricyklických antidepresiv (léčiva užívaná při léčbě duševních chorob) nebo současné požívání
alkoholu může zesílit hypotenzivní (vyvolání poklesu krevního tlaku) účinek isosorbidmononitrátu.
Isosorbidmononitrát může při současném užívání zesílit zvýšení krevního tlaku vyvolané ergotaminem
(léčivo užívané při léčbě záchvatů migrény).
Nedá se vyloučit snížení účinku isosorbidmononitrátu se současně užívanými nesteroidními
protizánětlivými látkami.
Při současném užívání sildenafilu (přípravku Viagra) může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku;
tento přípravek se proto nesmí užívat zároveň s přípravkem Sorbimon.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete léčivý přípravek
užívat.
3. JAK SE SORBIMON UŽÍVÁ
3/4
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, užívá se přípravek následujícím způsobem:
Sorbimon 20 mg
Obvyklá dávka přípravku Sorbimon 20 mg u dospělých je 2x denně 1 tableta (což odpovídá 2x denně
20 mg isosorbidmononitrátu). V případě potřeby Vám může lékař dávku zvýšit.
Pokud máte sklon k hypotenzi (snížení krevního tlaku) nebo se u Vás v minulosti vyskytly ortostatické
kolapsy (závratě nebo mdloby při náhlém vzpřímení z pozice vleže nebo vsedě), eventuálně pokud u Vás
přetrvávají potíže (bolest hlavy, závratě a pod.) vyvolané podáním léku, může Vám lékař snížit dávku
na 1/2 tablety Sorbimonu 20 mg (10 mg isosorbidmononitrátu) 2x denně.
Sorbimon 40 mg
Obvyklá dávka pro dospělé je 2x denně 1/2 tablety Sorbimonu 40 mg (což odpovídá 2x denně 20 mg
isosorbidmononitrátu) nebo 2x denně 1 tabletu. Sorbimonu 40 mg (což odpovídá 2x denně 40 mg
isosorbidmononitrátu). V případě potřeby Vám může lékař dávku zvýšit.
Při nedostatečném účinku či u těžších forem anginy pectoris Vám může lékař zvýšit dávku
isosorbidmononitrátu až na 120-160 mg denně, tj. 1 a 1/2 nebo 2 tablety Sorbimon 40 mg 2x denně.
Aby byla zachována plná účinnost přípravku, nesmí být doba mezi podáním první a druhé dávky delší
než 8 hodin. Obvyklé dávkování je první dávka ráno, druhá dávka odpoledne mezi čtrnáctou a
patnáctou hodinou. U variantní anginy pectoris s častými nočními záchvaty je však vhodnější užívat lék
ráno a těsně před spaním.
Délku léčby Vám stanoví lékař podle závažnosti a průběhu Vašeho onemocnění.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku SORBIMON je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku SORBIMON, než jste měl(a), nebo při náhodném požití
přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Pokud máte podezření na předávkování vyššími dávkami
okamžitě uvědomte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít SORBIMON, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a)
vynechanou dávku a pokračujte v obvyklém dávkování.
Následky přerušení léčby přípravkem SORBIMON
Léčbu přípravkem náhle nepřerušujte, při náhlém vysazení nelze vyloučit komplikace.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i SORBIMON nežádoucí účinky.
Na začátku léčby se často mohou objevit bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), které většinou po
několika dnech i při pokračující léčbě odezní.
Zvláště při prvním použití, ale také při zvýšení dávky, dochází často k poklesu krevního tlaku, který je
provázen reflektorickým zrychlením srdeční frekvence, závratěmi a pocitem slabosti.
Příležitostně se mohou vyskytnout nevolnost, zvracení, přechodné zčervenání kůže s pocitem horka
(návaly) a alergické kožní reakce, jako jsou vyrážky.
Vzácně může dojít při silném poklesu krevního tlaku k zesílení příznaků anginy pectoris, což je
paradoxní nitrátový účinek, a nebo k výraznému paradoxnímu zpomalení srdeční frekvence.
Ojediněle se mohou vyskytnout kolapsové stavy a přechodné, krátkodobé ztráty vědomí.
Ojediněle se může vyskytnout exfoliativní dermatitida (zánětlivé kožní onemocnění).
4/4
Při dlouhodobém, nepřetržitém užívání velkých dávek přípravku se může vyvinout tolerance (snížení
účinnosti přípravku) i zkřížená tolerance proti jiným nitrosloučeninám.
V ojedinělých případech může vzniknout přechodná hypoxémie (snížení koncentrace kyslíku v krvi) a u
pacientů s koronární srdeční chorobou (onemocnění věnčitých tepen) ischémie (nedokrevnost) srdečního
svalu.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu
lékaři.
Při výskytu prvních příznaků alergické reakce přerušte užívání přípravku a vyhledejte okamžitě lékaře.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte
to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SORBIMON
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54
120 00 Praha 2
www.ratiopharm.cz
Datum poslední revize textu:
22.12.2010

Recenze

Recenze produktu SORBIMON 20 MG 50X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SORBIMON 20 MG 50X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám