Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG 30X40MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19098

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 19098
Kód EAN: 8592387017563
Kód SÚKL: 45535
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Vysoká hladina cholesterolu může vést ke vzniku ischemické choroby srdeční tím, že je příčinou koronární aterosklerózy (kornatění a ucpávání tepen vyživujících srdce). Koronární ateroskleróza může vyvolat bolesti na hrudi (zvané angina pectoris) a srdeční záchvat. U pacientů s tímto onemocněním Simvastatin-ratiopharm napomáhá k prodloužení jejich života, ke snížení rizika vzniku srdečního záchvatu, mrtvice nebo přechodného nedokrvení mozku. Simvastatin-ratiopharm se rovněž podává pacientům s diabetem (cukrovkou), aby se předešlo komplikacím tohoto onemocnění.

Příbalový leták

sp.zn. sukls171827/2015 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Simvastatin-ratiopharm 10 mg 
Simvastatin-ratiopharm 20 mg 
Simvastatin-ratiopharm 40 mg 

potahované tablety 

Simvastatinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám,  a  proto  jej  nedávejte  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je Simvastatin-ratiopharm a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Simvastatin-ratiopharm užívat 
3. Jak se Simvastatin-ratiopharm užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Simvastatin-ratiopharm uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. CO JE přípravek Simvastatin-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
 Přípravek  Simvastatin-ratiopharm  je  lékem  používaným  ke  snížení  hladin  celkového  cholesterolu, 
“špatného”  cholesterolu (LDL  cholesterol)  a  mastných  látek  nazývaných  triglyceridy  v  krvi.  Kromě 
toho  přípravek  Simvastatin-ratiopharm  zvyšuje  hladiny  “dobrého”  cholesterolu  (HDL  cholesterol). 
Během  užívání  tohoto  léčivého  přípravku  musíte  dodržovat  dietu  snižující  cholesterol.  Přípravek 
Simvastatin-ratiopharm je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.  
Přípravek Simvastatin-ratiopharm se používá spolu s dietou, pokud máte:  
-zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo zvýšené hladiny tuků v 
krvi (smíšená hyperlipidemie)  
-dědičnou chorobu (homozygotní familiární hypercholesterolemie), která zvyšuje hladinu cholesterolu 
v krvi. Můžete být rovněž léčeni dalšími způsoby léčby.  
-ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte cukrovku 
nebo  máte  v  anamnéze  mrtvici  nebo  jinou  cévní  chorobu).  Přípravek  Simvastatin-ratiopharm  může 
prodloužit život snížením rizika problémů se srdeční chorobou, bez ohledu na množství cholesterolu v 
krvi.  
 
U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Lékař může 
cholesterol  změřit  jednoduchým  krevním  testem.  Lékaře  navštěvujte  pravidelně,  sledujte  svůj 
cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.  
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  přípravek  Simvastatin-
ratiopharm UŽÍVAT 
 
Neužívejte Simvastatin-ratiopharm: 
- jestliže jste alergický/á  na simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6).  
-jestliže máte v současnosti problémy s játry  

-jestliže jste těhotná nebo kojíte  
-jestliže současně užíváte jeden nebo více z následujících léků:  
o itrakonazol, ketokonazol nebo posakonazol (léky proti plísňovým infekcím),  
o erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím),  
o inhibitory HIVproteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory HIVproteázy 
se používají k léčbě infekcí HIV),  
o nefazodon (lék proti depresi),  
o gemfibrozil (lék na snížení cholesterolu),  
o cyklosporin (lék často užívaný u pacientů s transplantovaným orgánem),  
o danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy),  
-jestliže užíváte, nebo jste v posledních 7 dnech užíval (a), nebo Vám byl podán lék nazvaný kyselina 
fusidová (užívaný k léčbě bakteriální infekce). 
 
Pokud si nejste jistý/á, zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým  
lékařem.  
 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Simvastatin-ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.  
-Informujte svého lékaře, jestliže požíváte velká množství alkoholu.  
-Informujte  svého  lékaře,  jestliže  jste  někdy  v  minulosti  měl/a  onemocnění  jater.  Přípravek 
Simvastatin-ratiopharm pro Vás nemusí být vhodný.  
-Informujte svého lékaře, pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání přípravku 
Simvastatin-ratiopharm na krátký čas přerušil/a.  
-Váš  lékař  musí  předtím,  než  začnete  přípravek  Simvastatin-ratiopharm  užívat,  provést  krevní  test. 
Tento test je určen ke kontrole funkce jater.  
-Váš lékař rovněž může chtít, abyste podstoupil/a krevní testy ke kontrole, jak fungují Vaše játra poté, 
co začnete přípravek Simvastatin-ratiopharm užívat.  
-V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro 
vznik  cukrovky.  V  případě,  že  máte  zvýšenou  hladinu  cukru  nebo  tuků  v  krvi,  máte  nadváhu  nebo 
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.  
-Svého lékaře informujte, pokud trpíte závažným onemocněním plic.  
-Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  také  pokud  trpíte  svalovou  slabostí,  která  přetrvává.  Pro 
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 
 
Pokud se u Vás vyskytne nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost svalů nebo svalová slabost, ihned 
se obraťte na svého lékaře. To proto, že ve vzácných případech mohou být problémy se svaly 
závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin; a velmi vzácně došlo k úmrtím. 
 
 
Riziko  rozpadu  svalů  je  větší  při  vyšších  dávkách  přípravku  Simvastatin-ratiopharm,  zejména  při 
dávce 80 mg. Riziko rozpadu svalů je rovněž vyšší u některých pacientů. Pokud se na Vás vztahuje 
jakákoliv z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem:  
-požíváte velká množství alkoholu  
-máte problémy s ledvinami  
-máte problémy se štítnou žlázou  
-je Vám 65 let a více  
-jste žena  
-kdykoli v minulosti jste měl/a během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými “statiny” nebo 
fibráty problémy se svaly  
-Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou chorobu svalů.  
 
 Děti 

Bezpečnost a účinnost byla studována na chlapcích ve věku 10 až 17 let a na dívkách, které již alespoň 
jeden  rok  menstruují.  Více  informací  Vám  poskytne  Váš  lékař.  Simvastatin  nebyl  hodnocen  u  dětí 
mladších 10 let věku. 
Další léčivé přípravky a Simvastatin-ratiopharm  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Je  zvláště  důležité,  abyste  svého  lékaře  informoval(a)  pokud  užíváte  kterýkoli  z  následujících  léků. 
Užívání  přípravku  Simvastatin-ratiopharm  s  kterýmkoli  z  těchto  léků  může  zvýšit  riziko  svalových 
problémů  (některé  z  nich  již  byly  uvedeny  výše  v  části  “Neužívejte  přípravek  Simvastatin-
ratiopharm”).  
-cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci)  
-danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy)  
-léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky proti plísňovým infekcím)  
-fibráty jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)  
-erythromycin,  klarithromycin,  telithromycin  nebo  kyselina  fusidová  (léky  k  léčbě  bakteriálních 
infekcí).  Neužívejte  kyselinu  fusidovou,  pokud  užíváte  tento  lék.  Viz  také  bod  4  této  příbalové 
informace.  
-inhibitory HIVproteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (léky proti AIDS)  
-nefazodon (lék proti depresi)  
-amiodaron (lék k léčbě nepravidelného tepu)  
-verapamil,  diltiazem  nebo  amlodipin  (léky  na  vysoký  krevní  tlak,  bolesti  na  hrudi  související  se 
srdeční chorobou nebo jinými srdečními stavy)  
-kolchicin (lék proti dně).  
 
Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka , pokud užíváte nebo jste v 
nedávné  době  užíval/a jakékoli jiné léky,  včetně  léků,  které jsou  dostupné  bez  lékařského  předpisu. 
Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:  
-léky k zabránění srážení krve, jako je warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia)  
-fenofibrát (další lék ke snížení cholesterolu)  
-niacin (další lék ke snížení cholesterolu)  
-rifampicin (lék proti tuberkulóze).  
 
Svého  lékaře  rovněž  informujte,  pokud  užíváte  niacin  (kyselinu  nikotinovou)  nebo  přípravek 
obsahující niacin a pocházíte z čínské populace.  
 
O tom, že užíváte přípravek Simvastatin-ratiopharm rovněž musíte informovat každého lékaře, který 
Vám bude předepisovat nový lék.  
Přípravek Simvastatin-ratiopharm s jídlem a pitím 
Přípravek  lze  užívat  nezávisle  na  jídle.  Tablety  se  polykají  nerozkousané  a  zapíjejí  se  vodou. 
Přípravek  se  nesmí  užívat  s  grapefruitovou  šťávou  a  po  dobu  léčby  se  nedoporučuje  pít  větší 
množství této šťávy. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek nesmí 
být užíván v době těhotenství. Ženy produktivního věku by měly Simvastatin-ratiopharm užívat jen v 
případě, že je otěhotnění nepravděpodobné. Když máte podezření, že jste těhotná, přestaňte užívat 
přípravek  až  do  doby,  než  se  Vaše  podezření  vyloučí.  Otěhotníte-li  během  užívání  přípravku 
Simvastatin-ratiopharm, přestaňte jej užívat a ihned se spojte s lékařem. 
Přípravek nesmí být užíván v období kojení. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nepředpokládá  se,  že  by  přípravek  Simvastatin-ratiopharm  měl  vliv  na  Vaši  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat  stroje.  Je  však  nutno  vzít  v  úvahu,  že  někteří  lidé  mají  po  užití  přípravku  Simvastatin-
ratiopharm závrať.  

 
Simvastatin-ratiopharm 
obsahuje butylhydroxyanisol, který dráždí oči, kůži a sliznice. 
Simvastatin-ratiopharm  obsahuje  laktózu.  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Simvastatin-ratiopharm UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Během užívání přípravku Simvastatin-ratiopharm musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.  
 
Doporučená dávka přípravku  je 1 tableta přípravku Simvastatin-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 
mg nebo 80 mg denně požitá ústy.  
U dětí (ve věku 10 až 17 let) je obvyklá doporučená zahajovací dávka 10 mg za den podávaná večer. 
Maximální doporučená dávka je 40 mg za den.  
 
80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu a s 
vysokým  rizikem  problémů  se  srdeční  chorobou,  u  nichž  se  nedosáhlo  požadované  hladiny 
cholesterolu při nižších dávkách.  
 
Váš lékař stanoví příslušnou sílu tablet, a to v závislosti na Vašem stavu, souběžné léčbě a podle toho, 
jaké jsou u Vás přítomny rizikové faktory.  
 
Přípravek Simvastatin-ratiopharm užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Obvyklá 
zahajovací dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Lékař může dávku upravit po 
uplynutí nejméně 4 týdnů na maximálně 80 mg denně. Neužívejte více než 80 mg denně. Lékař může 
předepsat  nižší  dávky,  zejména  pokud  užíváte  některý  z  léčivých  přípravků  uvedených  výše  nebo 
pokud  máte  určité onemocnění ledvin.  Přípravek  Simvastatin-ratiopharm  užívejte,  dokud  Vám  lékař 
neřekne, že máte přestat.  
 
Pokud lékař předepsal přípravek Simvastatin-ratiopharm spolu s jakýmkoli sekvestrantem žlučových 
kyselin (léky snižující cholesterol), musíte přípravek Simvastatin-ratiopharm užívat alespoň 2 hodiny 
před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.  
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet  přípravku  Simvastatin-ratiopharm,  než  jste  měl(a),  
nebo  při 
předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Simvastatin-ratiopharm 
Užívejte přípravek podle předpisu.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  Užívejte přípravek podle 
předpisu, pokračujte v předepsaném dávkování. 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Simvastatin-ratiopharm 
Užívejte  přípravek  podle  doporučení  lékaře  a  léčbu  bezdůvodně  nepřerušujte.  Když  přestanete 
přípravek užívat, může Vám hladina cholesterolu opět stoupnout. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Byly hlášeny následující vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených pacientů) závažné 
nežádoucí účinky.  
Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a 
ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice. 
 

-svalová  bolest,  citlivost,  slabost  svalů  nebo  svalové  křeče.  Ve  vzácných  případech  mohou  tyto 
problémy  se  svaly  být  závažné,  včetně rozpadu  svalů  vedoucího  k  poškození ledvin,  přičemž  velmi 
vzácně došlo k úmrtím.  
-hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:  
-otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání  
-silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích  
-vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku  
-bolesti nebo zánětu kloubů  
-zánětu cév  
-neobvyklé  tvorby  modřin,  kožních  vyrážek  a  otoku,  kopřivky,  citlivosti  kůže  na  slunce,  horečky, 
zarudnutí  
-dušnosti a pocitu nepohody  
-obrazu choroby připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků na krvinky)  
-zánět jater se zežloutnutím kůže a bělma očí, svěděním, tmavě zbarvenou močí nebo světlou stolicí, 
selháním jater (velmi vzácné- vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)  
-zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.  
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených 
pacientů):  
-nízký počet červených krvinek (anemie)  
-necitlivost nebo slabost v pažích a nohou  
-bolest hlavy, pocit lechtání, závrať  
-poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, pocit nevolnosti, zvracení)  
-vyrážka, svědění, vypadávání vlasů  
-slabost  
-neklidný spánek (velmi vzácně)  
-špatná paměť (velmi vzácně).  
 
Rovněž  byly  hlášeny  následující  nežádoucí  účinky,  nicméně  jejich  četnost  nelze  z  dostupných 
informací určit (četnost není známa):  
-erektilní dysfunkce  
-deprese  
-zánět  plic  vedoucí  k  dýchacím  problémům,  včetně  přetrvávajícího  kašle  a/nebo  dušnosti,  nebo  k 
horečce  
-problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy 
-svalová slabost, která přetrvává   
 
Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:  
-Poruchy spánku, včetně nočních můr  
-Ztráta paměti  
-Potíže s pohlavním životem  
-Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo 
vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.  
 
Laboratorní hodnoty  
Byla  pozorována  zvýšení  některých  laboratorních  krevních  testů  nebo  jaterních  funkcí  a  svalového 
enzymu (kreatinkináza).  
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK Simvastatin-ratiopharm UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s    přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co Simvastatin-ratiopharm obsahuje 
Léčivou látkou jeSimvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg v 1 potahované tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou  Monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  předbobtnalý  kukuřičný 
škrob,  butylhydroxyanisol  (E320),  magnesium-stearát,  kyselina  askorbová,  monohydrát  kyseliny 
citronové.  
 
Potahová vrstva: 
10 mg: potahová soustava Opadry 33G24690 růžová-hypromelosa, monohydrát laktosy, oxid titaničitý 
(E171), makrogol  3350, triacetin, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)  
 
20  mg:  potahová  soustava  Opadry  33G27286  žlutohnědá-  hypromelosa,  monohydrát  laktosy,  oxid 
titaničitý (E171), makrogol 3350, triacetin, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) 
 
40  mg:  potahová  soustava  Opadry  33G24687  růžová-  hypromelosa,  monohydrát  laktosy,  oxid 
titaničitý (E171), makrogol  3350, triacetin, červený oxid železitý (E172)  
 
 
Jak přípravek Simvastatin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení 
Simvastatin-ratiopharm  10  mg:  Světle  růžové,  oválné,  potahované  tablety  s  půlící  rýhou  na  jedné 
straně. 
Simvastatin-ratiopharm 20 mg: Žlutohnědé, oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně. 
Simvastatin-ratiopharm 40 mg: Růžové, oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky 
 
Blistr (PVC/PE/PVDC- Aluminium), krabička 
Velikost balení: 
Simvastatin-ratiopharm 10 mg: 20, 28, 30, 50, 98 a 100 tablet. 
Simvastatin-ratiopharm 20 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 a 100 tablet. 
Simvastatin-ratiopharm 40 mg: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 a 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
VÝROBCE 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.10.2015 

Recenze

Recenze produktu SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG 30X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG 30X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám