Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 11686
Kód EAN: 8594036500716
Kód SÚKL: 47712
Přípravek je určen k léčbě lehké až středně těžké ulcerózní kolitidy, (vředový zánět střeva), k podpůrné léčbě těžké ulcerózní kolitidy a k udržení přechodného zlepšení projevů nemoci. Dále se užívá k léčbě Crohnovy choroby, zvláště postihuje-li tlusté střevo. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 3 let. K léčbě revmatoidní artritidy ho mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

Salazopyrin CDS eff. 18.9.2012, HA review 4.7.2013; v3 4.7.2013

sp.zn. sukls272322/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SALAZOPYRIN EN
enterosolventní tablety
sulfasalazinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo ékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Salazopyrin EN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Salazopyrin EN užívat
3. Jak se přípravek Salazopyrin EN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Salazopyrin EN uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK SALAZOPYRIN EN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Salazopyrin EN je určen k celkové léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je
ulcerózní kolitida (vředový zánět tlustého střeva) a Crohnova choroba (chronické zánětlivé
onemocnění trávicího ústrojí).

Přípravek Salazopyrin EN je dále určen k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
SALAZOPYRIN EN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Salazopyrin EN
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, jeho metabolity nebo na kteroukoli další
složku přípravku
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfonamidy nebo salicyláty
- jestliže trpíte porfyrií.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Salazopyrin EN je zapotřebí
- jestliže trpíte onemocněním krve
- jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin
- jestliže trpíte závažnou alergií či astmatem
- jestliže trpíte deficitem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy
- jestliže máte nedostatečný příjem tekutin.
V těchto případech Vám lékař přípravek Salazopyrin EN předepíše pouze ze zvlášť závažných
důvodů.

Kožní účinky
Salazopyrin CDS eff. 18.9.2012, HA review 4.7.2013; v3 4.7.2013

Po použití přípravku Salazopyrin EN byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
(exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se
zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém
středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na
genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potencionálně
život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému
onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje
závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

V průběhy léčby přípravkem Salazopyrin EN se ve vzácných případech vyskytla život ohrožující
reakce z přecitlivělosti tzv. DRESS syndrom (poléková vyrážka se zvýšeným počtem bílých krvinek a
celkovými projevy). Jedná se o soubor příznaků, mezi které patří vyrážka v podobě pupínků a
červených skvrn, kůže se může olupovat. V krvi je zvýšený počet bílých krvinek (eozinofilů), zároveň
dochází k zánětlivému postižení orgánů těla, což může vést k jejich selhání.
Pokud u sebe pozorujete příznaky přecitlivělosti na lék jako je vyrážka nebo další kožní příznaky,
nebo horečku či zvětšené uzliny, přestaňte přípravek Salazopyrin EN užívat a ihned kontaktujte svého
lékaře. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Salazopyrin EN a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat (např. snížené vstřebávání digoxinu nebo kyseliny listové, žaludeční potíže při podání
methotrexátu, útlum kostní dřeně a leukopenie při podání merkaptopurinu nebo jeho proléčiva
azathioprinu).

Užívání přípravku Salazopyrin EN s jídlem a pitím
Tablety se užívají nejlépe po jídle. Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se tekutinou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Podávání přípravku Salazopyrin EN se v těhotenství nedoporučuje.

Léčivá látka se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Je tedy nutná opatrnost, zvláště u
předčasně narozených nebo u novorozenců s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G-6-PD).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek přípravku na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebyl zkoumán.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK SALAZOPYRIN EN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Salazopyrin EN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se užívají v pravidelných intervalech během dne, nejlépe při jídle. Tablety se užívají celé,
nerozkousané, zapijí se tekutinou.

Revmatoidní zánět kloubů u dospělých

Dávkování
Dospělí (včetně
starších
pacientů)
Zahajovací dávka je 500 mg 2x denně, zvyšuje se po 500 mg každé 4 dny až do
dávky 2 g/den rozdělené do 2 - 4 dávek.

U některých pacientů se účinek léčby může projevit až po 12 týdnech. Není-li po
Salazopyrin CDS eff. 18.9.2012, HA review 4.7.2013; v3 4.7.2013

12 týdnech klinická odpověď dostatečná, je možné denní dávku zvyšovat až na 3 g;
u dávek nad 2 g/den je však nutné pacienta pečlivě sledovat.


Zánětlivé střevní onemocnění
Akutní fáze Zabránění znovuvzplanutí onemocnění
Dospělí (včetně
starších
pacientů)
Zahajovací dávka je 1 - 2 g/den
rozdělené do 3 nebo více dávek. Dávka
se postupně zvyšuje na 3 - 8 g/den.

Udržovací dávka je 1 - 2 tablety (500
mg - 1 g) 2-3x denně.
V případě znovuvzplanutí
onemocnění, je možné zvýšení na 2 - 4
tablety (1 - 2 g) 3-4x denně.

Děti (od 6 let a
starší)
40 - 60 mg/kg denně rozdělené do 3 - 4
dávek

20 - 30 mg/kg/den rozdělené do 3 - 4
dávek

Jestliže jste užil/a více přípravku Salazopyrin EN, než jste měl/a
Předávkování se může projevit nucením na zvracení a zvracením.

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku Salazopyrin EN dítětem vyhledejte urychleně
lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Salazopyrin EN
Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Pokud je již téměř čas užít
další tabletu, neužívejte tabletu, kterou jste zapomněl/a užít. Nezdvojujte následující dávku, abyste
nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Salazopyrin EN nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Posouzení výskytu nežádoucích účinků může být v jednotlivých případech obtížné, protože různé
nepříznivé projevy a příznaky mohou být projevem a příznakem vlastního onemocnění.

Některé nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jejich projevy je zpravidla možné zmírnit snížením
dávky.

neinfekční zánět mozkomíšních plen, zánět tlustého střeva (kolitida) se vznikem pablán
útlum kostní dřeně se sníženou tvorbou bílých krvinek a krevních destiček, projevující se
zvýšeným sklonem k infekcím a tvorbou modřin, chudokrevnost, další změny červených a
bílých krvinek, další poruchy krve
anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému), sérová nemoc
nechutenství
deprese
závratě, poškození mozku, bolesti hlavy, postižení nervů, poruchy čichu a chuti
hučení v uších
zánět osrdečníku, modrofialové zbarvení kůže a sliznic
plicní onemocnění projevující se dušností, kašlem, horečkou
bolesti břicha, zhoršení zánětu tlustého střeva, žaludeční nevolnost, průjem, nucení na
zvracení, zánět slinivky břišní, zvracení
selhání jater, zánět jater
Salazopyrin CDS eff. 18.9.2012, HA review 4.7.2013; v3 4.7.2013

těžký zánět kůže spojený s olupováním kůže, tvorba puchýřů, citlivost na světlo, různé kožní
vyrážky a svědění kůže, zarudnutí kůže, vyrážka, vypadávání vlasů, kopřivka, angioedém
(otok podkožní tkáně)
bolest nebo onemocnění svalů a kloubů
poruchy ledvin a močových cest, bílkovina nebo krev v moči
snížená tvorba spermií způsobující neplodnost (vysazení léku vede k úpravě)
otok obličeje, horečka, oranžovo-žluté zbarvení kůže
kožní, orgánové i celkové projevy, které po vysazení léku vymizí

Velmi vzácně byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (exfoliativní dermatitida,
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo poléková vyrážka s eozinofilií
a systémovými příznaky) (viz bod 2).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK SALAZOPYRIN EN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Salazopyrin EN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Salazopyrin EN obsahuje

- Léčivou látkou je sulfasalazinum cum povidono 535 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500 mg
v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, celacefát, magensium-stearát, propylenglykol,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, makrogol 20000, karnaubský vosk, bílý vosk,
emulgující glycerol-monostearát.

Tablety mají charakteristický zápach po octu a etanolu.

Jak přípravek Salazopyrin EN vypadá a co obsahuje toto balení
Salazopyrin EN jsou žlutooranžové, eliptické, mírně vypouklé potahované tablety rozpustné ve střevě,
na jedné straně označené logem. Tablety jsou baleny v plastové nádobce s pojistným víčkem, které je
speciálně upraveno pro pacienty s revmatoidní artritidou. Balení lze v případě oslabení ruky snadno
otevřít, např. pomocí tužky.

Velikost balení: 100 a 500 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Salazopyrin CDS eff. 18.9.2012, HA review 4.7.2013; v3 4.7.2013

Výrobce
Kemwell AB, Uppsala, Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.10.2013

Recenze

Recenze produktu SALAZOPYRIN EN 100X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SALAZOPYRIN EN 100X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze