Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

ROTARIX 5DÁV+5X1ML+5ADAPT Prášek pro suspenzi - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49537

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ROTARIX 5DÁV+5X1ML+5ADAPT Prášek pro suspenzi

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rotarix prášek a rozpouštědlo pro perorální suspenzi Živá rotavirová vakcína

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka (1 ml) po rekonstituci obsahuje:

Rotavirus RIX4414 humanum vivum attenuatum* ne méně než 106,0 CCID50

*Pomnožený na Vero buňkách

Pomocné látky se známým účinkem: Tento léčivý přípravek obsahuje 9 mg sacharosy a 13,5 mg sorbitolu (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro perorální suspenzi. Prášek je bílý. Rozpouštědlo je zakalená tekutina s pomalu se usazujícím bílým sedimentem a bezbarvým supernatantem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Rotarix je určen k aktivní imunizaci dětí ve věku 6 až 24 týdnů za účelem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

Rotarix se má podávat podle oficiálních doporučení.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Očkovací schéma se skládá ze dvou dávek. První dávka se může podávat od 6 týdnů věku. Interval mezi dávkami by měl být nejméně 4 týdny. Obě dávky očkování by se měly aplikovat pokud možno před dosažením věku 16 týdnů, ale očkovací schéma musí být dokončeno do 24. týdne věku.

Předčasně narozeným dětem, které se narodily alespoň po 27. týdnu gestačního věku, lze Rotarix podat ve stejném dávkování (viz body 4.8 a 5.1).

V klinických zkouškách bylo vzácně pozorováno vyplivnutí nebo regurgitace vakcíny a v takových případech nebyla podána náhradní dávka. Pokud ale dojde k málo pravděpodobnému jevu, že dítě vyplivne nebo vyzvrátí většinu podané dávky vakcíny, je možné podat při stejné návštěvě jednu náhradní dávku.

Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2-dávkové schéma vakcínou Rotarix. Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti, imunogenicitě nebo účinnosti očkování, pokud byl Rotarix podán jako první dávka a jako druhá dávka byla podána jiná rotavirová vakcína či naopak.

Pediatrická populace

Rotarix se nemá podávat dětem ve věku nad 24 týdnů.

Způsob podání

Rotarix je určen pouze k perorálnímu podání.

Rotarix se za žádných okolností nesmí podat injekčně.

Návod k přípravě nebo naředění léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypersensitivita po předchozím podání rotavirových vakcín.

Intususcepce v anamnéze.

Osoby s nekorigovanou vrozenou malformací gastrointestinálního traktu, které by mohly být predisponovány ke vzniku intususcepce.

Subjekty s těžkou kombinovanou imunodeficiencí (SCID) (viz bod 4.8).

Aplikace vakcíny Rotarix musí být odložena u osob trpících akutním vážným horečnatým onemocněním. Přítomnost slabé infekce není kontraindikací imunizace.

Aplikace vakcíny Rotarix musí být odložena u osob trpících průjmem nebo zvracením.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Podle správné klinické praxe by se před zahájením očkování měla sestavit anamnéza očkovaného zejména s ohledem na kontraindikace a klinické vyšetření.

Nejsou k dispozici údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcíny Rotarix u dětí trpících gastrointestinálními nemocemi nebo poruchou růstu. U takových dětí se má podání vakcíny Rotarix s opatrností zvážit, zvláště pokud, podle názoru lékaře, nepodání vakcíny znamená vyšší riziko.

Jako preventivní opatření by měli zdravotničtí pracovníci sledovat jakékoliv příznaky svědčící pro intususcepci (závažné bolesti břicha, úporné zvracení, krvavé stolice, nadmutí břicha a/nebo vysoká horečka), protože údaje z pozorovacích bezpečnostních studií ukazují zvýšení rizika výskytu intususcepce většinou během 7 dní po očkování rotaviry (viz bod 4.8). Při výskytu těchto příznaků by rodiče/opatrovníci měli být požádáni o okamžité hlášení takových příznaků zdravotnickým pracovníkům.

Pokyny pro jedince s predispozicí vzniku intususcepce jsou v bodě 4.3.

Nepředpokládá se, že by asymptomatické HIV infekce nebo HIV infekce s mírnými příznaky ovlivňovaly bezpečnost a účinnost vakcíny Rotarix. V klinické studii s omezeným počtem kojenců s asymptomatickou HIV infekcí nebo HIV infekcí s mírnými příznaky nebyly žádné zjevné problémy s bezpečností prokázány (viz bod 4.8). Aplikace vakcíny Rotarix dětem se známým nebo suspektním deficitem imunity musí být založena na pečlivém zvážení potenciálních přínosů a rizik.

Je známo, že po vakcinaci dochází k vylučování viru z vakcíny stolicí, s maximem exkrece okolo

 1. dne. Částice virového antigenu detekované testem ELISA byly nalezeny v 50 % stolic odebraných po první dávce a ve 4 % stolic odebraných po druhé dávce. Když byly tyto stolice testovány na přítomnost živého kmene vakcíny, bylo jich pozitivních jen 17 %.

Byly pozorovány případy přenosu takto vyloučeného viru z vakcíny na séronegativní osoby, které byly v kontaktu s očkovanými jedinci, aniž by to vyvolalo nějaké klinické symptomy.

Rotarix by se měl podávat s opatrností u jedinců, kteří přicházejí do úzkého kontaktu s imunodeficitními osobami, jako jsou například osoby s nádorovým onemocněním nebo jinak imunokomprimované osoby nebo jedinci, kteří dostávají imunosupresivní terapii.

Osoby, které jsou v kontaktu s čerstvě očkovanými jedinci, by měly dodržovat osobní hygienu (např. mytí rukou po výměně dětských plen).

Možné riziko apnoe a nutnost monitorování dýchání po dobu 48 - 72 hodin by se měly zvážit, když se podávají dávky základního očkování velmi předčasně narozeným dětem (narozené ve ≤ 28. týdnu těhotenství) a zvláště těm, v jejichž předchozí anamnéze byla respirační nezralost.

Protože prospěch očkování je u této skupiny dětí vysoký, neměla by se vakcinace odmítat ani oddalovat.

Protektivní imunitní odpovědi nemusí být dosaženo u všech očkovaných (viz bod 5.1).

Rozsah ochrany, kterou by Rotarix mohl poskytnout vůči ostatním rotavirovým kmenům, které necirkulovaly v klinických studiích, není v současnosti znám. Klinické studie, z nichž byly získány údaje o účinnosti, byly prováděny v Evropě, ve Střední a v Jižní Americe, Africe a Asii (viz bod 5.1).

Rotarix nechrání proti gastroenteritidě způsobené jinými patogeny, než jsou rotaviry.

Data o použití vakcíny Rotarix k post-expoziční profylaxi nejsou k dispozici.

Rotarix se za žádných okolností nesmí podat injekčně.

Vakcína obsahuje pomocné látky sacharosu a sorbitol. Pacienti, kteří mají vzácné dědičné problémy s fruktózovou intolerancí, s glukózo-galaktózovou malabsorpcí nebo se sacharázo-isomaltázovou insuficiencí by neměli tuto vakcínu dostávat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Rotarix lze podat současně s kteroukoliv z následujících monovalentních nebo kombinovaných vakcín [včetně hexavalentních vakcín (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (celobuněčná) (DTPw), vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární) (DTPa), vakcína proti Haemophilus influenzae

typu b (Hib), inaktivovaná vakcína proti poliomyelitidě (IPV), vakcína proti hepatitidě B (HBV), konjugovaná pneumokoková vakcína a konjugovaná meningokoková vakcína séroskupiny C. Klinické studie prokázaly, že imunitní odpovědi a bezpečnostní profily podaných vakcín nebyly ovlivněny.

Současné podání vakcíny Rotarix a perorální vakcíny proti poliomyelitidě (OPV) neovlivňuje imunitní odpověď na polio antigeny. I když současné podání OPV může lehce snížit imunitní odpověď na rotavirovou vakcínu, v klinické studii zahrnující více než 4 200 osob, kterým byl podán Rotarix současně s OPV vakcínou se ukázalo, že klinická protekce proti vážné rotavirové gastroenteritidě zůstává zachována.

Nejsou žádná omezení týkající se konzumace potravy nebo tekutin, a to před ani po očkování dítěte.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Rotarix není určen k očkování dospělých. Nejsou dostupné údaje o použití vakcíny Rotarix během těhotenství a kojení.

Na základě údajů získaných v klinických studiích nesnižuje kojení ochranu proti rotavirové gastroenteritidě vyvolané vakcínou Rotarix. V době očkování je tedy možné pokračovat v kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8 Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Níže prezentovaný bezpečnostní profil je založen na údajích z klinických studií vedených buď s lyofilizovanou nebo tekutou formou vakcíny Rotarix. Celkově bylo ve čtyřech klinických studiích podáno přibližně 3 800 dávek vakcíny Rotarix v tekuté formě přibližně 1 900 kojencům. Tyto studie ukázaly, že bezpečnostní profil této tekuté formy je srovnatelný s lyofilizovanou formou.

Celkem bylo ve dvaceti třech klinických studiích podáno přibližně 51 000 kojencům zhruba 106 000 dávek vakcíny Rotarix (lyofilizované nebo tekuté formy).

Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích (Finsko, Indie a Bangladéš), ve kterých byl Rotarix podáván samotný (podání běžných dětských vakcín bylo časově upraveno), nebyl výskyt a závažnost předem určených nežádoucích účinků (údaje získány 8 dní po očkování), průjmu, zvracení, ztráty chuti k jídlu, horečky, podrážděnosti a kašle/výtoku z nosu při srovnání skupiny dostávající Rotarix a skupiny dostávající placebo významně odlišný. Po podání druhé dávky nebylo pozorováno zvýšení výskytu nebo závažnosti těchto nežádoucích účinků.

Ve shromážděných analýzách ze sedmnácti placebem kontrolovaných klinických studií (Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie, Afrika) včetně klinických studií s vakcínou Rotarix, která byla podávána současně s běžnými dětskými vakcínami (viz bod 4.5) byly následující nežádoucí účinky (údaje získány 31 dní po očkování) zvažovány jako možné v návaznosti na očkování.

Tabulkový výčet nežádoucích účinků

Hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny podle následující četnosti výskytu:

Frekvence jsou definovány jako: Velmi časté (≥ 1/10) Časté (≥ 1/100 až < 1/10) Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) Velmi vzácné (< 1/10 000) Třídy orgánových systémů Četnost výskytu Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy

časté průjem méně časté bolest břicha, nadýmání velmi vzácné intususcepce (viz bod 4.4) není známo hematochezie není známo gastroenteritis s vylučováním viru vakcíny u dětí s těžkým kombinovaným imunodeficitem (SCID) Poruchy kůže a podkožní tkáně

méně časté dermatitida Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

časté podrážděnost Respirační, hrudní a mediastinální poruchy není známo* apnoe u velmi předčasně narozených dětí (narozených ve ≤ 28. týdnu těhotenství) (viz bod 4.4).

 • Jelikož byly tyto nežádoucí účinky hlášeny spontánně, není možné spolehlivě odhadovat jejich četnost.

Popis některých nežádoucích účinků

Intususcepce

Data získaná z pozorovacích bezpečnostních studií provedených v několika zemích naznačují, že rotavirové vakcíny nesou zvýšené riziko vzniku intususcepce většinou během 7 dní po očkování. V těchto zěmích bylo pozorováno až 6 dalších případů ze 100 000 kojenců při běžném výskytu 25 až 101 na 100 000 kojenců (mladších než jeden rok věku) za rok. Existují omezené údaje o menším zvýšení rizika po druhé dávce. Zůstává nejasné, zda rotavirové vakcíny ovlivňují celkový výskyt intususcepce na základě delších období sledování (viz bod 4.4).

Další zvláštní skupiny populace

Bezpečnost u předčasně narozených dětí

V klinické studii byl 670 předčasně narozeným dětem v gestačním věku od 27 do 36 týdnů podán Rotarix a 339 bylo podáno placebo. První dávka jim byla podána od šesti týdnů po narození. Závažné nežádoucí účinky byly pozorovány u 5,1 % dětí, které obdržely Rotarix, ve srovnání s 6,8 % dětí, které obdržely placebo. Srovnatelný poměr ostatních nežádoucích účinků byl pozorován u dětí, které obdržely Rotarix a u dětí, které obdržely placebo. Nebyly hlášeny žádné případy intususcepce.

Bezpečnost u dětí s infekcí virem lidské imunodeficience (HIV)

V klinické studii byl 100 dětem s HIV infekcí podán Rotarix nebo placebo. Bezpečnostní profil byl mezi dětmi, které obdržely Rotarix, a dětmi, které obdržely placebo, srovnatelný.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. 4.9 Předávkování

Bylo hlášeno několik případů předávkování. Obecně,v těchto případech profil hlášených nežádoucích účinků byl podobný tomu, který se vyskytoval po podání doporučené dávky vakcíny Rotarix.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny proti rotavirovým průjmovým infekcím, ATC kód: J07BH01

Protektivní účinnost

V klinických zkouškách byla prokázána účinnost proti gastroenteritidě způsobené nejběžnějšími rotavirovými genotypy G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] a G9P[8]. Navíc byla prokázána účinnost proti vzácným rotavirovým genotypům G8P[4] (závažná gastroenteritida) a G12P[6] (jakákoliv gastroenteridita). Tyto kmeny cirkulují po celém světě.

V Evropě, Latinské Americe, Africe a Asii byly provedeny klinické studie, v nichž se hodnotila protektivní účinnost vakcíny Rotarix proti jakékoli a proti závažné rotavirové gastroenteritidě.

Závažnost gastroenteritidy byla definována podle dvou rozdílných kriterií:

 • Vesikariho 20 bodové škály, v níž se při hodnocení plného klinického obrazu rotavirové gastroenteritidy bere v úvahu závažnost a trvání průjmu a zvracení, závažnost horečky a dehydratace stejně jako nutnost léčby nebo
 • klinicky definované příznaky vytvořené podle kriterií Světové zdravotnické organizace (WHO).

Klinická protekce (ochrana) byla hodnocena ve skupině subjektů (ATP kohorta pro zjištění účinnosti), která zahrnovala všechny subjekty z ATP kohorty pro zjištění bezpečnosti, kteří byli ochotni zúčastnit se sledování účinnosti po stanovenou dobu.

Protektivní účinnost v Evropě

V klinické studii provedené v Evropě byl hodnocen Rotarix podávaný podle různých evropských schémat (2, 3 měsíce; 2, 4 měsíce; 3, 4 měsíce; 3, 5 měsíců) na 4 000 subjektech.

Protektivní účinnost pozorovaná po dvou dávkách vakcíny Rotarix během prvního a druhého roku života je uvedena v následující tabulce:

1. rok života Rotarix N = 2 572 Placebo N = 1 302 2. rok života

Rotarix N = 2 554 Placebo N = 1 294 Účinnost vakcíny (%) proti jakékoliv a závažné rotavirové gastroenteritidě

[95% CI ] Genotyp Jakákoliv závažnost

Závažná

Jakákoliv závažnost

Závažná

† G1P[8] 95,6 [87,9; 98,8] 96,4 [85,7; 99,6] 82,7 [67,8; 91,3] 96,5 [86,2; 99,6] G2P[4] 62,0 [< 0,0; 94,4] 74,7 [< 0,0; 99,6] 57,1 [< 0,0; 82,6] 89,9 [9,4; 99,8] G3P[8] 89,9 [9,5; 99,8] 100 [44,8; 100] 79,7 [< 0,0; 98,1] 83,1 [< 0,0; 99,7] G4P[8] 88,3 [57,5; 97,9] 100 [64,9; 100] 69,6 [< 0,0; 95,3] 87,3 [< 0,0; 99,7] G9P[8] 75,6 [51,1; 88,5] 94,7 [77,9; 99,4] 70,5 [50,7; 82,8] 76,8 [50,8; 89,7] Kmeny s genotypem P[8] 88,2 [80,8; 93,0] 96,5 [90,6; 99,1] 75,7 [65,0; 83,4] 87,5 [77,8; 93,4] Cirkulující rotavirové kmeny 87,1 [79,6; 92,1] 95,8 [89,6; 98,7] 71,9 [61,2; 79,8] 85,6 [75,8; 91,9] Účinnost vakcíny (%) proti rotavirové gastroenteritidě vyžadující lékařskou péči

[95% CI ] Cirkulující rotavirové kmeny 91,8 [84; 96,3] 76,2 [63,0; 85,0] Účinnost vakcíny (%) proti rotavirové gastroenteritidě vyžadující hospitalizaci

[95% CI ] Cirkulující rotavirové kmeny 100 [81,8; 100] 92,2 [65,6; 99,1] † Závažná gastroenteritida byla definována se skóre ≥ 11 Vesikariho stupnice.

 • Statisticky nevýznamné (p ≥ 0,05). Tato data mají být interpretována s opatrností.

Účinnost vakcíny se během prvního roku života progresivně zvyšovala se zvyšující se závažností onemocnění až dosáhla 100 % (95% CI: 84,7; 100) při Vesikariho skóre ≥ 17.

Protektivní účinnost v Latinské Americe

Klinická studie provedená v Latinské Americe hodnotila Rotarix na více než 20 000 subjektech. Závažnost gastroenteritidy (GE) byla definována podle kritérií WHO. Protektivní účinnost vakcíny proti závažné rotavirové (RV) gastroenteritidě vyžadující hospitalizaci a/nebo rehydratační terapii v lékařském zařízení a genotypově specifická účinnost vakcíny po dvou dávkách vakcíny Rotarix jsou uvedeny v následující tabulce:

Genotyp

Závažná rotavirová

gastroenteritida(první rok života)

Rotarix N = 9 009 Placebo N = 8 858

Závažná rotavirová gastroenteritida

(druhý rok

života) Rotarix N = 7 175 Placebo N = 7 062

Účinnost (%) [95% CI ] Účinnost (%) [95% CI ] Všechny RVGE 84,7 [71,7; 92,4] 79,0 [66,4; 87,4] G1P[8] 91,8 [74,1; 98,4] 72,4 [34,5; 89,9] G3P[8] 87,7 [8,3; 99,7] 71,9 [< 0,0; 97,1] G4P[8] 50,8# [< 0,0; 99,2] 63,1 [0,7; 88,2] G9P[8] 90,6 [61,7; 98,9] 87,7 [72,9; 95,3] Kmeny s genotypem P[8] 90,9 [79,2; 96,8] 79,5 [67,0; 87,9] † Závažná rotavirová gastroenteritida byla definována jako epizoda průjmu s nebo bez zvracení, které vyžadovaly hospitalizaci a/nebo rehydratační léčbu v léčebném zařízení (kriterium WHO).

 • Statisticky nevýznamné (p ≥ 0,05). Tato data mají být interpretována s opatrností.

  Počty případů, na kterých byly založeny odhady účinnosti proti G4P[8], byly velmi malé (1 případ

  ve skupině vakcíny Rotarix a 2 případy ve skupině placeba).

Společná analýza výsledků z pěti studií účinnosti* ukázala 71,4 % (95% CI: 20,1; 91,1) účinnost proti závažné rotavirové gastroenteritidě (Vesikariho skóre ≥ 11) způsobené rotavirem genotypu G2P[4] během prvního roku života.

 • V těchto studiích byly body odhadu a intervaly spolehlivosti následující: 100 % (95% CI: - 1 858,0; 100), 100 % (95% CI: 21,1; 100) a 45,4 % (95% CI: -81,5; 86,6), 74,7 % (95% CI: -386,2; 99,6). Pro zbývající studii nebyl dostupný žádný bod odhadu.

Protektivní účinnost v Africe

Klinická studie provedená v Africe (Rotarix: N = 2 974; placebo: N = 1 443) hodnotila Rotarix, který byl podán dětem přibližně ve věku 10 a 14 týdnů (2 dávky), nebo ve věku 6, 10 a 14 týdnů (3 dávky). Účinnost vakcíny byla proti závažné rotavirové gastroenteritidě v průběhu prvního roku života 61,2 % (95% CI: 44,0; 73,2). Protektivní účinek vakcíny (souhrné dávky) pozorovaný proti jakýmkoliv a závažným rotavirovým gastroenteritidám je uveden v následující tabulce:

Genotyp Jakákoliv rotavirová

gastroenteritida Rotarix N = 2 974 placebo N = 1 443

Závažná rotavirová gastroenteritida

Rotarix N = 2 974 placebo N = 1 443

Účinnost (%) [95% CI ] Účinnost (%) [95% CI ] G1P[8] 68,3 [53,6; 78,5] 56,6 [11,8; 78,8] G2P[4] 49,3 [4,6; 73,0] 83,8 [9,6; 98,4] G3P[8] 43,4 [< 0,0; 83,7] 51,5 [< 0,0; 96,5] G8P[4] 38,7 [< 0,0; 67,8] 63,6 [5,9; 86,5] G9P[8] 41,8 [< 0,0; 72,3] 56,9 [< 0,0; 85,5] G12P[6] 48,0 [9,7; 70,0] 55,5 [< 0,0; 82,2] Kmeny s genotypem P[4] 39,3 [7,7; 59,9] 70,9 [37,5; 87,0] Kmeny s genotypem P[6] 46,6 [9,4; 68,4] 55,2* [< 0,0; 81,3] Kmeny s genotypem P[8] 61,0 [47,3; 71,2] 59,1 [32,8; 75,3] † Závažná gastroenteritida byla definována se skóre ≥ 11 Vesikariho stupnice

 • Statisticky nevýznamné (p ≥ 0,05). Tato data mají být interpretována s opatrností.

Trvalá účinnost až do 3 let věku v Asii

Klinická studie provedená v Asii (Hongkong, Singapur a Tchaj-wan) (Celková skupina očkovaných: Rotarix: N = 5 359; placebo: N = 5 349) hodnotila Rotarix, který byl podán odlišnými schématy (ve věku 2, 4 měsíce; ve věku 3, 4 měsíce).

V průběhu prvního roku bylo v období od 2 týdnů po druhé dávce až do věku jednoho roku ve skupině očkované vakcínou Rotarix významně méně subjektů s hlášenou závažnou rotavirovou gastroenteritidou způsobenou cirkulujícím divokým kmenem RV ve srovnání se skupinou očkovanou placebem (0,0 % proti 0,3 %) se 100,0 % (95% Cl: 72,2; 100) účinností vakcíny.

Protektivní účinnost po dvou dávkách vakcíny Rotarix proti závažné rotavirové gastroenteritidě sledované až do dvou let věku je uvedena v následující tabulce: Účinnost až do 2 let věku Rotarix N = 5 263 Placebo N = 5 256 Účinnost vakcíny (%) proti závažným rotavirovým gastroenteritidám (95% CI) Genotyp Závažnost† G1P[8] 100 (80,8; 100) G2P[4] 100* (< 0,0; 100) G3P[8] 94,5 (64,9; 99,9) G9P[8] 91,7 (43,8; 99,8) Kmeny s genotypem P[8] 95,8 (83,8; 99,5) Cirkulující rotavirové kmeny 96,1 (85,1; 99,5) Účinnost vakcíny (%) proti rotavirovým gastroenteritidám vyžadujícím hospitalizaci a/nebo rehydratační léčbu ve zdravotnickém zařízení (95% CI) Cirkulující rotavirové kmeny 94,2 (82,2; 98,8) † Závažná gastroenteritida byla definována se skóre > 11 Vesikariho stupnice

 • Statisticky nevýznamné (p ≥ 0,05). Tato data mají být interpretována s opatrností.

V průběhu třetího roku života nebyly ve skupině léčené vakcínou Rotarix (N = 4 222) případy závažné RV gastroenteritidy proti 13 (0,3 %) ve skupině s placebem (N = 4 185). Účinnost vakcíny byla 100% (95% CI: 67,5; 100). Případy těžké RV gastroenteritidy byly způsobeny RV kmeny G1P [8], G2P [4], G3P [8] a G9P [8]. Výskyt závažných RV gastroenteritid spojených s jednotlivými genotypy byl příliš malý pro výpočet samotné účinnosti. Účinnost vakcíny proti závažným RV gastroenteritidám vyžadujícím hospitalizaci byla 100 % (95% CI: 72,4; 100). Imunitní odpověď

Imunologický mechanismus, kterým Rotarix chrání proti rotavirové gastroenteritidě není zcela znám. Závislost mezi protilátkovou odpovědí na očkování proti rotaviru a ochranou proti rotavirové gastroenteritidě nebyla stanovena.

V následující tabulce je ukázáno množství subjektů původně séronegativních na rotaviry (titry IgA protilátky < 20 U/ml) (podle ELISA) v procentech s titry sérových anti-rotavirových IgA protilátek ≥ 20 U/ml pozorovanými v různých studiích jeden až dva měsíce po druhé dávce vakcíny nebo placeba.

Očkovací schéma

Země studie Vakcína Placebo

N %20U/ml [95% CI ] N %20U/ml [95% CI ] 2, 3 měsíce Francie, Německo 239 82,8 [77,5; 87,4] 127 8,7 [4,4; 15,0] 2, 4 měsíce

Španělsko 186 85,5 [79,6; 90,2] 89 12,4 [6,3; 21,0] 3, 5 měsíce

Finsko, Itálie 180 94,4 [90,0; 97,3] 114 3,5 [1,0; 8,7] 3, 4 měsíce

Česká republika 182 84,6 [78,5; 89,5] 90 2,2 [0,3; 7,8] 2, 3 až 4 měsíce

Latinská Amerika; 11 zemí 393 77,9 % [73,8; 81,6] 341 15,1 % [11,7; 19,0] 10, 14 týdnů a 6, 10, 14 týdnů (souhrnně)

Severní Afrika, Malawi 221 58,4 [51,6; 64,9] 111 22,5 [15,1; 31,4]

Imunitní odpověď u předčasně narozených dětí

Imunogenicita vakcíny Rotarix byla v klinické studii s předčasně narozenými dětmi, které se narodily alespoň po 27. týdnu gestačního věku, stanovena u podskupiny 147 subjektů a bylo prokázáno, že Rotarix je v této populaci imunogenní: 1 měsíc po podání druhé dávky vakcíny dosáhlo titrů sérových anti-rotavirových IgA protilátek ≥ 20 U/ml (podle ELISA) 85,7 % subjektů (95% CI:79,0; 90,9).

Účinnost V observačních studiích byla demonstrována účinnost vakcíny proti závažné gastroenteritidě vedoucí k hospitalizaci způsobené běžnými rotavirovými genotypy G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] a G9P[8], jakož i méně běžnými rotavirovými genotypy G9P[4] a G9P[6]. Všechny tyto kmeny cirkulují po celém světě.

Účinnost po 2 dávkách v prevenci RVGE vedoucí k hospitalizaci

Země období

Věkové rozpětí N (1) (případy/kontroly)

Kmeny Účinnost % [95% CI]

Vyspělé země

Belgie 2008-2010(2)

< 4 roky 3-11 m

Všechny 90 [81;95] 91 [75;97] < 4 roky

41/53 G1P[8] 95 [78;99] < 4 roky 3-11 m

80/103 G2P[4] 85 [64;94] 83 [11;96] (3) < 4 roky 12/13 G3P[8] 87* [ 11 Vesikariho stupnice.

 • Statisticky nevýznamné (p ≥ 0,05). Tato data mají být interpretována s opatrností.

V průběhu třetího roku života nebyly ve skupině léčené vakcínou Rotarix (N = 4 222) případy závažné RV gastroenteritidy proti 13 (0,3 %) ve skupině s placebem (N = 4 185). Účinnost vakcíny byla 100 % (95% CI: 67,5; 100). Případy těžké RV gastroenteritidy byly způsobeny RV kmeny G1P [8], G2P [4], G3P [8] a G9P [8]. Výskyt závažných RV gastroenteritid spojených s jednotlivými genotypy byl příliš malý pro výpočet samotné účinnosti. Účinnost vakcíny proti závažným RV gastroenteritidám vyžadujícím hospitalizaci byla 100 % (95% CI: 72,4; 100).

Protektivní účinnost tekuté formy

Vzhledem k tomu, že imunitní odpověď pozorovaná po podání 2 dávek tekuté formy vakcíny Rotarix byla srovnatelná s imunitní odpovědí pozorovanou po podání 2 dávek lyofilizované formy vakcíny Rotarix, může být úroveň účinnosti zaznamenaná po podání lyofilizované formy extrapolována na tekutou formu.

Imunitní odpověď

Imunologický mechanismus, kterým Rotarix chrání proti rotavirové gastroenteritidě není zcela znám. Závislost mezi protilátkovou odpovědí na očkování proti rotaviru a ochranou proti rotavirové gastroenteritidě nebyla stanovena.

V následující tabulce je ukázáno množství subjektů původně séronegativních na rotaviry (titry IgA protilátky < 20 U/ml) (podle ELISA) v procentech s titry sérových anti-rotavirových IgA protilátek ≥ 20 U/ml pozorovanými v různých studiích jeden až dva měsíce po druhé dávce vakcíny nebo placeba.

Očkovací schéma

Země studie Vakcína Placebo

N %20 U/ml [95% CI ] N %20 U/ml [95% CI ] 2, 3 měsíce Francie, Německo 239 82,8 [77,5; 87,4] 127 8,7 [4,4; 15,0] 2, 4 měsíce

Španělsko 186 85,5 [79,6; 90,2] 89 12,4 [6,3; 21,0] 3, 5 měsíce

Finsko, Itálie 180 94,4 [90,0; 97,3] 114 3,5 [1,0; 8,7] 3, 4 měsíce

Česká republika 182 84,6 [78,5; 89,5] 90 2,2 [0,3; 7,8] 2, 3 až 4 měsíce

Latinská Amerika; 11 zemí 393 77,9 % [73,8; 81,6] 341 15,1 % [11,7; 19,0] 10, 14 týdnů a 6, 10, 14 týdnů (souhrnně)

Severní Afrika, Malawi 221 58,4 [51,6; 64,9] 111 22,5 [15,1; 31,4]

Ve třech srovnávacích kontrolovaných studiích byla imunitní odpověď vyvolaná tekutou formou vakcíny Rotarix srovnatelná s imunitní odpovědí vyvolanou lyofilizovanou formou vakcíny Rotarix.

Imunitní odpověď u předčasně narozených dětí

Imunogenicita vakcíny Rotarix byla v klinické studii s předčasně narozenými dětmi, které se narodily po alespoň 27. týdnu gestačního věku, stanovena u podskupiny 147 subjektů a bylo prokázáno, že Rotarix je v této populaci imunogenní: 1 měsíc po podání druhé dávky vakcíny dosáhlo titrů sérových anti-rotavirových IgA protilátek ≥ 20 U/ml (podle ELISA) 85,7 % subjektů (95% CI:79,0; 90,9).

Účinnost V observačních studiích byla demonstrována účinnost vakcíny proti závažné gastroenteritidě vedoucí k hospitalizaci způsobené běžnými rotavirovými genotypy G1P [8], G2P [4], G3P [8], G4P [8] a G9P [8], jakož i méně běžnými rotavirovými genotypy G9P [4] a G9P [6]. Všechny tyto kmeny cirkulují po celém světě.

Účinnost po 2 dávkách v prevenci RVGE vedoucí k hospitalizaci

Země období

Věkové rozpětí N (1) (případy/kontroly)

Kmeny

Účinnost % [95% CI]

Vyspělé země

Belgie 2008-2010(2)

< 4 roky 3-11 m

Všechny 90 [81;95] 91 [75;97]

< 4 roky 41/53 G1P[8] 95 [78;99] < 4 roky 3-11 m

80/103 G2P[4]

85 [64;94] 83 [11;96] (3)

< 4 roky 12/13 G3P[8] 87* [

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 49537
Kód EAN:
Kód SÚKL: 26092
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Recenze

Recenze produktu ROTARIX 5DÁV+5X1ML+5ADAPT Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu ROTARIX 5DÁV+5X1ML+5ADAPT Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám