Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

RIVOCOR 10 30X10MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 39243

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 39243
Kód EAN: 7612619364119
Kód SÚKL: 47741
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Rivocor je určen dospělým a dětem od 12 let věku pro léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze), ischemické choroby srdeční (angina pectoris), při bezpříznakovém nedostatečném prokrvení srdeční svaloviny (němá ischemie myokardu), u stavů po překonaném infarktu myokardu, při některých poruchách srdečního rytmu (zejména supraventrikulární tachyarytmie), při zrychlené srdeční akci (hyperkinetická cirkulace) a v některých stádiích chronické srdeční nedostatečnosti.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn.:  sukls244423/2009, sukls244425/2009 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rivocor 5 

Rivocor 10 

potahované tablety 

(bisoprololi fumaras) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Rivocor a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivocor užívat  

3. 

Jak se Rivocor užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Rivocor uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Rivocor a k čemu se používá 

 
Léčivou  látkou  přípravku  Rivocor  je  bisoprolol.  Bisoprolol  patří  mezi  skupinu  léčivých  přípravků 
označenou jako  beta-blokátory. Tyto  léky  působí tak,  že  ovlivňují odpověď  těla  na  některé  nervové 
podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci, a tím zvyšuje 
výkon srdce jako pumpy. Zároveň se snižují požadavky srdce na zásobení krví a kyslíkem. 

Rivocor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a některých poruch srdečního 
rytmu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivocor užívat 

 
Neužívejte přípravek Rivocor, jestliže 
-  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6), 

-  máte těžké astma nebo chronický zánět průdušek a plic se zúžením průchodnosti dýchacích cest 

(chronickou obstrukční plicní nemoc) těžkého stupně, 

-  trpíte  závažnými  problémy  v krevním  oběhu  končetin  (tzv.  Raynaudův  syndrom),  které  se 

projevují jako brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou, 

-  máte neléčený feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který vylučuje látky vyvolávající závažné 

zvýšení krevního tlaku), 

-  trpíte  metabolickou  acidózou,  což  je  onemocnění,  kdy  dochází  k nahromadění  kyselých  látek 

v krvi, 

-  máte některé z následujících onemocnění srdce: 

 

2/5 

  akutní srdeční selhání, které není léčeno, 
  zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů, 
  kardiogenní  šok,  což  je  akutní  závažné  onemocnění  srdce  vyvolávající  nízký  krevní  tlak  a 

oběhové selhání, 

  určité onemocnění srdce, které způsobuje velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný 

srdeční tep (druhý nebo třetí stupeň AV bloku, sinoatriální blok, nemoc chorého sinu), 

  nízký krevní tlak, který vyvolává potíže, 
  pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže. 

Rivocor se pro nedostatek zkušeností nepodává dětem. 
 
Upozornění a opatření 

Pokud máte některé z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat 
přípravek Rivocor; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provedení 
častějších kontrol): 
-  diabetes, 
-  přísnou dietu, 
-  probíhající desenzibilizační léčbu (např. pro prevenci alergické rýmy), 
-  některá onemocnění srdce (jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo Prinzmetalova angina), 
-  méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách, 
-  méně závažné chronické onemocnění průdušek (astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc), 
-  lupénku, 
-  nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), 
-  poruchu funkce štítné žlázy. 
 
Před užitím přípravku Rivocor se poraďte se svým lékařem, jestliže: 
-  trpíte onemocněním srdce, 
-  máte těžkou formu onemocnění periferních tepen (zejména Raynaudův syndrom), 
-  jste prodělal(a) chronické onemocnění průdušek, 
-  máte cukrovku, onemocnění štítné žlázy, dnu, lupénku nebo poškození funkce ledvin, 
-  podstupujete desenzibilizační léčbu. 
 
Oznamte lékaři, že užíváte Rivocor: 
-  před chirurgickým výkonem v anestezii, 
-  před zahájením desenzibilizační léčby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rivocor 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinků přípravku Rivocor a řady dalších léků, proto informujte 
lékaře, jestliže užíváte zejména: 
-  léky  na  léčbu  srdečních  onemocnění  a  vysokého  krevního  tlaku,  např.  amiodaron,  bepridil, 

diltiazem,  verapamil,  propafenon,  chinidin,  disopyramid,  amlodipin,  nitrendipin,  digoxin, 
spironolakton aj., 

-  oční  kapky  pro  léčbu  glaukomu  (zeleného  zákalu),  které  obsahují  také  léky  ze  skupiny  beta-

blokátorů, 

-  léky proti bolesti a zánětu ze skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik, 
-  lithium a další léky na léčbu psychických onemocnění (tricyklická antidepresiva), 
-  léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-

B), 

 

3/5 

-  léky ze skupiny glukokortikoidů a mineralkortikoidů, 
-  léky s projímavým účinkem (tzv. stimulační laxativa), 
-  inzulin a další léky na léčbu cukrovky. 

Jestliže  budete  podstupovat  chirurgický  zákrok  v celkové  anestezii  nebo  rentgenové  vyšetření 
s jodovou kontrastní látkou, oznamte lékaři, že užíváte Rivocor. 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Lékař se rozhodne, zda můžete v průběhu těhotenství užívat Rivocor. 

Není  známo,  zda  se  bisoprolol  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Proto  se  kojení  během  léčby 
přípravkem Rivocor nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 

Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete 
lék  snášet.  Buďte,  prosím,  zvláště  opatrní  na  začátku  léčby,  pokud  se  dávka  zvyšuje,  nebo  když 
dochází k její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem. 
 
 
3. 

Jak se Rivocor užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Léčba  by  měla  být  v zásadě  zahájena  postupně  nízkými  dávkami,  které  se  poté  pomalu  zvyšují. 
V každém  případě  by  měla  být  dávka  upravena  individuálně,  zvláště  podle  srdeční  frekvence  a 
terapeutického úspěchu. 

Pro obě indikace je obvyklé dávkování jedna tableta přípravku Rivocor 5 nebo 1/2 tablety přípravku 
Rivocor 10 (odpovídá 5 mg bisoprololu) denně.  

Je-li to nutné, může být dávka zvýšena na jednu tabletu přípravku Rivocor 10 nebo 2 tablety přípravku 
Rivocor 5 (odpovídá 10 mg bisoprololu) denně. 

Doporučená maximální dávka je 20 mg denně. 

Léčba přípravkem Rivocor je obvykle dlouhodobá. 

Tabletu užívejte ráno před, během nebo po snídani a zapíjejte vodou. Tablety se nedrtí a nekousají. 

Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin 

U pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin mírného až středně závažného stupně není normálně 
nutná  žádná  úprava  dávkování.  U pacientů  se  závažným  porušením  funkce  ledvin  (clearance 
kreatininu < 20 ml/min) a u pacientů se závažnými poruchami funkce jater je doporučeno, aby nebyla 
překročena denní dávka 10 mg bisoprololu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivocor, než jste měl(a)
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivocor, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš 
lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná. 

Příznaky  předávkování  mohou  zahrnovat  snížení  srdeční  frekvence  (bradykardie),  akutní  zúžení 
dýchacích cest vedoucí k dechovým obtížím (bronchospasmus), výrazný pokles krevního tlaku, akutní 
srdeční selhání nebo snížení hladiny krevního cukru. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rivocor 
 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  svou  obvyklou 
dávku další den ráno. 
 

 

4/5 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rivocor  

Nikdy neukončujte užívání přípravku Rivocor bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo 
ještě  zhoršit.  Zvláště  u pacientů  s ischemickou  chorobou  srdeční  nesmí  být  léčba  náhle  ukončena. 
Pokud musíte ukončit léčbu, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle frekvence, s jakou se mohou objevit:  
 
Časté 
(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) 
-  únava,  závratě,  bolesti  hlavy:  tyto  příznaky  se  vyskytují  zvláště  na  začátku  léčby.  Jsou  obvykle 

mírné a obvykle odezní během 1–2 týdnů. 

-  pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech 
-  poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100) 
-  zpomalení srdeční frekvence (bradykardie) 
-  zhoršení srdečního selhání 
-  nízký krevní tlak 
-  pocit slabosti 
-  poruchy spánku  
-  deprese 
-  porucha srdeční frekvence 
-  dechové potíže, zúžení průdušek u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích 

cest 

-  svalová slabost a křeče 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000) 
-  zvýšení hladin tuku v krvi 
-  snížení tvorby slz  
-  potíže se sluchem 
-  ucpaný nos z alergických příčin 
-  zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), zánět jater (hepatitida) 
-  reakce z přecitlivělosti, jako jsou svědění, návaly, vyrážka 
-  porucha erekce 
-  noční můry 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10000) 
-  podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida) 
-  kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce 
-  vypadávání vlasů 
 

 

5/5 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Rivocor uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Rivocor obsahuje 

-  Léčivou látkou je bisoprololi fumars.  

Rivocor 5: jedna tableta obsahuje bisoprololi fumars 5 mg. 
Rivocor 10: jedna tableta obsahuje bisoprololi fumars 10 mg. 

-  Dalšími složkami jsou:  

Jádro  tablety:  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  krospovidon,  hydrogenfosforečnan 
vápenatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol 6000, dimetikon 350, žlutý oxid 
železitý, červený oxid železitý (pouze Rivocor 10). 

 
Jak přípravek Rivocor vypadá a co obsahuje toto balení 

Rivocor  5  jsou  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety  barvy  slonové  kosti  s půlicí  rýhou  na  jedné 
straně. 

Rivocor  10  jsou  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety  barvy  světle  hnědé  s půlicí  rýhou  na  jedné 
straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Tablety jsou dodávány v blistrovém balení po 30 nebo 90 tabletách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
2.1.2014 
 

Recenze

Recenze produktu RIVOCOR 10 30X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RIVOCOR 10 30X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám