Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 66139
Kód EAN:
Kód SÚKL: 88354
Rhesonativ se používá u žen s negativním Rh faktorem v těchto případech: - Těhotenství/porod dítěte s Rh pozitivním faktorem. - Potrat/hrozící potrat. - Mimoděložní těhotenství, vznik určitých útvarů v děloze (mola), příp. krvácení krve plodu do běžně odděleného krevního oběhu matky. - Invazivní procedury během těhotenství, např. odběr plodové vody stříkačkou (tj. amniocentéza), biopsie či gynekologické manipulační postupy, tj. postupy pro ruční otočení dítěte kvůli dosažení správné polohy v děloze, příp. poranění břicha. Rhesonativ může být také používán u Rh-negativních jedinců, kteří neúmyslně dostali transfúzi Rh-pozitivní krve.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls127938/2011
Příbalová informace: informace pro uživatele
Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok
Lidský imunoglobulin anti-D

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Rhesonativ a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rhesonativ používat
3. Jak se Rhesonativ používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Rhesonativ uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1 Co je Rhesonativ a k čemu se používá
Rhesonativ je imunoglobulin a obsahuje protilátky proti Rhesus (Rh) faktoru. Jestliže žena,
která nemá v červených krvinkách Rhesus faktor (je Rh-negativní), otěhotní a její
nenarozené dítě Rhesus faktor má (je Rh pozitivní), pak je její obranný imunitní systém
podněcován k vytváření protilátek proti Rhesus faktoru. Tyto protilátky mohou poškodit
její nenarozené dítě, zvláště ve druhém a dalších těhotenstvích.
Rhesonativ zabraňuje imunizaci Rh-negativní ženy v průběhu těhotenství a porodu a tím
předchází poškození nenarozeného dítěte.
Rhesonativ se používá u žen s negativním Rh faktorem v těchto případech:
Anti-D preventivní terapie pro Rh-negativní těhotné ženy
2/5
Porod dítěte s Rh pozitivním faktorem
Potrat/hrozící potrat (spontánní potrat/hrozící spontánní potrat)
Mimoděložní těhotenství, vznik určitých útvarů v děloze (mola), příp. krvácení krve
nenarozeného dítěte do běžně odděleného krevního oběhu matky nebo smrt
nenarozeného dítěte v pokročilém těhotenství
Invazivní procedury během těhotenství, např. odběr plodové vody stříkačkou (tj.
amniocentéza), odběr krve nenarozeného dítěte z pupeční žíly, biopsie či
gynekologické manipulační postupy, tj. postupy pro ruční otočení dítěte k dosažení
správné polohy v děloze, příp. poranění břicha, chirurgická léčba nenarozeného
dítěte v děloze
Rhesonativ může být také používán u Rh-negativních jedinců, kteří neúmyslně dostali
transfúzi Rh-pozitivní krve.
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rhesonativ používat
Neužívejte Rhesonativ:
jestliže jste alergický/á na lidský normální imunoglobulin nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Rhesonativ se poraďte se svým lékařem.
Když máte jakékoli další onemocnění, řekněte o tom Vašemu lékaři.
Rhesonativ není určen k použití ani u Rh(D) pozitivních jedinců ani u jedinců již
imunizovaných vůči Rh(D) antigenu.
Skutečné hypersenzitivní reakce (alergické reakce) jsou ojedinělé, ale mohou se
vyskytnout.
V případě podezření na alergii nebo vážnou alergickou reakci (anafylatický šok) byste měli
okamžitě informovat lékaře nebo sestru. Symptomy mohou být např. závrať, bušení srdce,
pokles krevního tlaku, obtížné dýchání a polykání, tlak na hrudi, svědění, generalizovaná
kopřivka (kopřivka), otok tváře, jazyka nebo hrdla, kolaps a vyrážka. Všechny tyto stavy
vyžadují okamžitou léčbu.

Děti
Nejsou k dispozici žádné údaje o používání přípravku dětmi.
Virová bezpečnost
Jsou-li léky vyráběny z lidské krve či plazmy, jsou učiněna opatření, která brání přenosu
infekce na pacienty. K těmto opatřením patří pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby byli
vyloučeni ti, kteří představují riziko přenesení infekce a testování jednotlivých odběrů a
poolů plazmy na známky virů nebo infekcí. Výrobci těchto přípravků také začleňují do
zpracování krve či plazmy kroky, pomocí nichž mohou být viry inaktivovány nebo
odstraněny. I přes tato opatření nelze při podávání léků připravených z lidské krve nebo
3/5
plazmy zcela vyloučit možnost přenesení infekce. Toto se týká i všech neznámých nebo
nově objevených virů nebo dalších typů infekce.
Používaná opatření jsou považována za účinná pro viry s obalem, jako je např. virus lidské
imunitní nedostatečnosti (HIV), virus hepatitidy B, virus hepatitidy C a pro virus bez obalu
hepatitidy A.
Přijatá opatření mohou mít omezené účinky proti virům bez obalu, např. parvoviru B19.
Imunoglobuliny nebyly spojovány s infekcemi hepatitidy A ani parvoviru B19
pravděpodobně proto, že protilátky proti těmto infekcím, které jsou obsaženy v tomto
přípravku, jsou ochranné.
Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání dávky přípravku Rhesonativ název
a číslo šarže přípravku, aby byly uchovávány záznamy o použitých šaržích.
Další léčivé přípravky a Rhesonativ
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Rhesonativ může zeslabit účinek vakcin jako např. proti spalničkám, zarděnkám,
příušnicím a planým neštovicím. Po léčbě přípravkem Rhesonativ by měly uplynout
tři měsíce, než budete očkováni některou z těchto vakcin. Je proto důležité, aby lékař
provádějící očkování věděl o tom, že jste nebo jste byl(a) léčen(a) přípravkem
Rhesonativ.
Pokud je Vám odebírána krev na vyšetření, informujte Vašeho lékaře, že dostáváte
imunoglobulin, poněvadž tato léčba může ovlivnit výsledky.
Těhotenství a kojení
Rhesonativ je určen pro použití v těhotenství a může se užívat během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl pozorován žádný vliv na schopost řídit nebo obsluhovat stoje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Rhesonativ
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je
bez sodíku.
3 Jak se Rhesonativ používá
Váš lékař rozhodne, jestli Rhesonativ potřebujete a v jaké dávce. Rhesonativ je podáván v
intramuskulární injekci zdravotnickým personálem.
4 Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: bolest hlavy, bušení srdce, nízký krevní
tlak, dechová nedostatečnost, zvracení, nauzea, kožní reakce, bolest v kloubu, teplota,
4/5
nevolnost včetně nepříjemných pocitů na hrudi, třes, lokální reakce v místě vpichu jako
otok a bolest, snížení počtu červených krvinek a silné alergické reakce včetně
anafylatického šoku.
Pokud pociťujete některý ze symptomů anafylatické reakce jako závrať, nevolnost,
zvracení, žaludeční křeče, kašel, obtížné dýchání a polykání, zmodrání pokožky, svědění,
kopřivka, vyrážka, bušení srdce, nízký krevní tlak, otok tváře, jazyka nebo hrdla, kolaps
nebo bolest na hrudi, kontaktujte okamžitě svého lékaře, protože všechny tyto stavy
vyžadují okamžitou léčbu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5 Jak přípravek Rhesonativ uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Uchovávejte ampulku v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6 Obsah balení a další informace
Co Rhesonativ obsahuje
Léčivou látkou je Immunoglobulinum humanum anti-D.
l ml obsahuje 625 IU ( 125 g) immunoglobulinum anti-D humanum.
2 ml obsahují 1250 IU ( 250 g) lidského imunoglobulinu anti-D.
Obsah lidské bílkoviny je 165 mg/ml, z níž je nejméně 95% imunoglobulinu G.
Ostatní pomocné látky jsou glycin, chlorid sodný, octan sodný a voda na injekci.

Jak Rhesonativ vypadá a co obsahuje toto balení
Rhesonativ je injekční roztok (625 IU/ml nebo 1250 IU/2ml na ampulku).
Velikost balení: 1 x 1 ml, 1 x 2 ml a 10 x 2 ml.
Barva roztoku se může lišit od bezbarvé po nažloutlou až světle hnědou.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Velká Británie
5/5

Výrobce
Octapharma AB
SE-112 75 Stokholm
Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.2.2013

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Před použitím má být přípravek temperován na pokojovou nebo tělesnou teplotu.
Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny.
Obsah otevřené ampulky by měl být okamžitě spotřebován. Veškerý nepoužitý léčivý
přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Injekce se podávají intramuskulárně; před podáním injekce je třeba opatrně vytáhnout píst
stříkačky, aby se ověřilo, že nedošlo k napíchnutí cévy.
Pokud je intramuskulární podávání kontraindikováno (krvácivé stavy), lze injekci podat
subkutánně, není-li k dispozici žádný přípravek pro intravenózní podávání. Po aplikaci je
třeba místo vpichu pečlivě rukou stlačit.
Je-li vyžadováno podání velkého objemu (> 2 ml u dětí a > 5 ml u dospělých), doporučuje
se podat jej rozdělený do menších dávek do různých míst.
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

Recenze

Recenze produktu RHESONATIV 625 IU/ML 1X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RHESONATIV 625 IU/ML 1X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze