Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

RELENZA 5X4DÁV Dávkovaný prášek k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20656

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 20656
Kód EAN: 8590335598621
Kód SÚKL: 59862
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Relenza se užívá k léčbě chřipky (infekce chřipkovým virem). Zmírňuje příznaky chřipky a pomáhá Vám se rychleji zotavit. Relenza Vám rovněž může pomoci v prevenci chřipky v období jejího zvýšeného výskytu. Přípravek Relenza mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 5 let. Relenza se podává inhalační cestou do plic, jelikož se nevstřebává do těla při spolknutí. Virus chřipky infikuje plíce, proto inhalování přípravku Relenza působí přímo na virus v plicích. Relenza není určena k náhradě vakcíny proti chřipce. Obraťte se na svého lékaře, abyste zjistili, zda je potřeba, abyste byli proti chřipce očkováni.

Příbalový leták

 

 

1/9 

Sp.  zn.  sukls132385/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

RELENZA 

5 mg/dávka, dávkovaný prášek k inhalaci 

zanamivirum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Relenza a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Relenza používat 

3. 

Jak se Relenza používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Relenza uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Relenza a k čemu se používá 

 
Relenza obsahuje léčivou látku zanamivir a patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají 
virostatika. Relenza se užívá k léčbě chřipky (infekce chřipkovým virem). Zmírňuje příznaky chřipky 
a pomáhá Vám se rychleji zotavit. 
Relenza Vám rovněž může pomoci v prevenci chřipky v období jejího zvýšeného výskytu. Přípravek 
Relenza mohou užívat dospělí a děti starší 5 let. 
Relenza se podává inhalační cestou do plic, jelikož se nevstřebává do těla při spolknutí. Virus chřipky 
infikuje plíce, proto inhalování přípravku Relenza působí přímo na virus v plicích. 
Relenza není určena k náhradě vakcíny proti chřipce. Obraťte se na svého lékaře, abyste zjistil(a), 
zda je potřeba, abyste byl(a) proti chřipce očkován(a). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Relenza užívat 

 
Neužívejte přípravek Relenza 

• 

jestliže jste alergický(á) na zanamivir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Přípravek Relenza nepodávejte dětem mladším 5 let. 
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Relenza je třeba 
Máte-li při užívání přípravku Relenza pocit tísně v krku nebo hrudníku. 
Ve velmi vzácných případech může přípravek Relenza způsobit následující reakce: 

pocit tísně v krku a hrudníku
ztížené dýchání. 

Vyskytnou-li se při užívání přípravku Relenza u Vás uvedené příznaky: 

okamžitě ukončete užívání přípravku Relenza a vyhledejte pomoc. Kontaktujte svého 
lékaře nebo nejbližší oddělení záchranné služby. 

 

 

2/9 

 
Trpíte-li bronchiálním astmatem nebo jinými nemocemi plic, které vedou k potížím s dýcháním.
 
Váš lékař musí vědět, že máte: 
 

bronchiální astma, 
jiné onemocnění plic, které vede k potížím s dýcháním
 - např. emfyzém (rozedmu plic)
chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo chronickou bronchitidu.
 

Před užitím přípravku Relenza informujte svého lékaře tak, aby Vás mohl pravidelně pečlivě 
sledovat. 
 
Užíváte-li inhalační přípravky k léčbě svého astmatu nebo jiných potíží s dýcháním, čtěte pečlivě 
následující část příbalové informace – Užívání přípravku Relenza s inhalačními přípravky k léčbě 
potíží s dýcháním 
dříve, než začnete užívat přípravek Relenza. 
 
Užívání přípravku Relenza s inhalačními přípravky k léčbě potíží s dýcháním 
Užíváte-li pravidelně inhalační přípravky
 k léčbě astmatu nebo jiných potíží s dýcháním, 
pokračujte v pravidelné dosavadní léčbě. 

Je-li Vám doporučeno užití přípravku Relenza ve stejnou denní dobu, jako užíváte inhalační 
přípravky, užijte tyto přípravky několik minut před inhalací přípravku Relenza. 
Ujistěte se, že 
při užívání přípravku Relenza máte k dispozici svůj přípravek s rychlým 
nástupem účinku, tzv. „úlevový“ inhalační přípravek
 (jako například salbutamol). 

 
Další přípravky a Relenza 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)
 nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Užíváte-li pravidelně inhalační léčivé přípravky k léčbě astmatu nebo jiných potíží s dýcháním, 
ujistěte se, že jste si již přečetl(a) výše zmíněné pokyny. 
 
Bylo-li Vám doporučeno očkování proti chřipce
 
Můžete být kdykoliv očkován(a), i když užíváte přípravek Relenza k předejití onemocnění chřipkou. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud kojíte, jste těhotná nebo můžete být těhotná: 
 

než začnete užívat přípravek Relenza, informujte o tom svého lékaře. 

 
Dostupné informace ohledně užívání přípravku Relenza v období těhotenství jsou omezené. 
Ačkoliv dosud nejsou dostupné údaje, že by Relenza způsobila poškození plodu, může Vám Váš lékař 
doporučit, abyste v období těhotenství přípravek neužívala. 
Při užívání přípravku Relenza nemáte kojit. Léčivá látka (zanamivir) může procházet do 
mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Relenza by neměla ovlivňovat Vaše schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje. 
 
Relenza obsahuje laktosu a mléčné bílkoviny. 
Relenza obsahuje cukr, který se nazývá laktosa, a může obsahovat mléčné bílkoviny. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek používat. 
 
 
3. 

Jak se Relenza používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

 

3/9 

Přípravek Relenza je ve formě prášku k inhalaci, který se vdechuje ústy, a tím se dostává do plic 
pomocí zdravotnického prostředku Diskhaleru. Prášek je obsažen v blistrech ve foliovém disku 
Rotadisk, který vložíte do Diskhaleru. 
Léčivo obsažené v Rotadisku se inhaluje pouze použitím zdravotnického prostředku Diskhaler. 
 
Přípravek Relenza nepodávejte dětem mladším 5 let. 
 
Kdy začít s užíváním přípravku Relenza 
Jestliže jste onemocněl(a) chřipkou
, měl(a) byste s léčbou přípravkem Relenza začít co nejdříve po 
vzniku příznaků chřipky, aby byla léčba co nejpřínosnější: 

u dospělých během 48 hodin po vzniku prvních příznaků chřipky, 
u dětí během 36 hodin po vzniku prvních příznaků chřipky. 

 
Prevence chřipky 
Má-li někdo ve Vaší domácnosti chřipku, k prevenci chřipky byste měl(a)
 začít užívat přípravek 

Relenza co nejdříve po prvním kontaktu s nemocným: 

 

u dospělých i dětí během 36 hodin po prvním kontaktu s nakaženou osobou. 

Dojde-li k propuknutí chřipky v místní komunitě, poraďte se se svým lékařem, kdy máte začít 
přípravek Relenza užívat. 
 
Kolik přípravku Relenza se užívá 
Množství podaného přípravku Relenza závisí na tom, zda trpíte chřipkou, nebo užíváte přípravek 
Relenza k prevenci chřipky. 
 
Máte-li chřipku: 

dospělí a děti (ve věku 5 let a starší): obvyklou dávkou jsou 2 inhalace (2 blistry) dvakrát 
denně po dobu 5 dnů. 

 
K prevenci chřipky 
Má-li někdo ve Vaší domácnosti chřipku: 

dospělí a děti (ve věku 5 let a starší): obvyklou dávkou jsou 2 inhalace (2 blistry) jednou 
denně po dobu 10 dnů. 

 
Propukla-li chřipka v místní komunitě

dospělí a děti (ve věku 5 let a starší): doporučenou dávkou jsou 2 inhalace (2 blistry) jednou 
denně po dobu až 28 dnů. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Relenza, než jste měl(a) 
Pokud náhodně užijete více přípravku Relenza, je nepravděpodobné, že by to bylo příčinou nějakých 
vážných zdravotních problémů. Pokud máte obavy nebo se necítíte dobře, zvláště trpíte-li astmatem 
nebo jiným plicním onemocněním: 

poraďte se svým lékařem. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Relenza 
Zapomenete-li inhalovat dávku, inhalujte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte 
v původním sledu užívání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Relenza 
Při léčbě chřipky je důležité, abyste pravidelně užíval(a) přípravek po celou dobu léčby
 
(normálně 5 dnů), i když se již cítíte lépe. Příznaky chřipky se mohou vrátit. Pokud se domníváte, že 
byste mohl(a) chtít ukončit léčbu přípravkem Relenza, poraďte se se svým lékařem. 
 
Přesný návod k použití krok za krokem najdete na jiném místě této příbalové informace, kde je 
popsáno, jak se používá Relenza Diskhaler. 

 

 

4/9 

Před prvním použitím si přečtěte pečlivě tuto informaci. Máte-li jakékoli další otázky týkající se 
užívání Diskhaleru, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Dávejte pozor na tyto situace: 
 
Závažné alergické reakce 
Tyto účinky jsou vzácné a vyskytují se u méně než 1 z 1 000 pacientů užívajících přípravek Relenza. 
Příznaky zahrnují: 
vyvýšenou svědící vyrážku (kopřivku); 
otok, někdy obličeje, úst a krku, vedoucí k potížím s dýcháním; 
kolaps. 
 
Vyskytne-li se u Vás některý z těchto příznaků, 
• 

ihned kontaktujte svého lékaře. 

 
Závažné kožní reakce 
Tyto účinky jsou vzácné a vyskytují se u méně než 1 z 1 000 pacientů užívajících přípravek Relenza. 
 
Kožní vyrážka, která se může projevit výsevem puchýřů a vypadat jako malé terčíky (centrální tmavé 
skvrny jsou obklopené bledší plochou s tmavým prstencem kolem dokola – tento typ kožní vyrážky se 
odborně nazývá erythema multiforme), rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a olupující se kůží, obzvláště 
v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (tzv. Stevens-Johnsonův syndrom), závažnější forma této 
kožní vyrážky, při které dochází k rozsáhlému olupování kůže na větším tělesném povrchu (tzv. 
toxická epidermální nekrolýza). 
 
Pozorujete-li některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. Přestaňte užívat přípravek 
Relenza. 
 
Jiné časté nežádoucí účinky 
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 z 10 pacientů užívajících přípravek Relenza: 

kožní vyrážka. 

 
Jiné méně časté nežádoucí účinky 
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 ze 100 pacientů užívajících přípravek Relenza: 

Pocit tísně v krku nebo na hrudi, pocit zkráceného dechu (nedostatečného dechu) nebo 
náhle ztíženého dýchání
. Trpíte-li onemocněním plic (např. astmatem nebo CHOPN), může 
být potřeba Vás během užívání přípravku Relenza sledovat. 
Otok obličeje, krku, nebo úst. 
Kopřivka (vyvýšená svědivá vyrážka). 
 
Mdloba a pocit závratí. Pokud se při užívání přípravku Relenza necítíte dobře, můžete po 
inhalaci přípravku Relenza pociťovat závrať nebo omdlít. Před inhalací dávky přípravku 
Relenza se pohodlně posaďte a po inhalaci dávky zadržujte dech jen tak dlouho, pokud je to pro 
Vás pohodlné. 
 
Pokud se při inhalaci přípravku Relenza necítíte dobře, požádejte někoho, aby s Vámi po dobu 
inhalace zůstal. 

 
Vyskytne-li se u Vás některý z těchto příznaků: 

 

 

5/9 

ukončete užívání přípravku Relenza a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaktujte 
svého lékaře nebo nejbližší oddělení záchranné služby. 

 
Náhlé změny chování, halucinace a záchvaty 
Během léčby přípravkem Relenza se objevily změny v chování, jako například zmatenost nebo 
netečnost. Někteří pacienti mohou mít halucinace (vidění, slyšení nebo cítění věcí, které nejsou 
skutečné), nebo záchvaty, které mohou vést ke ztrátě vědomí. Jestliže má dítě nebo dospívající 
chřipku, měli by na tyto příznaky dávat rodiče obzvláště pozor. Tyto příznaky byly pozorovány 
i u jedinců, kteří onemocněli chřipkou a přípravek Relenza neužívali. Proto není známo, zda Relenza 
hraje roli v jejich vzniku. 
 
Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne: 
• 

ihned se obraťte na svého lékaře. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nazadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Relenza uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek nebo Diskhaler po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na 
krabičce, štítku nebo Rotadisku. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Relenza obsahuje 
-  Léčivou látkou je zanamivirum, 5 mg v jedné dávce. 
-  Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (který obsahuje mléčné bílkoviny). 
 
Jak Relenza vypadá a co obsahuje toto balení 
Prášek k inhalaci Relenza je uložen ve 4 blistrech v disku z hliníkové fólie stříbrné barvy, který se 
nazývá Rotadisk. Každý z těchto blistrů obsahuje 5 mg zanamiviru. Přípravek je inhalován 
(vdechován) ústy z Rotadisku pomocí zdravotnického prostředku, který se nazývá Diskhaler. 
 
Přípravek Relenza je dostupný ve dvou typech balení: 

jednodenní balení pro úvodní léčbu, obsahuje 1 Relenza Rotadisk a 1 Diskhaler, 
pětidenní balení, které obsahuje 5 Relenza Rotadisků a 1 Diskhaler. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

 

 

6/9 

Glaxo Group Ltd., 
Brentford, Middlesex TW8 9 GS, 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No. 2, 23 Rue Lavoisier, 27000 Evreux, Francie 
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Německo 
Glaxo Operations UK Ltd (trading as GlaxoWellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, 
Co. Durham DL12 8DT, Velká Británie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  4. 8. 2017 
 
 
Zdravotnický prostředek Diskhaler se skládá ze tří částí. 
 
Neužívejte přípravek dříve, než si přečtete následující návod krok za krokem. 
 
                                                                         Kryt 
 
 

 

 
 
Rotadisk k vložení do Diskhaleru 
 
Rotadisk vložte na kolo Diskhaleru. 
Rotadisk obsahuje čtyři blistry. Každý blistr obsahuje 5 mg zanamiviru. Obvyklá dávka jsou dva 
blistry (10 mg). 
 

 

 

 
Důležité: 
 

•  Blistry nepropichujte dříve, než Rotadisk zasunete do Diskhaleru. 

náustek (s malou dírkou na každé straně) 

kolo - pro vkládání Rotadisku 

úchyt pro prsty 

propichovací jehla – propíchnutím blistrů na 
Rotadisku je přípravek připraven k inhalaci
 

sklápěcí víčko 

Posuvný zásobník 

Tělo Diskhaleru 

 

 

7/9 

 

•  Rotadisk můžete mít vložený v Diskhaleru mezi dávkami, ale je důležité propíchnout blistr 

těsně před jeho použitím. 

 

•  Udržujte Diskhaler v čistotě. Jakmile jste užil(a) celou dávku, utřete náustek čistým 

hadříkem a mezi dávkami vraťte zpět modrý kryt. 

 
Návod k použití Relenza Diskhaleru krok za krokem 
 
Jak vložit Rotadisk do Diskhaleru: 
 
1. 

Sejměte modrý kryt 

 

 

 

Zkontrolujte, zda je náustek čistý uvnitř i vně. 

 
2. 

Držte bílý posuvný zásobník, jak ukazuje obrázek, a vytáhněte jej tak, jak to jde. 

 

 

 
3. 

Prsty jemně stiskněte úchytku pro prsty na boční straně bílého zásobníku. Tahem 
odstraňte zásobník z těla Diskhaleru. 

 

 

 

Bílý zásobník by se měl snadno vyjmout. 

 
4. 

Vložte nový kulatý blistr Relenza Rotadisk na kolo. 

 

 

 
Ujistěte se, že potištěná strana směřuje nahoru a blistry směřují dolů. 

 

Blistry vložte do jamek kola. 

 
5. 

Zatlačte bílý zásobník zpět do těla Diskhaleru. 

 

 

 

8/9 

 

 

Nepotřebujete-li v té době užít dávku přípravku Relenza, nasaďte zpět modrý kryt do doby, než 
budete dávku potřebovat. 
 
Jak připravit Vaši dávku k inhalaci: 
 
Dokud nejste připraven(a) k inhalaci dávky, nepokračujte. 
 
6. 

Držte Diskhaler ve vodorovné poloze. 

 

       Udržujte Diskhaler ve vodorovné poloze. 

 
Zdvihněte víčko až do krajní polohy. 
Zdvihněte víčko až do svislé polohy a ujistěte se, že jamka blistru s léčivou látkou je propíchnutá 
z obou stran, tj. horní i dolní. 
 
Vraťte zpět víčko.
 
Váš Diskhaler je nyní připraven k použití. Udržujte jej ve vodorovné poloze, dokud nevdechnete svou 
dávku. 
 
Jestliže užíváte jiné inhalační přípravky, ujistěte se, že jste přečetl(a) bod 2 v této příbalové 
informaci „Užívání přípravku Relenza s inhalačními přípravky k léčbě potíží s dýcháním“. 
 
Jak vdechovat přípravek 
 
7. 

Nevkládejte ještě Diskhaler do svých úst. Co nejvíce zhluboka vydechněte tak, aby to bylo 
pro Vás pohodlné. Udržujte Diskhaler ve vodorovné poloze mimo Vaše ústa. Nefoukejte do 
Diskhaleru. 
Pokud tak učiníte, může dojít k odstranění prášku z Rotadisku. 

 

 Udržujte Diskhaler ve vodorovné poloze. 

 

Vložte náustek mezi zuby. Náustek sevřete pevně mezi rty tak, abyste do něj nekousal(a) 
nebo neuzavřel(a) vdechovací otvor náustku. 
 
Nyní proveďte jeden rychlý hluboký nádech skrz náustek. Zadržte nádech po dobu 
několika sekund. 
 
Odstraňte Diskhaler z úst. 
 

 

 

9/9 

Nadále zadržujte dech po dobu několika sekund, nebo tak dlouho, jak je to pro Vás 
pohodlné. 
 

Jak připravit další dávku (druhá část Vaší dávky): 
 
8. 

Bílý zásobník vytáhněte ven, co to jde (nevyndávejte jej úplně), a znovu jej zatlačte zpět. 

 

 

 

Dojde tak k pootočení kola a nová jamka blistru je připravená. 
Opakujte tento postup tak dlouho, až se nová jamka blistru dostane pod jehlu. 
Pro vdechování přípravku opakujte body 6 a 7

 
9. 

Jakmile jste užil(a) celou dávku (normálně obsah dvou blistrů): 

 

utřete náustek čistým hadříkem a vraťte modrý kryt. Je to důležité pro udržení Diskhaleru 
v čistotě. 

 
Jak vyměnit Rotadisk: 
 
10.  Jakmile jsou všechny 4 jamky blistru prázdné, vyjměte Rotadisk z Diskhaleru a vložte nový 

podle bodů 1 až 5

 

Recenze

Recenze produktu RELENZA 5X4DÁV Dávkovaný prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu RELENZA 5X4DÁV Dávkovaný prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám