Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 15006
Kód EAN: 8594739043374
Kód SÚKL: 4207
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Prothiaden 25 užívají dospělí a děti od školního věku při depresivních stavech různého původu, při úzkostných neurózách a stavech spojených s těžšími trvalými bolestmi, při nočním pomočování.

Příbalový leták

Stránka 1 z 5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111232/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
PROTHIADEN 25
dosulepini hydrochloridum
obalené tablety
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Prothiaden 25 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prothiaden 25 užívat
3. Jak se Prothiaden 25 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Prothiaden 25 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PROTHIADEN 25 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Prothiaden 25 je přípravek, k léčbě deprese (chorobného smutku) a dalších příznaků
duševních chorob.Zvyšuje v mozku množství látek, jejichž nedostatek vede k těmto stavům.
Prothiaden 25 zmírňuje a odstraňuje smutek u depresivních pacientů, zbavuje je úzkosti,
zvyšuje jejich fyzickou aktivitu, podporuje chuť k jídlu a navrací zájem o každodenní činnost,
při užití na noc podporuje spánek.
Prothiaden 25 užívají dospělí při depresivních stavech různého původu, při úzkostných
neurózách a stavech spojených s těžšími trvalými bolestmi a při nočním pomočování.V
některých případech lze použít i u dětí od 3 let věku
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROTHIADEN 25
UŽÍVAT
Neužívejte PROTHIADEN 25 :
- jestliže jste přecitlivělý(á)/ alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Prothiaden 25
- jestliže trpíte onemocněním očí, které se nazývá zelený zákal;
- při těžších srdečních onemocněních,
- při zbytnění prostaty se ztíženým močením.
Stránka 2 z 5
- jestliže současně užíváte léky proti depresím ze skupiny inhibitorů MAO a asi 2
týdny po jejich vysazení
Zvláštní opatrnosti při požití PROTHIADEN 25 je zapotřebí:
Informujte svého lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl zvážit jeho užívání,
zejména jestliže trpíte;
- těžším onemocněním jater
- epilepsií či maniodepresivním onemocněním
- některým onemocněním srdce a cév
- duševní chorobou
Informujte svého lékaře o jakékoli plánované operaci. Před jakýmkoliv chirurgickým
zákrokem, který bude prováděn při celkové nebo místní anestezii (např. i ošetření zubů),
oznamte lékaři, že užíváte Prothiaden 25.
Sebevražedné myšlenky a chování
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo
vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidpresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit..
Zvýšené riziko platí
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste v mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří
byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o
tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším zdravotnickém
zařízení.
Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi
nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli
byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost
zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte
Prothiaden 25 .
Účinky přípravku Prothiaden 25 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem
ovlivňovat.
Prothiaden 25 může zvýšit zejména účinky léků na spaní a dalších tlumících látek, léků proti
bolesti, alkoholu a etanolovou reakci pacientů léčených disulfiramem.
Prothiaden25 může snížit účinky některých léků na léčbu vysokého krevního tlaku a
epilepsie.
Prothiaden 25 se nesmí užívat zároveň s některými léky proti depresím (inhibitory MAO) a
asi 2 týdny po jejich vysazení.
Dále se Prothiaden 25 ovlivňuje s některými léky na
- astma, alergii, k odstranění překrvení nosní sliznice při rýmě
- léky proti zvracení, proti průjmu,
- na psychiatrická onemocnění, na parkinsonovu chorobu, tricyklická antidepresiva,
stimulujícími léky (amfetamin),
Stránka 3 z 5
- arytmii (poruchu srdečního rytmu), na srdeční selhání, vazokonstrikční (zužující cévy)
léky
- hormony štítné žlázy
Prothiaden 25 může zpomalit vstřebávání ostatních léčiv z trávicího traktu.
Pokud se chystáte na operaci či jiný lékařský zákrok, upozorněte lékaře či sestru na to, že
užíváte Prothiaden 25.
Užívání PROTHIADEN 25 s jídlem a pitím:
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Během léčby se nesmějí pít alkoholické
nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se obvykle neužívá v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném
těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání.
Během léčby se nedoporučuje kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou
koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve
výškách apod.). Tyto činnosti byste proto měl/a vykonávat pouze na základě výslovného
souhlasu Vašeho lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku PROTHIADEN 25 :
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PROTHIADEN 25 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob použití
Dávkování určuje vždy lékař podle druhu příznaků a Vaší reakce na léčbu. Začíná se obvykle
dávkou 1 - 2 tablety, která se postupně zvyšuje. Největší část denní dávky nebo někdy i celá
denní dávka najednou se užívá obvykle večer.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se trochou tekutiny.
Léčba je většinou dlouhodobá. Léčebný účinek nastupuje obvykle za 1 - 2 týdny, může se
však projevit později, někdy až za 6 týdnů. Nežádoucí reakce je však možno zaznamenat již
po prvních dávkách.
U dětí od 3 do 6 let se začíná dávkami asi 1,5 mg/kg a den, dávka se zvyšuje opatrně, tj. v
několikadenních odstupech. Při nočním pomočování se podává 1-2 tablety Prothiaden 25
jednorázově na noc, v dalších indikacích se obvykle podává dětem od 6 let v dávce 1-3 tablety
Stránka 4 z 5
Prothiaden 25 (až 1 tableta Prothiaden 75) na noc, v některých případech lze podat těmto
dětem až 100 mg (4 tablety Prothiaden 25) za den.
Jestliže máte pocit, že účinek léku Prothiaden 25 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PROTHIADEN 25 než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Mezi příznaky předávkování patří útlum, sucho v ústech, zhoršené vidění, zrychlená srdeční
frekvence, třes, pocení, nevolnost, zvracení a zmatenost až ztráta vědomí, křeče, poruchy
srdečního rytmu, snížení svalového napětí a dechový útlum.
Jestliže jste zapomněl(a) užít PROTHIADEN 25 :
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestala(a) užívat přípravek PROTHIADEN 25 :
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.
Při náhlém vysazení léčby se mohou obnovit potíže, pro které Vám lékař Prothiaden 25
předepsal nebo se oddálí nástup jeho léčebného účinku, jestliže ještě nenastal.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Při užívání léčivé látky dosulepin (léčivá látka přípravku Prothiaden) se mohou vyskytnout
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): nízký krevní tlak*
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): poruchy krvetvorby,
poruchy vnitřního vylučování hormonů, žloutenka způsobená městnáním žluči, poruchy
sexuálních funkcí (např. opožděná ejakulace)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): únava, spavost, točení hlavy, neostré
vidění*,kožní alergické reakce, sucho v ústech*, zácpa*, zrychlený srdeční tep*, bušení
srdce*, změny EKG*opožděné močení*
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
*uvedené nežádoucí účinky souvisí s anticholinergním účinkem Prothiadenu
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROTHIADEN 25
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Přípravek Prothiaden 25 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
Stránka 5 z 5
nápisem EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co PROTHIADEN 25 obsahuje
Léčivou látkou je dosulepini hydrochloridum 28 mg (= dosulepinum 25 mg) v jedné obalené
tabletě
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, glycerol,
povidon, mastek,sacharosa, oxid titaničitý, sodná sůl karmelosy, polyvinyl-acetát, kyselina
stearová, žloutková žluť, třešňová červeň 149, směs bílého a karnaubského vosku
Jak PROTHIADEN 25 vypadá a co obsahuje toto balení
Prothiaden 25: obalené tablety oranžově červené barvy o průměru 5,9 mm
Balení obsahuje 30 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká Republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.7.2010.

Recenze

Recenze produktu PROTHIADEN 25 DRG 30X25MG

Diskuze

Diskuze k produktu PROTHIADEN 25 DRG 30X25MG

Přidat nový příspěvek do diskuze