Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 14543
Kód EAN: 8595026405165
Kód SÚKL: 11149
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Přípravek Prosulpin 200 mg má v psychiatrii široké použití především u závažných duševních chorob a poruch, jakými jsou: - akutní i chronická schizofrenie (rozdvojení osobnosti); - závažné duševní poruchy provázené halucinacemi, zmateností, bludnými představami a stihomamem; - závažné depresivní stavy vzniklé na zevní podnět, provázející chronický alkoholismus, deprese u starých osob a depresivní fáze cyklicky se projevující duševní choroby; - duševní poruchy projevující se nadměrným pohybovým neklidem a sklonem k agresivnímu chování vůči okolí. K dalším indikacím přípravku Prosulpin 200 mg mimo oblast závažných duševních chorob patří léčba často přechodných nervových poruch (neuróz) provázených nutkavým jednáním, úzkostmi, bludnými představami a smyslovými klamy. Příznivý léčebný účinek má přípravek Prosulpin 200 mg také na některé typy závratí a dětského nepřiměřeného pohybového neklidu. Jako podpůrný lék je někdy vhodný při léčbě vředové nemoci žaludku a dvanáctníku a při léčbě trávicích a oběhových poruch způsobených poruchou vegetativního nervstva. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 40 kg.

Příbalový leták

1/6
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls24170/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Prosulpin 200 mg
tablety
(sulpiridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Prosulpin 200 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prosulpin 200 mg užívat
3. Jak se Prosulpin 200 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Prosulpin 200 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PROSULPIN 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Prosulpin 200 mg patří do skupiny léků se specifickým účinkem na centrální nervovou
soustavu, příznivě ovlivňujících některé duševní a nervové poruchy. Je účinný především
v psychiatrii, ale i v léčbě některých vnitřních funkčních onemocnění. Přípravek Prosulpin 200 mg má
v psychiatrii široké použití především u závažných duševních chorob a poruch, jakými jsou:
- akutní i chronická schizofrenie (rozdvojení osobnosti),
- závažné duševní poruchy provázené halucinacemi, zmateností, bludnými představami a
stihomamem,
- závažné depresivní stavy vzniklé na zevní podnět, provázející chronický alkoholismus, deprese
u starých osob a depresivní fáze cyklicky se projevující duševní choroby,
- duševní poruchy projevující se nadměrným pohybovým neklidem a sklonem k agresivnímu
chování vůči okolí.
K dalším indikacím přípravku Prosulpin 200 mg mimo oblast závažných duševních chorob patří léčba
často přechodných nervových poruch (neuróz) provázených nutkavým jednáním, úzkostmi, bludnými
představami a smyslovými klamy. Příznivý léčebný účinek má přípravek Prosulpin 200 mg také na
některé typy závratí a dětského nepřiměřeného pohybového neklidu. Jako podpůrný lék je někdy
vhodný při léčbě vředové nemoci žaludku a dvanáctníku a při léčbě trávicích a oběhových poruch
způsobených poruchou vegetativního nervstva.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 40 kg.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
PROSULPIN 200 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Prosulpin 200 mg
2/6
Přípravek Prosulpin 200 mg je absolutně kontraindikován v těchto případech:
- Přecitlivělost na sulpirid nebo na kteroukoli další složku přípravku
- Akutní otrava alkoholem, hypnotiky, opioidními analgetiky nebo psychotropními látkami
- Manická fáze cyklicky se projevujcí maniodepresivní poruchy
- Epilepsie (padoucnice)
- Feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který vyvolává vysoký krevní tlak)
- Stávající hyperprolaktinemie (zvýšení hladiny prolaktinu), nádory závislé na prolaktinu, jakékoli
epiteliální nádory mléčné žlázy
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Prosulpin 200 mg je zapotřebí
Zvláštní opatrnosti je třeba u těchto pacientů:
- U mladých žen s nepravidelnostmi menstruačního cyklu.
- U pacientů s vysokým krevním tlakem a pacientů se silně sníženým krevním tlakem.
- U pacientů s rizikem mrtvice nebo přechodného snížení průtoku krve v mozku (přechodná
ischemická příhoda).
- U pacientů, kteří mají v anamnéze cévní poruchy, zejména poruchy koronárních cév (anginu
pectoris), poruchy srdeční činnosti (srdeční insuficienci), maligní neuroleptický syndrom (pro
který je charakteristická vysoká horečka, pocení, svalová ztuhlost zrychlená srdeční činnost,
zrychlené dýchání a ospalost nebo zmatenost), zelený oční zákal (glaukom), zúžení vrátníku
(stenózu pyloru), zadržování moče, zbytnění prostaty, tendenci ke vzniku krevních sraženin
(trombóz).
V literatuře jsou uvedené ojedinělé případy prodloužení QT intervalu na EKG po použití sulpiridu.
Podobně jako u jiných neuroleptik byly zřídka hlášeny případy maligního neuroleptického syndromu,
který se projevuje vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, nestabilitou vegetativního systému,
poruchami vědomí a zvýšenými hladinami kreatinfosfokinázy. V případě výskytu tohoto syndromu by
měla být veškerá antipsychotika včetně přípravku Prosulpin 200 mg vysazena a zahájena příslušná
léčba.
U malého počtu případů byly hlášeny extrapyramidové reakce, zejména neschopnost vydržet v klidu
(akatizie). V odůvodněných případech může být zapotřebí postupně snížit dávkování nebo podat
antiparkinsonika (ne levodopa).
Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže
s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Při náhlém vysazení antipsychotických léků byly popsány příznaky, které zahrnují nevolnost,
zvracení, zvýšené pocení nebo nespavost. Mohou se také znovu objevit psychotické příznaky a vůlí
neovladatelné pohybové poruchy (jako například akatizie, poruchy svalového napětí dystonie a
poruchy pohybu dyskinezie). Doporučuje se proto vysazovat lék postupně.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Kontraindikované kombinace
Pacientům léčeným sulpiridem se nesmí podávat levodopa. Účinky levodopy a neuroleptik jsou
protichůdné.
Nedoporučované kombinace
Alkohol - zesiluje tlumivý účinek neuroleptik. Pacienti se mají vyhnout konzumaci alkoholických
nápojů a látek obsahujících alkohol.
Kombinace s následujícími léky může vyvolat vznik typických změn na EKG (torsades de pointes):
3/6
- léky vyvolávající zpomalení srdečního rytmu (bradykardii), jako například beta-blokátory,
blokátory kalciových kanálů vyvolávající bradykardii, jako například diltiazem a verapamil,
klonidin; srdeční glykosidy.
- léky vyvolávající hypokalemii (snížení hladiny draslíku): hypokalemická diuretika, stimulační
laxativa (projímadla), i.v. amfotericin B, glukokortikoidy, tetrakosaktid.
- antiarytmika třídy Ia, jako např. chinidin, disopyramid.
- antiarytmika třídy III, jako např. amiodaron, sotalol.
- ostatní přípravky, jako např. pimozid, haloperidol, imipraminová antidepresiva; cisaprid,
thioridazin, erytromycin i.v., pentamidin.
Kombinace, které je zapotřebí zvážit
Současné podávání s léky snižujícími krevní tlak (antihypertenziva): snížení krevního tlaku a zvýšení
rizika vzniku nízkého krevního tlaku při náhlém postavení se.
Látky s tlumivým účinkem na CNS včetně narkotik, analgetik, sedativních H1- antihistaminik,
barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů.
Antacida nebo sukralfát: Současné podávání s těmito léky snižuje vstřebávání sulpiridu. Proto by
sulpirid měl být podán 2 hodiny před podáním těchto léků.
Lithium zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových účinků.
Sulpirid může snižovat účinnost ropinorolu.
Při kombinaci s centrálně stimulujícími látkami (např. anorektiky, některými antiastmatiky) může
sulpirid vyvolat neklid, nervozitu, úzkost a agitovanost.
Užívání přípravku Prosulpin 200 mg s jídlem a pitím
Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na jídle.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pravděpodobnost poškození plodu při podávání přípravku Prosulpin 200 mg v průběhu těhotenství je
velmi malá. Přesto však, z důvodu nedostatku klinických zkušeností, je jeho podávání během
těhotenství možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na
co nejkratší dobu.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Prosulpin 200 mg v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Z důvodu nedostatku klinických zkušeností je podávání přípravku Prosulpin 200 mg v období kojení
možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co
nejkratší dobu, protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka a mohla by ovlivnit kojence.
Kojence je třeba sledovat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Sulpirid může vyvolat závratě, únavu a agitaci. Po dobu užívání přípravku platí úplný zákaz řízení
motorových vozidel, práce u strojů a ve výškách.
Důležité informace o některých složkách přípravku Prosulpin 200 mg
Přípravek Prosulpin 200 mg obsahuje monohydrát laktózy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů,
poraďte se před zahájením užívání se svým lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PROSULPIN 200 MG UŽÍVÁ
4/6
Vždy užívejte Prosulpin 200 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování dospělým:
U závažných a akutních psychóz léčených psychiatrem je denní dávka 400 mg až 2 000 mg, rozdělená
do dvou dávek. Druhou denní dávku je dobré užít do 16 hod., aby se zmírnil nežádoucí účinek na
noční spánek. U neuróz a při podpůrné léčbě vnitřních nemocí (vředová nemoc žaludku a dvanáctníku,
trávicí a oběhové poruchy na podkladě poruch vegetativního nervstva) je dávka 200 mg denně (opět
rozdělená do dvou částí).
Dávkování osobám vyššího věku:
Osobám vyššího věku se podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše.
Dávkování při poruše renálních funkcí:
Při poruše renálních funkcí je třeba dávkování sulpiridu snížit v závislosti na stupni poruchy ledvin:
Kreatininová clearance Snížení běžné denní dávky:
3060 ml/min 50 % běžné denní dávky
1030 ml/min 30 % běžné denní dávky
< 10 ml/min 20 % běžné denní dávky
Dávkování dětem a mladistvým:
Doporučené úvodní dávkování je 12 mg/kg/den, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 5 mg/kg/den.
Celodenní dávka se rozdělí do 23 jednotlivých dávek.
U dětí a mladistvých nesmí dávkování sulpiridu přesáhnout 10 mg/kg/den.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prosulpin 200 mg než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Prosulpin 200 mg než jste měl(a), okamžitě konzultujte
lékaře.
Předávkování
Při předávkování nebo při intoxikaci např. při pokusu o sebevraždu bývá často nutné uvažovat
o možnosti kombinované intoxikace s dalšími léčivy.
Příznaky předávkování:
Intoxikace u člověka jsou popsány po jednorázových dávkách, pohybujících se zhruba v rozmezí od 1
do 16 g. Doposud byly v literatuře popsány tyto klinické příznaky otravy, závislé na dávce: Po
jednorázovém užití 1 až 3 g sulpiridu se vyvinul neklid, poruchy vědomí, extrapyramidové poruchy.
Po užití 3 až 7 g se může prohloubit agitovanost, zmatenost a extrapyramidová symptomatologie.
Dávky vyšší než 7 g mohou vyvolat kóma a pokles krevního tlaku.
Terapie předávkování:
Léčba předávkování je symptomatická. Při akutním předávkování se doporučuje časný výplach
žaludku. Podání látek vyvolávajích zvracení (emetik) se nedoporučuje.
Při výrazných extrapyramidových poruchách, např. zvýšení pohybů (hyperkineze) nebo poruchy
pohybů (dyskineze), lze podat antiparkinsonika, např. biperiden. Ošetřující lékař proto musí poučit
pacienta, aby okamžitě kontaktoval lékaře, objeví-li se po sulpiridu extrapyramidové příznaky, jakými
jsou: třes, poruchy hybnosti, poruchy svalového napětí, křeče, poruchy žvýkání, poruchy chůze,
zvýšené slinění.
Při těžší otravě je nutno zahájit intenzívní péči a průběžně sledovat životně důležité funkce
(kardiovaskulární, dýchací).
V závislosti na projevech intoxikace je třeba sledovat funkci jater a ledvin. Je možné použít
forsírovanou diurézu infúzemi alkalizujících roztoků.
Léčivá látka působící specificky proti sulpiridu není známa. Biperiden i.v. lze použít k potlačení
parkinsonských projevů otravy.
5/6
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prosulpin 200 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které Vám
doporučil lékař.
Následky přerušení léčby:
Doužívejte celé množství léku předepsané lékařem. Bez doporučení lékaře nikdy sami léčbu
nepřerušujte, i když příznaky nemoci ustupují.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Prosulpin 200 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby přípravkem Prosulpin 200 mg se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Poruchy krve a lymfatického systému: snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie,
aplastická anemie), zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza, granulocytóza), snížení počtu krevních
destiček spojené s tečkovitým krvácením do kůže a sliznic (trombocytopenická purpura).
Endokrinní poruchy: zvýšení hladiny prolaktinu, tvorba a vylučování mléka (galaktorea), poruchy
menstruačního cyklu, zvětšení a bolestivost prsů, neschopnost dosáhnout orgasmu, impotence, zvýšení
hladiny krevního cukru, zvyšování tělesné hmotnosti.
Psychiatrické poruchy: útlum, poruchy spánku, ospalost, porucha koncentrace.
Poruchy nervového systému:
Extrapyramidové symptomy:
- parkinsonismus třes, hypertonie (zvýšené svalové napětí), hypokinezie (snížená hybnost),
hypersalivace (zvýšené slinění);
- akutní dyskinezie (porucha hybnosti) a dystonie (porucha svalového napětí) spastická tortikolis
(schýlení hlavy ke straně), okulogyrické krize, křeče žvýkacích svalů;
- akatizie (neschopnost vydržet v klidu);
- tardivní dyskineze.
Bolesti hlavy, závratě.
Oční poruchy: zastřené vidění, mydriáza (rozšíření zornic).
Srdeční poruchy: zrychlení srdeční frekvence, změny EKG, změny QT intervalu, arytmie
(nepravidelnosti srdečního rytmu) typu torsades de pointes.
Cévní poruchy: ortostatická hypotenze (náhlý pokles krevního tlaku při postavení se).
Gastrointestinální poruchy: nevolnost, zvracení, zácpa, nechutenství, sucho v ústech.
Poruchy jater a žlučových cest: městnavý zánět jater (cholestatická hepatitida).
Poruchy kůže a podkoží: reakce z přecitlivělosti, odlupování kůže (exfoliativní dermatitis), erythema
multiforme
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: maligní neuroleptický syndrom
horečka, svalová ztuhlost, nestabilita vegetativního systému, porucha vědomí a zvýšená hladina CPK
(kreatinfosfokináza).
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
6/6
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte užívání přípravku
a poraďte se ihned s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROSULPIN 200 MG
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Prosulpin 200 mg obsahuje
- Léčivou látkou je sulpiridum. Jedna tableta Prosulpin 200 mg obsahuje 200 mg sulpiridu.
- Pomocnými látkami jsou: bramborový škrob, monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, hypromelóza, magnesium-stearát, mastek.
Jak Prosulpin 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Prosulpin 200 mg jsou téměř bílé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou, o průměru 9 mm.
Prosulpin 200 mg je dodáván v baleních po 30 nebo 60 tabletách.
Na trhu nemusí být obě velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.2.2012

Recenze

Recenze produktu PROSULPIN 200 MG 60X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROSULPIN 200 MG 60X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze