Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Kód výrobku: 65965
Kód EAN: 3594456800200
Kód SÚKL: 101223
Držitel rozhodnutí: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Prestarium Neo Forte se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.

Příbalový leták

1
Sp.zn.sukls262456/2011
Příbalová informace: informace pro pacienta

Prestarium Neo Forte, potahované tablety
perindoprilum argininum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Prestarium Neo Forte a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo Forte užívat
3. Jak se Prestarium Neo Forte užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Prestarium Neo Forte uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Prestarium Neo Forte a k čemu se používá

Prestarium Neo Forte je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE). Tyto přípravky rozšiřují
cévy, čímž usnadňují Vašemu srdci pumpovat krev cévami.

Prestarium Neo Forte se používá:
- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),
- ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním
onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce
krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví
prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo Forte užívat

Neužívejte Prestarium Neo Forte
- jestliže jste alergický/á na perindopril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6), nebo na jiný inhibitor ACE,
- jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal/a příznaky jako sípání, otok obličeje,
jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky,
vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém),
- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Prestarium Neo Forte ani
na počátku těhotenství viz bod těhotenství),
- jestliže máte cukrovku nebo onemocnění ledvin a jste léčeni aliskirenem.

Upozornění a opatření
Jestliže se Vás týká některá z následujících situací, prosím, promluvte si se svým lékařem nebo
lékárníkem nebo zdravotní sestrou, dříve než začnete užívat přípravek Prestarium Neo Forte:
- jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní tepny, která vede ze srdce) nebo hypertrofní
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která
zásobuje ledviny krví),
- jestliže máte jakékoliv potíže se srdcem,
2
- jestliže máte potíže s játry,
- jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete hemodialýzu,
- jestliže trpíte kolagenózou (onemocnění pojivové tkáně) jako např. systémový lupus
erythematosus nebo sklerodermie,
- jestliže máte cukrovku,
- jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,
- jestliže máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci,
- jestliže máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve pomocí
přístroje),
- máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí,
- jestliže jste v nedávné době měl/a průjem nebo zvracel/a, nebo jste dehydratovaný/á,
- jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům,
- jestliže užíváte aliskiren (lék používaný k léčbě hypertenze).

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek
Prestarium Neo Forte není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste
déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá
během tohoto stádia (viz bod těhotenství).

Děti a dospívající
Přípravek Prestarium Neo Forte není doporučen k použití u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Prestarium Neo Forte
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Léčbu přípravkem Prestarium Neo Forte mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky. Patří mezi ně:
- jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně aliskirenu, diuretik (léky, které zvyšují tvorbu
moči v ledvinách),
- draslík šetřící léky (např. triamteren, amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující
draslík,
- draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách mezi
12,5 mg až 50 mg denně,
- lithium k léčbě mánie nebo deprese,
- nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky
acylpyrinu,
- léky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin),
- baklofen (užívaný k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená skleróza),
- léky k léčbě duševních poruch jako deprese, úzkost, schizofrenie atd. (např. tricyklická
antidepresiva, antipsychotika),
- imunosupresiva (léky, které snižují obranné mechanismy těla) používané k léčbě autoimunitních
chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin, takrolimus),
- trimetoprim (k léčbě infekcí),
- estramustin (používaný k léčbě rakoviny),
- alopurinol (k léčbě dny),
- prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního tepu),
- vazodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),
- heparin (lék k ředění krve),
- léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin
nebo adrenalin),
- soli zlata, především k nitrožilnímu podání (používané k léčbě příznaků revmatické artritidy).

Prestarium Neo Forte s jídlem a pitím
Přípravek Prestarium Neo Forte by měl být užíván před jídlem.

Těhotenství a kojení

3
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

Těhotenství
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Váš doktor Vám
normálně doporučí ukončení léčby přípravkem Prestarium Neo Forte než otěhotníte nebo jakmile
zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám jiný přípravek místo přípravku Prestarium Neo Forte.
Přípravek Prestarium Neo Forte není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván,
jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud
je užíván po 3. měsíci těhotenství.

Kojení
Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit. Prestarium Neo Forte je
kontraindikován u kojících matek a Váš lékař Vám zvolí jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště, je-
li Vaše dítě novorozeně nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Prestarium Neo Forte obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout
závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem. Jestliže jste takto ovlivněn/a, Vaše schopnost
řídit a obsluhovat stroje může být narušena.

Prestarium Neo Forte obsahuje laktosu
Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, kontaktujte svého lékaře,
dříve než začnete užívat tento lék.


3. Jak se Prestariium Neo Forte užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před jídlem. Dávku,
která je pro vás vhodná, určí lékař.

Doporučené dávky jsou:
Vysoký krevní tlak: obvyklá úvodní a udržovací dávka je 5 mg jednou denně. Za měsíc může být tato
dávka v případě potřeby zvýšena na 10 mg jednou denně. 10 mg denně je maximální doporučená
dávka u vysokého krevního tlaku.
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za měsíc může být
tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a poté, je-li to nutné, až na 10 mg jednou denně.
Stabilní onemocnění věnčitých tepen: obvyklá úvodní dávka je 5 mg jednou denně. Po dvou týdnech
může být tato dávka zvýšena na 10 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka u této
indikace.
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za týden může být
tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a za další týden na 10 mg jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících
Užívání u dětí a dospívajících není doporučeno.

Jestliže jste užil(a) více Prestarium Neo Forte, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo o tom okamžitě
řekněte svému lékaři. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, kvůli
kterému se Vám může točit hlava, nebo můžete omdlít. Pokud k tomu dojde, může Vám pomoci
ulehnutí a zdvižení nohou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prestarium Neo Forte
4
Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba je nejúčinnější. Pokud si však
zapomenete vzít svou dávku přípravku Prestarium Neo Forte, vezměte si další dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Prestarium Neo Forte
Jelikož léčba přípravkem Prestarium Neo Forte je obvykle celoživotní, měl/a byste vysazení tohoto
přípravku předem probrat se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a ihned informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte
jakýkoli z následujících nežádoucích účinků:
- otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání,
- silné závratě nebo mdloby,
- neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep nebo bolest na hrudi,
- silná bolest břicha.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se snižující se četností:
- Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
Bolest hlavy, závrať, mravenčení, poruchy zraku, tinitus (hučení v uších), točení hlavy
následkem nízkého krevního tlaku, kašel, dušnost, trávící obtíže (nevolnost, zvracení, bolest
břicha, poruchy chuti, zažívací obtíže, průjem, zácpa), alergické reakce (např. vyrážka, svědění),
svalové křeče, únava.
- Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
Změny nálady, poruchy spánku, zúžení dýchacích cest (tlak na hrudi, sípání a dušnost), sucho
v ústech, angioedém (příznaky jako sípání, otok obličeje, jazyka nebo krku), silné svědění nebo
závažné kožní vyrážky, tvorba puchýřků na kůži, ledvinové obtíže, impotence, pocení, zvýšený
počet eozinofilů (typ bílých krvinek), spavost, mdloba, bušení srdce (palpitace), zrychlení
srdečního tepu (tachykardie), vaskulitida (zánět cév v kůži), reakce fotosenzitivity (zvýšená
citlivost kůže na slunce), artralgie (bolest kloubů), myalgie (bolest svalů), bolest na hrudi,
nevolnost, periferní otok, horečka, pád, změna v laboratorních hodnotách: vysoká hladina
draslíku v krvi, vratná po přerušení léčby, nízká hladina sodíku, hypoglykémie (velmi nízká
hladina cukru v krvi) u diabetiků, zvýšená hladina močoviny v krvi a zvýšená hladina kreatininu
v krvi.
- Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
Změny v laboratorních hodnotách: Zvýšené hladiny jaterních enzymů, vysoká hladina sérového
bilirubinu.
- Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):
Zmatenost, kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, srdeční záchvat a cévní
mozková příhoda), eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic), rýma (ucpaný nos nebo
vodnatý výtok z nosu), erythema multiforme, akutní renální selhání, změny hodnot v krevním
obraze jako je nízký počet bílých a červených krvinek, nízký hemoglobin, nízký počet krevních
destiček, zánět slinivky (který způsobuje silnou bolest břicha a zad), nebo jater (hepatitida).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
5
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Prestarium Neo Forte uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Prestarium Neo Forte obsahuje
- Léčivou látkou je perindoprilum argininum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 6,790 mg
perindoprilu (což odpovídá 10 mg perindoprilum argininum).
- Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, maltodextrin,
methylovaný oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), a v potahové vrstvě:
glycerol, hypromelosa, měďnatý komplex chlorofylinu, makrogol 6000, magnesium-stearát,
oxid titaničitý.

Jak Prestarium Neo Forte vypadá a co obsahuje toto balení
Prestarium Neo Forte jsou zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým na jedné
straně a s na straně druhé.
Tablety jsou dostupné v krabičce o obsahu 5, 10, 14, 20, 30, 50, 60 (60 nebo 2 tuby o obsahu 30), 90
(90 nebo 3 tuby o obsahu 30), 100 (100 nebo 2 tuby o obsahu 50), 120 (120 nebo 4 tuby o obsahu 30)
nebo 500 tablet (500 nebo 10 tub o obsahu 50).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex - Francie

Výrobce
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy - Francie

a

Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow - Irsko
6

a

Anpharm Przedsibiorstwo Farmaceutyczne S.A.
03-236 Warszawa
ul. Annopol 6B - Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Coversum-Arginin 10 mg-Filmtabletten
Belgie COVERSYL 10 mg
Kypr COVERSYL 10 mg
Česká republika Prestarium Neo Forte
Dánsko COVERSYL NOVUM 10 mg
Estonsko Prestarium Arginine 10 mg
Finsko COVERSYL NOVUM 10 mg
Francie COVERSYL 10 mg
Německo COVERSUM Arginin 10 mg
Řecko COVERSYL 10 mg
Maďarsko ARMIX Arginin 10 mg
Island COVERSYL NOVUM 10 mg
Irsko COVERSYL Arginine 10 mg film-coated tablets
Itálie COVERSYL 10 mg
Lotyšsko PRESTARIUM 10 mg
Litva PRESTARIUM 10 mg
Lucembursko COVERSYL 10 mg
Malta COVERSYL 10 mg
Nizozemsko COVERSYL arg 10 mg
Norsko PERINDOPRILARGININ SERVIER 10 mg
Polsko PRESTARIUM 10 mg
Portugalsko COVERSYL 10 mg
Slovenská republika PRESTARIUM A 10 mg
Slovinsko BIOPREXANIL 10 mg
Švédsko COVERSYL NOVUM 10 mg
Velká Británie COVERSYL Arginine 10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8/2013.

Recenze

Recenze produktu PRESTARIUM NEO FORTE 14X10 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PRESTARIUM NEO FORTE 14X10 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze