Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

PREPIDIL 1X3GM/0.5MG Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13107

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 13107
Kód EAN: 8594036500600
Kód SÚKL: 91643
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Prepidil Gel je indikován k vyvolání zrání děložního hrdla u těhotných žen, které jsou v termínu porodu či krátce před ním, a u nichž bylo rozhodnuto o indukci porodu.

Příbalový leták

 

 
 
 

 

sp.zn. sukls64379/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Prepidil 

0,5 mg, endocervikální gel 

dinoprostonum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Prepidil a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prepidil používat  

3. 

Jak se přípravek Prepidil používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Prepidil uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Prepidil a k čemu se používá 

 
Přípravek Prepidil obsahuje léčivou látku dinoproston a je používán k vyvolání porodu. Znamená to, 
že  tento  léčivý  přípravek  vyvolá  kontrakce  dělohy  a  umožní  tak  zahájení  porodu.  Léčivá  látka 
dinoproston  je  podobná  přirozeně  se  vyskytujícímu  prostaglandinu  E2,  který  se  tvoří  v těle 
v okamžiku porodu.  
 
Tento přípravek Vám bude podán pouze v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém zařízení s porodním 
oddělením. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prepidil používat  

 
Přípravek  Prepidil  je  vhodný  pro  většinu  žen.  Některé  ženy  mohou  vyžadovat  další  vyšetření  a  pro 
některé  může  být  vhodný  jiný  způsob  vyvolání  porodu.  Váš  lékař  nebo  zdravotní  sestra  Vás  před 
podáním přípravku vyšetří a zjistí, zda je přípravek Prepidil pro Vás bezpečný.  
   
Nepoužívejte přípravek Prepidil: 

jestliže  jste  již  někdy  byla  alergická  (např.  jste  zaznamenala  sípot,  dušnost,  otok  rukou, 
obličeje, svědivou vyrážku nebo zčervenání kůže) na dinoproston nebo jiný prostaglandin nebo 
na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Váš  lékař  nebo  zdravotní  sestra  nepoužijí  přípravek  Prepidil  k vyvolání  porodu  v následujících 
případech: 

čekáte více než 1 dítě 

pokud jste již prodělala 6 a více dříve donošených těhotenství 

 

 
 
 

 

nedošlo dosud ke vstoupení hlavičky do pánve 

jestliže jste v minulosti prodělala císařský řez nebo jinou operaci dělohy 

pokud velikost hlavičky Vašeho dítěte neumožňuje standardní porod  

pokud je podezření, že Vaše dítě trpí nedostatkem kyslíku 

pokud je z nejrůznějších důvodů vhodnější chirurgický zásah 

pokud máte neobjasněný vaginální výtok a/ nebo děložní krvácení 

jestliže dítě není natočenou hlavičkou dolů. 

  
Upozornění a opatření  
Léčivé  přípravky  nemusí  být  vhodné  pro  každého.  Váš  lékař  si  musí  být  vědom,  dříve  než  Vám 
přípravek Prepidil podá, že proděláváte, nebo jste prodělala v minulosti některý z následujících stavů: 
 

onemocnění srdce, ledvin nebo jater, 

glaukom nebo zvýšený nitrooční tlak, 

astma, 

jste starší 35 let, 

jste těhotná déle než 40 týdnů, 

pokud máte v průběhu současného těhotenství nějaké komplikace. 

 
Váš  lékař  nebo  zdravotní  sestra  Vás  vyšetří  a  budou  Vám  klást  otázky,  aby  zjistili,  zda  je  pro  Vás 
přípravek Prepidil bezpečný. 
 
Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Prepidil 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval/a nebo které možná budete užívat.  
 
Přípravek  Prepidil  může  způsobit  zvýšenou  citlivost  na  jiný  lék,  zvaný  oxytocin,  který  je  užíván 
k zesílení  porodních  kontrakcí.  Zdravotnický  personál  obvykle  nebude  podávat  tyto  dva  přípravky 
současně. V případech, kdy je jejich použití nezbytné, budete pečlivě sledována. 
 
Těhotenství,  kojení a fertilita 
Přípravek Prepidil se podává v poslední fázi těhotenství k vyvolání porodu. 
 
Přestože jsou prostaglandiny přítomny v mateřském mléce, neovlivňují nijak Vaše dítě a po porodu 
můžete normálné kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po podání přípravku Prepidil se neočekává žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Prepidil používá 

 
Tento přípravek Vám bude podán pouze v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém zařízení s porodním 
oddělením. Před podáním přípravku budete vyšetřena, zejména kvůli zjištění polohy hlavičky dítěte a 
roztažení děložního hrdla. 
 
Přípravek  Prepidil  Vám  bude  podán  do  děložního  hrdla.  Po  podání  budete  muset  ležet  na  zádech 
dalších 30 minut. 
 

 

 
 
 

 

Počáteční dávka je 0,5 mg. Pokud po této dávce nenastanou kontrakce, nebo nejsou dostatečně silné 
bude  Vám  po  6  hodinách  podána  další  dávka  0,5  mg.  Nejvyšší  dávka  za  24  hodin  je  1,5  mg 
dinoprostonu. 
 
Po celou dobu budou lékař nebo zdravotní sestra sledovat kontrakce dělohy a dýchací funkce dítěte. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzhledem  k tomu,  že  prostaglandiny  působí  na  zahájení  porodu  stejně,  jako  by  k němu  došlo 
přirozeně,  cokoliv,  k  čemu  může  dojít  při  přirozeném  porodu,  se  může  stát  i  po  podání  přípravku 
Prepidil.  
 
Nežádoucí účinky na matku 
 

  alergické  reakce/anafylaktické  reakce,  zahrnující  i  anafylaktický  šok  (závažná  alergická 

reakce,  která  se  může  projevovat  kožní  vyrážkou,  svěděním,  sípotem,  dušností,  otokem 
obličeje, rtů, rukou, prstů, krku a hrdla, náhlý pokles krevního tlaku, bolest břicha a kolaps). 

  průjem, nevolnost, zvracení 
  bolest v zádech  
  abnormální kontrakce dělohy (zvýšená frekvence, tonus či trvání), protržení dělohy 
  pocity tepla v pochvě 
  horečka 

 
Nežádoucí účinky na dítě 
 

  porod mrtvého dítěte 
  zpomalení nebo zrychlení srdečního rytmu dítěte a nedostatek kyslíku 

 
U  pacientek  starších  35  let  nebo  těhotných  déle  než  40  týdnů,  jejichž  porodní  stahy  byly  vyvolány 
farmakologickými  prostředky,  buď  dinoprostonem  nebo  oxytocinem,  bylo  hlášeno  zvýšené  riziko 
poporodní  diseminované  intravaskulární  koagulopatie  (životu  nebezpečný  stav,  pro  který  je 
charakteristický  vznik  mnohočetných  krevních  sraženin  v  cévách,  s  vážnými  následky  pro  celý 
organizmus). Četnost těchto nežádoucích příhod je velmi nízká. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 

 

 
 
 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Prepidil uchovávat  

 
Uchovávání přípravku Prepidil není Vaší zodpovědností. 
 
Zdravotnický personál zajistí, aby přípravek byl uchováván v chladničce (2 °C - 8 °C) 
a nebyl používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě nebo krabičce.  
 
Tento přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Prepidil obsahuje 
-  Léčivou látkou je dinoprostonum 0,5 mg ve 3 gramech endocervikálního gelu. 
-  Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, triacetin. 
 
Jak přípravek Prepidil vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  je  dodáván  v předplněné  LDPE  stříkačce  s ochranným  krytem  spolu  s  polyethylenovým 
aplikátorem, oba umístěné samostatně v zatavených obalech v krabičce. 
Velikost balení: 1 stříkačka s aplikátorem o obsahu 3 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.4.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod k použití 
S pomocí aplikátoru se jemným vytlačením aplikuje celý obsah stříkačky (0,5 mg dinoprostonu = 3 g 
přípravku  Prepidil)  do  cervikálního  kanálu  těsně  pod  úroveň  vnitřní  cervikální  branky.  Dále  než  za 
úroveň vnitřní cervikální branky nesmí být přípravek Prepidil aplikován. Po ukončení aplikace gelu by 
měla  být  pacientka  poučena,  aby  po  dobu  10-15  minut  zůstala  ležet  v  poloze  na  zádech,  s  cílem 
minimalizovat únik gelu. 
 
NÁVOD K SESTAVENÍ APLIKÁTORU 
Vyjměte sterilní stříkačku a sterilní aplikátor z obalu. 
1.  Odstraňte ochranný koncový kryt stříkačky (bude použit jako píst). 
2.  Vsuňte ochranný koncový kryt stříkačky do zadní části stříkačky. 
3.  Pevně  nasaďte  kónus  aplikátoru  na  konec  stříkačky  (musí  s  cvaknutím  "zapadnout"  do  správné 

polohy) a aplikujte obsah stříkačky. 

 
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

Recenze

Recenze produktu PREPIDIL 1X3GM/0.5MG Gel

Diskuze

Diskuze k produktu PREPIDIL 1X3GM/0.5MG Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám