Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

PENBENE 1 000 000 12X1MU Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 20313

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PENBENE 1 000 000 12X1MU Potahované tablety

sp.zn.sukls275362/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

PENBENE 1 000 000 IU potahované tablety PENBENE

1 500 000 IU potahované tablety phenoxymethylpenicillinum kalicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li nějaké další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Penbene a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Penbene užívat
 3. Jak se přípravek Penbene užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Penbene uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Penbene a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Penbene je fenoxymethylpenicilin, což je penicilinové antibiotikum. Penbene užívají dospělí, dospívající a děti od 6 let při léčbě a profylaxi (předcházení) lehkých až středně těžkých infekcí vyvolaných citlivými bakteriemi.

Přípravek se užívá:

 • k léčbě zánětu mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské boreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu
 • jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe revmatické horečky a středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Penbene užívat

Neužívejte přípravek Penbene :

 • jestliže jste alergický(á) na penicilin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste alergický(á) na cefalosporiny (skupina antibiotik)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Penbene se poraďte se svým lékařem lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

 • jestliže trpíte alergickým onemocněním, např. sennou rýmou nebo průduškovým astmatem (když Vám bude lékař předepisovat tento přípravek, upozorněte jej, že trpíte alergickým onemocněním)
 • při infekční mononukleóze
 • jestliže trpíte těžkou poruchou trávicího ústrojí se zvracením a průjmy, protože není zaručeno dostatečné vstřebávání

Další léčivé přípravky a přípravek Penbene

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Penbene a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Fenoxymethylpenicilin se nesmí užívat současně s bakteriostatickými (tlumícími růst bakterií) antibiotiky a chemoterapeutiky (tlumícími růst či množení bakterií) jako jsou chloramfenikol, erythromycin, tetracykliny a sulfonamidy a s jinými antibiotiky se může současně užívat pouze tehdy, jestliže lze očekávat vzájemné posílení účinnosti.

Neomycin může snižovat absorpci fenoxymethylpenicilinu.

Při současném užívání s protizánětlivými, protirevmatickými a antipyretickými léky (tlumícími horečku) a probenecidem může být účinek fenoxymethylpenicilinu zvýšen a prodloužen.

Přípravek Penbene s jídlem a pitím

Přípravek Penbene se užívá perorálně. Může být podáván s jídlem, nicméně hladiny v krvi jsou mírně vyšší po podání na lačno. . Tablety se polykají nerozkousané a zapijí se dostatkem tekutiny (např. sklenice vody).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Penicilin nemá nepříznivé účinky na matku ani dítě. Nejste-li alergická na penicilin, můžete jej užívat během těhotenství i během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Penbene neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat jakékoli přístroje nebo stroje.

Přípravek Penbene obsahuje draslík.

Jedna tableta přípravku Penbene 1 000 000 IU obsahuje 1,7 mmol (66 mg) draslíku v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku. Jedna tableta přípravku Penbene 1 500 000 IU obsahuje 2,5 mmol (99 mg) draslíku v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

3. Jak se přípravek Penbene užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.

Neurčí-li jinak, je dávkování následující:

Dávkování

Obvyklá dávka:

Dospělí: Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. 3,2 MIU ve 4 dílčích dávkách nebo 3,6-4,5 MIU ve 3 dílčích dávkách. Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 MIU.

Indikace Dávkování Délka léčby Streptokoková

faryngitida,

Infekce ústní dutiny a

stomatologické infekce

1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. jedna

tableta Penbene 1 000 000 IU 3x denně (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo jedna tableta Penbene 1 500 000 IU 3x denně. 10 dnů Dokončení

parenterální léčby

1,5 MIU každých 8 hodin, tj. jedna tableta

Penbene 1 500 000 IU 3x denně nebo 0,8 MIU každých 6 hodin, tj. jedna tableta 1 000 000 IU každých 6 hodin. dlouhodobě Profylaxe revmatické

horečky

0,75 MIU každých 12 hodin, tj, půl tablety

Penbene 1 000 000 IU 2x denně nebo jedna tableta Penbene 1 000 000 IU 2x denně. dlouhodobě Středně těžké

streptokokové infekce

měkkých tkání

1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. jedna

tableta Penbene 1 000 000 IU 3 x denně (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo jedna tableta Penbene 1 500 000 IU 3x denně. dle doporučení lékaře

Pediatrická populace: Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace Věk (tělesná hmotnost) Dávkování Délka léčby Streptokoková

faryngitida

Infekce ústní dutiny a

stomatologické

infekce

Děti starší 12 let (s hmotností nad 49 kg) Jedna tableta Penbene 1 500 000 IU 3x denně 10 dnů 6 až 12 let (22 až 49 kg) Půl tablety Penbene 1 000 000 IU 3x denně nebo jedna tableta Penbene 1 000 000 IU 3x denně Lymská borrelióza

(erythema migrans)

Děti starší 12 let (s hmotností nad 49 kg) Jedna tableta Penbene 1 500 000 IU 3x denně 3 týdny 6 až 12 let (22 až 49 kg) Půl tablety Penbene 1 00 0000 IU 3xdenně nebo jedna tableta Penbene 1 000 000 IU 3x denně Profylaxe revmatické

Děti starší 12 let Půl tablety Penbene dlouhodobě horečky 1 000 000 IU 2x denně nebo jedna tableta Penbene 1 000 000 IU 2x denně 6 roků až12 let Půl tablety Penbene 1 000 000 IU 2x denně Středně těžké

streptokokové infekce

měkkých tkání

20 kIU/kg každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg každých 8 hodin dle doporučení lékaře Dokončení

parenterální léčby

20 kIU/kg každých 6 hodin dlouhodobě

1 tableta přípravku Penbene 1 000 000 IU = 1 MIU

1 tableta přípravku Penbene 1 500 000 IU = 1,5 MIU

Délka léčby

Délka léčby je závislá na odpovědi původce onemocnění, případně na klinickém obrazu. Není-li uvedeno jinak, přípravek se podává ještě 48-72 hodin po poklesu teploty a ústupu známek infekce.

Při zástavě tvorby a vylučování moči lékař sníží velikost dávek nebo prodlouží intervaly mezi jednotlivými dávkami.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Penbene, než jste měl(a)

, nebo pokud dojde k náhodnému požití přípravku dítětem, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Penbene

, užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže nastala doba pro užití další dávky, je třeba vzít obě dávky najednou. Dávkování předepsané lékařem přesně dodržujte i v noci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Penbene

(následky přerušení léčby přípravkem Penbene) Nepřerušujte léčbu bez souhlasu lékaře, i když se již cítíte lépe. Onemocnění by se mohlo vrátit, nebo by mohlo dojít ke komplikacím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání přípravku Penbene, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji se vyskytují poruchy trávicího ústrojí. Patří k nim pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu, tlak v nadbřišku, bolesti břicha, plynatost, měkká stolice a průjmy. Tyto poruchy jsou většinou lehké a často odeznívají během léčby nebo po jejím ukončení. Při užívání fenoxymethylpenicilinu může také dojít k přechodné suchosti sliznice dutiny ústní a ke změnám chuti. Zřídka je možné i zbarvení zubů, které po ukončení léčby vymizí.

Příležitostně mohou vznikat kožní vyrážky a záněty sliznic zejména v oblasti úst (zánět jazyka, zánět sliznice dutiny ústní). Velmi zřídka může dojít k vytvoření tzv. lingua villosa nigra (černý chlupatý jazyk). Ojediněle se mohou vyskytnout změny krevního obrazu, jako snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček, chudokrevnost, útlum kostní dřeně. Tyto nežádoucí účinky odezní po ukončení léčby. Vzácně byl popsán zánět ledvin. Byl popsán zánět ledvin s postižením ledvinné dřeně, frekvence výskytu není známa. Dlouhodobé a opakované užívání může vést k přerůstání odolných bakterií nebo choroboplodných hub.

Při výskytu těžkých a dlouhotrvajících průjmů během léčby a po ní, které mohou být provázeny

horečkou a bolestmi břicha, je třeba se neprodleně poradit s lékařem, protože může jít o závažný zánět

tlustého střeva, který musí být okamžitě léčen.

Jestliže se u Vás vyskytne alergická reakce, popsána dále, přerušte užívání přípravku a poraďte se

neprodleně s lékařem. Jedná se zejména o kožní reakce (např. vyrážky, svědění), kopřivku nebo těžké

alergické reakce (např. horečka, křečovité zúžení průdušek, rýma, bolesti kloubů, angioneurotický edém

(otok očních víček, obličeje), otok hrtanu, šokový stav (mdloby)).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Penbene uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Penbene obsahuje

Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum kalicum 1 000 000 IU nebo 1 500 000 IU v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:

Penbene 1 000 000 IU: magnesium-stearát, makrogol 6 000, mastek, maltodextrin, povidon, sodná sůl sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza.

Penbene 1 500 000 IU: magnesium-stearát, makrogol 6 000, mastek, maltodextrin, povidon, sodná sůl sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza.

Jak přípravek Penbene vypadá a co obsahuje toto balení

Penbene 1 000 000 IU: bílé až slabě smetanově zbarvené, oválné, bikonvexní potahované tablety slabě peprmintové vůně, s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Penbene 1 500 000 IU: bílé až slabě smetanově zbarvené, oválné, bikonvexní potahované tablety slabě peprmintové vůně, s půlicí rýhou na obou stranách. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Balení: Penbene 1 000 000 IU: 12, 21 a 30 potahovaných tablet.

Penbene 1 500 000 IU: 10, 12, 21 a 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Německo

Výrobce

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 3. 2017

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 20313
Kód EAN: 4030096486729
Kód SÚKL: 65356
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá k léčbě následujících onemocnění: Infekce ušní, krční a nosní oblasti: Zánět mandlí a hltanu způsobený streptokoky, spála, hnisavý zánět nosní sliznice a hltanu, akutní zánět středního ucha. Infekce dýchacích cest: Bakteriální zánět průdušek, zánět plic, zejména k dokončení injekční léčby penicilinem. Infekce kůže: Hnisavá onemocnění kůže a podkoží. Další infekce: Lymská borelióza u dětí. Penbene se dále používá k předcházení opakovaného návratu streptokokových infekcí a jejich pozdních komplikací, jako revmatická horečka, současný zánět více kloubů, zánět srdeční nitroblány, zánět ledvin.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

PENBENE 1 000 000 12X1MU Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PENBENE 1 000 000 12X1MU Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PENBENE 1 000 000 12X1MU Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu PENBENE 1 000 000 12X1MU Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PENBENE 1 000 000 12X1MU Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám