Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 14969
Kód EAN: 4030855108176
Kód SÚKL: 13854
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Co je Parolex a k čemu se používá Parolex se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů: - Epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly); - obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování; - panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství (agorafobie); - celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity; - pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve společnosti; - úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), např. automobilová nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení. K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-xytryptamin) v mozku. Parolex patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.

Příbalový leták

1
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls216832/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PAROLEX 20
(paroxetini hydrochloridum)
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PAROLEX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PAROLEX užívat
3. Jak se PAROLEX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku PAROLEX
6. Další informace


1. CO JE PAROLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PAROLEX je dodáván v podobě tablet obsahujících 20 mg paroxetinu, které jsou baleny do blistrů po
20, 30, 60 nebo 100 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Parolex se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů:
epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly)
obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování
panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství
(agorafobie)
celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity
pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve
společnosti
úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), například automobilová
nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení.

K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-
xytryptamin) v mozku. Parolex patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že
zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PAROLEX UŽÍVAT

Neužívejte PAROLEX a sdělte svému lékaři
2

- pokud jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Parolexu
- pokud užíváte, nebo jste v poslední době užíval/a jiný lék proti depresím nazývaný inhibitor
monoaminooxidázy, například moklobemid. Jakmile ukončíte léčbu tímto typem léku, lékař Vám
poradí, jak byste měl/a začít užívat paroxetin.
- pokud užíváte lék, který se jmenuje thioridazin
- pokud užíváte současně pimozid
- jen za zvláštních okolností můžete užívat Parolex s antibiotikem linezolidem.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Parolex je zapotřebí:

Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem předtím, než začnete užívat svůj lék:
- pokud je Vám méně než 18 let (viz níže: Podávání dětem a mladistvým do 18 let)
- pokud jste někdy měli manickou epizodu (nekontrolovatelné rozrušení a hyperaktivita)
- pokud máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem
- pokud jste diabetik (máte cukrovku)
- pokud trpíte epilepsií nebo máte záchvaty v anamnéze
- pokud trpíte zeleným zákalem
- pokud se Vám snadno tvoří modřiny nebo u Vás snadno dochází ke krvácení, nebo užíváte lék,
který může zvýšit krvácivost, jako je warfarin, kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen
- pokud jste těhotná, můžete být těhotná nebo kojíte (viz níže)
- pokud užíváte jakýkoliv jiný antidepresivní lék
- pokud u Vás byla zjištěna schizofrenie a Vy proti ní užíváte léky.

Buďte zvláště opatrní v případě, že užíváte Parolex a je Vám více než 65 let nebo máte problémy
s játry, protože:

- Parolex může vzácně způsobit snížení množství sodíku v krvi (hyponatrémii), což může vést
k ospalosti a ke svalové slabosti. To může být častěji pozorováno v případě, že trpíte cirhózou jater
a/nebo užíváte jiné léky, o nichž je známo, že způsobují hyponatrémii. Pokud se u Vás vyskytnou
tyto příznaky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Parolex by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18
let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,
jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Parolex pacientům do 18 let předepsat, pokud
usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Parolex pacientovi do 18 let a chcete
se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou
léčeni přípravkem Parolex, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom
informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Parolex ve vztahu k
dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných
přípravků. Parolex totiž může ovlivnit způsob fungování jiných přípravků. Podobně některé přípravky
mohou ovlivnit způsob fungování přípravku Parolex.

Zvláště neužívejte tento přípravek a informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících
přípravků:

3
- jiné léky proti depresi
- jiné léky, které ovlivňují serotonin, jako jsou lithium, třezalka tečkovaná, některé léky proti migréně
- procyklidin, který se používá k léčení Parkinsonovy nemoci nebo jiných poruch pohybu
- některé léky používané k léčení schizofrenie
- některé léky, jako je metoprolol, používané k léčení nepravidelného srdečního rytmu (arytmie),
vysokého krevního tlaku nebo anginy pektoris
- některé léky, které mohou ovlivnit srážení krve nebo zvýšit krvácivost, jako jsou perorální
antikoagulancia (např. warfarin), kyselina acetylsalicylová nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky
(např. ibuprofen)
- některé léky používané proti epilepsii
- léky ovlivňující pH v žaludku
- tamoxifen
- fosamprenavir/ritonavir
- pimozid.


Užívání přípravku Parolex s jídlem a pitím

Užívejte Parolex s jídlem (např. ranní dávku se snídaní). Tablety Parolexu se mají polykat celé a zapít
vodou; nemají se rozkousat.
Podobně jako u mnoha jiných léků se nedoporučuje během užívání Parolexu pít alkohol.


Těhotenství, kojení a fertilita

Těhotenství
Jak je uvedeno výše, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv
lék, a to včetně Parolexu. Pokud již užíváte Parolex a právě jste zjistila, že jste těhotná, měla byste to
neprodleně oznámit svému lékaři. Pokud Vám lékař poradí, abyste v užívání Parolexu pokračovala
během těhotenství, nedělejte si starosti, protože se nezjistilo, že by Parolex způsoboval vrozené vady.
Když byl Parolex užíván až do porodu, byly ihned nebo krátce po narození hlášeny následující
nežádoucí účinky:
problém se spánkem, nervozita, nepřetržitý pláč, podrážděnost, porucha příjmu potravy, nadměrná
spavost, třes, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, potíže s dýcháním, tmavě modré nebo fialové
zabarvení kůže, záchvaty, zvýšené nebo snížené svalové napětí nebo problém s regulací tělesné
teploty.

Tyto příznaky se obvykle časem upraví. Pokud se tyto příznaky objeví u Vašeho dítěte, nedělejte si
starosti a řekněte to co nejdříve svému lékaři nebo porodníkovi. Ti Vám poradí, co máte dělat.

Kojení
Jak je uvedeno výše, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv
lék, a to včetně Parolexu.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Parolex. Užívání látek
podobných paroxetinu během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko
výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24
hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského
lékaře.

Fertilita
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

4
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dříve, než budete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje, zjistěte si, jestli u Vás Parolex
nezpůsobuje pocit únavy nebo ospalost. Pokud ano, musíte se těchto činností vyvarovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Parolex

Přípravek Parolex obsahuje mannitol a mikrokrystalickou celulosu.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PAROLEX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Parolex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doporučená denní dávka Parolexu k léčení deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy je 20
mg. Doporučená denní dávka Parolexu k léčení panické poruchy nebo obsedantně-kompulzivní
poruchy je 40 mg. Lékař Vám však může na začátku léčby předepsat nižší dávku a postupně ji
zvyšovat až na doporučenou denní dávku.
Většina dospělých obvykle užívá dávku mezi 20 mg až 50 mg Parolexu denně v závislosti na tom, jaká
je jejich odpověď na léčbu. Na léčení panických nebo obsedantně-kompulzivních záchvatů Vám lékař
může doporučit, abyste užíval/a až 60 mg Parolexu denně. Pokud je Vám více než 65 let, je nejvyšší
doporučená dávka 40 mg denně.

V užívání Vašeho léku byste měl/a pokračovat i tehdy, když nebudete okamžitě cítit úlevu, protože
může trvat i několik týdnů, než Parolex začne účinkovat.

Máte-li pocit, že účinek Parolexu je příliš silný nebo příliš slabý nebo pokud máte nějaké jiné
problémy, o nichž si myslíte, že by mohly mít souvislost s užíváním Parolexu, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Lék však musíte užívat do té doby, dokud Vám lékař neřekne, abyste ho přestal/a
užívat. Lékař Vám může doporučit, abyste pokračoval/a v užívání Vašeho léku po dobu několika
měsíců, a to i tehdy, když se již cítíte lépe, aby se zabránilo možnému návratu nemoci (viz dále:
Jakmile jste začal/a užívat Parolex). Pokyny lékaře vždy dodržujte.

Jakmile jste začal/a užívat Parolex
Podobně jako ostatní léky z této skupiny, ani Parolex neodstraní Vaše příznaky okamžitě. Lidé se
obvykle začnou cítit lépe až po několika týdnech. Příznaky deprese nebo jiných psychiatrických
poruch mohou občas zahrnovat i myšlenky na sebepoškozování nebo spáchání sebevraždy. Je možné,
že tyto příznaky budou pokračovat nebo se i zvyšovat až do doby, dokud se zcela neprojeví
antidepresivní účinek Vašeho léku. Toto se častěji vyskytuje u mladých dospělých osob (pod 30 let
věku) nebo u těch, kteří nikdy předtím neužívali léky proti depresím. Pokud budete mít během
počáteční fáze léčby (nebo kdykoli jindy během léčby) jakékoliv úzkostné myšlenky nebo zážitky,
řekněte to okamžitě svému lékaři nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Během několika prvních týdnů léčby se mohou objevit příznaky, jako jsou pohybový neklid, prudké
pohyby nebo neschopnost v klidu posedět či postát. Pokud se u Vás tyto příznaky vyskytnou, řekněte
to co nejdříve svému lékaři.

Je důležité, abyste pokračoval/a v užívání léku tak dlouho, jak Vám to doporučí lékař, a to i tehdy,
když se začnete cítit lépe. Je to proto, aby se zabránilo možnému návratu příznaků nemoci. Bude to
pravděpodobně trvat nejméně šest měsíců po uzdravení se z deprese a u panické poruchy a
obsedantně-kompulzivní poruchy to může trvat ještě déle. U léčení všech ostatních poruch Vám lékař
poradí, jak dlouho máte Parolex užívat.

5
Jestliže jste užil/a více přípravku Parolex, než jste měl/a
Jestliže jste užil(a) víc tablet, než jste měl(a), informujte svého lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
Vezměte s sebou obal od přípravku, aby lékař věděl, co jste užil(a). Mohou se objevit následující
účinky: kromě příznaků uvedených v bodě 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY se může objevit
horečka a mimovolní svalové pohyby.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Parolex
Počkejte a užijte Parolex v obvyklém čase následující ráno. I když zapomenete na svůj lék po celý den,
nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Parolex

Nepřestávejte přípravek Parolex užívat bez předchozí porady s lékařem a to ani v případě, že se již
budete cítit lépe. Při předčasném ukončení užívání přípravku Parolex se Vaše potíže mohou znovu
objevit nebo se zhoršit.


Jestliže jste náhle ukončil(a) léčbu přípravkem Parolex

Neukončujte léčbu a nepřestávejte užívat Parolex bez předchozí porady s lékařem. Váš lékař Vám
obvykle doporučí, abyste dávku snižoval/a pomalu během několika týdnů. Při náhlém ukončení léčby
se u Vás mohou objevit následující nežádoucí účinky: závrať, smyslové poruchy, jako je pocit
mravenčení, pálení, pocity slabých elektrických šoků (včetně těchto pocitů v hlavě), hučení v uších,
poruchy spánku, pocit úzkosti, bolest hlavy.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Parolex nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky v průběhu léčby
Někteří lidé mohou být na léky přecitlivělí (alergičtí), to je však velmi vzácný jev (vyskytuje se u
méně než 1 z 10 000 lidí). Pokud se u Vás po užívání Parolexu vyskytne některý z následujících
příznaků, okamžitě to řekněte svému lékaři nebo navštivte nejbližší pohotovostní službu:

Otok očních víček, tváře, rtů, úst nebo jazyka
Vřídkovité kožní vyrážky nebo kopřivka kdekoliv na těle
Svědění
Těžkosti při dýchání nebo polykání.

Pokud zpozorujete jakékoli další nežádoucí účinky uvedené níže, které mohou a nemusí souviset s
užíváním Parolexu, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání Parolexu u více než 1 z 10 lidí
jsou:
Nauzea (nevolnost). Užíváním léku ráno po jídle se sníží pravděpodobnost, že k ní dojde.
Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například ztráta orgasmu a u mužů abnormální erekce a
ejakulace.
Zhoršení koncentrace.

6
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání Parolexu u více než 1 ze 100, ale u
méně než 1 z 10 lidí jsou:
Snížená chuť k jídlu
Zvýšení hladiny cholesterolu
Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit ospalosti, neklid, abnormální sny
Pocit závrati nebo chvění (třes), bolest hlavy
Neostré vidění
Zívání
Sucho v ústech, průjem nebo zácpa, zvracení
Pocení nebo pocit slabosti
Přibírání na váze.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání Parolexu u více než 1 z 1000, ale
u méně než 1 ze 100 lidí jsou:
Snadná tvorba modřin nebo neobvyklé krvácení, zvláště z kůže nebo sliznic
Zmatenost
Halucinace
Nekontrolovatelné pohyby těla včetně tváře
Rozšíření zornic
Rychlý tep srdce
Dočasné zvýšení nebo snížení krevního tlaku (obvykle pozorované u pacientů s existující úzkostí
nebo s vysokým krevním tlakem)
Kožní vyrážky
Neschopnost močení.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání Parolexu u více než 1 z 10 000, ale u
méně než 1 z 1000 lidí jsou:
Nižší než normální hladina sodíku v krvi. To může způsobit, že se budete cítit zmatený/á,
unavený/á nebo slabý/á a budete mít bolestivé, ztuhlé nebo nekoordinované svaly. Pokud budete
mít tyto příznaky, navštivte svého lékaře.
Záchvaty
Mánie
Motorický (pohybový) neklid
Úzkost
Pocit odcizení a nepřirozeného vztahu k sobě a okolí
Panické záchvaty
Pomalý tep srdce
Zvýšení hodnot jaterních testů
Abnormální tvorba mléka u žen a mužů
Neschopnost v klidu stát a sedět
Křeče
Bolest svalů a kloubů.


Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání Parolexu u méně než 1 z 10
000 lidí jsou:
Soubor příznaků nazývaných jako serotoninový syndrom, který může zahrnovat příznaky jako
pocit neklidu, pocit zmatenosti, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné obrazy nebo zvuky),
náhlé záškuby svalů nebo rychlý tep srdce
Problémy s játry, které mají za následek zežloutnutí kůže a očního bělma
Citlivost na sluneční světlo
Zvýšené hladiny hormonu, který způsobuje zadržování tekutin nebo vody (ADH)
Bolest kloubů nebo svalů
7
Bolest v oku spojená s neostrým viděním (akutní zelený zákal)
Zadržování tekutin nebo vody způsobující otoky rukou nebo nohou
Krvácení do žaludku
Snížený počet krevních destiček
Přetrvávající erekce
Alergické reakce
Závažné kožní reakce (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální
nekrolýza).


Možné nežádoucí účinky po ukončení léčby:
Studie ukazují, že 3 z 10 lidí zaznamenají po ukončení užívání Parolexu nějaké příznaky, zatímco po
ukončení užívání placeba (neúčinných tablet) zaznamenají nějaké příznaky 2 z 10 pacientů.
Pravděpodobnost, že k tomu dojde je větší, pokud užíváte Parolex delší dobu, užíváte vyšší dávku
nebo příliš rychle snižujete dávku. U většiny lidí příznaky během dvou týdnů samy spontánně vymizí.

Až budete končit užívání Parolexu, může Vám lékař doporučit, abyste dávku snižoval/a postupně.
Pokud dávka není snižována postupně, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Pokud se u Vás po ukončení užívání Parolexu vyskytnou vážné nežádoucí účinky, navštivte svého
lékaře. Lékař Vám může poradit, abyste začal/a znovu užívat svůj lék a potom jste ho vysazoval/a
pomaleji.

Pokud u Vás vzniknou nežádoucí účinky, neznamená to, že jste závislý/á a že nebudete moci přestat
Parolex užívat.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po ukončení užívání Parolexu u více než 1 ze 100,
ale u méně než 1 z 10 pacientů jsou:
Závrať (pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy)
Smyslové poruchy včetně pocitu mravenčení, pocitů pálení a méně často pocitů slabých
elektrických šoků (včetně těchto pocitů v hlavě), hučení v uších
Poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát)
Pocit úzkosti
Bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po ukončení užívání Parolexu u více než 1
z 1000, ale u méně než 1 ze 100 pacientů jsou:
Nauzea (nevolnost)
Pocení (včetně nočního pocení)
Motorický (pohybový) neklid
Tremor (chvění)
Zmatenost (pocit zmatenosti nebo dezorientace)
Emocionální nestabilita
Zrakové poruchy
Palpitace (bušení srdce)
Průjem
Podrážděnost.

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
Když byl Parolex podáván dětem a mladistvým do 18 let věku, časté nežádoucí účinky postihly více
než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 dětí/mladistvých. Sem patří: změna emocí včetně pláče, změny
nálady, pokusy o sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a pokus o sebevraždu (myšlenky na
sebevraždu a pokus o sebevraždu se vyskytly hlavně ve studiích u mladistvých s velkou depresí),
8
negativně zaujaté a nepřátelské chování (hlavně u dětí mladších než 12 let s obsesemi a kompulzemi),
nechutenství, chvění, abnormální pocení, hyperaktivita (příliš mnoho energie), pohybový neklid.

Když děti a mladiství do 18 let věku přestanou užívat Parolex, mohou se objevit tyto časté nežádoucí
účinky (pozorované navíc k těm, které se vyskytovaly u dospělých) u více než 1 ze 100, ale méně než
1 z 10 dětí/mladistvých: změna emocí (včetně pláče, změny nálady, pokusu o sebepoškození,
myšlenek na sebevraždu a pokusu o sebevraždu), závratě, nevolnost, bolest žaludku a pocit nervozity.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PAROLEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Tento přípravek uchovávejte při teplotě do 30oC.
Přípravek Parolex nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neužívejte Parolex, jestliže si všimnete, že tablety změnily barvu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Parolex obsahuje

Léčivá látka: Paroxetini hydrochloridum hemihydricum 22,2, což odpovídá 20 mg paroxetinu v jedné
potahované tabletě.
Pomocné látky jsou mannitol, mikrokrystalická celulóza, kopovidon, sodná sůl karboxymethylškrobu,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý.

Jak Parolex vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
PAROLEX 20: Bílé kulaté potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a označené PX 20 na
druhé straně.

Obal:
Buď: jednodávkový Al/PVC blistr (průhledný, bezbarvý), krabička.
Nebo: PE kontejner s bezpečnostním PE uzávěrem, krabička.
Velikost balení:
20, 30, 60 a 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí
9
HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo nebo
LEK S.A., Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.comDatum poslední revize textu :
10.10.2012

Recenze

Recenze produktu PAROLEX 20 60X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PAROLEX 20 60X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze