Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

OXYCONTIN 40 MG 56X40MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14119

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Kód výrobku: 14119
Kód EAN: 5012854046160
Kód SÚKL: 46877
Držitel rozhodnutí: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Co je OxyContin a k čemu se používá? OxyContin tablety jsou určeny k utlumení středně silné až velmi silné bolesti. OxyContin tablety jsou určeny pro dospělé, mladistvé a děti starší 12 let.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.sukls85516/2013, sukls85524/2013, sukls85529/2013, sukls85530/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

OxyContin 10 mg
OxyContin 20 mg
OxyContin 40 mg
OxyContin 80 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním

(oxycodoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek OxyContin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OxyContin užívat
3. Jak se přípravek OxyContin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek OxyContin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek OxyContin a k čemu se používá

OxyContin tablety jsou určeny k utlumení středně silné až velmi silné bolesti.
OxyContin tablety jsou určeny pro dospělé, mladistvé a děti starší 12 let.

OxyContin patří do skupiny léků s indikační skupinou - analgetikum, anodynum.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OxyContin užívat

Neužívejte přípravek OxyContin:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxykodon-hydrochlorid nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
jestliže trpíte závažnými poruchami dýchání (např. těžký útlum dýchání)
jestliže trpíte závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí
jestliže trpíte srdečními potížemi vzniklými v důsledku postižení plic (cor pulmonale)
jestliže máte závažné průduškové astma
jestliže trpíte poruchami vyprazdňování střev (paralytický ileus)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku OxyContin se poraďte se svým lékařem či lékárníkem:
jestliže trpíte závažnou poruchou funkce plic
2/7
jestliže trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater
jestliže máte chronickou zácpu nebo zánětlivé střevní onemocnění
jestliže trpíte onemocněním žlučníku nebo žlučových cest
jestliže byl u vás zjištěn zvýšený nitrolební tlak (silná bolest hlavy, nevolnost)
jestliže jste v minulosti prodělal(a) úraz hlavy
jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy s nadměrným požíváním alkoholu, nebo
jste závislí na lécích nebo drogách
jestliže máte nízký krevní tlak
jestliže jste prodělal(a) zánět slinivky břišní (pankreatitida)
jestliže trpíte poruchou štítné žlázy, způsobující suchost, chlad a otoky (opuchlost) kůže na
obličeji a končetinách (myxedém)
jestliže trpíte sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza)
jestliže jste léčen(a) pro nedostatečnou činnost nadledvin (Addisonova choroba)
jestliže trpíte duševní nemocí, doprovázenou (částečnou) ztrátou smyslu pro realitu
(psychóza), v důsledku intoxikace alkoholem či jinými látkami (látkově vyvolaná psychóza)
jestliže jste léčen nebo byla u vás zjištěna hypertrofie prostaty (zvětšení předstojné žlázy u
mužů, zapříčiňující obtížné močení)
jestliže trpíte epilepsií nebo máte sklony ke křečím
jestliže užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval léky známé jako MAO inhibitory
(používají se k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby), např. léky obsahující tranylcypromin,
fenelzin, isocarboxazid, moclobemid a linezolid

Pokud se máte podrobit jakémukoliv chirurgickému zákroku, sdělte prosím ošetřujícímu lékaři v
nemocnici, že užíváte OxyContin tablety

Velmi vzácně se může vyskytnout zvýšená citlivost na bolest, a to navzdory skutečnosti, že užíváte
zvýšené dávky přípravku (hyperalgezie). Váš lékař rozhodne, zda budete potřebovat změnu dávky
nebo změnu léku proti bolesti.

Při dlouhodobém užívání přípravku Oxycontin se může vyvinout tolerance. Z tohoto důvodu mohou
být potřeba vyšší dávky přípravku Oxycontin k dosažení požadovaného tlumení bolesti. Dlouhodobé
užívání může vést k fyzické závislosti. Je-li léčba ukončena náhle, mohou se objevit abstinenční
příznaky, jako je zívání, abnormální rozšíření zornice oka, porucha produkce slz, výtok z nosu, třes,
pocení, úzkost, neklid, křeče a poruchy spánku. V případě ukončení léčby je žádoucí snižovat denní
dávku postupně, aby se předešlo abstinenčním příznakům.

Další léčivé přípravky a přípravek OxyContin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku OxyContin a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Současné užívání přípravku OxyContin s léky, které patří do skupiny tzv. inhibitorů
monoaminoxidázy (IMAO) způsobuje útlum některých oblastí centrální nervové soustavy a následně
pak dochází k závažným poruchám krevního tlaku. Neužívejte přípravek OxyContin pokud užíváte,
nebo pokud jste v posledních dvou týdnech užíval(a) inhibitory monoaminooxidázy (viz bod 2
"Upozornění a opatření").

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:
léky na spaní nebo na uklidnění (hypnotika nebo sedativa)
léky k léčbě deprese
léky na alergie nebo zvracení (antihistaminika, antiemetika)
léky k léčbě psychiatrických nebo mentálních onemocnění (např. fenothiaziny nebo neuroleptika)
léky k léčbě Parkinsonovy choroby
další silná analgetika (opiáty)
3/7
chinidin (léčivý přípravek k léčbě rychlého srdečního rytmu)
cimetidin (lék na žaludeční vředy, poruchy trávení nebo pálení žáhy)
léky užívané k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol nebo
posakonazol)
léky používané k léčbě infekcí (antibiotika, např. klaritromycin, erytromycin nebo telithromycin)
inhibitory proteázy k léčbě HIV (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir nebo saquinavir)
rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
karbamazepin (používaný k léčbě záchvatů, křečí nebo návalů a některých případů bolesti)
fenytoin (k léčbě záchvatů, křečí nebo návalů)
rostlinný lék s názvem Třezalka tečkovaná (také známý jako Hypericum perforatum)
léky na snížení srážlivosti krve (deriváty kumarinu, např. warfarin)

Přípravek Oxycontin s jídlem, pitím a alkoholem
Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Oxycontin u Vás může zvýšit pocit ospalosti nebo
zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové zástavy a
ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Oxycontin se nedoporučuje pít alkohol.

V průběhu užívání přípravku OxyContin se nesmí pít grapefruitová šťáva.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Podávání přípravku OxyContin se v době těhotenství se nedoporučuje, pokud lékař neurčí jinak.

Kojení
Oxykodon přechází do mateřského mléka a může u kojence způsobit útlum dýchání. Z tohoto důvodu
nesmí být přípravek OxyContin podáván kojícím matkám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Oxycontin může nepříznivě ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Zvláště je to
pravděpodobné na počátku terapie, po zvýšení dávkování nebo po přechodu z jiného léku.
S dotazy na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů se vždy obraťte na svého lékaře.

Přípravek OxyContin obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.

3. Jak se přípravek OxyContin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař.

Obvyklá počáteční dávka je 10 mg 2x denně ve 12ti hodinových intervalech. Například, pokud užijete
tabletu v 8 hodin ráno, další tabletu byste měl(a) užít v 8 hodin večer.

Zvýšená bolest vyžaduje zvýšené dávkování tablet OxyContin. Pro dosažení útlumu bolesti můžeme
využít síly 10, 20, 40 a 80 mg tablet, buď jednotlivě, nebo jejich kombinace. Dávky by se měly
zvyšovat maximálně o 25%-50% jedenkrát denně. Zvýšená potřeba dávek více než dvakrát denně
signalizuje, že by měl lékař jednotlivé dávky tablet OxyContinu zvýšit. Podle potřeby pacienta by se
měla zvýšit pouze jedna dávka a to buď ranní nebo večerní.

4/7
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku OxyContin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou. Nedrtí se a nekousají.
Přípravek není určen pro děti do 12 let.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater
U pacientů s poruchou funkce ledvin a / nebo jater, kteří dříve nedostávali opioidy, by mělo být
dávkování velmi opatrné. Doporučuje se snížit počáteční dávku pro dospělé o 50% (např. celková
denní dávka 10 mg u pacientů dosud neléčených opiáty). Dávka u každého pacienta by
měla být postupně upravována tak, aby bolest byla dostatečně potlačena.

Jestliže jste užil(a) více přípravku OxyContin, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více tablet než je předepsáno, měl(a) byste okamžitě informovat svého lékaře.
Konkrétně se mohou objevit následující příznaky: zúžení zornic (mióza), potlačené dýchání
(hypoventilace mělké dýchání), ospalost, snížené napětí kosterního svalstva a pokles krevního tlaku.
V závažných případech se může objevit oběhový kolaps, paralýza (nadměrná strnulost), ztráta vědomí
(koma), bradykardie (zpomalená srdeční činnost) a zadržování vody v plicích (nezpůsobené srdečním,
nekardiogenním plicním edémem). Zneužívání vysokých dávek silných opioidů, jako je oxykodon,
může mít smrtelné následky.
Nezapojujte se do situací, jež vyžadují vysoký stupeň koncentrovanosti, jako je řízení motorových
vozidel.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OxyContin:
Pokud zapomenete užít tabletu, užijte další obvyklou dávku, jakmile si vzpomenete, potom pokračujte
v užívání tablet jako dříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Vyhodnocení nežádoucích účinků je založeno dle následujících údajů o četnosti:

Velmi časté může postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté může postihnout méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté může postihnout méně než 1 z 100, ale více než 1 ze 1 000 léčených pacientů
Vzácné může postihnout méně než 1 z 1000, ale více než 1 ze 10 000 léčených
pacientů
Velmi vzácné může postihnout méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně izolovaných
případů
Není známo z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit

Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků, Váš lékař podnikne příslušná
protiopatření.
Nežádoucímu účinku zácpy se může zabránit preventivními opatřeními (jako je požívání dostatečného
množství tekutin, potravy bohaté na vlákninu). Pokud trpíte nevolností nebo zvracením, Váš lékař
Vám předepíše příslušný lék.

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterých byste si měl(a) být vědom(a); opatření, jež
musí být podniknuta, jestliže jste byl(a) těmito příznaky postižena:

Jestliže se u Vás projevily některé z následujících nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte
nejbližšího lékaře.

Tento přípravek může vyvolat alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou hlášeny ve
5/7
vzácných případech. Informujte svého lékaře ihned, pokud pocítíte náhlou dušnost, potíže s dýcháním,
otok očních víček, obličeje nebo rtů, pokud se objeví vyrážka nebo svědění, zejména pokud pokrývá
celé tělo.

Dechový útlum je nejvýznamnější ohrožení z předávkování opioidy a nejčastěji se projevuje u starších
nebo zesláblých pacientů. U pacientů s přecitlivělostí na opioidy se může následně objevit závažný
pokles krevního tlaku.

Léčivá látka oxykodon může způsobit zúžení zornic, bronchospazmy (zúžení průdušek), křeče
hladkého svalstva a také potlačit kašlací reflex.

Stejně jako u všech opiátů, je zde riziko, že se můžete stát závislými na těchto tabletách.

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů):
Závratě, bolest hlavy, ospalost
Zácpa, nevolnost, zvracení
Svědění

Časté (může postihnout méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů):
Snížená chuť k jídlu
Úzkost, zmatenost, deprese, nespavost, nervozita, abnormální myšlení
Třes
Dušnost
Bolest břicha, průjem, sucho v ústech, poruchy trávení
Kožní reakce (vyrážka), nadměrné pocení
Stavy slabosti

Méně časté (může postihnout méně než 1 z 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů):
Hypersenzitivita (přecitlivělost)
Dehydratace (odvodnění)
Agitovanost (neklid), citová labilita, euforie, halucinace, snížené libido, drogová závislost
Změna chuti, zvýšené svalové napětí, křeče, mimovolné svalové záškuby, hypoestézie
(snížená citlivost k bolestivým podnětům), porucha paměti, poruchy řeči, synkopa
(krátkodobá ztráta vědomí), parestézie (pocit brnění)
Poruchy zraku, mióza (zúžení zorniček)
Vertigo (závrať)
Palpitace (bušení srdce) - v souvislosti s abstinenčním syndromem
Vazodilatace (rozšíření cév)
Útlum dechu
Plynatost, dysfagie (porucha polykání), ileus (střevní neprůchodnost), říhání
Zvýšení jaterních enzymů
Suchá kůže
Retence moči (zadržování moči)
Poruchy erekce
Zimnice, abstinenční syndrom, celkový pocit nemoci (malaise), edém (otok), periferní edém,
léková tolerance, žízeň

Vzácné (může postihnout méně než 1 z 1000, ale více než 1 ze 10 000 léčených pacientů):
Hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (krátkodobé snížení tlaku
způsobené změnou polochy z leže do stoje)
Urticaria (kopřivka)
6/7

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):
Anafylaktická reakce (prudká alergická reakce)
Agresivita
Hyperalgesie (zvýšená citlivost na bolest)
Zubní kaz
Cholestáza (porucha vylučování žluči do střeva), žlučová kolika
Amenorea (nepřítomnost menstruačního krvácení)


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek OxyContin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek OxyContin obsahuje

Léčivou látkou je:
OxyContin 10 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg.
OxyContin 20 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg.
OxyContin 40 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg.
OxyContin 80 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy, povidon, disperze methakrylátového kopolymeru RS 30%, triacetin,
stearylalkohol, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa, hyprolosa (tablety 10 mg a 80 mg), oxid
titaničitý, makrogol 400, červený oxid železitý (tablety 20 mg), žlutý oxid železitý (tablety 40 mg a 80
mg), polysorbát 80 (tablety 20 mg a 40 mg), indigokarmín (tablety 80 mg).

Jak přípravek OxyContin vypadá a co obsahuje toto balení:
OxyContin 10 mg bílé, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 10
OxyContin 20 mg růžové, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 20
OxyContin 40 mg žluté, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 40
OxyContin 80 mg zelené, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 80

7/7
OxyContin je k dispozici ve velikostech balení:
OxyContin 10 mg 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení
OxyContin 20 mg 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení
OxyContin 40 mg 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení
OxyContin 80 mg 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Mundipharma Gesellschaft m. b. H.
Apollogasse 16-18
A-1070 Vídeň
Rakousko

Výrobce:
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo

Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Mundipharma GesmbH.- organizační složka ČR
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8 - Karlín
Tel: +420 222 318 221

Datum poslední revize textu: 16.10.2013

Recenze

Recenze produktu OXYCONTIN 40 MG 56X40MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu OXYCONTIN 40 MG 56X40MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám