Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ORFADIN 2 MG 60X2MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32903

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32903
Kód EAN: 7350031440034
Kód SÚKL: 28407
Co je Orfadin a k čemu se používá Orfadin se užívá k léčbě nemoci, zvané dědičná tyrosinemie typu I. Při této nemoci není tělo schopno úplně rozložit aminokyselinu tyrosin. Tvoří se škodlivé látky, které se v těle hromadí. Orfadin blokuje rozklad tyrosinu, takže se škodlivé látky netvoří. Tyrosin však zůstává v těle, a z tohoto důvodu se při užívání Orfadinu musí dodržovat speciální dieta (s nízkým obsahem tyrosinu a fenylalaninu).

Příbalový leták

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Orfadin 2 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 5 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 10 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 20 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 2 mg. 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 5 mg. 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 10 mg. 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 20 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdá tobolka. 

Bílé neprůsvitné tobolky (6x16 mm) černě označené „NTBC 2mg“ na jedné straně tobolky. 

Bílé neprůsvitné tobolky (6x16 mm) černě označené „NTBC 5mg“ na jedné straně tobolky. 

Bílé neprůsvitné tobolky (6x16 mm) černě označené „NTBC 10mg“ na jedné straně tobolky. 

Bílé neprůsvitné tobolky (6x16 mm) černě označené „NTBC 20mg“ na jedné straně tobolky. 

Tobolky obsahují bílý či téměr bílý prášek. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba dospělých a pediatrických pacientů (jakéhokoli věkového rozmezí) s potvrzenou diagnózou 
hereditární tyrosinemie typu 1 (HT-1) kombinované s dietním omezením tyrosinu a fenylalaninu. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčbu nitisinonem má zahájit a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s HT-1. 
 
Dávkování 

Léčba všech genotypů nemoci se má zahájit co nejdříve, aby se zvýšila celková doba přežití a předešlo 
se komplikacím, jako je selhání jater, karcinom jater a 

onemocnění ledvin. Vedle léčby nitisinonem je 

nutno nasadit dietu s 

nízkým obsahem fenylalaninu a tyrosinu; kromě toho je třeba sledovat obsah 

aminokyselin v 

plazmě (viz body 4.4 a 4.8). 

 

Doporučená úvodní denní dávka pro děti i dospělé je 1 mg/kg tělesné hmotnosti/den podávaná perorálně. 

Dávku nitisinonu je nutno jednotlivě upravit. Doporučuje se podávat dávku jednou denně. Avšak 

důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg se u této populace pacientů 

doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou denních dávek. 
 

Úprava dávky 

Při pravidelném sledování je třeba zjišťovat sukcinylaceton v moči, testovat funkci jater a měřit hladinu 
alfa-fetoproteinu (viz bod 4.4). Lze-li sukcinylaceton v 

moči zjistit i jeden měsíc po zahájení léčby 

nitisinonem, má se dávka nitisinonu zvýšit na 1,5 

mg/kg tělesné hmotnosti/den. Na základě zhodnocení 

 

všech biochemických parametrů je možné, že se má zvýšit na 2 mg/kg tělesné hmotnosti/den. U všech 

pacientů se však tato dávka má považovat za maximální dávku. 
Je-li biochemická odezva uspokojivá, dávka se má 

upravit pouze podle zvýšení tělesné hmotnosti. 

 

Během zavádění léčby, po převodu z dávkování dvakrát denně na jednou denně nebo dojde-li ke 

zhoršení stavu, může však být kromě výše uvedených testů nutné také úzce sledovat všechny dostupné 
biochemické parametry (tj. sukcinylaceton v 

plazmě, 5-aminolevulinát v moči (ALA) a porfobilinogen 

v erytrocytec

h (činnost PBG-syntázy).  

 

Zvláštní skupiny pacientů 
Žádná zvláštní 

doporučení pro dávkování pacientům vyššího věku nebo pacientům s poruchou funkce 

ledvin či jater neexistují. 
 

Pediatrická populace 

Doporučené dávkování v mg/kg tělesné hmotnosti je u dětí stejné jako u dospělých. 
Avšak v 

důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg se u této populace pacientů 

doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou denních dávek. 
 

Způsob podání 

Tobolku lze otevřít a její obsah rozmíchat v malém množství vody nebo v předepsané dietě 

bezprostředně před požitím. 
 

Přípravek Orfadin je také k dispozici ve formě perorální suspenze 4 mg/ml pro pediatrické pacienty, 

kteří mají problémy s polykáním tobolek. 
 

Začne-li se proto při léčbě podávat nitisinon s jídlem, doporučuje se zachovat tento způsob podávání, 
viz bod 4.5. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Matky užívající nitisinon nesmí kojit (viz body 4.6 a 5.3). 
 
4.4 

Zvláštní upozor

nění a opatření pro použití 

 
Monitorování 

hladiny tyrosinu v plazmě 

Doporučuje se, aby před zahájením léčby nitisinonem byla provedena prohlídka očí pomocí štěrbinové 
lampy. Pacienta, u 

něhož se během léčby nitisinonem projeví poruchy zraku, má okamžitě vyšetřit 

oftalmolog. Je třeba ověřit, zda pacient dodržuje svůj dietní režim, a změřit koncentraci tyrosinu 

plazmě. Je-li hladina tyrosinu v plazmě nad 500 mikromol/l, je třeba nasadit dietu s větším omezením 

tyrosinu a fenylalaninu. Nedoporučuje se snižovat koncentraci tyrosinu v plazmě snížením či vysazením 

nitisinonu, neboť vzhledem k metabolické poruše by se klinický stav pacienta mohl zhoršit.  
 
Monitorování jater 

Funkci jater je třeba pravidelně sledovat pomocí testů jaterní funkce a zobrazování jater. Doporučuje se 
také sledovat koncentrace alfa-fetoproteinu v séru. Zvýšení koncentrace alfa-fetoproteinu v 

séru může 

znamenat, že léčba je nedostatečná. Pacienty se zvyšující se hodnotou alfa-fetoproteinu nebo známkami 

uzlíků v játrech je třeba vždy vyšetřit vzhledem k možné hepatální malignitě. 
 

Monitorování trombocytů a leukocytů 

Doporučuje se pravidelně sledovat počet trombocytů a leukocytů, neboť při klinickém hodnocení bylo 

zjištěno několik případů reverzibilní trombocytopenie a leukopenie. 
 

 

Monitorov

ací návštěva má probíhat každých 6 měsíců; kratší intervaly mezi návštěvami jsou 

doporučeny pouze v případě výskytu nežádoucích účinků. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné formální studie interakcí s ji

nými léčivými přípravky. 

 
Nitisinon se metabolizuje 

in vitro pomocí CYP 3A4, takže při podávání nitisinonu společně s inhibitory 

nebo induktory tohoto enzymu je možné, že bude muset být upravena jeho dávka. 
 

Na základě studií in vitro se neočekává, že by nitisinon inhiboval metabolismy zprostředkované 
CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4.  
 
Žádné formální studie potravinových interakcí 

přípravku Orfadin tvrdé tobolky nebyly provedeny. 

Nitisinon byl však podáván s 

jídlem při získávání údajů o účinnosti a bezpečnosti. Začne-li se proto při 

léčbě přípravkem Orfadin tvrdé tobolky podávat nitisinon s jídlem, doporučuje se zachovat tento způsob 
podávání, viz bod 4.2. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení  

 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o 

podávání nitisinonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Orfadin lze 

těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu nitisinonem. 

 
Kojení 
Není známo, zda se nitisinon 

vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech ukázaly nepříznivé 

postnatální účinky po vystavení nitisinonu v mléku. Matky užívající nitisinon proto nesmí kojit, neboť 

riziko pro kojené dítě nelze vyloučit (viz body 4.3 a 5.3). 
 
Fertilita 

Neexistují žádné údaje o tom, že by nitisinon ovlivňoval fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Přípravek Orfadin má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Oční nežádoucí účinky (viz 
bod 

4.8) mohou nepříznivě působit na zrak a pokud je zrak ovlivněn, nemá pacient řídit nebo 

obsluhovat stroje, dokud účinek nevymizí. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Přehled bezpečnostního profilu 

Svým způsobem účinku nitisinon zvyšuje hladiny tyrosinu u všech pacientů léčených nitisinonem. 
Nežádo

ucí účinky související s očima, např. konjunktivitida, zákal rohovky, keratitida, fotofobie 

bolest očí související se zvýšenými hodnotami tyrosinu jsou proto časté. Mezi jiné časté nežádoucí 

účinky patří trombocytopenie, leukopenie a granulocytopenie. Exfoliativní dermatitida se může objevit 

méně často. 
 
Nežádoucí podmínky uvedené v tabulce 

Nežádoucí účinky jsou uvedené níže podle třídy orgánových systémů MedDRA a absolutní frekvenci 
a jsou založeny na údajích z klinického hodnocení a postmarketingového použití. Frekvence se definuje 
jako velmi 

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 

až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a 

není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé 

skupině četností jsou nepříznivé nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

 

Třída orgánového systému 
MedDRA 

Frekvence 

Nežádoucí účinek 

Poruchy krve a lymfatického 
systému 
 

Časté 

Trombocytopenie, leukopenie, 
granulocytopenie 

Méně časté 

Leukocytóza 

Poruchy oka 

Časté 

Konjunktivitida, 

zákal oční 

rohovky, keratitida, fotofobie, 
bolest oka 

Méně časté 

Blefaritida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Méně časté 

Exfoliativní dermatitida, 
erytematózní vyrážka, 
pruritus 

Vyšetření 

Velmi časté  

Zvýšené hodnoty tyrosinu 

 
Popis vybraných 

nežádoucích účinků 

Léčba nitisinonem vede ke zvýšené hladině tyrosinu. Zvýšená hladina tyrosinu se spojuje s nežádoucími 

účinky spojenými s očima, např. zákalem rohovky a hyperkeratotickými lézemi. Omezením tyrosinu 
a fenylalaninu v

e stravě by se měla omezit toxicita spojená s tímto druhem tyrosinemie pomocí snížení 

hladin tyrosinu (viz bod 4.4). 

V klinických studiích byla granulocytopenie pouze méně často vážná (<0,5 x 10

9

/l) a nebyla spojována 

infekcemi. Nežádoucí účinky postihující třídu orgánových systémů MedDRA „Poruchy krve 

a lymfatického systému“ 

během pokračující léčby pomocí nitisinonu ustoupily. 

 
Pediatrická populace 

Bezpečností profil je založen zejména na pediatrické populaci, protože léčba nitisinonem má být 
zahájena, jakmile je stanovena dia

gnóza dědičné tyrosinemie typu 1 (HT-1). Klinická studie ani 

postmarketingové údaje 

nenasvědčují tomu, že bezpečnostní profil je jiný v různých dílčích skupinách 

pediatrické populace nebo jiný než bezpečnostní profil u dospělých pacientů.  
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Náhodné požití nitisinonu jedinci na 

normální dietě s neomezeným obsahem tyrosinu a fenylalaninu 

způsobí zvýšenou hladinu tyrosinu. Zvýšená hladina tyrosinu byla spojena s toxicitou pro oči, kůži 
a nervový systém. Omezením tyrosinu a fenylalaninu v 

dietě by se měla omezit toxicita spojená s tímto 

druhem tyrosinemie. Žádné informace o 

specifické léčbě předávkování nejsou k dispozici. 

 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus; Trávicí trakt a metabolismus, jiná 

léčiva, 

ATC kód: A16AX04. 
 

Mechanismus účinku 
Biochemická porucha u hereditární tyrosinemie typu 1 (HT-1) je nedostatek hydrolázy 

fumarylacetoacetátu, která je konečným enzymem katabolické tyrosinové látkové výměny. Nitisinon je 
kompetitivní inhibitor dioxygenázy 4-

hydroxyfenylpyruvátu, enzymu, který předchází hydrolázu 

 

fumarylacetoacetátu v 

katabolické tyrosinové látkové výměně. Tím, že inhibuje normální katabolismus 

tyrosinu u 

pacientů s HT-1, nitisinon brání akumulaci toxických meziproduktů maleylacetoacetátu 

a fumarylacetoacetátu. U 

pacientů s HT-1 se tyto meziprodukty přeměňují na toxické metabolity 

sukcinylaceton a sukcinylacetoacetát. Sukcinylaceton inhibuje látkovou výměnu syntézy porfyrinu, 
vedoucí k akumulaci 5-aminolevulinátu.  
 

Farmakodynamické účinky 

Léčba nitisinonem vede k normalizaci metabolismu porfyrinu s normální činností erytrocytové 
porfobilinogenové 

syntázy a močového 5-aminolevulinátu, sníženému vylučování sukcinylacetonu močí, 

zvýšené koncentraci tyrosinu v 

plazmě a zvýšenému vylučování fenolkyselin močí. Údaje dostupné 

z klinické studie indikují, že u více než 90 

% pacientů byl sukcinylaceton v moči normalizován během 

prvního týdne léčby. Po správném upravení dávky nemá být sukcinylaceton v moči ani plazmě 
prokazatelný. 
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Klinická studie byla otevřená a nekontrolovaná. Frekvence dávkování ve studii byla dvakrát denně. 

Pravděpodobnosti přežití po 2, 4 a 6 letech léčby nitisinonem jsou shrnuty v tabulce níže. 

Studie NTBC (N = 250) 

Věk na začátku léčby 

2 roky 

4 roky 

6 let 

≤ 2 měsíce 

93 % 

93 % 

93 % 

≤ 6 měsíce 

93 % 

93 % 

93 % 

> 6 

měsíců 

96 % 

95 % 

95 % 

Celkem 

94 % 

94 % 

94 % 

 
Data ze studie použitá jako historická kontrola (van Spronsen et al., 1994) ukázala následující 

pravděpodobnost přežití. 

Věk při nástupu příznaků 

1 rok 

2 roky 

< 2 

měsíce 

38 % 

29 % 

> 2–6 

měsíců 

74 % 

74 % 

> 6 

měsíců 

96 % 

96 % 

 

Bylo dále zjištěno, že ve srovnání s historickými údaji o léčbě pouhým dietním omezením měla léčba 
nitisinonem za následek i snížení rizika vývoje hepatocelulárního k

arcinomu. Bylo zjištěno, že včasným 

zahájení léčby se riziko vývoje hepatocelulárního karcinomu dále snížilo. 
 

Pravděpodobnost, že se během 2, 4 a 6 let nevyskytne v průběhu léčby nitisinonem u pacientů ve věku 
24 

měsíců nebo mladších na začátku léčby a u pacientů starších než 24 měsíců na začátku léčby 

hepatocelulární karcinom, je uvedena v následující tabulce: 
 

Studie NTBC (N=250) 
 

Počet pacientů 

Pravděpodobnost nevýskytu 

hepatocelulárního karcinomu (95 % interval 

spolehlivosti)  

na 

začátku 

za 

2 roky 

za 

4 roky 

za 6 let 

za 2 roky 

za 4 roky 

za 6 let 

Všichni 
pacienti 

250 

155 

86 

15 

98 % 

(95; 100) 

94 %  

(90; 98) 

91 %  

(81; 100) 

Počáteční 

věk ≤ 24 

měsíců 

193 

114 

61 

99 %  

(98; 100) 

99 %  

(97; 100) 

99 %  

(94; 100) 

Počáteční 

věk > 24 

měsíců 

57 

41 

25 

92 %  

(84; 100) 

82 %  

(70; 95) 

75 %  

(56; 95) 

 

 

mezinárodním průzkumu pacientů s HT-1 léčených pomocí samotné diety bylo zjištěno, že 

hepatocelulární karcinom byl diagnostikován u 18 

% všech pacientů ve věku 2 roky a starších. 

 
U 19 

pacientů s HT-1 byla provedena studie pro vyhodnocení farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti 

podávání jednou denně v porovnání s podáváním dvakrát denně. Mezi podáváním jednou denně 

dvakrát denně se nevyskytly žádné klinicky významné rozdíly v oblasti nežádoucích účinků nebo 

ji

ných bezpečnostních hodnocení. U žádného pacienta nebyla na konci fáze léčby jednou denně zjištěna 

detekovatelná hladina sukcinylacetonu (SA). Studie ukazuje, že podávání jednou denně je bezpečné a 

účinné u všech věkových skupin pacientů. Data jsou však u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg 
omezená. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Formální studie absorpce, distribuce, metabolismu a eliminace nitisinonu nebyly provedeny. 
U 10 

zdravých dobrovolníků mužského pohlaví po podání jediné dávky tobolek nitisinonu (1 mg/kg 

tělesné hmotnosti) byl terminální poločas (střední) nitisinonu v plazmě 54 hodin (v rozmezí od 39 do 
86 hodin)

. Populační farmakokinetická analýza byla provedena na skupině 207 pacientů s HT-1. Pro 

clearance 

a poločas byly zjištěny hodnoty 0,0956 l/kg tělesné hmotnosti/day, respektive 52,1 hodin. 

 
Studie 

in vitro s použitím mikrozomů lidských jater a enzymů P450 získaných z cDNA ukázaly 

omezený metabolis

mus zprostředkovaný enzymem CYP 3A4. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Při klinicky relevantních dávkách nitisinonu byla zjištěna embryofetální toxicita u myší a králíků. 

králíků nitisinon vyvolal s dávkou spojené zvýšení malformací (umbilikální hernie a gastrochíza), 

počínající při dávce 2,5krát vyšší, než je doporučená dávka pro člověka (2 mg/kg tělesné 
hmotnosti/den). 
 
Studie prenatálního a postnatálního vývoje u myší ukázaly statistick

y významné zkrácení přežívání 

snížení růstu u mláďat po odstavení při dávkách 125 a 25krát vyšších, než je maximální doporučená 

dávka pro člověka. Tato tendence k negativnímu účinku na přežívání mláďat se začala projevovat při 
dávce od 5 

mg/kg/den. U potkanů způsobilo vystavení mléku sníženou střední hmotnosti mláďat 

a korneální léze.  
 
Ve studiích 

in vitro nebyly zpozorovány žádné mutagenní účinky, ale zjistil se slabý klastogenní účinek. 

Nebyly zjištěny žádné důkazy genotoxicity in vivo (analýza mikronukleí u myší a neplánovaná 
syntetická analýza DNA myších jater). Ve 26týdenní studii karcinogenity u transgenních myší 
(TgrasH2) se neprokázal karcinogenní potenciál nitisinonu. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Obsah tobolek 

Předbobtnalý kukuřičný škrob 
 
Obal tobolky 
želatina 

oxid titaničitý (E 171) 
 
Potisk 

černý oxid železitý (E 172), 
šelak, 

 

propylenglykol 
hydroxid amonný. 
 
6.2 

Inkompatibility  

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
18 

měsíců. 

Během doby použitelnosti může pacient uchovávat tobolky po jedno období 2 měsíce při teplotě 

nepřesahující 25 °C, ale poté se přípravek musí zlikvidovat. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C-8 °C). 

 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
HDPE l

ahvička s LDPE víčkem odolným proti zneužití, obsahující 60 tobolek. 

Každé balení obsahuje 1 

lahvičku. 

 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý l

éčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
SE-112 76 Stockholm 
Švédsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/04/303/001 
EU/1/04/303/002 
EU/1/04/303/003 
EU/1/04/303/004 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 21. února 2005 
Datum posledního prodloužení registrace: 19. ledna 2010 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

. 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Orfadin 4 mg/ml perorální suspenze 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml obsahuje nitisinonum 4 mg. 
 
Pomocné látky 

se známým účinkem: 

Jeden ml obsahuje: 
sodík 0,7 mg (0,03 mmol) 
glycerol 500 mg 
natrium-benzoát 1 mg  
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Perorální suspenze. 
Bílá, 

mírně viskózní, neprůhledná suspenze. 

 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba dospělých a pediatrických pacientů (jakéhokoli věkového rozmezí) s potvrzenou diagnózou 
hereditární tyrosinemie typu 1 (HT-1) kombinované s dietním omezením tyrosinu a fenylalaninu. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčbu nitisinonem má zahájit a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s HT-1. 
 
Dávkování 

Léčba všech genotypů nemoci se má zahájit co nejdříve, aby se zvýšila celková doba přežití a předešlo 
se komplikacím, jako je selhání jater, karcin

om jater a onemocnění ledvin. Vedle léčby nitisinonem je 

nutno nasadit dietu s 

nízkým obsahem fenylalaninu a tyrosinu; kromě toho je třeba sledovat obsah 

aminokyselin v 

plazmě (viz body 4.4 a 4.8). 

 

Doporučená úvodní denní dávka pro děti i dospělé je 1 mg/kg tělesné hmotnosti/den podávaná perorálně. 

Dávku nitisinonu je nutno jednotlivě upravit. Doporučuje se podávat dávku jednou denně. Avšak 

důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg se u této populace pacientů 

doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou denních dávek. 
 

Úprava dávky 

Při pravidelném sledování je třeba zjišťovat sukcinylaceton v moči, testovat funkci jater a měřit hladinu 
alfa-fetoproteinu (viz bod 4.4). Lze-li sukcinylaceton v 

moči zjistit i jeden měsíc po zahájení léčby 

nitisinonem, má se dávka nitisinonu zvýšit na 1,5 

mg/kg tělesné hmotnosti/den. Na základě zhodnocení 

všech biochemických parametrů je možné, že se má zvýšit na 2 mg/kg tělesné hmotnosti/den. U všech 

pacientů se však tato dávka má považovat za maximální dávku. 
Je-

li biochemická odezva uspokojivá, dávka se má upravit pouze podle zvýšení tělesné hmotnosti. 

 

 

10 

Během zavádění léčby, po převodu z dávkování dvakrát denně na jednou denně nebo dojde-li ke 

zhoršení stavu, může však být kromě výše uvedených testů nutné také úzce sledovat všechny dostupné 
biochemické parametry (tj. sukcinylaceton v 

plazmě, 5-aminolevulinát v moči (ALA) a porfobilinogen 

erytrocytech (činnost PBG-syntázy).  

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Žádná zvláštní doporučení pro dávkování pacientům vyššího věku nebo pacientům s poruchou funkce 

ledvin či jater neexistují. 
 

Pediatrická populace 

Doporučené dávkování v mg/kg tělesné hmotnosti je u dětí stejné jako u dospělých. 
Avšak v 

důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg se u této populace pacientů 

doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou denních dávek. 
 

Způsob podání 
Suspenze se podává pacientovi 

perorálně bez naředění pomocí stříkačky pro perorální podání. Stříkačky 

pro perorální podání o objemu 1 ml, 3 ml a 5 

ml jsou přiloženy v balení k odměření přesné dávky v ml 

v souladu s 

předepsaným dávkováním. Stříkačky pro perorální podání mají stupnici po 0,01 ml; 0,1 ml 

a 0,2 ml. 
Tabulka uvedená níže obsahuje 

převod dávek (mg/ml) pro tři velikosti stříkaček pro perorální podání: 

 
Tabulky 

převodu dávek pro jednotlivé tři velikosti stříkaček pro perorální podání: 

 

 

1ml 

stříkačka 

pro 

perorální 

podání 

(stupnice 

po 

0,01 ml) 

Dávka přípravku 

Orfadin 

mg 

ml 

1,00 

0,25 

1,25 

0,31 

1,50 

0,38 

1,75 

0,44 

2,00 

0,50 

2,25 

0,56 

2,50 

0,63 

2,75 

0,69 

3,00 

0,75 

3,25 

0,81 

3,50 

0,88 

3,75 

0,94 

4,00 

1,00 

3ml 

stříkačka 

pro 

perorální 

podání  

(stupnice 

po 0,1 ml) 

Dávka 

přípravku 

Orfadin 

mg 

ml 

4,5 

1,1 

5,0 

1,3 

5,5 

1,4 

6,0 

1,5 

6,5 

1,6 

7,0 

1,8 

7,5 

1,9 

8,0 

2,0 

8,5 

2,1 

9,0 

2,3 

9,5 

2,4 

10,0 

2,5 

10,5 

2,6 

11,0 

2,8 

11,5 

2,9 

12,0 

3,0 

 

5ml 

stříkačka 

pro 

perorální 

podání  

(stupnice 

po 0,2 ml) 

Dávka 

přípravku 

Orfadin 

mg 

ml 

13,0 

3,2 

14, 

3,6 

15,0 

3,8 

16,0 

4,0 

17,0 

4,2 

18,0 

4,6 

19,0 

4,8 

20,0 

5,0 

 

 

Důležité informace o návodu pro použití: 
P

řed každým použitím se vyžaduje provedení redisperze důkladným protřepáním. Před redisperzí může 

léčivý přípravek vypadat jako kompaktní usazenina s mírně opalizujícím supernatantem. Dávka má být 
natažena a podána 

ihned po redisperzi. Je důležité pečlivě dodržovat instrukce pro přípravu a podání 

dávky uvedené v 

bodě 6.6, aby byla zajištěna přesnost dávkování. 

Doporučuje se, aby zdravotnický pracovník poradil pacientovi nebo pečovateli, jak používat stříkačky 
pro perorální podání tak, aby se zajistilo podání správného objemu a 

aby byl předpis uveden v ml. 

 

 

11 

Orfadin je také dostupný ve 2mg, 5mg, 10mg a 20mg tobolkách, 

pokud jsou považovány za vhodnější 

pro pacienta. 
 

Doporučuje se podávat perorální suspenzi s jídlem, viz bod 4.5. 
 

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním 

stříkačce pro perorální podání nemá být připojena žádná jehla, intravenózní linka nebo jiný 

prostředek pro parenterální podání. 

Přípravek Orfadin je určen pouze pro perorální podání. 
 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Matky užívající nitisinon nesmí kojit (viz body 4.6 a 5.3). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Monitorování 

hladiny tyrosinu v plazmě 

Doporučuje se, aby před zahájením léčby nitisinonem byla provedena prohlídka očí pomocí štěrbinové 
lampy. Pacienta, u 

něhož se během léčby nitisinonem projeví poruchy zraku, má okamžitě vyšetřit 

oftalmolog. Je třeba ověřit, zda pacient dodržuje svůj dietní režim, a změřit koncentraci tyrosinu 

plazmě. Je-li hladina tyrosinu v plazmě nad 500 mikromol/l, je třeba nasadit dietu s větším omezením 

tyrosinu a fenylalaninu. Nedoporučuje se snižovat koncentraci tyrosinu v plazmě snížením či vysazením 

nitisinonu, neboť vzhledem k metabolické poruše by se klinický stav pacienta mohl zhoršit.  
 
Monitorování jater 

Funkci jater je třeba pravidelně sledovat pomocí testů jaterní funkce a zobrazování jater. Doporučuje se 
také sledovat koncentrace alfa-fetoproteinu v séru. Zvýšení koncentrace alfa-fetoproteinu v 

séru může 

znamenat, že léčba je nedostatečná. Pacienty se zvyšující se hodnotou alfa-fetoproteinu nebo známkami 

uzlíků v játrech je třeba vždy vyšetřit vzhledem k možné hepatální malignitě. 
 
Monitorování 

trombocytů a leukocytů 

Doporučuje se pravidelně sledovat počet trombocytů a leukocytů, neboť při klinickém hodnocení bylo 

zjištěno několik případů reverzibilní trombocytopenie a leukopenie. 
 
Monitorov

ací návštěva má probíhat každých 6 měsíců; kratší intervaly mezi návštěvami jsou 

doporučeny pouze v případě výskytu nežádoucích účinků. 
 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Glycerol 
Jeden ml obsahuje 500 mg. Dávka 20 ml perorální suspenze (10 g glycerolu) nebo více 

může způsobit 

bolest hlavy, 

podráždění žaludku a průjem. 

 

Sodík 
Jeden ml obsahuje 0,7 mg (0,03 mmol). 
 

Natrium-benzoát 
Jeden ml obsahuje 1 mg. Zvýšení bilirubinu po jeho u

volnění z albuminu působením kyseliny benzoové 

a jejích solí 

může zvýšit žloutenku u předčasně narozených novorozenců a u novorozenců, narozených 

termínu se žloutenkou, a může vést k jádrovému ikteru (depozita nekonjugovaného bilirubinu 

v mozkové tkáni). 

Proto má velký význam pečlivé monitorování plazmatických hladin bilirubinu 

u novorozenc

ů. Před zahájením léčby je třeba stanovit hladinu bilirubinu: v případě významně 

zvýšených plazmatických hladin bilirubinu, zvláště u předčasně narozených pacientů s rizikovými 

 

12 

faktory, jako je acidóza a nízká hladina albuminu, má být místo podání perorální suspenze zvážena 
l

éčba adekvátně odváženou částí tobolky přípravku Orfadin, dokud nedojde k normalizaci 

plazmatických hladin nekonjugovaného bilirubinu. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné formální studie interakcí s jin

ými léčivými přípravky. 

 
Nitisinon se metabolizuje 

in vitro pomocí CYP 3A4, takže při podávání nitisinonu společně s inhibitory 

nebo induktory tohoto enzymu je možné, že bude muset být upravena jeho dávka. 
 

Na základě studií in vitro se neočekává, že by nitisinon inhiboval metabolismy zprostředkované 
CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4.  
 

Jídlo neovlivňuje biologickou dostupnost perorální suspenze nitisinonu, ale užití spolu s jídlem vede 

nižší míře absorpce a následně k menšímu kolísání sérových koncentrací v rámci dávkovacího 

intervalu

. Proto se doporučuje, aby byla perorální suspenze užívána s jídlem, viz bod 4.2. 

 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení  

 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o 

podávání nitisinonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Orfadin lze 

těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu nitisinonem. 

 
Kojení 

Není známo, zda se nitisinon vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech ukázaly nepříznivé 
p

ostnatální účinky po vystavení nitisinonu v mléku. Matky užívající nitisinon proto nesmí kojit, neboť 

riziko pro kojené dítě nelze vyloučit (viz body 4.3 a 5.3). 
 
Fertilita 
Neexistují žádné údaje o tom, že by niti

sinon ovlivňoval fertilitu. 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Přípravek Orfadin má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Oční nežádoucí účinky (viz 
bod 

4.8) mohou nepříznivě působit na zrak a pokud je zrak ovlivněn, nemá pacient řídit nebo 

obsluhovat stroje, dokud účinek nevymizí. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Přehled bezpečnostního profilu 

Svým způsobem účinku nitisinon zvyšuje hladiny tyrosinu u všech pacientů léčených nitisinonem. 

Nežádoucí účinky související s očima, např. konjunktivitida, zákal rohovky, keratitida, fotofobie 

bolest očí související se zvýšenými hodnotami tyrosinu jsou proto časté. Mezi jiné časté nežádoucí 

účinky patří trombocytopenie, leukopenie a granulocytopenie. Exfoliativní dermatitida se může objevit 
mén

ě často. 

 
Nežádoucí podmínky uvedené v tabulce 

Nežádoucí účinky jsou uvedené níže podle třídy orgánových systémů MedDRA a absolutní frekvenci 
a jsou založeny na údajích z klinického hodnocení a postmarketingového použití. Frekvence se definuje 

jako velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 
až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé 

skupině četností jsou nepříznivé nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

 

13 

Třída orgánového systému 
MedDRA 

Frekvence 

Nežádoucí účinek 

Poruchy krve a lymfatického 
systému 
 

Časté 

Trombocytopenie, leukopenie, 
granulocytopenie 

Méně časté 

Leukocytóza 

Poruchy oka 

Časté 

Konjunktivitida

, zákal oční 

rohovky, keratitida, fotofobie, 
bolest oka 

Méně časté 

Blefaritida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Méně časté 

Exfoliativní dermatitida, 
erytematózní vyrážka, 
pruritus 

Vyšetření 

Velmi časté  

Zvýšené hodnoty tyrosinu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Léčba nitisinonem vede ke zvýšené hladině tyrosinu. Zvýšená hladina tyrosinu se spojuje s nežádoucími 

účinky spojenými s očima, např. zákalem rohovky a hyperkeratotickými lézemi. Omezením tyrosinu 

fenylalaninu ve stravě by se měla omezit toxicita spojená s tímto druhem tyrosinemie pomocí snížení 

hladin tyrosinu (viz bod 4.4). 

V klinických studiích byla granulocytopenie pouze méně často vážná (<0,5 x 10

9

/l) a nebyla spojována 

infekcemi. Nežádoucí účinky postihující třídu orgánových systémů MedDRA „Poruchy krve 

a lymfatického 

systému“ během pokračující léčby pomocí nitisinonu ustoupily. 

 
Pediatrická populace 

Bezpečností profil je založen zejména na pediatrické populaci, protože léčba nitisinonem má být 

zahájena, jakmile je stanovena diagnóza dědičné tyrosinemie typu 1 (HT-1). Klinická studie ani 

postmarketingové údaje nenasvědčují tomu, že bezpečnostní profil je jiný v různých dílčích skupinách 

pediatrické populace nebo jiný než bezpečnostní profil u dospělých pacientů.  
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Náhodné požití nitisinonu jedinci na normální dietě s neomezeným obsahem tyrosinu a fenylalaninu 

způsobí zvýšenou hladinu tyrosinu. Zvýšená hladina tyrosinu byla spojena s toxicitou pro oči, kůži 
a nervový systém. Omezením tyrosinu a fenylalaninu v 

dietě by se měla omezit toxicita spojená s tímto 

druhem tyrosinemie. Žádné informace o 

specifické léčbě předávkování nejsou k dispozici. 

 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus; Trávicí trakt a metabolismus, jiná 

léčiva, 

ATC kód: A16AX04. 
 

Mechanismus účinku 
Biochemická porucha u hereditární tyrosinemie typu 1 (HT-1) je nedostatek hydrolázy 
fumaryl

acetoacetátu, která je konečným enzymem katabolické tyrosinové látkové výměny. Nitisinon je 

kompetitivní inhibitor dioxygenázy 4-hydroxyfenylpyruvátu, enzymu, který 

předchází hydrolázu 

 

14 

fumarylacetoacetátu v 

katabolické tyrosinové látkové výměně. Tím, že inhibuje normální katabolismus 

tyrosinu u 

pacientů s HT-1, nitisinon brání akumulaci toxických meziproduktů maleylacetoacetátu 

a fumarylacetoacetátu. U 

pacientů s HT-1 se tyto meziprodukty přeměňují na toxické metabolity 

sukcinylaceton a sukcinylacetoacetát. Sukcinylaceton inhibuje látkovou výměnu syntézy porfyrinu, 
vedoucí k akumulaci 5-aminolevulinátu.  
 

Farmakodynamické účinky 

Léčba nitisinonem vede k normalizaci metabolismu porfyrinu s normální činností erytrocytové 

porfobilinogenové syntázy a močového 5-aminolevulinátu, sníženému vylučování sukcinylacetonu močí, 
zvýšené koncentraci tyrosinu v 

plazmě a zvýšenému vylučování fenolkyselin močí. Údaje dostupné 

z klinické studie indikují, že u více než 90 

% pacientů byl sukcinylaceton v moči normalizován během 

prvního týdne léčby. Po správném upravení dávky nemá být sukcinylaceton v moči ani plazmě 
prokazatelný. 
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Klinická studie byla otevřená a nekontrolovaná. Frekvence dávkování ve studii byla dvakrát denně. 

Pravděpodobnosti přežití po 2, 4 a 6 letech léčby nitisinonem jsou shrnuty v tabulce níže. 

Studie NTBC (N = 250) 

Věk na začátku léčby 

2 roky 

4 roky 

6 let 

≤ 2 měsíce 

93 % 

93 % 

93 % 

≤ 6 měsíce 

93 % 

93 % 

93 % 

> 6 

měsíců 

96 % 

95 % 

95 % 

Celkem 

94 % 

94 % 

94 % 

 
Data ze studie použitá jako historická kontrola (van Spronsen et al., 1994) ukázala následující 

pravděpodobnost přežití. 

Věk při nástupu příznaků 

1 rok 

2 roky 

< 2 

měsíce 

38 % 

29 % 

> 2–6 

měsíců 

74 % 

74 % 

> 6 

měsíců 

96 % 

96 % 

 

Bylo dále zjištěno, že ve srovnání s historickými údaji o léčbě pouhým dietním omezením měla léčba 
nitisinonem za následek i 

snížení rizika vývoje hepatocelulárního karcinomu. Bylo zjištěno, že včasným 

zaháje

ní léčby se riziko vývoje hepatocelulárního karcinomu dále snížilo. 

 

Pravděpodobnost, že se během 2, 4 a 6 let nevyskytne v průběhu léčby nitisinonem u pacientů ve věku 
24 

měsíců nebo mladších na začátku léčby a u pacientů starších než 24 měsíců na začátku léčby 

hepatocelulární karcinom, je uvedena v následující tabulce: 
 

Studie NTBC (N=250) 
 

Počet pacientů 

Pravděpodobnost nevýskytu 

hepatocelulárního karcinomu (95 % interval 

spolehlivosti)  

na 

začátku 

za 

2 roky 

za 

4 roky 

za 6 let 

za 2 roky 

za 4 roky 

za 6 let 

Všichni 
pacienti 

250 

155 

86 

15 

98 % 

(95; 100) 

94 %  

(90; 98) 

91 %  

(81; 100) 

Počáteční 

věk ≤ 24 

měsíců 

193 

114 

61 

99 %  

(98; 100) 

99 %  

(97; 100) 

99 %  

(94; 100) 

Počáteční 

věk > 24 

měsíců 

57 

41 

25 

92 %  

(84; 100) 

82 %  

(70; 95) 

75 %  

(56; 95) 

 

 

15 

mezinárodním průzkumu pacientů s HT-1 léčených pomocí samotné diety bylo zjištěno, že 

hepatocelulární karcinom byl diagnostikován u 18 

% všech pacientů ve věku 2 roky a starších. 

 
U 19 

pacientů s HT-1 byla provedena studie pro vyhodnocení farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti 

podávání jednou denně v porovnání s podáváním dvakrát denně. Mezi podáváním jednou denně 

dvakrát denně se nevyskytly žádné klinicky významné rozdíly v oblasti nežádoucích účinků nebo 

jiných bezpečnostních hodnocení. U žádného pacienta nebyla na konci fáze léčby jednou denně zjištěna 

detekovatelná hladina sukcinylacetonu (SA). Studie ukazuje, že podávání jednou denně je bezpečné a 

účinné u všech věkových skupin pacientů. Data jsou však u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg 
omezená. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Formální studie absorpce, distribuce, metabolismu a eliminace nitisinonu nebyly provedeny. 
U 10 

zdravých dobrovolníků mužského pohlaví po podání jediné dávky tobolek nitisinonu (1 mg/kg 

tělesné hmotnosti) byl terminální poločas (střední) nitisinonu v plazmě 54 hodin (v rozmezí od 39 do 
86 

hodin). Populační farmakokinetická analýza byla provedena na skupině 207 pacientů s HT-1. Pro 

clearance 

a poločas byly zjištěny hodnoty 0,0956 l/kg tělesné hmotnosti/day, respektive 52,1 hodin. 

 
Studie 

in vitro s použitím mikrozomů lidských jater a enzymů P450 získaných z cDNA ukázaly 

omezený metabolismus zprostředkovaný enzymem CYP 3A4. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Při klinicky relevantních dávkách nitisinonu byla zjištěna embryofetální toxicita u myší a králíků. 

králíků nitisinon vyvolal s dávkou spojené zvýšení malformací (umbilikální hernie a gastrochíza), 

počínající při dávce 2,5krát vyšší, než je doporučená dávka pro člověka (2 mg/kg tělesné 
hmotnosti/den). 
 
Studie prenatálního a postnatálního vývoje u myší ukázaly statistick

y významné zkrácení přežívání 

snížení růstu u mláďat po odstavení při dávkách 125 a 25krát vyšších, než je maximální doporučená 

dávka pro člověka. Tato tendence k negativnímu účinku na přežívání mláďat se začala projevovat při 
dávce od 5 

mg/kg/den. U potkanů způsobilo vystavení mléku sníženou střední hmotnosti mláďat 

a korneální léze.  
 
Ve studiích 

in vitro nebyly zpozorovány žádné mutagenní účinky, ale zjistil se slabý klastogenní účinek. 

Nebyly zjištěny žádné důkazy genotoxicity in vivo (analýza mikronukleí u myší a neplánovaná 
syntetická analýza DNA myších jater). Ve 26týdenní studii karcinogenity u transgenních myší 
(TgrasH2) se neprokázal karcinogenní potenciál nitisinonu. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hypromelóza 
Glycerol 
Polysorbát 80 
Natrium-benzoát (E211) 
Monohydrát kyseliny citronové  
Natrium-citrát 

Umělé jahodové aroma 

Čištěná voda  
 

 

16 

6.2 

Inkompatibility  

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky. 
Po 

prvním otevření je stabilita přípravku maximálně 2 měsíce při teplotě nepřesahující 25 °C, ale poté 

se musí zlikvidovat. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte 

ve vzpřímené poloze. 

 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
100 

ml hnědá skleněná lahvička (třídy III) s bílým HDPE dětským bezpečnostním šroubovacím 

uzávěrem a s kroužkem originality. Jedna lahvička obsahuje 90 ml perorální suspenze. 

Jedno balení obsahuje jednu LDPE lahvičku, adaptér na lahvičku a 3 polypropylenové (PP) stříkačky 
pro perorální podání (1 ml, 3 ml a 5 ml). 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před každým použitím se vyžaduje provedení redisperze důkladným protřepáním. Před redisperzí 

může léčivý přípravek vypadat jako kompaktní usazenina s mírně opalizujícím supernatantem. 
Dávka má být natažena a 

podána ihned po redisperzi. Je důležité pečlivě dodržovat níže uvedené 

instrukce 

pro přípravu a podání dávky, aby byla zajištěna přesnost dávkování. 

 

Přiloženy jsou tři stříkačky pro perorální podání (1 ml, 3 ml a 5 ml) pro přesné odměření 

předepsané dávky. Doporučuje se, aby zdravotnický pracovník poradil pacientovi nebo 

ošetřovateli, jak používat stříkačku pro perorální podání tak, aby se zajistilo podání správného 
objemu.  
 

Jak připravit novou lahvičku léku pro první použití: 
 

Před užitím první dávky lahvičkou energicky zatřepejte, protože během dlouhodobého uchovávání 

částice vytvoří kompaktní usazeninu na dně lahvičky. 
 

  

 

    

 

  Obrázek A.  

 

 

   Obrázek B. 

 

 

   Obrázek C. 

 

1. 

Lahvička se vyjme z chladničky. Na štítek na lahvičce se poznamená datum, kdy byla lahvička 

vytažena z chladničky. 

 

17 

2. 

S lahvičkou se energicky třepe po dobu 

minimálně 20 sekund, dokud se kompaktní usazenina na 

dně lahvičky úplně nerozptýlí (Obrázek A). 

3.  Odjistí 

se dětský bezpečnostní šroubovací uzávěr tak, že se zatlačí silně dolů a otočí se jím proti 

směru hodinových ručiček (Obrázek B). 

4. 

Otevřená lahvička se postaví na stůl ve vzpřímené poloze a plastový adaptér se silně zatlačí do 

hrdla lahvičky co možná nejhlouběji (Obrázek C). Lahvička se uzavře dětským bezpečnostním 
šroubovacím 

uzávěrem. 

 

Pokyny k následnému dávkování jsou uvedeny níže v 

bodě ‘Jak připravit dávku léku’ 

 

Jak připravit dávku léku 
 

     

      

 

 Obrázek D.  

 

    

Obrázek E.   

 

 

Obrázek F. 

 

1.  S 

lahvičkou se silně třepe po dobu mini

málně 5 sekund (Obrázek D).  

2. 

Okamžitě poté se má lahvička otevřít odjištěním dětského bezpečnostního šroubovacího uzávěru. 

3.  Píst ve 

stříkačce pro perorální podání se zatlačí úplně dolů. 

4. 

Lahvička se má držet ve vzpřímené poloze a stříkačka pro perorální podání se pevně zasune do 

otvoru adaptéru v horní části lahvičky (Obrázek E). 

5. 

Lahvička se opatrně otočí dnem vzhůru se vsazenou stříkačkou pro perorální podání (Obrázek F). 

6. 

Pro odebrání předepsané dávky (ml) se píst vytáhne pomalu dolů, dokud není horní okraj černého 

prstence přesně v rovině s čárou označující dávku (Obrázek F). Pokud jsou uvnitř naplněné 

stříkačky pro perorální podání vidět vzduchové bubliny, zatlačí se píst znovu vzhůru, dokud se 

vzduchové bubliny nevytlačí. Pak se vytáhne píst znovu dolů, dokud horní okraj černého 

prstence není přesně v rovině s čárou označující dávku. 

7. 

Lahvička se znovu otočí do vzpřímené polohy. Stříkačka pro perorální podání se odpojí tak, že se 

opatrně vykroutí z lahvičky. 

8.  Dávka se má 

podat okamžitě perorálně (bez naředění), aby se předešlo tvorbě usazeniny ve 

stříkačce pro perorální podání. Stříkačka pro perorální podání se má vyprazdňovat pomalu, aby 
se usnadnilo polykání

; rychlé vystříknutí léku může způsobit dušení. 

9. 

Okamžitě po použití se nasadí dětský bezpečnostní šroubovací uzávěr. Adaptér lahvičky se 

ponechá na svém místě. 

10. 

Lahvičku je možné uchovávat při pokojové teplotě do 25 °C nebo v chladničce. 

 

Čištění 

Stříkačka pro perorální podání se 

okamžitě vyčistí vodou. Oddělí se válec stříkačky a píst a obojí se 

opláchne v

odou. Nadbytečná voda se vytřepe a rozebraná stříkačka pro perorální podání se nechá 

vysušit, dokud se nebude znovu skládat pro další dávkování. 

 
Likvidace 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 

 

18 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
SE-112 76 Stockholm 
Švédsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/04/303/005 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 21. února 2005 
Datum posledního prodloužení registrace: 19. ledna 2010 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

. 

 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A.  VÝROBCI 

ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 
 
C.  DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 
 
D.   PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

 

20 

A. 

VÝROBCI 

ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobc

ů odpovědných za propouštění šarží 

 
2 mg, 5 mg, 10 mg a 20 mg tvrdé tobolky: 
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Prismavägen2 
SE-141 75 Kungens Kurva 
Švédsko 
 
4 mg/ml perorální suspenze: 
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Celsiusgatan 43 
SE-212 14 Malmö 
Švédsko 
 

příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2) 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 

2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé 

přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených 
následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k vý

znamným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného 

milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

 

21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

23 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

VNĚJŠÍ KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Orfadin 2 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 5 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 10 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 20 mg tvrdé tobolky 
Nitisinonum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 2 mg 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 5 mg 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 10 mg 
Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 20 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání.  
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 

 

24 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
SE-112 76 Stockholm 
Sweden 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/04/303/001 
EU/1/04/303/002 
EU/1/04/303/003 
EU/1/04/303/004 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRA

ILLOVĚ PÍSMU 

 
Orfadin 2 mg 
Orfadin 5 mg 
Orfadin 10 mg 
Orfadin 20 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 

 

25 

 
ÚDAJE UVÁ

DĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

 

ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ  

 
Orfadin 2 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 5 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 10 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 20 mg tvrdé tobolky 
Nitisinonum 
Perorální podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
 
 
4. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
5. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. Přípravek může být uchováván maximálně 2 měsíce při teplotě nepřesahující 

25 °C, ale poté se musí zlikvidovat.  
Datum

, kdy byl vyňat z chladničky:  

 
 
6. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
7. 

OBSAH UDANÝ JAKO POČET 

 
60 tobolek 
 

 

26 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

VNĚJŠÍ KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Orfadin 4 mg/ml perorální suspenze 
Nitisinonum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml obsahuje nitisinonum 4 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Perorální suspenze 

1 lahvička 90 ml, 1 adaptér na lahvičku, 3 stříkačky pro perorální podání (1 ml, 3 ml, 5 ml). 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Pouze perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte ve vzpřímené poloze. 
 
 

 

27 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
SE-112 76 Stockholm 
Sweden 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  

 
EU/1/04/303/005 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Orfadin 4 mg/ml 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

 

28 

 
 

ÚDAJE UVÁD

ĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

 

ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Orfadin 4 mg/ml perorální suspenze 
Nitisinonum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml obsahuje nitisinonum 4 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Perorální suspenze 
90 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Pouze perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte ve vzpřímené poloze. 

 

29 

Přípravek může být uchováván maximálně 2 měsíce při teplotě nepřesahující 25 °C, ale poté se musí 
zlikvidovat. 

Datum, kdy byl vyňat z chladničky:

 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
SE-112 76 Stockholm 
Sweden 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  

 
EU/1/04/303/005 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
 

 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. P

ŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

31 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Orfadin 2 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 5 mg tvrdé tobolky 

Orfadin 10 mg tvrdé tobolky 
Orfadin 20 mg tvrdé tobolky 

Nitisinonum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci  

 
1. 

Co je Orfadin

 

a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orfadin užívat 

3. 

Jak se Orfadin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

Jak Orfadin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

Co je Orfadin

 

a k 

čemu se používá 

 
Orfadin obsahuje 

léčivou látku nitisinon. Tento přípravek se užívá k léčbě vzácné nemoci zvané dědičná 

tyrosinemie typu 1 u 

dospělých, dospívajících a dětí (jakéhokoli věkového rozmezí).  

 

Při této nemoci není tělo schopno úplně rozložit aminokyselinu tyrosin (aminokyseliny staví naše 
proteiny) 

a dochází k tvorbě škodlivých látek. Tyto látky se hromadí ve Vašem těle. Orfadin

 

blokuje 

rozklad tyrosinu, a 

brání tak tvorbě těchto škodlivých látek.  

 

Jelikož tyrosin nadále zůstává ve vašem těle, musíte při užívání tohoto přípravku dodržovat speciální 
dietu. Tato speciální dieta je založena na nízkém obsahu tyrosinu a fenylalaninu (další aminokyselina). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orfadin užívat 

 
Neužívejte Orfadin 

jestliže jste alergický(á) na nitisinon nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6).  

 

Během užívání tohoto přípravku nekojte, viz bod „Těhotenství a kojení“. 
 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Orfadin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 

jestliže Vám zrudnou oči nebo se objeví nějaký jiný příznak nepříznivého vlivu na oči. Okamžitě 
požádejte lé

kaře o vyšetření očí. Oční problémy, viz bod 4, mohou být příznakem nedostatečné 

dietní kontroly. 

 

 

32 

Během léčby Vám budou odebrány krevní vzorky, aby lékař mohl zjistit, zda je Vaše léčba vhodná a 
zda nedochází k 

žádným nežádoucím účinkům, které by mohly způsobit krevní onemocnění. 

 

Pravidelně Vám budou kontrolovat játra, neboť na ně má onemocnění vliv. 
 

Každých šest měsíců Vás má vyšetřit lékař. Pokud pociťujete nežádoucí účinky, mají vyšetření probíhat 

častěji. 
 

Další léčivé přípravky a Orfadin 
Informujte 

svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 

nebo které možná budete užívat. 
 

Přípravek Orfadin s jídlem 

Pokud začnete léčbu užíváním přípravku spolu s jídlem, doporučujeme přípravek užívat spolu s jídlem 
p

o celou dobu léčby.  

 

Těhotenství a kojení 

Bezpečnost přípravku tohoto přípravku nebyla u těhotných a kojících žen studována.  

Jestliže plánujete těhotenství, sdělte to laskavě svému lékaři. Jestliže otěhotníte, musíte to okamžitě 

sdělit svému lékaři. 
B

ěhem užívání tohoto přípravku nekojte, viz bod „Neužívejte Orfadin“. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud však na sobě pozorujete 
nežádoucí 

účinky, které nepříznivě působí na zrak, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud není Váš zrak 

opět normální (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). 
 
 
3. 

Jak se Orfadin užívá 

 
Vždy užívejte 

tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Léčbu tímto přípravkem by měl zahájit a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou této nemoci (dědičné 
tyrosinemie typu 1). 
 

Doporučená celková denní dávka přípravku je 1 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná ústy. Váš lékař 

přizpůsobí dávku individuálně.  

Doporučuje se podávat dávku jednou denně. Avšak v důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou 
hmotností <20 kg se u 

této populace pacientů doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou 

denních dávek. 
 
Máte-li problémy s polykáním tobol

ek, můžete tobolku otevřít a rozmíchat prášek v malém množství 

vody či předepsané diety těsně před požitím.  
 
Jestliže jste užil(a) více Orfadinu

, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více 

tohoto přípravku, než jste měl(a), co nejdříve kontaktujte svého lékaře nebo 

lékárníka.  
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Orfadin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste zapomněl(a) 

užít dávku, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 

 

33 

Jestliže 

jste přestal(a) užívat přípravek Orfadin 

Jestliže máte dojem, že 

přípravek má nedostatečný účinek, kontaktujte svého lékaře. Neměňte dávkování 

léku ani nezastavujte užívání Orfadinu, aniž byste to konzultovali s Vaším lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto p

řípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí 

účinky, které se týkají očí, ihned si s Vaším lékařem domluvte 

oční prohlídku. Léčba pomocí nitisinonu vede k vyšším hladinám tyrosinu v krvi, což může vést k 

příznakům souvisejícím s očima. Mezi časté nežádoucí účinky související s očima (mohou se vyskytnout 
u více než 1 z 10 

uživatelů) způsobené vyššími hladinami tyrosinu patří zánět oka (zánět spojivek), 

zákal a zánět rohovky (keratitida), citlivost na světlo (fotofobie) a bolest oka. Zánět očního víčka 

(blefaritida) je méně častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout až u 1 ze 100 uživatelů). 
 

Jiné časté nežádoucí účinky 

-  Snížený počet krevních destiček (trombocytopenie) a bílých krvinek (leukopenie), nedostatek 

určitých bílých krvinek (granulocytopenie). 

  
Jiné m

éně časté nežádoucí účinky 

-  zvýšený počet bílých krvinek (leukocytóza),  

-  svědění (pruritus), kožní zánět (exfoliativní dermatitida), vyrážka. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežád

oucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak Orfadin uchovávat 

 
Uchovávejte 

tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte 

tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za „EXP“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Přípravek může být uchováván maximálně 2 měsíce při teplotě nepřesahující 25 °C, ale poté se musí 
zlikvidovat. 
Vyjímáte-

li přípravek z chladničky, nezapomeňte na nálepce lahvičky vyznačit datum. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak n

aložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 

 

34 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co Orfadin obsahuje 

Léčivou látkou je nitisinonum. 

Orfadin 2 mg: Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 2 mg. 

Orfadin 5 mg: Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 5 mg. 

Orfadin 10 mg: Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 10 mg. 

Orfadin 20 mg: Jedna tobolka obsahuje nitisinonum 20 mg.  
 
Dalšími složkami jsou: 
Obsah tobolek: 
p

ředbobtnalý kukuřičný škrob. 

Obal tobolky: 
želatina 

oxid titaničitý (E 171). 
Potisk: 

černý oxid železitý (E 172), 
šelak, 
propylenglykol, 
hydroxid amonný. 
 
Jak Orfadin vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé tobolky

 

jsou bílé, 

neprůsvitné, tvrdé a vyrobené z želatiny, potištěné černě nápisem „NTBC“ a 

označením síly „2 mg“, „5 mg“, „10 mg“ nebo „20 mg“. Tobolky obsahují bílý až téměř bílý prášek. 
 
Tobolky se dodávají v 

plastových lahvičkách s víčkem odolným proti zneužití. Jedna lahvička obsahuje 

60 tobolek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
SE-112 76 Stockholm 
Švédsko 
 
Výrobce 
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Prismavägen 2 
SE-141 75 Kungens Kurva 
Švédsko 
 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 

další webové stránky tý

kající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 

 

 

35 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Orfadin 4 mg/ml perorální suspenze 

Nitisinonum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky on

emocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci  

 
1. 

Co je Orfadin

 

a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orfadin užívat 

3. 

Jak se Orfadin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

Jak Orfadin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

Co je Orfadin

 

a k 

čemu se používá 

 

Orfadin obsahuje léčivou látku nitisinon. Tento přípravek se užívá k léčbě vzácné nemoci zvané dědičná 
tyrosinemie typu 

1 u dospělých, dospívajících a dětí (jakéhokoli věkového rozmezí).  

 

Při této nemoci není tělo schopno úplně rozložit aminokyselinu tyrosin (aminokyseliny staví naše 

proteiny) a dochází k tvorbě škodlivých látek. Tyto látky se hromadí ve Vašem těle. Orfadin

 

blokuje 

rozklad tyrosinu, a brání tak tvorbě těchto škodlivých látek.  
 

Jelikož tyrosin nadále zůstává ve vašem těle, musíte při užívání tohoto přípravku dodržovat speciální 
dietu. Tato speciální dieta je založena na nízkém obsahu tyrosinu a fenylalaninu (další aminokyselina). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orfadin užívat 

 
Neužívejte Orfadin 

jestliže jste alergický(á) na nitisinon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6).  

 

Během užívání tohoto přípravku nekojte, viz bod „Těhotenství a kojení“. 
 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Orfadin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 

jestliže Vám zrudnou oči nebo se objeví nějaký jiný příznak nepříznivého vlivu na oči. Okamžitě 

požádejte lékaře o vyšetření očí. Oční problémy, viz bod 4, mohou být příznakem nedostatečné 
dietní kontroly. 

 

Během léčby Vám budou odebrány krevní vzorky, aby lékař mohl zjistit, zda je Vaše léčba vhodná a 
zda nedochází k 

žádným nežádoucím účinkům, které by mohly způsobit krevní onemocnění. 

 

 

36 

Pravidelně Vám budou kontrolovat játra, neboť na ně má onemocnění vliv. 
 

Každých šest měsíců Vás má vyšetřit lékař. Pokud pociťujete nežádoucí účinky, mají vyšetření probíhat 

častěji. 
 

Další léčivé přípravky a Orfadin 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 

Přípravek Orfadin s jídlem 

Doporučuje se užívat perorální suspenzi s jídlem.  
 

Těhotenství a kojení 

Bezpečnost tohoto přípravku nebyla u těhotných a kojících žen studována.  

Jestliže plánujete těhotenství, sdělte to laskavě svému lékaři. Jestliže otěhotníte, musíte to okamžitě 

sdělit svému lékaři. 

Během užívání tohoto přípravku nekojte, viz bod „Neužívejte Orfadin“. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud však na sobě pozorujete 

nežádoucí účinky, které nepříznivě působí na zrak, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud není Váš zrak 

opět normální (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). 
 

Přípravek Orfadin obsahuje sodík, glycerol a natrium-benzoát. 
T

ento léčivý přípravek obsahuje 0,7 mg (0,03 mmol) sodíku v jednom ml. 

Dávka 20 ml perorální suspenze (10 g glycerolu) nebo více 

může způsobit bolest hlavy, podráždění 

žaludku 

a průjem. 

Natrium-benzoát 

může prohloubit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u předčasně narozených 

n

ovorozenců a u novorozenců narozených v termínu se žloutenkou, a může vést k jádrovému ikteru 

(poškození mozku v 

důsledku depozit nekonjugovaného bilirubinu). Hladina bilirubinu v krvi 

novorozence (látka, která ve velkém množství 

způsobuje zežloutnutí kůže) bude pečlivě sledována. 

Pokud je hladina 

výrazně vyšší, než by měla být, zvláště u předčasně narozených dětí s rizikovými 

faktory, jako je acidóza (nízké pH krve) a nízká hladina albuminu (bílkovina v krvi), 

je třeba zvážit 

léčbu přípravkem Orfadin tobolky místo podání perorální suspenze, dokud nedojde k normalizaci 
plazmatických hladin bilirubinu.  
 
 
3. 

Jak se Orfadin užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Dodržujte pečlivě instrukce pro přípravu a podání dávky uvedené níže, aby bylo zajištěno podání 
správné dávky. 
 

Léčbu tímto přípravkem by měl zahájit a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou této nemoci (dědičné 
tyrosinemie typu 1). 
 

Doporučená celková denní dávka přípravku je 1 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná ústy. Váš lékař 

přizpůsobí dávku individuálně.  

Doporučuje se podávat dávku jednou denně. Avšak v důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou 
hmotností <20 kg se u 

této populace pacientů doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou 

denních dávek. 
 
Perorální suspenze se užívá pomocí 

stříkačky pro perorální podání přímo do úst a bez ředění. 

 

37 

Přípravek Orfadin nesmí být podáván injekčně. Nenasazujte na stříkačku injekční jehlu. 
 

Jak připravit dávku k podání 

Dávka, kterou Vám lékař předepíše, má být uvedena v ml suspenze a ne v mg. To proto, že stříkačka 
pro perorální podání

, která se používá k odebrání správné dávky z lahvičky, bude označena v ml. 

Pokud je Váš předpis v mg, poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem. 
 

Balení obsahuje lahvičku léku s uzávěrem, adaptér na lahvičku a tři stříkačky pro perorální podání 
(1 ml, 3 ml a 5 ml). Vždy používejte k 

odebrání léku jednu ze tří přiložených stříkaček pro perorální 

podání. 

•  1 ml 

stříkačka pro perorální podání (nejmenší stříkačka pro perorální podání) je značena od 

0,1 ml do 1 ml s dílky stupnice po 0,01 

ml. Používá se k odměřování dávek do 1 ml. 

•  3 ml 

stříkačka pro perorální podání (středně velká stříkačka pro perorální podání) je značena od 

1 ml do 3 ml s dílky stupnice po 0,1 

ml. Používá se k odměřování dávek od 1 ml do 3 ml. 

•  5 ml 

stříkačka pro perorální podání (největší stříkačka pro perorální podání) je značena od 1 ml 

do 5 ml s dílky stupnice po 0,2 

ml. Používá se k odměřování dávek větších než 3 ml.  

 

Při dávkování léku je důležité, abyste používal(a) správnou stříkačku pro perorální podání. Váš lékař, 

lékárník nebo zdravotní sestra Vám poradí, kterou stříkačku pro perorální podání máte použít, a to 

závislosti na dávce, která Vám byla předepsána. 

 

Jak připravit novou lahvičku léku pro první použití: 
 

Před užitím první dávky silně lahvičkou zatřepejte, protože během dlouhodobého uchovávání částice 

vytvoří kompaktní usazeninu na dně lahvičky. Dodržujte pokyny uvedené níže: 
 

  

 

    

 

  Obrázek A.  

             

Obrázek B.   

 

 

   Obrázek C. 

 

1. 

Vyjměte lahvičku z chladničky. Na štítek na lahvičce poznamenejte datum, kdy jste ji vytáhli 

chladničky. 

2.  Energicky 

lahvičkou třepejte po dobu 

minimálně 20 sekund, dokud se kompaktní usazenina na 

dně lahvičky úplně nerozpustí (Obrázek A). 

3. 

Odjistěte dětský bezpečnostní šroubovací uzávěr tak, že ho zatlačíte silně dolů a otočíte jej proti 

směru hodinových ručiček (Obrázek B). 

4. 

Postavte otevřenou lahvičku na stůl ve vzpřímené poloze. Zatlačte plastový adaptér silně do hrdla 

lahvičky co možná nejhlouběji (Obrázek C) a uzavřete lahvičku dětským bezpečnostním 
šroubovacím 

uzávěrem. 

 

Pokyny k následnému dávkování jsou uvedeny níže v bodě ‘Jak připravit dávku léku’ 

 

 

38 

Jak připravit dávku léku 
 

     

      

 

 Obrázek D.  

 

    

Obrázek E.   

 

 

Obrázek F. 

 

1. 

Lahvičkou energicky třepejte po dobu 

minimálně 5 sekund (Obrázek D).  

2. 

Okamžitě poté lahvičku otevřete odstraněním dětského bezpečnostního šroubovacího uzávěru. 

3. 

Zatlačte píst uvnitř stříkačky pro perorální podání úplně dolů. 

4.  Drž

te lahvičku ve vzpřímené poloze a stříkačku pro perorální podání pevně zasuňte do otvoru 

adaptéru v horní části lahvičky (Obrázek E). 

5. 

Opatrně otočte lahvičku dnem vzhůru se vsazenou stříkačkou pro perorální podání (Obrázek F). 

6. 

Pro odebrání předepsané dávky (ml) zatáhněte píst pomalu dolů, dokud není horní okraj černého 

prstence přesně v rovině s čárou označující dávku (Obrázek F). Pokud uvnitř naplněné 

stříkačky pro perorální podání pozorujete vzduchové bubliny, zatlačte píst znovu vzhůru, dokud 
vzduchové b

ubliny nevytlačíte. Pak zatlačte píst znovu dolů, dokud horní okraj černého 

prstence není přesně v rovině s čárou označující dávku. 

7. 

Znovu lahvičku otočte do vzpřímené polohy. Odpojte stříkačku pro perorální podání tak, že ji 

opatrně vykroutíte z lahvičky. 

8.  Dávka se má 

podat okamžitě do úst (bez naředění), aby se předešlo tvorbě usazeniny ve stříkačce 

pro perorální podání. 

Stříkačka pro perorální podání se má vyprazdňovat pomalu, aby se 

usnadnilo polykání

; rychlé vystříknutí léku může způsobit dušení. 

9.  Okamžit

ě po použití nasaďte dětský bezpečnostní šroubovací uzávěr. Adaptér lahvičky nechejte 

na svém místě. 

10. 

Lahvičku je možné uchovávat při pokojové teplotě (neuchovávejte při teplotě nad 25 °C). 

 

Čištění:  

Stříkačku pro perorální podání 

okamžitě vypláchněte vodou. Oddělte válec stříkačky a píst a obojí 

opláchněte vodou. Vytřepejte nadbytečnou vodu a nechejte rozebranou stříkačku pro perorální 
podání vysušit, dokud ji nebudete znovu skládat pro další dávkování. 

 

Jestliže jste užil(a) více Orfadinu, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), co nejdříve kontaktujte svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Orfadin 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl(a) 

užít dávku, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Orfadin 
Jestliže máte dojem, že 

přípravek má nedostatečný účinek, kontaktujte svého lékaře. Neměňte dávkování 

léku ani nezastavujte užívání Orfadinu, aniž byste 

to konzultovali s Vaším lékařem. 

 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 

 

39 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které se týkají očí, ihned si s Vaším lékařem domluvte 

oční prohlídku. Léčba pomocí nitisinonu vede k vyšším hladinám tyrosinu v krvi, což může vést k 

příznakům souvisejícím s očima. Mezi časté nežádoucí účinky související s očima (mohou se vyskytnout 

u více než 1 z 10 uživatelů) způsobené vyššími hladinami tyrosinu patří zánět oka (zánět spojivek), 

zákal a zánět rohovky (keratitida), citlivost na světlo (fotofobie) a bolest oka. Zánět očního víčka 

(blefaritida) je méně častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout až u 1 ze 100 uživatelů). 
 

Jiné časté nežádoucí účinky 

-  Snížený počet krevních destiček (trombocytopenie) a bílých krvinek (leukopenie), nedostatek 

určitých bílých krvinek (granulocytopenie). 

  

Jiné méně časté nežádoucí účinky 

-  zvýšený počet bílých krvinek (leukocytóza),  

-  svědění (pruritus), kožní zánět (exfoliativní dermatitida), vyrážka. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádo

ucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak Orfadin uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte lahvičku ve vzpřímené poloze. 
 

Po prvním otevření lze přípravek uchovávat maximálně 2 měsíce při teplotě nepřevyšující 25 °C, poté se 

přípravek musí zlikvidovat. 
 
Vyjímáte-

li přípravek z chladničky, nezapomeňte na nálepce lahvičky vyznačit datum. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 

 

40 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co Orfadin obsahuje 

Léčivou látkou je nitisinonum. Jeden ml obsahuje nitisinonum 4 mg. 

Dalšími složkami jsou hypromelóza, glycerol (viz bod 2), polysorbát 80, natrium-benzoát (E211) 
(viz bod 2), monohydrát kyseliny citronové, natrium-citrát  (viz bod 2), 

umělé jahodové aroma a 

čištěná voda.  

 
Jak Orfadin vypadá a co obsahuje toto balení 
P

erorální suspenze je bílá, hustší, neprůhledná suspenze. Před zatřepáním lahvičkou může vypadat jako 

kompaktní usazenina 

na dně a mírně opalizující tekutina. 

Dodává se ve 100 

ml hnědé skleněné lahvičce s bílým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem. 

Jedna 

lahvička obsahuje 90 ml supenze. 

Jedno 

balení obsahuje jednu lahvičku, jeden adaptér na lahvičku a tři stříkačky pro perorální podání. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Swedish Orphan Biovitrum International AB 
SE-112 76 Stockholm 
Švédsko 
 
Výrobce 
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Celsiusgatan 43 
SE-212 14 Malmö 
Švédsko 
 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 

další webové st

ránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 

 

Recenze

Recenze produktu ORFADIN 2 MG 60X2MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ORFADIN 2 MG 60X2MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám