Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

OFTAN TIMOLOL 0,50% 1X5ML Oční kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16215

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANTEN OY, TAMPERE
Kód výrobku: 16215
Kód EAN: 6419716975986
Kód SÚKL: 54477
Držitel rozhodnutí: SANTEN OY, TAMPERE
hypertenze. Léčivá látka přípravku Oftan Timolol je neselektivní antagonista beta-adrenergních receptorů a je užívána v léčbě vysokého krevního tlaku a anginy pectoris. Její hlavní využití je však v léčbě zeleného zákalu. Timolol dobře proniká rohovkou. K poklesu nitroočního tlaku dochází snížením tvorby komorové vody. Hlavním místem účinku je řasnaté tělísko (kruhová struktura v přední části oka obsahující hladký sval, který se podílí na řízení zakřivení čočky). Oftan Timolol je určen pro léčbu zeleného zákalu s otevřeným úhlem, zeleného zákalu vzniklého po chirurgickém odstranění šedého zákalu, druhotného zeleného zákalu a zvýšeného nitroočního tlaku. Lze jej využít i pro léčbu zeleného zákalu s uzavřeným úhlem v kombinaci s látkami zužujícími zornici.

Příbalový leták

 

 

sp.zn.sukls94434/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

Oftan Timolol  0,50% 

Oční kapky, roztok 

Timololi maleas 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Oftan Timolol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oftan Timolol používat  

3. 

Jak se Oftan Timolol používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Oftan Timolol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je Oftan Timolol  a k čemu se používá 

 
Přípravek Oftan Timolol jsou oční kapky pro léčbu glaukomu s otevřeným úhlem, glaukomu vzniklého 
po  chirurgickém  odstranění  šedého  zákalu,  taktéž  pro  léčbu  sekundárního  glaukomu  a  nitrooční 
hypertenze.  Může  být  použit  k léčbě  glaukomu  s uzavřeným  úhlem  v kombinaci  s látkami  zužujícími 
zornici. 
Léčivá  látka  přípravku  Oftan  Timolol  je  timolol.  Její  hlavní  využití  je  však  v léčbě  zeleného  zákalu. 
Timolol dobře proniká rohovkou. K poklesu nitroočního tlaku dochází snížením tvorby komorové vody.  
 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oftan Timolol  používat  

 
Nepoužívejte Oftan Timolol: 

jestliže jste alergický(á) na timolol, betablokátory  nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  

-  

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký 
chronický obstrukční zánět průdušek (závažná plicní choroba, která způsobuje dušnost, obtížné 
dýchání a/nebo dlouhotrvající kašel) 

-  

 

  
Upozornění a opatření  
 

Než začnete používat tento léčivý přípravek, informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste v 
minulosti měl/a  

 

 

ischemickou chorobu srdeční (mezi příznaky patří bolest nebo svírání na hrudi, dušnost), 

srdeční selhání, nízký krevní tlak, poruchy srdeční frekvence, např. pomalý tlukot srdce 

dýchací problémy, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc, 

onemocnění  periferních tepen (např. Raynaudovu nemoc nebo Raynaudův syndrom)  

cukrovka, protože timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi,  

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat známky a příznaky 

onemocnění štítné žlázy 

 
Informujte svého lékaře, že používáte Oftan Timolol před chirurgickou anestezií, protože 

timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. 

 
Děti 
Timolol ve formě očních kapek má být  obecně  používán s opatrností u  mladých pacientů.  U 
novorozenců,  kojenců  a  mladších  dětí  má  být  používán  s  extrémní  opatrností.  V  případě 
výskytu    kašle,  sípání,  poruchy  dýchání  nebo  abnormálních  zástav  dechu  (apnoe),  používání 
léku má být okamžitě ukončeno. Kontaktujte svého lékaře co nejdříve. Přenosný monitor dechu 
může být užitečný.  
Timolol  oční  kapky  byly  hodnoceny  u  kojenců  a  dětí  ve  věku  12  dní  až  5  let  se  zvýšeným 

očním  tlakem  nebo  s  diagnostikovaným  glaukomem.  Pro  více  informací  se  poraďte  se  svým 

lékařem. 

 

 

Další léčivé přípravky a Oftan Timolol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a), včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 

Oftan  Timolol  oční  kapky  může  ovlivňovat  nebo  být  ovlivněný  dalšími  léky,  které  užíváte, 

včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo 

se  chystáte  užívat  léky  určené  ke  snížení  krevního  tlaku,  léčbě  srdce,  chinidin  (k  léčbě 

srdečních onemocnění  a některých typů malárie),  léky k léčbě cukrovky, cimetidin (snižuje 

kyselost  žaludku),  antidepresiva  jako  fluoxetin  a  paroxetin  nebo  adrenalin  (lék  pro  akutní 

alergickou reakci). 

 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Nepoužívejte Oftan Timolol když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. 
Nepoužívejte Oftan Timolol, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. 
Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období 
kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Některé nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku Oftan Timolol, jako je rozmazané vidění (viz 
bod 4. Možné nežádoucí účinky), mohou ovlivnit schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. 
Pacienti léčení přípravkem Often Timolol nemají provádět tyto aktivity bez porady s lékařem. 

 

 
Oftan Timolol obsahuje benzalkonium-chlorid 

Oftan  timolol  oční  kapky  obsahují  benzalkonium-chlorid  jako  konzervační  prostředek,  který 

může  způsobit  podráždění  očí  a  změnit  barvu  měkkých  kontaktních  čoček.  Pokud  je  nutné 

použít  kontaktní  čočky  během  léčby  přípravkem  Oftan  Timolol,  měla  by  být  odstraněny 

kontaktní čočky před instilaci a znovu nasazeny 15 minut poté. 

 

 

 

 
 
3. 

Jak se Oftan Timolol používá 

 
Vždy  používejte  Oftan  Timolol  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 

poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Doporučená  dávka  pro  dospělé  pacienty  je  1 

kapka 1-2krát denně do postiženého oka.  

 

Aplikace kapek: 

 

1. Otevřete lahvičku. Vyhněte se kontaktu čehokoli se špičkou lahvičky, aby se zabránilo 

kontaminaci oka. 
 

2.  Zakloňte hlavu dozadu a držte 
lahvičku nad okem. 

 

 

3.  Stáhněte  dolní  víčko  dolů  a 

podívejte  se  nahoru.  Jemně  stlačte 

lahvičku,  až  jedna  kapka  kápne  do 

vašeho oka. 
 

 

 

4.  Zavřete  oko  a  stiskněte  vnitřní 
koutek  oka  prstem  po  dobu  2  minut. 
To  pomůže,  aby  se  oční  kapky 
nedostaly  do  slzného  kanálku. 
Uzavřete lahvičku  
 
 

 

 

 

 

 

 

Je-li  používán  i  další  místně  podávaný  oční  přípravek,  je  nutné  podávat  Oftan  Timolol  vždy 

nejméně s pětiminutovým odstupem. 

 

Nitrooční tlak je třeba změřit za 2 - 4 týdny po zahájení léčby a dále sledovat v pravidelných 

intervalech.  

 

Přípravek se obvykle podává měsíce až roky. 

 

Použití u dětí  

Použití přípravku Oftan Timolol má předcházet podrobné lékařské vyšetření. Váš lékař pečlivě 

vyhodnotí  rizika  a  výhody  při  zvažování  léčby  přípravkem  Oftan  Timolol.  Pokud  přínosy 

převažují  nad  riziky,  doporučuje  se  používat  nejnižší  účinnou  koncentraci  léku,  která  je 

 

 

dostupná, jednou denně. Pokud jde o "použití u dětí", může být 0,1% koncentrace aktivní látky 

dostatečná pro kontrolu tlaku v oku. Není-li tlak dostatečně kontrolován tímto dávkování, může 

být nutná aplikace dvakrát denně ve 12 hodinových intervalech. Pacienti, zejména novorozenci, 

mají být pečlivě sledováni jednu až dvě hodiny po první dávce a pečlivě monitorován výskyt 

nežádoucích účinků až do provedení operace. 

 

Způsob podání: 

Pouze  jedna  kapka  přípravku  Oftan  Timolol  má  být  aplikována  v  dávkovacím  čase.  Po 

vkápnutí držte oči zavřené tak dlouho, jak je to možné (např. 3  - 5 minut) a stiskněte prstem 

vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty, aby se Oftan Timolol oční kapky nedostal do celého 

těla. 

 

Délka léčby: 

V dětské populaci. pouze pro přechodnou léčbu. 

 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Oftan Timolol, než jste měl(a): 

Obvyklé  příznaky  při  předávkování  betablokátory  jsou:  pomalý  srdeční  tep,  pokles  krevního 

tlaku, akutní selhání srdce a bronchospasmus (zúžení průdušek). 

V případě výskytu jakýchkoli obtíží se poraďte s lékařem. 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Oftan Timolol : 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Oftan Timolol  

Nepřestávejte používat Oftan Timolol bez porady se svým lékařem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka. 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout  u  každého.  Obvykle  můžete  pokračovat  v  léčbě,  když  nežádoucí  účinky  nejsou 

závažné.  Jestli  Vás  některé  nežádoucí  účinky  znepokojují,  řekněte  o  tom  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a) s lékařem. 

 

U  pacientů  s  myasthenia  gravis  (svalová  slabost),  timolol-maleinát  oční  kapky  způsobily 

zvýšení příznaků a symptomů myasthenia gravis. 

Vzácně byly hlášeny deprese, zmatenost, halucinace a úzkost. 

Kopřivka (svědivá vyrážka) byla hlášena u pacientů s přecitlivělostí na timolol. 

 

 
Zaznamenány  byly  i  bolest  hlavy,  sucho  v ústech  a  nevolnost,  závratě,  vysoký  krevní  tlak  a 
bušení srdce.  
Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To může 
způsobit  podobné  nežádoucí  účinky,  jaké  byly  pozorovány  u  injekčních  a/nebo  perorálních 
betablokátorů.  Frekvence  výskytu  těchto  nežádoucích  účinků  u  očních  betablokátorů  je  nižší 
než u systémového podání. Uvedené nežádoucí účinky zahrnují účinky pozorované ve skupině 
betablokátorů při použití k léčbě očních onemocnění:  

-  Systémové alergické reakce včetně otoku pod kůží, který se může vyskytnout na obličeji 

nebo  končetinách  a  může  blokovat  dýchací  cesty,  což  vede  k  obtížnému  dýchání  nebo 

 

 

polykání,  lokální nebo  generalizované vyrážky, svědění,  náhlé závažné život ohrožující 

alergické reakce.  

-  Nízká hladina cukru v krvi.  

-  Nespavost, noční můry, poruchy paměti.  

-  Mdloby,  mrtvice,  snížené  krevní  zásobení  mozku,  neobvyklé  pocity  jako  brnění  nebo 

mravenčení.  

-  Příznaky  a  známky  očního  podráždění  (tj.  pálení,  bodání,  svědění,  slzení,  zarudnutí), 

zánět očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním 

chirurgickém zákroku, snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního 

víčka, dvojité vidění. U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu 

léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí 

v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn). 

-  Zpomalení  srdeční  frekvence,  bolest  na  hrudi,  bušení  srdce,  otoky,  arytmie  (poruchy 

srdečního  rytmu),  městnavé  srdeční  selhání,  síňokomorová  blokáda,  srdeční  zástava, 

srdeční selhání.  

-  Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy. 

-  Bronchospasmus – zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím 

bronchospastickým onemocněním), dušnost, kašel.  

-  Poruchy chuti, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, bolest břicha, zvracení.  

-  Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka.  

-  Bolest svalů nezpůsobená fyzickou aktivitou.  

-  Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido.  

-  Slabost/únava. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
5. 

Jak Oftan Timolol uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Po prvním otevření lahvičky jsou oční kapky použitelné 28 dní. Nepoužívejte tento přípravek 

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Oftan Timolol obsahuje 

 

 

 

-  Léčivou látkou je timololi maleas 6,84 mg/ml odpovídající timololum 5,0 mg/ml. 

-  Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid (0,1mg/ml), dihydrát 

dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid 

sodný na úpravu pH, voda na injekci. 

 

 

Jak Oftan Timolol vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Oftan-Timolol je dodáván v lahvičce z průhledného plastu s kapací vložkou se 

šroubovacím uzávěrem vložené v krabičce. Velikosti balení: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Santen Oy  

Niittyhaankatu 20 

FI-33720 Tampere 

Finsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.7.2014 
 

 

Recenze

Recenze produktu OFTAN TIMOLOL 0,50% 1X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OFTAN TIMOLOL 0,50% 1X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám