Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 12235
Kód EAN: 8594060670058
Kód SÚKL: 57477
Držitel rozhodnutí: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ
Přípravek se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený nedostatek faktoru IX).

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls136749/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
OCTANINE F 500
OCTANINE F 1000
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Lidský koagulační faktor IX
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je OCTANINE F a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OCTANINE F používat
3. Jak se OCTANINE F používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak OCTANINE F uchovávat
6. Další informace
1. CO JE OCTANINE F A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
OCTANINE F patří do skupiny léků zvaných koagulční faktory a obsahuje lidský koagulační faktor
IX. To je speciální protein odpovědný za srážlivost krve.
OCTANINE F se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s poruchou krvácení (hemofilie B).
To je zdravotní stav, kdy krvácení trvá déle, než se předpokládá. Porucha je způsobena vrozeným
nedostatkem koagulačního faktoru IX v krvi.
OCTANINE F je dodáván jako prášek s rozpouštědlem pro přípravu injekčního roztoku. Po rozpuštění
se podává intravenózně (injekcí do žíly).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OCTANINE F POUŽÍVAT
Nepoužívejte OCTANINE F:
jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na lidský koagulační faktor IX nebo na kteroukoli jinou
složku OCTANINE F.
jestliže trpíte heparinem vyvolanou trombocytopenií typu II, což je snížení počtu krevních
destiček po podání heparinu. Krevní destičky jsou buňky v krvi, které pomáhají zastavit
krvácení. Heparin je lék, který se používá jako prevence vzniku krevních sraženin
Zvláštní opatrnosti při použití OCTANINE F je zapotřebí:
Jako u každého léčivého přípravku, který obsahuje proteiny a je podáván intravenózně, mohou
se i zde vyskytnout reakce z přecitlivělosti alergického typu. OCTANINE F obsahuje velmi
malé množství lidských proteinů jiných než faktor IX a heparin.
Časné příznaky reakce přecitlivělosti zahrnují:
2/8
- vyrážku
- kopřivku
- pocit tíhy na prsou
- sípot
- nízký krevní tlak
- akutní, závážnou alergickou reakci (anafylaxi, pokud se jakýkoliv nebo všechny výše uvedené
příznaky objeví rychle a prudce).
Pokud se takovéto příznaky objeví, zastavte ihned injekci a kontaktujte svého lékaře.
V případě anafylaktického šoku musí lékař zahájit doporučenou léčbu okamžitě.
Pokud pravidelně nebo opakovaně používáte přípravky s faktorem IX vyrobeným z lidské
plazmy, může vám váš lékař doporučit očkování proti hepatitidě A a B.
Je známé, že u jedinců trpících hemofilií B se mohou vytvořit inhibitory (neutralizující
protilátky) proti faktoru IX., které jsou produkovány imunitním systémem. Inhibitory mohou
zvyšovat riziko anafylaktického šoku (vážná alergická reakce). Z tohoto důvodu, pokud trpíte
alergickými reakcemi, měli byste být vyšetřeni na přítomnost inhibitorů. Pacienti
s inhibitorem na faktor IX jsou vystaveni většímu riziku anafylaxe, pokud jsou léčeni
faktorem IX. Proto může váš lékař rozhodnout o podání první injekce faktoru IX pod
lékařským dohledem, aby v případě alergické reakce mohla být poskytnuta potřebná péče.
Koncentráty obsahující faktor IX mohou způsobit ucpávání vašich cév krevní sraženinou.
Vzhledem k tomuto riziku, které je větší u méně čištěných přípravků, byste měli být sledováni
na příznaky tvorby krevních sraženin po podání přípravku s faktorem IX, jestliže:
- máte příznaky fibrinolýzy (rozpad krevní sraženiny)
- trpíte disseminovanou intravaskulární koagulací (tvorba krevních sraženin rozšířená
do cév)
- máte diagnostikované onemocnění jater
- prodělali jste nedávno operaci
- je u vás vyšší riziko tvorby krevních sraženin nebo disseminované intravaskulární
koagulace
Pokud je OCTANINE F podáván novorozencům, musí být tyto děti pečlivě sledovány na
známky disseminované intravaskulární kagulce.
Pokud jsou ve vašem případě splněny jakékoliv z výše uvedených podmínek, váš lékař vám
podá OCTANINE F pouze v tom případě, když přínos jeho podání převáží rizika s tím
spojená.
Při opakované léčbě přípravky lidského koagulačního faktoru IX by pacienti měli být
sledováni na přítomnost neutralizujících protilátek (inhibitorů), které jsou kvantifikovány
v Bethesda jednotkách (BU) za použití příslušného biologického vyšetření.
Virová bezpečnost krevních derivátů
Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou dodržována opatření zabraňující přenosu
infekce na pacienty. Patří sem pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možný přenos
infekčních onemocnění, a testování každého odběru a poolu plazmy na přítomnost virů. Výrobci
těchto přípravků rovněž zařazují do zpracování krve nebo plazmy určité kroky, při nichž jsou viry
inaktivovány nebo odstraněny. Přes všechna tato opatření při podání léků vyráběných z lidské krve
nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo
vznikající viry či jiné typy infekcí.
Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience
(HIV), virus hepatitidy typu B a virus hepatitidy typu C a neobaleného viru hepatitidy typu A.
Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem
B19 může být závažná zejména pro těhotné ženy (fetální infekce) a pro jedince se sníženou funkcí
imunitního systému nebo s anémií určitého typu (například srpkovitá nebo hemolytická anémie).
3/8
Při aplikaci každé dávky přípravku OCTANINE F se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo
šarže přípravku, aby bylo možné zpětně zjistit údaje o použité šarži.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud nejsou známy interakce přípravků obsahujících lidský koagulační faktor IX s jinými
léčivými přípravky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Nejsou žádné zkušenosti s podáváním faktoru IX během těhotenství a kojení. Proto by měl být faktor
IX během těhotenství a kojení podáván pouze tehdy, je-li to nezbytné.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly pozorovány účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE OCTANINE F POUŽÍVÁ
Používejte OCTANINE F vždy přesně tak, jak vám váš lékař řekne. Pokud si něčím nejste jisti, měli
byste se vždy zeptat svého lékaře nebo lékárníka.
OCTANINE F by měl být podáván intravenózně (injekcí do žíly) poté, co byl rekonstituován pomocí
přiloženého rozpouštědla.
Používejte pouze přiloženou injekční soupravu. Použití jiného injekčního/infuzního vybavení může
způsobit dodatečné riziko nebo selhání léčby.
Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie. Jaké množství
OCTANINE F byste měli použít a jak dlouho by substituční terapie měla trvat závisí na závažnosti
vašeho nedostatku faktoru IX. Také to závisí na místě a míře krvácení a na vaší klinické situaci.
Výpočet dávkování:
Váš lékař vám sdělí, jak často a jaké množství OCTANINE F potřebujete.
Dávkování faktoru IX je vyjádřeno v mezinárodních jednotkách (IU). Aktivita faktoru IX
v plazmě odkazuje na množství faktoru IX přítomného v plazmě. Je vyjádřena buď v procentech
(vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách (vzhledem
k mezinárodnímu standardu faktoru IX v plazmě).
Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity faktoru IX je ekvivalent množství faktoru IX v l ml
normální lidské plazmy. Výpočet požadované dávky faktoru IX je založen na zkušenosti, že
aplikace l IU faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu faktoru IX v plazmě o l%
normální hodnoty. Pro výpočet dávky, kterou potřebujete, je nutné změřit hladinu aktivity
faktoru IX ve vaší plazmě. Toto měření ukáže, jak je potřeba aktivitu zvýšit.
Pro výpočet požadované dávky lze použít následující vzorec:
Požadovaná dávka = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru IX (%)(IU/dl) x
0,8
Dávka a četnost podávání budou záviset na odpovědi vašeho organismu na léčbu a rozhoduje o nich
váš lékař. Přípravky obsahující faktor IX zřídka vyžadují podávání vícekrát než jednou denně.
4/8
Vaše reakce na přípravky obsahující faktor IX může být různá. Z tohoto důvodu by měla být hladina
vašeho faktoru IX během léčby měřena, aby mohlo být vypočteno správné dávkování a frekvence
infuzí. Zvláště v případě operace provede váš lékař vyšetření (na aktivitu faktoru IX), aby mohla být
substituční terapie přesně monitorována.
Prevence krvácení:
Pokud trpíte těžkou hemofilií B, měli byste užívat 20 40 IU faktoru IX na kg tělesné hmotnosti. Pro
dlouhodobou prevenci byste měli tuto dávku podávat dvakrát týdně. Vaše dávkování by mělo být
přizpůsobeno reakci vašeho organismu. V některých případech, zvláště u mladších pacientů, mohou
být nutné kratší intervaly mezi podáváním nebo větší dávky.
Použití u dětí:
Ve studii prováděné u dětí ve věku do 6 let byla střední dávka podávaná v jednom expozičním dnu 40
IU/kg tělesné hmotnosti.
Co dělat, pokud se vaše krvácení z důvodů výskytu inhibitorů nezastaví:
Pokud se po injekci nedosáhne očekávané aktivity faktoru IX nebo pokud se krvácení nezastaví
po podání předepsané dávky, měli byste informovat svého lékaře. Ten provede vyšetření vaší
krevní plazmy a zjistí, zda se u vás nevytvořily inhibitory (protilátky) proti faktoru IX. Tyto
inhibitory mohou snižovat aktivitu faktoru IX. V takovém případě by měly být zváženy jiné
možnosti léčby. Váš lékař s vámi tuto situaci prodiskutuje a v případě potřeby doporučí jinou
léčbu.
Pokud použijete více OCTANINE F než byste měli
Žádné příznaky předávkování lidským koagulačním faktorem IX nebyly hlášeny. Přesto by nemělo
být překročeno doporučené dávkování.
Návod na domácí léčbu je uveden na krabičce s příslušenstvím.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i OCTANINE F nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.
Přecitlivělost nebo alergické reakce se objevily zřídka u pacientů léčených přípravky
obsahujícími faktor IX. Zahrnovaly:
- bezděčné stahy krevních cév (spasma) s otokem obličeje, úst a hrdla
- pálení a bodání v místě infuze
- mrazení
- návaly krve
- kopřivka
- bolest hlavy
- vyrážka
- nízký krevní tlak
- únava
- pocit nemoci
- neklid
- rychlé bušení srdce
- pocit tíhy na prsou
- pocit bodání
- zvracení
- sípot
5/8
V některých případech mohou tyto alergické reakce vyústit do závážné reakce zvané
anafylaxe, jejíž součástí může být šok. Tyto reakce jsou většinou spojené s tvorbou
inhibitorů proti faktoru IX. Pokud trpíte některým z výše uvedených příznaků, informujte
prosím svého lékaře.
Pokud trpíte hemofilií B, můžou se u vás vytvořit neutralizující protilátky (inhibitory)
proti faktoru IX. Tyto protilátky mohou způsobit, že váš lék nebude účinkovat správně.
Váš lékař s vámi tuto situaci prodiskutuje a v případě potřeby doporučí jinou léčbu.
Ve studii prováděné s 25 dětmi s hemofilií B, kde 6 pacientů bylo dříve neléčených, se
během studie nevyskytl žádný inhibitor. Tolerabilita všech injekcí byla hodnocena jako
velmi dobrá nebo dobrá.
U některých pacientů s hemofilií B s inhibitorem faktoru IX, kteří jsou léčeni
imunotoleranční terapií a mají již historii alergických reakcí, se může rozvinout
nefrotický syndrom (závažná porucha ledvin).
Ve vzácných případech se může objevit horečka.
Přípravky obsahující málo čištěný faktor IX mohou ve vzácných případech vyvolat
tvorbu krevní sraženiny rozšířenou do cév. To může vést k některé z následujících
komplikací:
- srdeční záchvat
- tvorba krevních sraženin rozšířená do cév (disseminovaná intravaskulární koagulace)
- krevní sraženiny v cévách (cévní trombóza)
- krevní sraženiny v plicích (plicní embolie)
Tyto nežádoucí účinky jsou častější, pokud používáte přípravky s méně čištěným
faktorem IX a pouze velmi vzácně při použití přípravků s obsahem vysoce
čištěného faktoru IX jako je OCTANINE F.
Heparin obsažený v přípravku může způsobit náhlé snížení počtu kreních
destiček na hodnoty pod 100.000 na mikrolitr nebo na méně než 50% výchozí
hodnoty. Tato alergická reakce se nazývá heparinem indukovaná
trombocytopenie typu II. Ve vzácných případech dochází u pacientů, kteří
původně nebyli alergičtí na heparin, ke snížení počtu trombocytů za 6 až l4 dnů
od počátku léčby. U pacientů na heparin již alergických může dojít ke snížení
počtu trombocytů během několika hodin od počátku léčby.. Toto závažné snížení
trombocytů může být doprovázeno nebo může vyvolat:
- krevní sraženiny v tepnách nebo žilách
- ucpávání cév sraženinou původem z jiné oblasti
- vážnou poruchu srážlivosti zvanou konsumptivní koagulopatie
- kožní gangrénu v oblasti aplikace injekce
- krvácení jako po pokousání blechou
- purpuru
- dehtovitou stolici
Pokud se u vás objeví tyto alergické reakce, okamžitě zastavte injekci OCTANINE F a
v budoucnu nepoužívejte přípravky obsahující heparin.
Jestliže jakékoliv nežádoucí účinky začnou být vážné nebo jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí
účinky, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, informujte prosím svého lékaře nebo
lékárníka.
5. JAK OCTANINE F UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě nepřesahující 25°C.
Nezmrazujte.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti
Nepoužívejte OCTANINE F po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu (měsíc/rok).
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6/8
Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla vykazována po dobu 72 hodin při 25°C.
Z mikrobiologického pohledu by přípravek měl být spotřebován okamžitě. Pokud není okamžitě
spotřebován, skladovací doba a podmínky skladování před použitím jsou v zodpovědnosti
uživatele, doba by běžně neměla být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud není
rekonstituce/rozředění prováděna v kontrolovaném a validovaném aseptickém prostředí.
Použijte OCTANINE F během jednoho podání. Nepoužívejte zakalené nebo neúplně rozpuštěné
roztoky.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí
6. DALŠÍ INFORMACE
Co OCTANINE F obsahuje
Léčivou látkou je factor IX coagulationis humanus..
Dalšími látkami jsou heparin, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, arginin-hydrochlorid a lysin-
hydrochlorid.
Tento léčivý přípravek obsahuje až 69 mg sodíku v jedné lahvičce OCTANINE F 500 a až 138 mg
sodíku v jedné lahvičce OCTANINE F 1000. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované
sodíkové dietě.
Jak OCTANINE F vypadá a co obsahuje toto balení
OCTANINE F je dodáváno ve dvou následujících sílách:
OCTANINE F 500 je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
obsahující nominálně 500 IU lidského koagulačního faktoru IX v jedné lahvičce.
Přípravek po rekonstituci s 5 ml vody na injekci obsahuje přibližně l00 IU/ml faktoru IX
OCTANINE F 1000 je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
obsahující nominálně 1000 IU lidského koagulačního faktoru IX v jedné lahvičce.
Přípravek po rekonstituci s 10 ml vody na injekci obsahuje přibližně l00 IU/ml faktoru IX
OCTANINE F je vyroben z plazmy lidských dárců.
Síla (IU) je určena jednostupňovým koagulačním testem dle Evropského lékopisu v porovnání
s mezinárodním standardem Světové zdravotnické organizace (WHO). Specifická aktivita
OCTANINE F je přibližně 100 IU/mg proteinu.
Popis balení:
OCTANINE F je dodáván jako kombinované balení sestávající ze dvou krabiček spojených
plastikovým páskem.
Jedna krabička obsahuje 1 lahvičku s práškem pro přípravu injekčního roztoku a příbalovou
informaci.
Druhá krabička obsahuje lahvičku s rozpouštědlem (voda na injekci), 5 ml pro OCTANINE F 500 a
10 ml pro OCTANINE F 1000.
7/8
Tato krabička také obsahuje následující příslušenství:
jednorázová injekční stříkačka
injekční jehla se dvěma hroty
filtr s hrotem
1 infuzní set (motýlek)
2 desinfekční alkoholové tampony
Držitel rozhodnutí o registraci
Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Velká Británie
Pro jakékoliv informace o tomto léku kontaktujte prosím místní obchodní zastoupení Držitele
rozhodnutí o registraci:
Výrobce: Octapharma Pharmazeutika Produktionges. m. b. H.
Oberlaaer Strasse 235
A-1100 Vídeň
Rakousko
nebo:
Octapharma S.A.S.
70-72 Rue du Maréchal Foch
F-67380 Lingolsheim
Francie
nebo:
Octapharma GmbH
Niederlassung Dessau-Rosslau
Otto-Reuter-Str. 3
D-06847 Dessau
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.5.2011
Návod na domácí léčbu
Přečtěte si prosím celý tento návod a postupujte pečlivě podle něj.
Během níže uvedeného postupu musí být zachována sterilita.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek se při pokojové teplotě rychle rekonstituuje. Roztok by měl být čirý nebo
slabě opalescentní. Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s usazeninami.
Návod pro rekonstituci:
1. Zahřejte rozpouštědlo (vodu na injekci) a koncentrát v uzavřených lahvičkách na
pokojovou teplotu, která by měla být dodržována během celé přípravy. Při použití vodní
lázně je nutno dbát, aby voda nepřišla do styku s pryžovou zátkou, ani s víčkem
z plastické hmoty u obou lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší než 37C .
2. Sejměte víčka z lahvičky s koncentrátem i z lahvičky s rozpouštědlem a očistěte obě
pryžové zátky desinfekčním tamponem s alkoholem.
8/8
3. Odstraňte ochranný kryt z kratšího konce dvojhroté jehly, nesmíte se při tom dotknout
hrotu jehly. Potom kolmo drženou jehlu vpíchněte do středu pryžové zátky lahvičky
s vodou na injekci.
Aby se voda mohla kompletně přepustit, musí být jehla zavedena do pryžové zátky tak,
aby ji propíchla a aby hrot jehly byl v lahvičce viditelný.
4. Sejměte ochranný kryt z druhého, delšího konce dvojhroté jehly, nesmíte se při tom
dotknout hrotu jehly. Podržte lahvičku s rozpouštědlem dnem vzhůru nad lahvičkou
s koncentrátem a rychlým pohybem vpíchněte delší hrot jehly do středu pryžové zátky
lahvičky s koncentrátem. Vakuum uvnitř lahvičky s koncentrátem nasaje vodu dovnitř.
5. Odstraňte dvojhrotou jehlu spolu s prázdnou lahvičkou od rozpouštědla z lahvičky s
koncentrátem. Velmi jemně třepejte lahvičkou s koncentrátem až do úplného
rozpouštění. Používejte pouze čiré roztoky bez usazenin. Rekonstituovaný roztok je
bezbarvý.
Jestliže se koncentrát zcela nerozpustí nebo se v něm vytvoří shluky prášku, přípravek
nepoužívejte.
Rekonstituovaný přípravek musí být použit během jednoho podání.
Po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem je OCTANINE F podán intravenózně.
Roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní. Nepoužívejte zakalené roztoky nebo
roztoky s usazeninami. Před použitím zkontrolujte rekonstituovaný přípravek vizuálně
na případný výskyt nerozpuštěných částic a změnu barvy.
Rekonstituovaný přípravek musí být použit okamžitě.
Návod pro podání injekce:
Z důvodu opatrnosti by měl být pacientům měřen puls před a během podávání faktoru IX. Při zjevném
zvýšení tepové frekvence musí být rychlost injekce snížena nebo podávání přerušeno.
1. Poté, co byl koncentrát rekonstituován dle postupu popsaného výše, odstraňte ochranný
obal z filtru s hrotem a propíchněte pryžovou zátku u lahvičky s koncentrátem.
2. Odstraňte kryt z filtru s hrotem a nasaďte injekční stříkačku.
3. Otočte lahvičku s nasazenou stříkačkou dnem vzhůru a natáhněte roztok do stříkačky.
4. Vydesinfikujte zamýšlené místo aplikace injekce alkoholovým tamponem.
5. Sejměte filtr s hrotem z injekční stříkačky a místo něj nasaďte infuzní jehlu s motýlkem.
6. Zaveďte infuzní jehlu s motýlkem do zvolené žíly.
7. Pokud jste použili turniket k snadnějšímu nalezení žíly, měl by být turniket odstraněn před
začátkem injekce faktoru IX. Před začátkem a během injekce kontrolujte puls pacienta.
8. Aplikujte roztok pomalu intravenózně, rychlostí 2-3 ml za minutu.
Pokud používáte pro jednu léčbu více lahviček koncentrátu OCTANINE F najednou, mohou pro
aplikaci použít stejnou infuzní jehlu s motýlkem a stříkačku. Filtr s hrotem je pouze pro
jednorázové použití. Při každém natahování přípravku do stříkačky je nutné vždy použít filtr.
Používejte jen přiložený injekční set. Použitím jiných injekčních/infuzních souprav by mohlo přivodit
dodatečné riziko a mohlo by dojít k selhání léčby.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Pokud máte jakékoliv další dotazy k použití tohoto přípravku, zeptejte se prosím svého lékaře nebo
lékárníka.

Recenze

Recenze produktu OCTANINE F 500 1X500UT Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OCTANINE F 500 1X500UT Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze