Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 100X1X40MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96627

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 96627
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125102
Držitel rozhodnutí: KRKA
Enterosolventní tablety Nolpaza 40 mg se užívají ke krátkodobé léčbě a k ulehčení od příznaků při: - dvanáctníkovém vředu; - žaludečním vředu; - ezofagitidě (zánět jícnu), jejíž příčinou je sekrece žaludeční kyseliny. Přípravek Nolpaza se užívá také: - v kombinaci s antimikrobiálními přípravky u pacientů, u kterých jsou vředy spojené s přítomností bakterie Helicobacter pylori; - při dlouhodobé léčbě stavů vyznačujících se nadměrným vylučováním žaludeční kyseliny (Zollinger-Ellisonův syndrom).

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls203348/2015 
a sp.zn.sukls64648/2014, sukls83422/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety 

 

pantoprazolum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety 
užívat 

3. 

Jak se přípravek Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety a k čemu se používá 

 
Přípravek  Nolpaza  40  mg  je  selektivní  inhibitor  protonové  pumpy,  lék  snižující  tvorbu  kyseliny  
v žaludku. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny. 
 
Přípravek Nolpaza 40 mg se užívá: 
 
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let: 

K  léčbě  refluxní  ezofagitidy.  Zánět  jícnu  (trubice,  která  spojuje  Vaše  hrdlo  se  žaludkem) 
doprovázený regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu). 

 
Dospělí: 

K  léčbě  infekce  vyvolané  bakterií  Helicobacter  pylori  u  pacientů  s  dvanáctníkovými  
a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). Cílem je odstranit 
bakterii a snížit tak pravděpodobnost návratu vředové choroby. 

K léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů. 

K  léčbě  Zollinger-Ellisonova  syndromu  a  dalších  stavů  vyznačujících  se  nadměrnou  sekrecí 
kyseliny v žaludku. 

 
 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Nolpaza  40  mg  enterosolventní 
tablety užívat 

 
Neužívejte přípravek Nolpaza 40 mg: 

 

 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  pantoprazol,  sorbitol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Nolpaza 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

jestliže  máte  závažné  onemocnění  jater.  Prosím,  informujte  svého  lékaře,  pokud  jste  někdy 
měl(a)  problémy  s  játry.  Lékař  Vám  bude  častěji  kontrolovat  jaterní  enzymy,  zejména  pokud 
přípravek Nolpaza 40 mg užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba 
by měla být ukončena. 

jestliže  máte  sníženou  rezervu  vitaminu  B12  v  těle  nebo  máte  rizikové  faktory  pro  sníženou 
hladinu  vitaminu  B12  a  užíváte  pantoprazol  dlouhodobě.  Stejně  jako  všechny  přípravky 
snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. 

jestliže  užíváte  lék  obsahující  atazanavir  (k  léčbě  infekce  HIV)  současně  s  pantoprazolem, 
požádejte svého lékaře o konkrétní radu. 

pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný  přípravku 
Nolpaza 40 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny. 

 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  Nolpaza  40  mg  bude  možná  nutné  ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků 

neúmyslný úbytek hmotnosti 

opakované zvracení 

potíže při polykání 

zvracení krve 

bledost a pocit únavy (anémie) 

jestliže zaznamenáte krev ve stolici 

jestliže trpíte těžkým a/nebo trvalým průjmem, protože přípravek Nolpaza 40  mg je spojován 
s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu. 

 
Váš  lékař  může  rozhodnout,  že  potřebujete  některá  vyšetření  k  vyloučení  zhoubného  onemocnění, 
protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže 
vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření. 
 
Jestliže užíváte přípravek Nolpaza 40 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude 
pravidelně  sledovat.  Je  nutné,  abyste  svému  lékaři  při  každé  návštěvě  ohlásil(a)  jakékoli  nové  
a neobvyklé příznaky a okolnosti. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Nolpaza 40 mg, po dobu delší než 1 rok, 
můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte 
svému  lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy). 
 
Děti a dospívající 
Tyto tablety nejsou doporučeny pro užití u dětí mladších 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nolpaza 40 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek  Nolpaza  40  mg  může  ovlivnit  účinek  jiných  léčiv,  proto  informujte  svého  lékaře,  jestliže 
užíváte: 
 

 

 

 

léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) nebo 
erlotinib (používaný u některých typů rakoviny), protože přípravek Nolpaza 40 mg může narušit 
správný účinek těchto i dalších léků. 

warfarin a fenprokumon, které ovlivňují krevní srážlivost. Mohou být nutná další vyšetření. 

atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV). 

methotrexát (chemoterapeutický lék užívaný ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny). 

 
Přípravek Nolpaza 40 mg s jídlem a pitím 
Tablety užívejte 1 hodinu před jídlem, nesmí se kousat ani drtit, polykejte je celé a zapijte je trochou 
vody. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Dostatečné  údaje  o  použití  pantoprazolu  u  těhotných  žen  nejsou  k  dispozici.  Bylo  zjištěno,  že 
pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být 
těhotná,  nebo  jestliže  kojíte,  můžete  tento  přípravek  užívat  pouze  v  případě,  že  Váš  lékař  rozhodne  
o tom, že přínos léčby pro Vás převáží rizika pro Vaše nenarozené dítě či kojence. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Jestliže  zaznamenáte  nežádoucí  účinky  jako  závrať  či  porucha  vidění,  neměl(a)  byste  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Nolpaza 40 mg obsahuje sorbitol 
Jestliže  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  obraťte  se  na  svého  lékaře 
dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kdy a jak se přípravek Nolpaza 40 mg užívá? 
Tablety užívejte 1 hodinu před jídlem, nesmí se kousat ani drtit, polykejte je celé a zapijte je trochou 
vody. 
 
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklá dávka přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let: 
 
K léčbě refluxní ezofagitidy 
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta denně.  Lékař Vám může dávku zvýšit na dvě tablety denně. 
Doba léčení refluxní ezofagitidy je zpravidla 4 až 8 týdnů. Lékař vám sdělí, jak dlouho máte přípravek 
užívat. 
 
Dospělí: 
 
K  léčbě  infekce  vyvolané  bakterií  Helicobacter  pylori  u  pacientů  s  dvanáctníkovými  
a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). 
Jedna  tableta  dvakrát  denně  společně  s  dvěma  tabletami  jednoho  z  těchto  antibiotik:  amoxicilinu, 
klarithromycinu nebo metronidazolu (nebo tinidazolu), z nichž každá se užívá dvakrát denně s tabletou 
pantoprazolu.  Vezměte  si  první  tabletu  pantoprazolu  1  hodinu  před  snídaní  a  druhou  tabletu 
pantoprazolu  1  hodinu  před  večeří.  Užívejte  přípravek  přesně  dle  pokynů  lékaře  a  také  si  přečtěte 
příbalové informace těchto antibiotik. Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny. 

 

 

 

 
K léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů. 
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem je možné dávku zdvojnásobit. 
Lékař  Vám  sdělí,  jak  dlouho  máte  přípravek  užívat.  Doba  léčení  žaludečních  vředů  je  zpravidla  
4 až 8 týdnů. Doba léčení dvanáctníkových vředů je zpravidla 2 až 4 týdny. 
 
K  dlouhodobé  léčbě  Zollinger-Ellisonova  syndromu  a  dalších  stavů  s  nadměrnou  sekrecí 
žaludeční kyseliny. 
Doporučená počáteční dávka je obvykle dvě tablety denně. 
Vezměte  si  tyto  dvě  tablety  1  hodinu  před  jídlem.  Lékař  Vám  později  může  upravit  dávku  podle 
produkovaného množství žaludeční kyseliny. Pokud Vám byla předepsána dávka vyšší než dvě tablety 
denně, tablety by měly být užívány dvakrát denně. 
Pokud  Vám  lékař  předepsal  denní  dávku  vyšší  než  čtyři  tablety  denně,  sdělí  Vám  také  přesně,  kdy 
máte ukončit užívání přípravku. 
 
Zvláštní skupiny pacientů: 

Jestliže  trpíte  poruchou  funkce  ledvin,  středně  závažnou  nebo  těžkou  poruchou  funkce  jater, 
neměl(a) byste užívat přípravek Nolpaza 40 mg k vymýcení Helicobacter pylori

 

Jestliže  trpíte  těžkou  poruchou  funkce  jater,  neměl(a)  byste  užívat  více  než  jednu  tabletu 
pantoprazolu  20  mg  denně  (z  tohoto  důvodu  jsou  k  dispozici  tablety  obsahující  20  mg 
pantoprazolu). 

 
Použití u dětí a dospívajících
 
Děti ve věku do 12 let. 
Tyto tablety nejsou doporučeny pro děti ve věku do 12 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolpaza 40 mg, než jste měl(a) 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování nejsou známy. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolpaza 40 mg
 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Vezměte  si  následující 
dávku v obvyklém čase. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolpaza 40 mg 
Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  zaznamenáte  kterýkoliv  z  následujících  nežádoucích  účinků,  přestaňte  tyto 
tablety užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší 
nemocnici: 
 
Závažné alergické reakce (četnost vzácná 
(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)): 

otok jazyka a/nebo krku, 

obtíže při polykání, 

kopřivka, 

dýchací obtíže, 

 

 

 

alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), 

silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením. 

 
Závažné kožní stavy (četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit)): 

puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, 

eroze  (včetně  mírného  krvácení)  v  oblasti  očí,  nosu,  úst/rtů  nebo  genitálií  (Stevens-
Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a 

citlivost na světlo. 

 
Další závažné stavy (četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit)): 

zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) či 

horečka, 

vyrážka a 

zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a bolestmi ve spodní části zad (těžký zánět 
ledvin, případně postupující v selhání ledvin). 

 
Pokud užíváte přípravek Nolpaza 40 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu 
hladiny  hořčíku  v krvi.  Nízké  hladiny  hořčíku  se  projevují  únavou,  mimovolnými  záškuby 
svalů,  dezorientací,  křečemi,  závratěmi  a  zrychleným  srdečním  tepem.  Pokud  se  u  Vás 
vyskytne  některý  z  těchto  příznaků,  vyhledejte  ihned  lékaře.  Nízká  hladina  hořčíku  v krvi 
může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění 
pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 
 
Další nežádoucí účinky jsou: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

Bolest hlavy, 

závrať, 

průjem, 

nevolnost, zvracení, 

nadýmání a plynatost (větry), 

zácpa, 

sucho v ústech, 

bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, 

kožní vyrážka, exantém, erupce, 

svědění, 

zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů), 

pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, 

poruchy spánku. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

Poruchy vidění, např. rozmazané vidění, 

kopřivka, 

bolest kloubů, 

bolest svalů, 

změny hmotnosti, 

zvýšení tělesné teploty, 

otok končetin (periferní edém), 

alergické reakce, 

deprese, 

zvětšení prsů u mužů, 

 

 

 

poruchy chuti. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

Dezorientace. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Halucinace,  zmatenost  (zejména  u pacientů,  u  nichž  se  tyto  příznaky  vyskytly  již  
v minulosti), 

pokles hladiny sodíku v krvi, 

pokles hladiny vápníku v krvi, 

pokles hladiny draslíku v krvi, 

brnění nebo necitlivost v rukou či nohou, 

svalová křeč, 

vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 

 
Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy: 
 
Méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

Zvýšená hladina jaterních enzymů. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

Zvýšená hladina bilirubinu, 

zvýšená hladina tuků v krvi, 

závažné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje pravděpodobnost infekce. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

Snížení  počtu  krevních  destiček,  což  může  vyvolat  krvácení  nebo  častější  tvorbu 
modřin; 

snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím, 

závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny nebo větší 
pravděpodobnost infekce. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

5. 

Jak přípravek Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 

 

 

 

 
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nádobka: Uchovávejte v dobře uzavřené nádobce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Po prvním otevření nádobky musí být přípravek spotřebován do 3 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nolpaza 40 mg obsahuje 

Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 40 mg 
(ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum). 

Pomocnými  látkami  jsou  mannitol,  krospovidon  (typ  B),  uhličitan  sodný,  sorbitol  (E420), 
kalcium-stearát v jádru tablety a hypromelosa, povidon (K25), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid 
železitý  (E172),  propylenglykol,  kopolymer  ME/EA  1:1,  natrium-lauryl-sulfát,  polysorbát  80, 
makrogol 6000 a mastek ve vrstvě potahu. 

 
Jak přípravek Nolpaza 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Enterosolventní tablety 40 mg jsou světle žlutohnědé, oválné, mírně bikonvexní tablety. 
 
Velikosti balení: 
Krabičky  po  7,  14,  15,  20,  28,  30,  50,  50  x  1,  56,  60,  84,  90,  98,  100,  100  x  1,  
112 a 140 enterosolventních tabletách v blistrech. 
Plastová nádobka po 100 a 250 enterosolventních tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko 
TEVA Santé, Rue Bellocier – B.P.713, 89107 Se ns Cedex, Francie (pouze pro Francii) 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu  Název léčivého přípravku 
Rakousko 

PANTOPRAZOL TEVA 40 mg – magensaftresistente Tabletten 

Belgie 

PANTOPRATEVA 40 mg maagsapresistente tabletten 

Dánsko 

PANTOPRAZOL KRKA 40 mg enterotabletter 

Finsko 

PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg enterotabletti 

Francie 

PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg comprimé gastro-résistant 

Německo 

PANTOPRAZOL TAD 40 mg magensaftresistente Tabletten 

Řecko 

PANTIUM 

Irsko 

ZOLEPANT 40mg Gastro-resistant Tablets 

Itálie 

PANTOPRAZOLO KRKA 40 mg compresse gastroresistenti 

Velká Británie 

PANTOPRAZOLE 40 mg gastro-resistant tablets 

Nizozemsko 

PANTOPRAZOL 40 mg msr PCH, maagsapreisistente tabletten 

Norsko 

PANTOPRAZOL KRKA 40 mg enterotabletter 

Švédsko 

PANTOPRAZOL KRKA 40 mg enterotabletter 

 

 

 

Španělsko 

PANTOPRAZOL TEVA 40 mg comprimidos gastroresistentes EFG 

Portugalsko 

PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg Comprimido gastrorresistente 

Polsko 

NOLPAZA 40 mg tabletki dojelitowe 

Slovenská republika 

NOLPAZA 40 mg gastrorezistentne tablety 

Lotyšsko 

NOLPAZA 40 mg tablets šķīstošās 

Estonsko 

NOLPAZA 

Litva 

NOLPAZA 40 mg skrandyje neirios tabletės 

Česká republika 

Nolpaza 40 mg enterosolventní tablety 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.1.2016  

Recenze

Recenze produktu NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 100X1X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 100X1X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám