Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 101916
Kód EAN:
Kód SÚKL: 111903
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Váš lékař Vám předepsal tyto tablety pro snížení Vašeho zvýšeného krevního tlaku.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179170/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Nitresan 20 mg
tablety
Nitrendipinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nitresan 20 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nitresan 20 mg užívat
3. Jak se Nitresan 20 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Nitresan 20 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NITRESAN 20 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nitrendipin, léčivá látka přípravku Nitresan 20 mg, patří do skupiny léků nazývaných blokátory
vápníkových kanálů. Tyto léky pomáhají uvolňovat napětí hladké svaloviny cév a rozšiřovat jejich průsvit.
Tím, že se rozšíří cévy, dojde k poklesu krevního tlaku.
Váš lékař Vám předepsal tyto tablety pro snížení Vašeho zvýšeného krevního tlaku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NITRESAN 20 MG UŽÍVAT
Neužívejte Nitresan 20 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nitrendipin nebo na jiné léčivé látky ze
skupiny blokátorů vápníkových kanálů 1,4-dihydropyridinového typu nebo na kteroukoli další složku
přípravku Nitresan 20 mg,
- jestliže máte srdeční šok (těžká porucha srdeční funkce projevující se velmi nízkým pulsem a velmi
nízkým krevním tlakem),
- jestliže máte závažné zúžení aortální chlopně,
- jestliže jste prodělal(a) akutní infarkt myokardu během posledních 4 týdnů,
- jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris (bolest na hrudi způsobená onemocněním koronárních cév se
projevuje i v klidu s minimální námahou),
- během těhotenství a kojení.
2/5
Zvláštní opatrnosti při použiti přípravku Nitresan 20 mg je zapotřebí
- Při jaterním onemocnění u Vás může dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. Jestliže je snížena
schopnost Vašeho srdce přečerpávat okysličenou krev do krevního oběhu nebo máte poruchu
srdečního rytmu, lékař Vám může snížit dávky nitrendipinu.
- Tento léčivý přípravek není určen pro děti a mladistvé.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Nitresan 20 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Jde o:
- jiné léky na snížení krevního tlaku: další snížení krevního tlaku,
- močopudné léky (diuretika): další snížení krevního tlaku,
- myorelaxancia léky snižující svalové napětí (pankuronium, vekuronium): zvýšení a prodloužení
uvolnění svalového napětí,
- cimetidin a ranitidin (pro léčbu překyselení žaludku a žaludečních vředů),
- digoxin (pro léčbu srdečního onemocnění): Váš lékař bude snižovat dávku digoxinu,
- rifampicin (lék užívaný k léčbě tuberkulózy),
- fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, kyselina valproová (léky pro léčbu epilepsie),
- erythromycin, troleandomycin, klarithromycin, roxithromycin (antibiotika),
- ketokonazol, itrakonazol, flukonazol (léky pro léčbu onemocnění způsobených plísněmi a
kvasinkami),
- nefazodon (antidepresivum),
- amprenavir, atazanavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir (léky s protivirovým účinkem),
- kvinupristin a dalfopristin (antibiotika).
Užívání přípravku Nitresan 20 mg s jídlem a pitím
Grepfruitová šťáva snižuje metabolické odbourávání nitrendipinu. Proto se nemá pít během léčby
přípravkem Nitresan 20 mg.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže jste těhotná, nesmíte užívat Nitresan 20 mg, protože při studiích s léčivou látkou nitrendipin na
zvířatech došlo k vývojovým vadám plodů. Nejsou k dispozici dostatečné údaje u lidí.
Nitrendipin se vylučuje do mateřského mléka u potkanů. Protože není dostatek zkušeností u kojenců,
musíte přerušit kojení, v případě že musíte užívat Nitresan 20 mg.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě vysokého krevního tlaku budete sledován(a) lékařem. Léčba vysokého krevního tlaku může
ovlivnit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje. To platí zejména na začátku léčby, při zvýšení
dávky, při přechodu na jinou léčbu a v kombinaci s požitím alkoholu.
Důležité informace o některých složkách přípravku Nitresan 20 mg
Přípravek Nitresan 20 mg obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3/5
3. JAK SE NITRESAN 20 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte Nitresan 20 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Tento léčivý přípravek je citlivý na světlo, proto uchovávejte tablety v originálním balení (viz také bod 5.
Jak Nitresan 20 mg uchovávat).
Obvyklá dávka pro dospělé je:
1 tableta Nitresan 20 mg ráno (což odpovídá 20 mg nitrendipinu denně).
Pokud nedojde k dostatečnému poklesu krevního tlaku, lékař může denní dávku v průběhu léčby zvýšit až
na dávku 1 tableta Nitresan 20 mg dvakrát denně (což odpovídá 40 mg nitrendipinu denně).
Maximální denní dávka je 40 mg nitrendipinu denně.
Tablety užívejte po jídle (ráno a večer), s dostatečným množstvím tekutiny. Nezapíjejte je grepfruitovou
šťávou, protože by mohly působit příliš silně.
Léčba vysokého krevního tlaku je dlouhodobá. Lékař Vás bude informovat, jak dlouho je třeba užívat
tento přípravek.
Děti a dospívající (< 18 let)
Nitresan 20 mg není určen pro děti a dospívající (do 18 let); není dostatek zkušeností s užíváním u této
věkové skupiny.
Pacienti s jaterním onemocněním
Jestliže máte jaterní onemocnění, můžete být citlivější k účinkům přípravku Nitresan 20 mg. Váš lékař
Vám stanoví co nejnižší možnou dávku pro léčbu Vašeho stavu.
Pacienti s onemocněním ledvin
U pacientů s onemocněním ledvin není třeba žádné zvláštní úpravy dávkování.
Starší pacienti
Váš lékař stanoví co nejnižší možnou dávku a bude kontrolovat pečlivě Váš stav.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nitresan 20 mg, než jste měl(a)
Příznaky akutního předávkování jsou:
Zrudnutí, bolest hlavy, snížení krevního tlaku (až kolaps krevního oběhu) a změny tepové frekvence
(rychlý nebo pomalý puls).
Jestliže jste užil(a) více tablet Nitresan 20 mg, než jste měl(a), musíte se poradit s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Nitresan 20 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte další dávku v pravidelném
čase.
Jestliže jste přestal(a) užívat Nitresan 20 mg
Jestliže máte v úmyslu přestat užívat tento přípravek, např. protože se u Vás objevily nežádoucí reakce,
vždy se poraďte s lékařem. Bez porady s lékařem nikdy léčbu neukončujte.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
4/5
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nitresan 20 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Četnost výskytu nežádoucích účinků jsou vyjádřeny na základě této tabulky:
Velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob
Časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 léčených osob
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10000 léčených osob
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených osob
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Velmi časté:
- bolest hlavy
- zrudnutí obličeje a krku
- oteklé kotníky a nohy (většinou na začátku léčby, přechodně)
Časté:
- Zejména na počátku léčby se mohou objevit záchvaty anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo u
pacientů s již existující anginou pectoris může dojít ke zvýšení frekvence, trvání a závažnosti záchvatů
(zhoršení bolesti na hrudi).
Méně časté:
- pocit brnění a změněné citlivosti kůže (parestezie)
- závrať
- únava
- přechodná ztráta vědomí (synkopa)
- nervozita
- abnormální vidění, rozmazané vidění
- vertigo (pocit točení hlavy a nerovnováhy)
- nízký krevní tlak
- dušnost
- nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, zácpa
- kožní reakce a reakce z přecitlivělosti, jako je svědění, kopřivka, vyrážka, citlivost kůže na světlo
(fotosenzitivita)
- bolest svalů a kloubů
- potřeba častějšího močení (polyurie)
- zvýšení tělesné hmotnosti
- pocení
Vzácné:
- porucha funkce jater (zvýšení jaterních enzymů)
- zánět malých krevních cév (leukocytoklastická vaskulitida)
Velmi vzácné:
- snížení počtu některých krevních buněk (leukopenie, agranulocytóza)
- srdeční záchvat
- zánět nebo otok dásní (gingivální hyperplazie)
5/5
- exfoliativní dermatitida (těžká kožní reakce s olupováním)
- těžký otok rtů, obličeje, jazyka a hrdla (angioedém)
- poruchy erekce, zvětšení prsních žláz u mužů (gynekomastie), prodloužené silné menstruační krvácení
(menoragie)
- horečka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK NITRESAN 20 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nitresan 20 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu (krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Nitresan 20 mg obsahuje
Léčivou látkou je nitrendipinum. Jedna tableta obsahuje 20 mg nitrendipinu.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, povidon 25,
sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát.
Jak Nitresan 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Nitresan 20 mg jsou žluté ploché tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně s označením síly,
o průměru 7 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení
dávky.
Nitresan 20 mg je dodáván v baleních po 20, 30, 50, 60 nebo 100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 2.5.2012

Recenze

Recenze produktu NITRESAN 20 MG 50X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NITRESAN 20 MG 50X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze