Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14532
Kód EAN: 8594739037656
Kód SÚKL: 6618
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek Neurol se používá k léčbě úzkostných stavů, chorobného strachu, duševního napětí včetně doprovodných příznaků jako např. bušení srdce, nespavost, nervozita apod. Používá se rovněž pro léčbu úzkosti u různých depresivních onemocnění a pro léčbu panických poruch.

Příbalový leták

1/6

Sp.zn. sukls39591/2013
Příbalová informace-informace pro uživatele

Neurol 0,5
tablety
alprazolamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Neurol 0,5 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurol 0,5 užívat
3. Jak se přípravek Neurol 0,5 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Neurol 0,5 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Neurol 0,5 a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Neurol 0,5 je alprazolam patřící do skupiny látek nazývaných
benzodiazepiny. Alprazolam celkově zklidňuje, snižuje úzkost a strach.
Terapeutické indikace:
Přípravek Neurol 0,5 se používá ke krátkodobé léčbě:
panické poruchy doprovázené agorafobií (strach z otevřeného prostoru) nebo bez ní;
generalizované úzkostné poruchy;
úzkosti spojené s depresí.

Alprazolam je indikován pouze v případech, kdy pacient trpí příznaky, které jsou závažné, omezující
nebo když pacient na základě poruchy znatelně trpí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurol 0,5 užívat
Neužívejte přípravek Neurol 0,5
jestliže jste alergický(á) na alprazolam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
při přecitlivělosti na jiné benzodiazepiny (např. některé léky na spaní);
při glaukomu (zeleném očním zákalu) s uzavřeným úhlem (zvýšený nitrooční tlak);
při onemocnění charakterizované svalovou slabostí (tzv. myasthenia gravis);
2/6

při závažné respirační nedostatečnosti;
při závažné jaterní nedostatečnosti;
při krátkých epizodách zástavy dýchání ve spánku (tzv. spánková apnoe).

Upozornění a opatření
Váš lékař má být informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost
užívání přípravku Neurol 0,5.

Zvláštní skupiny pacientů
Pro použití přípravku Neurol 0,5 u rizikových pacientů, jako jsou pacienti s vážným poškozením jater,
ledvin, pacienti závislí na alkoholu nebo na drogách nebo pacienti trpící chronickou (dlouhodobou)
dechovou nedostatečností, musí být vážné důvody.

Závislost
Užívání přípravku Neurol 0,5 může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti. Nebezpečí vzniku
závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; je také vyšší u pacientů, kteří nadmíru konzumovali
alkohol či zneužívali léky v minulosti.
Pokud se fyzická závislost vyvinula, bude náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky,
jako jsou bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost, napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost.
V závažných případech se mohou vyskytovat následující příznaky: derealizace (odlišné vnímání okolí,
které se jeví jako neskutečné), depersonalizace (odlišné vnímání vlastních myšlenek nebo těla, které se
jeví jako cizí, neskutečné), zvýšená citlivost sluchu, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na
světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.
Při vysazování léčby se může vyskytnout přechodný syndrom, kdy se příznaky onemocnění vedoucí
k zahájení léčby přípravkem Neurol 0,5 mohou objevit ještě ve větší intenzitě. To může být
doprovázeno ještě jinými reakcemi včetně změn nálad, úzkosti nebo poruch spánku a neklidu. Aby se
zabránilo tomuto syndromu, je doporučováno postupné snižování dávek ne o více než 0,5 mg
alprazolamu jednou za tři dny. U některých pacientů může být nutné snižovat dávky ještě pomaleji.

Amnézie (celková nebo částečná ztráta paměti)
Přípravek Neurol 0,5 může vyvolávat anterográdní amnézii (celková nebo částečná neschopnost
pamatovat si věci po podání přípravku). Tento stav se vyskytuje nejčastěji několik hodin po požití
přípravku.
Benzodiazepiny by neměly být podávány samostatně pacientům k léčbě deprese nebo úzkosti spojené
s depresí (tyto pacienti se mohou pokusit o sebevraždu).

Psychiatrické a 'paradoxní' reakce
Při užívání benzodiazepinů jsou známy reakce jako neklid, agitovanost (pohybový neklid),
podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, psychózy, nepřiměřené chování a
jiné nežádoucí poruchy chování. Pokud se vyskytnou, měl by se přípravek vysadit.
Jejich výskyt je pravděpodobnější u dětí a starších pacientů.

Tolerance
Po opakovaném užívání po dobu několika týdnů může docházet k určitému oslabení účinnosti
hypnotického působení alprazolamu (a jiných benzodiazepinů).

Děti a dospívající
Alprazolam se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Neurol 0,5
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

3/6

Účinky přípravku Neurol 0,5 a jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Pokud Vám některý jiný lékař bude chtít předepsat jiný lék, upozorněte ho na skutečnost, že už užíváte
Neurol 0,5.

Informujte svého lékaře zejména tehdy, pokud užíváte:
Léky na spaní a uklidňující léky.
Léky proti depresi nebo duševním poruchám (jako je lithium, sertralin).
Silné léky proti bolesti, jako je opioid morfin nebo některé léky proti kašli.
Léky k léčbě epilepsie.
Některé léky proti alergii, tzv. sedativní antihistaminika.
Cimetidin, lék užívaný k léčbě žaludečních potíží.
Léky k léčbě AIDS (známé jako inhibitory HIV proteáz, např. sachinavir, indinavir).
Perorální antikontraceptiva.
Léky k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění (jako je digoxin).
Léky proti infekcím (makrolidová antibiotika jako je erytromycin).
Některé léky proti plísňovým infekcím, jako je ketokonazol a itrakonazol.
Jestliže se chystáte podstoupit operaci, při které Vám budou podána celková anestetika, sdělte svému
lékaři nebo anesteziologovi, že užíváte přípravek Neurol 0,5.

Přípravek Neurol 0,5 s jídlem, pitím a alkoholem
Neurol 0,5 se užívá s jídlem nebo bez něj; zapíjí se malým množstvím tekutiny. Během léčby
přípravkem Neurol 0,5 je třeba vyhnout se požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nesmí užívat v první třetině těhotenství a obvykle se nepodává ani ve druhé a třetí třetině
těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o
dalším podávání tohoto přípravku.
O použití přípravku Neurol 0,5 v průběhu těhotenství lze uvažovat, jsou-li přísně dodržovány léčebné
indikace a také dávkování. Pokud je léčba přípravkem Neurol 0,5 nutná v poslední části těhotenství,
neměly by se užívat vysoké dávky a u novorozenců je třeba sledovat možné příznaky z vysazení
a/nebo příznaky syndromu chabého dítěte (floppy infant syndrom).
Při kojení se tento přípravek nedoporučuje užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může, zvláště na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost,
koordinaci pohybů a rychlé reakce (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách
apod.). Pravděpodobnost snížené pozornosti může být vyšší při nedostatečné době spánku. Tyto
činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu ošetřujícího lékaře.

Přípravek Neurol 0,5 obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Neurol 0,5 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
O dávkování přípravku Neurol 0,5 vždy rozhoduje lékař. Dávkování je přísně individuální a u každého
pacienta závisí velikost dávky na jeho onemocnění a příslušné reakci na léčbu.


4/6


Léčba úzkostných poruch
Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 0,25 0,5 mg alprazolamu, to znamená půl až jednu tabletu
přípravku Neurol 0,5 třikrát denně. Toto dávkování může lékař v případě potřeby změnit; na základě
doporučení lékaře se může dávka postupně zvyšovat až na maximální denní dávku 3 - 4 mg (8 tablet
přípravku Neurol 0,5).

Léčba panické poruchy
Léčba epizod panické poruchy a depresí může vyžadovat mnohem vyšší dávkování přípravku Neurol
0,5.
Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 0,5 1 mg alprazolamu, to znamená 1 nebo 2 tablety
přípravku Neurol 0,5 před spaním.
Dávka může být lékařem zvyšována podle potřeb pacienta. Je možné dávku zvyšovat maximálně o 1
mg každé 3 - 4 dny. Další dávky je možné podávat tak, aby jejich celkový počet nepřesáhl 3 až 4
denně.
Dávka nezbytná pro potlačení příznaků se zpravidla pohybuje mezi 4 mg (8 tablet přípravku Neurol
0,5) až 8 mg (16 tablet přípravku Neurol 0,5) denně.

Zvláštní skupiny pacientů
Starší a oslabení pacienti
Obvyklá počáteční dávka je 0,25 mg alprazolamu, to znamená půl tablety přípravku Neurol 0,5 2-3krát
denně. Také v tomto případě může lékař podle potřeby dávky upravit.
Pacienti s jaterní nedostatečností
Počáteční dávka je 0,25 mg alprazolamu, to znamená půl tablety přípravku Neurol 0,5 2-3krát denně.
Pokud pacient léčbu dobře snáší, lze tuto dávku dle potřeby zvýšit.
Pacienti s nedostatečností ledvin
Žádná úprava dávkování není obvykle třeba.

Délka léčby
Léčba přípravkem Neurol 0,5 by měla být co nejkratší a neměla by přesáhnout 8 - 12 týdnů bez
přehodnocení stavu pacienta lékařem. Užívání léků ze skupiny benzodiazepinů může totiž vést
k rozvoji fyzické a psychické závislosti na těchto lécích. Riziko závislosti se zvyšuje s rostoucí dávkou
a délkou léčby, ale je také větší u pacientů, kteří v minulosti nadměrně konzumovali alkohol nebo
zneužívali léky. Pokud máte tyto problémy, řekněte o tom svému lékaři.
Při ukončování léčby, zvláště vyššími dávkami, se doporučuje snižovat dávku postupně (denní dávka
by se neměla snižovat o více než 0,5 mg každý 3. den).

Přípravek Neurol 0,5 se užívá s jídlem nebo nezávisle na něm a zapíjí se malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neurol 0,5, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Objevit se mohou následující příznaky: zmatenost, ospalost a dokonce spánek, letargie, dušnost, těžká
slabost, nezřetelná řeč, titubace (vrávoravá chůze), oslabené reflexy, bradykardie (zpomalená srdeční
činnost), ataxie (porucha koordinace pohybů), hypotonie (snížené svalové napětí), nízký krevní tlak,
dechový útlum, vzácně kóma (bezvědomí) a velmi vzácně úmrtí.
Vhodný je výplach žaludku, podání živočišného uhlí nebo přípravků vyvolávajících zvracení (během 1
hodiny). Specifickou protilátkou je flumazenil. Hemodialýza nebo forsírovaná diuréza nejsou příliš
účinné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neurol 0,5
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste si zapomněl(a) obvyklou dávku vzít, užijte ji co nejdříve. Pokud se blíží doba užití další
dávky, vynechejte dávku předchozí a další užijte dle obvyklého časového rozpisu dávkování.


5/6

Jestliže jste přestal(a) užívat Neurol 0,5
Při náhlém přerušení léčby, zvláště pak léčby vyššími dávkami, se mohou objevit abstinenční
příznaky; projevují se bolestmi hlavy, nervozitou, neklidem, zvýšenou podrážděností až zmateností.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):
spavost nebo únava - mohou se vyskytnout v průběhu dne během léčby, zvláště pak při jejím
zahájení; sedace (útlum), ospalost.

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
zvýšená či snížená chuť k jídlu, zmatenost, deprese, poruchy hybnosti a koordinace pohybů,
bolesti hlavy, závratě, poruchy paměti, nezřetelná řeč, poruchy soustředění, pocit točení hlavy,
rozmazané vidění, ucpaný nos, nadměrné slinění, zácpa, nevolnost, pocení, podrážděnost,
celková tělesná slabost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
zvýšená hladina hormonu prolaktinu, halucinace, zuřivost, agresivní chování, nepřátelské
chování, úzkost, agitovanost (pohybový neklid), změny libida, nespavost, abnormální myšlení,
nervozita, podráždění, ztráta paměti, dystonie (porucha napětí), třes, průjem, zvracení,
abnormální funkce jater, žloutenka, svědění, vyrážka, alergické kožní reakce, zánětlivá
onemocnění kůže, slabost svalů, sexuální poruchy, poruchy menstruačního cyklu, zvýšení či
snížení hmotnosti, zvýšený nitrooční tlak.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
poruchy krve, snížení počtu bílých krvinek (které se může klinicky projevit jako náhlá horečka,
ztuhlost a bolest v krku), paradoxní reakce (opačné než očekávaný účinek, např. náhlá úzkost,
podráždění), sucho v ústech, potíže při močení, inkontinence (potíže udržet moč), zadržování
moči.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
závislost, příznaky z vysazení, nerovnováha části nervového systému (příznaky mohou
zahrnovat rychlý tlukot srdce a nestabilní krevní tlak), hepatitida (zánět jater), rebound fenomén
(opětovný výskyt příznaků původního onemocnění), otok okrajových částí těla (např. dolních
končetin), otok, který se vytvoří pod povrchem kůže, nejčastěji okolo rtů a očí (angioedém).

Pokud se vyskytnou tyto nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání
tohoto přípravku s Vaším lékařem, který může případně upravit dávkování.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
6/6


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Neurol 0,5 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu (blistru).
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Neurol 0,5 obsahuje
Léčivou látkou je alprazolamum (alprazolam).
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa,
kalcium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Neurol 0,5 vypadá a co obsahuje toto balení
Neurol 0,5 jsou bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou typu karate na jedné straně a
číslicí 0,5 na druhé straně.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Jedno balení obsahuje 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.8.2013

Recenze

Recenze produktu NEUROL 0,5 30X0.5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NEUROL 0,5 30X0.5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze