Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 101153

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok

sp.zn.sukls128138/2017 a sp.zn.sukls169187/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nalbuphin OrPha, 10 mg/ml injekční roztok

Nalbuphini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Nalbuphin OrPha a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nalbuphin OrPha používat
 3. Jak se přípravek Nalbuphin OrPha používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nalbuphin OrPha uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nalbuphin OrPha

a k čemu se používá

Nalbuphin OrPha je léčivý přípravek který patří do skupiny léků tišících bolest (analgetika) s vlastnostmi opioidů.

Používá se ke krátkodobé léčbě středně silných až silných bolestí. Může se také použít před a po operaci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nalbuphin OrPha používat

Nepoužívejte Nalbuphin OrPha

 • jestliže jste alergický(á) na nalbufin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte závažnou poruchou ledvin
 • jestliže máte poruchu jater
 • jestliže užíváte jiné opioidy

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nalbuphin OrPha je zapotřebí:

 • jestliže jste utrpěl/a úraz hlavy, nitrolební úraz, nebo trpíte již existujícím zvýšením nitrolebního tlaku - účinek přípravku Nalbuphin OrPha by mohl být zvýšen. Je také možné, že použití přípravku Nalbuphin OrPha překryje u pacientů s úrazem hlavy průběh onemocnění. Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, dávkování přípravku musí být sníženo.
  • jestliže byl Nalbuphin OrPha podáván matce během porodu. Pokud byl přípravek Nalbuphin OrPha podán, musí být novorozenci sledováni pro možný výskyt dechového útlumu a arytmií.
  • jestliže trpíte poruchou dýchání nebo máte potíže při dýchání během léčby, Váš lékař Vás musí pečlivě sledovat.
  • jestliže máte srdeční poruchu, paralytický ileus (závažnou střevní neprůchodnost), bolesti žlučníku, epilepsii nebo sníženou funkci štítné žlázy.
  • zneužití přípravku Nalbuphin OrPha může vést k psychické a fyzické závislosti a k návyku.
  • jestliže jste závislý/á na heroinu, metadonu nebo jiných narkoticích, Nalbuphin OrPha nemůže být v těchto případech používán jako náhražka, poněvadž akutní abstinenční příznaky mohou být značně zesíleny. Sdělte svému lékaři, jestliže se Vás některé z těchto upozornění týká nebo v minulosti týkalo.

Další léčivé přípravky a Nalbuphin OrPha

Jiné léčivé přípravky mohou mít vliv na účinek přípravku Nalbuphin OrPha. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a to včetně rostlinných přípravků a přírodních produktů.

 • Používání přípravku Nalbuphin OrPha v kombinaci se specifickými narkotiky (opioidy) není indikováno. Analgetický účinek (tišení bolesti) může být snížen.
 • Alkohol a léčivé přípravky obsahující alkohol musí být vynechány.
 • Používání přípravku Nalbuphin OrPha v kombinaci s jinými léčivými přípravky snižujícími strach a úzkost (anxiolytika) nebo použití Nalbuphinu OrPha s narkotickými analgetiky, fenotiaziny (léky proti schizofrenii) nebo jinými sedativy, léky zlepšujícími spánek anebo s podobnými léky, které ovlivňují centrální nervový systém, může zhoršit nežádoucí účinky. Váš lékař musí přizpůsobit dávkování Nalbuphin OrPha nebo ostatních léčivých přípravků.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nemáme dostatek údajů týkajících se škodlivých účinků u žen, používajících Nalbuphin OrPha v těhotenství. Je-li Nalbuphin OrPha podáván matce během porodu, novorozenci by měli být sledováni pro možný výskyt útlumu dýchání a arytmií (viz bod 4 možné nežádoucí účinky). Nalbuphin OrPha se vylučuje do mateřského mléka. Po podání přípravku Nalbuphin OrPha by mělo být kojení na 24 hodin přerušeno. Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nalbuphin OrPha snižuje schopnost rychle reagovat. Proto byste, v případě že používáte Nalbuphin OrPha, neměl/a řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny v bodě 4.

Důležité informace o některých látkách obsažených v přípravku Nalbuphin OrPha

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v l dávce.

3. Jak se přípravek Nalbuphin OrPha používá

Nalbuphin OrPha může být podáván pouze lékařem nebo sestrou.

Dávkování

Použití u dospělích Obvykle používaná dávka pro dospělé je 10-20 mg pro pacienty s hmotností 70 kg: nitrožilní, nitrosvalová nebo podkožní injekce. Tato dávka může být v případě potřeby opakována po 3 až 6 hodinách. Dávkování je třeba přizpůsobit síle bolesti a stavu pacienta.

Použití u dětí a dospívajících Obvykle používaná dávka pro děti je 0,1 - 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti: nitrožilní, nitrosvalová nebo podkožní injekce. Dávka může být v případě potřeby opakována po 3 až 6 hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka byla stanovena na 0,2 mg nalbufin-hydrochloridu na kg tělesné hmotnosti.

Trvání léčby

Trvání léčby stanoví Váš lékař.

Jestliže máte pocit, že účinek Nalbuphin OrPha je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nalbuphin OrPha než jste měl(a)

Užití vysoké dávky Nalbuphin OrPha způsobuje příznaky jako je útlum dýchání, ospalost nebo bezvědomí. Pokud dostáváte tento léčivý přípravek během hospitalizace, není pravděpodobné, že byste ho dostal/a příliš mnoho.

Máte-li nějaké další otázky týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 osob): zklidnění

Časté (postihují více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 osob): ospalost, pocení, závratě, sucho v ústech, bolest hlavy, zvracení, nevolnost, snížený pocit štěstí.

Vzácné (postihují více než 1 z 10 000 a méně než 1 z 1000 osob): lehká necitlivost hlavy, nervozita, třes, abstinenční příznaky, změna citlivosti kůže, dýchací potíže.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob): Iluze, zmatenost, příznaky poruchy osobnosti, zpomalení srdeční činnosti, zrychlení srdeční činnosti, zadržování tekutin v plících (otok plic), zvýšený pocit štěstí, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, slzení očí, rozmazané vidění, alergické reakce, bolest v místě vpichu, zarudnutí pokožky, kopřivka, útlum dýchání u novorozenců, zpomalený krevní oběh u novorozenců.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Hlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání dalších informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Nalbuphin OrPha uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použ. do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte přípravek při teplotě do 25°C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Přípravek musí být použit okamžitě po prvním otevření.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Nespotřebovaný roztok odložte do odpadu.

Nepoužívejte přípravek Nalpain 10 mg/ml, pokud si všimnete změny zabarvení, zákalu nebo částic v roztoku.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Nalbuphin OrPha

obsahuje

 • Léčivá látka je nalbuphini hydrochloridum. 1 ml roztoku obsahuje nalbuphini hydrochloridum 10 mg. 1 ampulka se 2 ml roztoku obsahuje nalbuphini hydrochloridum 20 mg
 • Pomocné látky jsou kyselina citronová, dihydrát citronanu sodného, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 1 mol/l (k úpravě pH) a voda na injekci.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B 3002 Purkersdorf Rakousko

Výrobce:

HIKMA ITALIA S.P.A. Itálie

G.L. Pharma GmbH Rakousko

Amomed Pharma GmbH 1150 Vídeň, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Nalbuphin OrPha 10 mg/ml injekční roztok Dánsko: NALPAIN injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml Německo: NALPAIN 10 mg/ml Injektionslösung Estonsko: NALPAIN 10 mg/ml süstelahus Finsko: NALPAIN 10 mg/ml injektioneste, liuos Francie: NALPAIN 20 mg/2 ml solution injectable Řecko: NALPAIN 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα Maďarsko: NALPAIN 10 mg/ml oldatos injekció Irsko: LAPAINOL 10 mg/ml solution for injection Itálie: NALPAIN 10 mg/ml soluzione iniettabile Lotyšsko: NALPAIN 10 mg/ml šķīdums injekcijām Nizozemsko: Nalbufine HCl OrPha 10 mg/ml oplossing voor injectie Polsko: NALPAIN 10 mg/ml roztwór do iniekcji Švédsko: NALPAIN 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Slovinsko: NALPAIN 10 mg/ml raztopina za injiciranje Velká Británie: NALPAIN 10 mg/ml solution for injection

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 01.07.2017

Informace o produktu

Kód výrobku: 101153
Kód EAN: 8595204800584
Kód SÚKL: 118656

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Používá se ke krátkodobé léčbě středně silných až silných bolestí. Může se také použít před a po operaci.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám