Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

MYOCET 50 MG IVN INF PSL CSS 2XSET - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 72920

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MYOCET 50 MG IVN INF PSL CSS 2XSET

{

EQ }{ PAGE }

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

{

EQ }{ PAGE } 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Myocet 50 mg prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Doxorubicini citratis complexus enkapsulovaný do lipozomů odpovídající 50 mg doxorubicini hydrochloridum.

Pomocné látky se známým účinkem: Rekonstituovaný léčivý přípravek obsahuje asi 108 mg sodíku v dávce 50 mg doxorubicinu HCl.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi Myocet se dodává jako sada tří injekčních lahviček: Myocet doxorubicin HCl je červený lyofilizovaný prášek. Myocet lipozomy je bílá až bělavá neprůhledná homogenní disperze. Myocet pufr je čirý bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Myocet, v kombinaci s cyklofosfamidem, je indikován pro primární léčbu (first line) metastatického karcinomu prsu u dospělých žen.

4.2 Dávkování a způsob podání

Přípravek Myocet se smí podávat pouze na pracovištích, která se specializují na poskytování cytotoxické chemoterapie. Přípravek se smí podávat pouze pod dohledem lékaře s praktickými zkušenostmi v oblasti chemoterapie.

Dávkování Pokud se přípravek Myocet podává v kombinaci s cyklofosfamidem (600 mg/m2), činí počáteční doporučená dávka přípravku Myocet 60-75 mg/m2 každé tři týdny.

Starší lidé

Bezpečnost a účinnost přípravku Myocet byla posuzována u 61 pacientek ve věku ≥ 65 let s metastatickým karcinomem prsu. Údaje z randomizovaných kontrolovaných klinických studií ukazují, že účinnost přípravku Myocet a bezpečnost jeho působení na srdce je u této populace srovnatelná s populací pacientek mladších 65 let.

Pacientky s poruchou funkce jater

Vzhledem k tomu, že metabolismus a vylučování doxorubicinu se děje především hepatobiliární cestou, je třeba před zahájením léčby přípravkem Myocet a v jejím průběhu provádět hodnocení hepatobiliární činnosti.

Vycházejíc z omezených údajů u pacientek s metastázami jater je doporučováno snižovat původní dávku přípravku Myocet a to dle následující tabulky

{

EQ }{ PAGE } Testy funkce jater dávka Bilirubin < ULN a normální AST Standardní dávka 60-75 mg/m2 Bilirubin < ULN a zvýšenéAST uvážit 25% snížení dávky Bilirubin > ULN nebo< 50 μmol/l 50% snížení dávky Bilirubin > 50 μmol/l 75% snížení dávky

Myocet by neměl být podáván pacientkám s bilirubinem > 50 μmol/l, protože doporučené dávkování je založeno hlavně na extrapolacích.

Snížení dávek s ohledem na další toxicity je uvedeno v bodě 4.4.

Pacientky s poruchou funkce ledvin

Doxorubicin se metabolizuje především v játrech a vylučuje se žlučí. U pacientek trpících poruchou činnosti ledvin tedy není úprava dávkování nutná.

Pediatrická opulace

Bezpečnost a účinnost přípravku Myocet u dětí do 17 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Způsob podání Myocet musí být před podáním rekonstituován a dále ředěn. Konečná požadovaná koncemtrace je od 0,4 mg/ml do 1,2 mg/ml doxorubicinu HCl. Myocet je podáván intravenózní infuzí po dobu 1 hodiny.

Myocet nesmí být podáván intramuskulárně, subkutánně nebo jako bolusová injekce.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese Léčba přípravkem Myocet způsobuje myelosupresi. Přípravek Myocet by neměl být podáván osobám, u nichž je před dalším cyklem absolutní počet neutrofilů (ANC) nižší než 1 500 buněk/µl nebo které mají méně trombocytů než 100 000/µl. Během léčby přípravkem Myocet musí být pacientka pod přísným hematologickým dohledem (včetně sledování počtů leukocytů a trombocytů a hemoglobinu).

U pacienek léčených přípravkem Myocet bylo metaanalýzou prokázáno statisticky významné snížení neutropenie stupně 4 (RR=0,82, p=0,005) v porovnání s konvenční léčbou doxorubicinem. Signifikantní rozdíly však nebyly nalezeny ve výskytu případů anémie, trombocytopenie a neutropenické horečky.

Hematologická toxicita i jiné toxicity mohou vyžadovat snížené dávky nebo prodloužení intervalu mezi dávkami. V průběhu léčby se doporučuje následná úprava dávkování, která by měla být aplikována současně na přípravek Myocet i na cyklofosfamid. V případě snížení dávky další dávkování určí ošetřující lékař.

Hematologická toxicita Stupeň Nadir ANC

(buňky/

µl) Nadir trombocytů

(buňky/

µl) Úprava

1 1 500-1 900 75 000-15 0000 Žádná 2 1 000-méně než 1 500 50 000-méně než 75 000 Žádná 3 500-999 25 000-méně než 50 000 Vyčkejte až ANC dosáhne 1 500 a více a/nebo počet

{

EQ }{ PAGE }

Hematologická toxicita Stupeň Nadir ANC

(buňky/

µl) Nadir trombocytů

(buňky/

µl) Úprava

trombocytů dosáhne 10 0000 a více, potom podávejte dávku sníženou o 25 % 4 Méně než 500 Méně než 25 000 Vyčkejte až ANC dosáhne 1 500 a/nebo počet trombocytů dosáhne 10 0000, potom podávejte dávku sníženou o 50 %

Pokud se vlivem myelotoxicity léčba zpozdí o více než 35 dní od první dávky předchozího cyklu, je třeba zvážit ukončení léčby.

Mukositida Stupeň Symptomy Úprava

1 Nebolestivé vředy, erytém či mírná

bolestivost Žádná 2 Bolestivý erytém, edémy nebo vředy, ale pacientka může jíst Vyčkejte jeden týden, pokud se symptomy zlepší, pokračujte se 100% dávkou 3 Bolestivý erytém, edémy nebo vředy a pacientka nemůže jíst Vyčkejte jeden týden, pokud se symptomy zlepší, podávejte dávku sníženou o 25 % 4 Pacientka vyžaduje parenterální nebo enterální podporu Vyčkejte jeden týden, pokud se symptomy zlepší, podávejte dávku sníženou o 50 % Snížení dávek přípravku Myocet v souvislosti s poruchami činnosti jater je uvedeno v bodě 4.2. Srdeční toxicita Doxorubicin a jiné antracykliny mohou vyvolat kardiotoxicitu. Riziko toxicity se zvyšuje se zvyšujícími se kumulativními dávkami těchto léčivých přípravků a je vyšší u osob s kardiomyopatií či srdeční chorobou v anamnéze a u osob, které prodělaly ozařování mediastina.

Analýzy kardiotoxicity v klinických studiích prokázaly statisticky významné snížení výskytu srdečních příhod u pacientek léčených přípravkem Myocet ve srovnání s pacientkami léčenými konvenčním doxorubicinem ve stejných dávkách v mg. U pacientek léčených přípravkem Myocet bylo metaanalýzou prokázáno statisticky významné snížení výskytu srdečního selhání s klinickými příznaky (RR=0,20, p=0,02) a kombinovaného srdečního selhání s klinickými příznaky a bez nich (RR=0,38, p=0,0001) v porovnání s konvenční léčbou doxorubicinem. V retrospektivní analýze u pacientek léčených nejdříve adjuvantně doxorubicinem bylo také prokázáno snížení rizika výskytu kardiotoxicity (long-rank P=0,001, poměr rizik=5,42).

Ve studii fáze III v kombinaci s cyklofosfamidem (CPA) porovnávající kombinaci Myocet (60 mg/m2)

 • CPA (600 mg/m2) s kombinací doxorubicin (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) se u 6 % pacientek užívajících kombinaci Myocet + CPA oproti 21 % pacientek užívajících kombinaci doxorubicin + CPA projevilo výrazné snížení ejekční frakce levé komory (LVEF). Ve studii fáze III porovnávající samostatně působící Myocet (75 mg/m2) se samostatně působícím doxorubicinem (75 mg/m2), se u 12 % pacientek užívajících Myocet oproti 27 % pacientek užívajících doxorubicin projevilo výrazné snížení LVEF. Odpovídající údaje u městnavého srdečního selhání, jehož posouzení bylo méně přesné, činily 0 % u kombinace Myocet + CPA oproti 3 % u kombinace doxorubicin + CPA, a 2 % u samostatně působícího přípravku Myocet oproti 8 % u samostatně působícího doxorubicinu. Medián celoživotní kumulativní dávky kombinace Myocet + CPA do srdeční příhody činil > 1 260 mg/m2 oproti 480 mg/m2 pro doxorubicin kombinovaný s CPA.

{

EQ }{ PAGE }

Zkušenosti s podáváním přípravku Myocet pacientkám s anamnézou kardiovaskulárních chorob, např. infarktu myokardu během šesti měsíců před zahájením léčby, nejsou k dispozici. U pacientek trpících poruchami srdeční činnosti je tedy třeba postupovat opatrně; Je nutné náležitě monitorovat srdeční funkce pacientek, léčených současně přípravkem Myocet a trastuzumabem, tak jak je popsáno níže. Celková dávka přípravku Myocet by měla zohlednit i veškerou předchozí či souběžnou léčbu jinými kardiotoxickými látkami, včetně antracyklinů a antrachinonů.

Před zahájením léčby přípravkem Myocet se běžně doporučuje provést měření ejekční frakce levé komory (LVEF), a to buď MUGA scanem nebo echokardiografií. Tyto metody by se měly také běžně používat v průběhu léčby přípravkem Myocet. Vyhodnocení funkce levé komory se před každým dalším podáním přípravku Myocet považuje za povinné, jakmile pacientka přesáhne celoživotní kumulativní dávku antracyklinu ve výši 550 mg/m2 nebo kdykoliv se vyskytne podezření na kardiomyopatii. Pokud se hodnota LVEF výrazně sníží oproti základní hodnotě, např. o více než 20 bodů na konečnou hodnotu převyšující 50 % nebo o více než 10 bodů na konečnou hodnotu nižší než 50 %, je třeba pečlivě zvážit přínosy pokračující léčby s ohledem na riziko vzniku nezvratného poškození srdce. Měla by být ovšem zvážena možnost provedení definitivního vyšetření na poškození myokardu vlivem antracyklinů, a to endomyokardiální biopsie.

Všechny pacientky, které dostávají přípravek Myocet, by měly být pravidelně podrobovány také kontrolnímu EKG. Přechodné změny v EKG, jako je snížení T-vlny, deprese ST segmentu a benigní arytmie se nepovažují za absolutní indikace pro ukončení léčby přípravkem Myocet. Nicméně, snížení komplexu QRS je považováno za více průkaznou známku srdeční toxicity.

Městnavé srdeční selhání vlivem kardiomyopatie se může projevit náhle, a to i po přerušení léčby.

Gastrointestinální poruchy U pacientek léčených přípravkem Myocet bylo metaanalýzou prokázáno statisticky významné snížení výskytu nauzey/zvracení ≥ 3 (RR=0,65; p=0,04) a průjmu stupně ≥ 3 (RR=0,33; p=0,03) v porovnání s konvenční léčbou doxorubicinem. Reakce v místě vpichu Myocet by měl být považován za dráždivou látku a je třeba učinit opatření zabraňující vzniku extravazace. Pokud dojde k extravazaci, je třeba infuzi okamžitě přerušit. Na postiženou oblast lze na dobu přibližně 30 minut přiložit led. Poté lze v infuzi přípravku Myocet pokračovat, ovšem do jiné žíly, než kde došlo k extravazaci. Povšimněte si, že přípravek Myocet lze podávat do centrálních i periferních žil. V klinickém programu se vyskytlo devět případů nežádoucí extravazace přípravku Myocet, ovšem v žádném případě nedošlo k vážnému poškození kůže, ulceraci, nebo nekróze.

Reakce související s podáním infuze Při rychlých infuzích byly hlášeny akutní reakce vyvolané lipozomálními infuzemi. Mezi hlášené symptomy patřily návaly, dušnost, horečka, otoky v obličeji, bolesti hlavy, bolesti v zádech, zimnice, tlak na prsou a stažené hrdlo a/nebo hypotenze. Výskytu těchto akutních jevů lze zabránit podáváním infuze po dobu jedné hodiny.

Jiné Zvláštní opatření pro používání přípravku Myocet v kombinaci s jinými léčivými přípravky jsou uvedena v bodě 4.5. Stejně jako u jiných antracyklinů a doxorubicinu se může vyskytnout reakce z ozáření v oblastech vystavených dříve radiační léčbě. Účinnost a bezpečnost přípravku Myocet v adjuvatní terapii rakoviny prsu nebyly stanoveny. Význam zřejmých rozdílů v tkáňové distribuci u přípravku Myocet a u konvenčního doxorubicinu nebyl osvětlen s ohledem na dlouhodobý protinádorový účinek.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Specifické studie kompatibility přípravku Myocet s jinými léčivými přípravky nebyly prováděny. Je pravděpodobné, že přípravek Myocet bude interagovat s látkami, o nichž je známo, že interagují

{

EQ }{ PAGE }

s konvenčním doxorubicinem. Hladina doxorubicinu a jeho metabolitu doxorubicinolu v plasmě se může zvýšit, pokud se doxorubicin podává s cyklosporinem, verapamilem, paklitaxelem nebo jinými látkami, které inhibují P-glykoprotein (P-Gp). Interakce s doxorubicinem byly dále hlášeny u streptozocinu, fenobarbitalu, fenytoinu a warfarinu. Studie účinku přípravku Myocet na jiné látky také nejsou k dispozici. Doxorubicin ovšem může umocnit toxicitu jiných antineoplastik. Souběžná terapie jinými látkami, u nichž byla hlášena kardiotoxicita, nebo s látkami účinnými z kardiologického hlediska (např. antagonisty vápníku) může riziko kardiotoxicity zvýšit. Souběžná terapie jinými lipozomálními látkami nebo látkami obsahujícími komplexy lipidů či intravenózní tukové emulze by mohla změnit farmakokinetický profil přípravku Myocet.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby přípravkem Myocet a ještě šest měsíců po ukončení terapie účinnou antikoncepci.

Těhotenství Vzhledem ke známým cytotoxickým, mutagenním a embryotoxickým vlastnostem doxorubicinu by přípravek Myocet měl být během těhotenství použit pouze tehdy, když je to nezbytně nutné.

Kojení Ženy, jimž je přípravek Myocet podáván, nemají kojit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po podání přípravku Myocet byly hlášeny závratě. Pacientky, které trpí tímto příznakem, by neměly řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky v klinických zkouškách byly nauzea/zvracení (73 %), leukopenie (70 %), alopecie (66 %), neutropenie (46 %), astenie/únava (46 %), stomatitis/mukositis (42 %), trombocytopenie (31 %) a anémie (30 %).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání přípravku Myocet v klinických zkouškách a postmarketingovém sledování. Frekvence a třídy orgánových systémů nežádoucích účinků jsou vyjádřeny podle MedDRA. Vyjadřování frekvemce podle MedRA: velmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Všechny stupně Stupně ≥ 3 Infekce a infestace

Neutropenická horečka Velmi časté Velmi časté Infekce Velmi časté Časté Herpes zoster Méně časté Méně časté Sepse Méně časté Méně časté Infekce v místě vpichu injekce Méně časté Není známo Poruchy krve a lymfatického systému

Neutropenie Velmi časté Velmi časté Trombocytopenie Velmi časté Velmi časté Anémie Velmi časté Velmi časté Leukopenie Velmi časté Velmi časté Lymfopenie Časté Časté Pancytopenie Časté Méně časté

{

EQ }{ PAGE } Všechny stupně Stupně ≥ 3 Neutropenická sepse Méně časté Méně časté Purpura Méně časté Méně časté Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie Velmi časté Velmi časté Dehydratace Časté Velmi časté Hypokalémie Časté Méně časté Hyperglykémie Méně časté Méně časté Psychiatrické poruchy

Agitace Méně časté Není známo Poruchy nervového systému Insomnie Časté Méně časté Abnormální chůze Méně časté Méně časté Dysfonie Méně časté Není známo Somnolence Méně časté Není známo Srdeční poruchy

Arytmie Časté Méně časté Kardiomyopatie Časté Časté Městnavé srdeční selhání Časté Časté Perikardiální výpotek Méně časté Méně časté Cévní poruchy

Návaly horka Časté Méně časté Hypotenze Méně časté Méně časté Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bolest na hrudi Časté Méně časté Dyspnoe Časté Méně časté Epistaxe Časté Méně časté Hemoptýza Méně časté Není známo Faryngitida Méně časté Není známo Pleurální výpotek Méně časté Méně časté Pneumonitida Méně časté Méně časté Gastrointestinální poruchy

Nauzea/zvracení Velmi časté Velmi časté Stomatitida/mukositida Velmi časté Časté Průjem Velmi časté Časté Zácpa Časté Méně časté Esofagitida Časté Méně časté Žaludeční vřed Méně časté Méně časté Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení jaterních transamináz Časté Méně časté Zvýšená alkalická fosfatáza Méně časté Méně časté Žloutenka Méně časté Méně časté Zvýšený sérový bilirubin Méně časté Není známo Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie Velmi časté Časté Vyrážka Časté Není známo

{

EQ }{ PAGE } Všechny stupně Stupně ≥ 3 Syndrom palmoplantární erytrodysestézie Není známo Není známo Poruchy nehtů Časté Méně časté Pruritus Méně časté Méně časté Folikulitida Méně časté Méně časté Suchá kůže Méně časté Není známo Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolesti zad Časté Méně časté Myalgie Časté Méně časté Svalová slabost Méně časté Méně časté Poruchy ledvin a močových cest

Hemoragická cystitida Méně časté Méně časté Oligurie Méně časté Méně časté Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie/Únava Velmi časté Časté Horečka Velmi časté Časté Bolest Velmi časté Časté Rigor Velmi časté Méně časté Závratě Časté Méně časté Bolest hlavy Časté Méně časté Úbytek hmotnosti Časté Méně časté Reakce v místě vpichu Méně časté Méně časté Malátnost Méně časté Není známo

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC50013975 2.doc" } .

4.9 Předávkování

Akutní předávkování přípravkem Myocet zhorší toxické nežádoucí účinky. Léčba akutního předávkování by se měla zaměřit na podpůrnou léčbu předpokládané toxicity a může zahrnovat hospitalizaci, antibiotika, transfuze trombocytů a granulocytů a symptomatickou léčbu mukositidy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastické látky, antracykliny a příbuzné látky, ATC kód: L01DB01

Léčivou látkou přípravku Myocet je doxorubicin-hydrochlorid. Doxorubicin může působit protinádorově a toxicky prostřednictvím mnoha mechanismů, včetně inhibice topoizomerázy II, interkalace s polymerázami DNA a RNA, tvorby volných radikálů a vazby k membránám. Bylo zjištěno, že ve srovnání s konvenčním doxorubicinem není doxorubicin enkapsulovaný do lipozomů aktivnější in vitro v buněčných liniích rezistentních vůči doxorubicinu. U zvířat doxorubicin

{

EQ }{ PAGE }

enkapsulovaný do lipozomů snižoval, ve srovnání s konvenčním doxorubicinem, distribuci v srdci a ve sliznici gastrointestinálního traktu, přičemž protinádorový účinek zůstával u experimentálních tumorů zachován.

Kombinace Myocet (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) byla porovnávána s kombinací konvenční doxorubicin + CPA (ve stejných dávkách) a kombinace Myocet (75 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) byla porovnávána s kombinací epirubicin + CPA (ve stejných dávkách). Ve třetí studii byla porovnávána monoterapie přípravkem Myocet (75 mg/m2) s monoterapií konvenčním doxorubicinem (ve stejných dávkách). Poznatky vztahující se k procentu odpovědi tumoru na přípravky a přežití bez progrese onemocnění (PFS) jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3 Shrnutí protinádorové účinnosti ve studiích kombinované terapie a v monoterapii

Myocet/CPA (60/600 mg/m2) (n=142) Dox 60/CPA (60/600 mg/m2) (n=155) Myocet/CPA (75/600 mg/m2) (n=80) Epi/CPA (75/600 mg/m2) (n=80) Myocet (75 mg/m2) (n=108) Dox (75 mg/m2) (n=116) Procento odpovědi tumoru na přípravky 43 % 43 % 46 % 39 % 26 % 26 % Relativní riziko (95% konf. int.) 1,01 (0,78-1,31) 1,19 (0,83-1,72) 1,00 (0,64-1,56) Medián PFS (měsíce)a 5,1 5,5 7,7 5,6 2,9 3,2 Poměr rizika (95% konf. int.) 1,03 (0,80-1,34) 1,52 (1,06-2,20) 0,87 (0,66-1,16) Zkratky: PFS - přežití bez progrese; Dox - doxorubicin; Epi - epirubicin; Relativní riziko - jako reference použit srovnávací přípravek; Poměr rizika - jako reference použit přípravek Myocet a Sekundární cílový parametr 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika celkového doxorubicinu v plasmě u pacientek, jimž byl podáván přípravek Myocet, vykazuje vysoký stupeň variability mezi pacientkami. Obecně ovšem platí, že celková hladina doxorubicinu v plasmě je u přípravku Myocet výrazně vyšší než u konvenčního doxorubicinu, přičemž údaje poukazují na to, že vrcholová hladina volného (tj. nikoliv enkapsulovaného do lipozomů) doxorubicinu je u přípravku Myocet nižší než u konvenčního doxorubicinu. Dostupné farmakokinetické údaje neumožňují vyvozovat závěry v otázce vztahu mezi hladinou celkového/volného doxorubicinu v plasmě a jeho vlivu na účinnost/bezpečnost přípravku Myocet. Clearance celkového doxorubicinu činila 5,1 ± 4,8 l/h a distribuční objem v ustáleném stavu (Vd) činil 56,6 ± 61,5 l, zatímco po podání konvenčního doxorubicinu byla clearance 46,7 ± 9,6 l/h a Vd 1451 ± 258 l. Hlavní metabolit doxorubicinu v krevním oběhu, doxorubicinol, se tvoří prostřednictvím reduktázy aldóz a ketóz. Vrcholové hladiny doxorubicinolu v plasmě je dosaženo u přípravku Myocet později než u konvenčního doxorubicinu.

Farmakokinetika přípravku Myocet nebyla speciálně studována u pacientek s poruchami ledvin. Je známo, že doxorubicin je eliminován především játry. Snížení dávky přípravku Myocet se ukázalo vhodné u pacientů s narušenou hepatickou funkcí (viz bod 4.2, co se týče doporučení dávkování).

Bylo prokázáno, že látky, které inhibují P-glykoprotein (P-Gp), mění dispozici doxorubicinu a doxorubicinolu (viz též bod 4.5).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie genotoxicity, kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity přípravku Myocet nebyly provedeny, ale je známo, že doxorubicin je mutagenní i kancerogenní a může být i zdrojem reprodukční toxicity.

{

EQ }{ PAGE }

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Myocet doxorubicin HCl

 • laktóza

Myocet lipozomy

 • fosfatidylcholin
 • cholesterol
 • kyselina citrónová
 • hydroxid sodný
 • voda na injekci

Myocet pufr

 • uhličitan sodný
 • voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

18 měsíců

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po rekonstituci byla prokázána až do 8 hodin při 25 °C a až do 5 dnů při 2 °C-8 οC.

Z mikrobiologického hlediska má být léčivý přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, přechází odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání přípravku na uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 οC-8 οC, pokud rekonstituce a naředění neproběhly za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC-8 ºC). Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Přípravek Myocet se dodává v krabičkách obsahujících 1 nebo 2 soupravy všech tří složek přípravku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Myocet doxorubicin HCl Skleněné injekční lahvičky typu I uzavřené šedými zátkami z butylové pryže a oranžovými hliníkovými flip-off těsnícími uzávěry, obsahující 50 mg doxorubicinu HCl lyofilizovaného prášku.

Myocet lipozomy Úzké injekční lahvičky typu I z SiO2 skla, uzavřené silikonizovanými šedými zátkami a zelenými hliníkovými flip-off těsnícími uzávěry, obsahující nejméně 1,9 ml lipozomů.

{

EQ }{ PAGE }

Myocet pufr Skleněné injekční lahvičky uzavřené silikonizovanými šedými zátkami a modrými hliníkovými flip- off těsnicími uzávěry, obsahující minimálně 3 ml pufru.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava léčivého přípravku Myocet Při manipulaci s přípravkem Myocet musí být přísně dodržovány aseptické postupy, neboť přípravek neobsahuje žádnou konzervační látku.

Při manipulaci s přípravkem Myocet a při jeho přípravě je třeba zvýšené opatrnosti. Je nutné používat rukavice.

Krok 1. Příprava Lze využít dva různé postupy zahřívání: pomocí ohřívače Techne DB-3 Dri Block nebo ve vodní lázni:

 • Zapněte ohřívač Techne DB-3 Dri Block a nastavte teplotu na 75 °C-76 °C. Ověřte nastavenou teplotu kontrolou teploměru (teploměrů) v každém vstupu topného bloku.
 • Pokud používáte vodní lázeň, zapněte ji a vyrovnejte teplotu na 58 °C (55 °C-60 °C). Ověřte nastavenou teplotu kontrolou teploměru.

(Pozor: Ačkoliv je nastavení teploty vodní lázně a ohřívače odlišné, teplota obsahu injekční lahvičky se pohybuje ve stejném rozmezí (55 °C-60 °C)).

Vyjměte krabičku obsahující složky přípravku Myocet z chladničky.

Krok 2. Proveďte rekonstituci doxorubicinu HCl

 • Natáhněte 20 ml injekčního roztoku chloridu sodného (0,9%) (není součástí balení) a vpíchněte do každého Myocet doxorubicin HCl, který je určen k přípravě.
 • V obrácené poloze řádně protřepejte, aby se doxorubicin úplně rozpustil.

Krok 3. Zahřejte ve vodní lázni nebo suchým teplem v topném bloku

 • Zahřívejte injekční lahvičku obsahující rekonstituovaný Myocet doxorubicin HCl v ohřívači Techne DB-3 Dri Block po dobu 10 minut (nezahřívejte déle než 15 minut), při teplotě snímané teploměrem v topném bloku v rozmezí 75 °C-76 °C. Pokud používáte vodní lázeň, zahřívejte injekční lahvičku obsahující Myocet doxorubicin HCl po dobu 10 minut (nezahřívejte déle než 15 minut), při teplotě snímané teploměrem v rozmezí 55 °C-60 °C.
 • V průběhu zahřívání přistupte ke kroku 4.

Krok 4. Upravte pH lipozomů

 • Natáhněte 1,9 ml Myocet lipozomů. Vpíchněte do injekční lahvičky obsahující Myocet pufr, aby došlo k úpravě pH lipozomů. Vzrůstající tlak může vyvolat nutnost odvzdušnění.
 • Dobře protřepejte.

Krok 5. Přidejte lipozomy s upraveným pH k doxorubicinu

 • Pomocí injekční stříkačky natáhněte z injekční lahvičky obsahující Myocet pufr celý obsah lipozomů s upraveným pH.
 • Vyjměte injekční lahvičku obsahující rekonstituovaný Myocet doxorubicin HCl z vodní lázně či z topného bloku pro zahřívání suchým teplem. INTENZIVNĚ PROTŘEPEJTE. Opatrně zasuňte bezpečnostní tlakový ventil opatřený hydrofobním filtrem. Potom IHNED (do dvou minut) vstříkněte lipozomy s upraveným pH do injekční lahvičky obsahující rekonstituovaný Myocet doxorubicin HCl. Odstraňte bezpečnostní tlakový ventil.
 • INTENZIVNĚ PROTŘEPEJTE.
 • Před použitím ponechte léčivý přípravek při pokojové teplotě, VYČKEJTE minimálně 10 MINUT.

{

EQ }{ PAGE }

 • Ohřívač Techne DB-3 Dri Block je plně validován pro použití při konstituci přípravku Myocet. Je třeba použít tři vložené bloky, každý se dvěma otvory 43,7 mm. Aby byla zajištěna správná teplota, doporučuje se použití 35mm ponorného teploměru.

Výsledný rekonstituovaný přípravek Myocet obsahuje 50 mg doxorubicinu-hydrochloridu/25 ml lipozomální disperze (2 mg/ml).

Po rekonstituci je třeba přípravek dále naředit 0,9% (w/v) injekčním roztokem chloridu sodného nebo 5% (w/v) injekčním roztokem glukózy na konečný objem 40-120 ml, takže je dosaženo konečné koncentrace doxorubicinu 0,4 mg/ml až 1,2 mg/ml. Konstituovaná infuzní lipozomální disperze obsahující doxorubicin enkapsulovaný v lipozomech by měla být červeně oranžová, neprůhledná a homogenní. Veškeré parenterální roztoky musí být před podáním podrobeny vizuální kontrole, aby se zjistilo, zda neobsahují částice či nežádoucí zbarvení. Pokud zjistíte přítomnost cizorodých částic, přípravek nepoužívejte.

Správná likvidace přípravku Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/00/141/001-002

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. červenec 2000 Datum posledního prodloužení registrace: 02. červenec 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu" } . { EQ }{ PAGE }

PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

{

EQ }{ PAGE } A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

GP-Pharm Poligon Industrial Els Vinyets - Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C244, km 22 08777 Saint Quinti de Mediona (Barcelona) Španělsko

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2)

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

 • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 • Plán řízení rizik (RMP)

  Neuplatňuje se.

{

EQ }{ PAGE }

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

{

EQ }{ PAGE }

A. OZNAČENÍ NA OBALU

{ EQ }{ PAGE }

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička (2 soupravy 3 složek přípravku)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Myocet 50 mg prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi Lipozomální doxorubicini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Doxorubicin enkapsulovaný v lipozomech odpovídá 50 mg doxorubicini hydrochloridum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Myocet doxorubicin HCl

laktóza Myocet lipozomy fosfatidylcholin, cholesterol, kyselina citrónová, hydroxid sodný, voda na injekci

Myocet pufr

uhličitan sodný, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

Obsah krabičky: 2 soupravy, každá obsahující: 1 injekční lahvičku Myocet doxorubicin HCl 1 injekční lahvičku Myocet lipozomy 1 injekční lahvičku Myocet pufr

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Určeno pouze pro jedno použití.

{

EQ }{ PAGE }

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Cytotoxické. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/00/141/001

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

{

EQ }{ PAGE }

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

(pro použití s vnější krabičkou pro 2 soupravy 3 složek přípravku)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Myocet 50 mg prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi Lipozomální doxorubicini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Doxorubicin enkapsulovaný v lipozomech odpovídající 50 mg doxorubicini hydrochloridum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Myocet doxorubicin HCl

laktóza Myocet lipozomy fosfatidylcholin, cholesterol, kyselina citrónová, hydroxid sodný, voda na injekci

Myocet pufr

uhličitan sodný, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

Obsah krabičky: 1 injekční lahvička Myocet doxorubicin HCl 1 injekční lahvička Myocet lipozomy 1 injekční lahvička Myocet pufr

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

{

EQ }{ PAGE } 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Určeno pouze pro jedno použití.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Cytotoxické. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12. REGISTRACNI ČISLO/ČÍSLA

EU/1/00/141/001

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

{

EQ }{ PAGE }

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička (1 souprava 3 složek přípravku)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Myocet 50 mg prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi Lipozomální doxorubicini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Doxorubicin enkapsulovaný v lipozomech odpovídá 50 mg doxorubicini hydrochloridum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Myocet doxorubicin HCl

laktóza Myocet lipozomy fosfatidylcholin, cholesterol, kyselina citrónová, hydroxid sodný, voda na injekci

Myocet pufr

uhličitan sodný, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

Obsah krabičky: 1 injekční lahvička Myocet doxorubicin HCl 1 injekční lahvička Myocet lipozomy 1 injekční lahvička Myocet pufr

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Určeno pouze pro jedno použití.

{

EQ }{ PAGE }

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Cytotoxické. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČISLO/ČÍSLA

EU/1/00/141/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

{

EQ }{ PAGE }

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

MYOCET DOXORUBICIN HCL INJEKČNÍ LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Myocet doxorubicin HCl i.v. podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 mg

6. JINÉ

{ EQ }{ PAGE }

PŘELEPKA/ODTRHOVACÍ ČÁST ŠTÍTKU PRO OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY MYOCET DOXORUBICIN HCL OBSAHUJÍCÍ REKONSTITUOVANÝ KONEČNÝ KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ DISPERZI

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Myocet 50 mg koncentrát pro infuzní disperzi Lipozomální doxorubicin HCl i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6. JINÉ

Datum přípravy: Čas přípravy: Připravil(a):

{

EQ }{ PAGE }

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

MYOCET LIPOZOMY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Myocet lipozomy

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1,9 ml

6. JINÉ

{ EQ }{ PAGE }

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

MYOCET PUFR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Myocet pufr

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6. JINÉ

{ EQ }{ PAGE }

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

{ EQ }{ PAGE }

Příbalová informace: informace pro uživatele Myocet 50 mg prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

Lipozomální doxorubicini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Myocet a k čemu se používá
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myocet užívat
  2. Jak se přípravek Myocet používá
  3. Možné nežádoucí účinky
  4. Jak přípravek Myocet uchovávat
  5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Myocet a k čemu se používá

Myocet je přípravek protinádorové látky doxorubicin, která je uzavřena do mikroskopických tukových částic nazývaných lipozomy. Doxorubicin spadá do skupiny protinádorových léků zvaných antracykliny. Poškozuje nádorové buňky.

Přípravek Myocet, v kombinaci s cyklofosfamidem, se používá pro primární léčbu metastatického karcinomu prsu u žen.

Přípravek Myocet obsahuje látku „doxorubicin“, která ničí nádorové buňky. Tento typ léku se nazývá „chemoterapie“. Látka je uzavřena uvnitř velmi malých kapek tuku nazývaných „lipozomy“.

Přípravek Myocet se používá u dospělých žen jako lék první volby k léčbě rakoviny prsu, která se rozšiřuje („metastatická rakovina prsu“). Je používán spolu s lékem nazývaným „cyklofosfamid“. Čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí balení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myocet užívat

Neužívejte přípravek Myocet:

 • jestliže jste alergický(á) na doxorubicin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přípravek Myocet Vám v tomto případě nebude podán. Pokud si nejste jista, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Myocet se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Před použitím přípravku Myocet informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže:

 • jste někdy měla či máte kardiovaskulární onemocnění (např. infarkt, srdeční selhání nebo dlouhodobě vysoký krevní tlak),
 • máte problémy s játry. Jestli se Vás něco z výše uvedeného týká (nebo si nejste jista), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

{

EQ }{ PAGE }

Testy Váš lékař bude v průběhu léčby kontrolovat, jestli lék správně účinkuje. Také bude kontrolovat možný výskyt nežádoucích účinků jako například krevní nebo srdeční problémy. Radiační léčba

Pokud jste už prošla radiační léčbou (ozařování), může dojít po podání přípravku Myocet k reakci. Může se u vás vyskytnout bolestivost kůže, její zčervenání nebo suchost. Tyto příznaky se mohou vyskytnout okamžitě nebo v průběhu léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek Myocet

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete úžívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Myocet totiž může ovlivnit účinek jiných léků. Stejně jako jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Myocet.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků:

 • fenobarbital nebo fenytoin - na epilepsii
 • warfarin - na ředění krve
 • streptozotocin - na rakovinu slinivky
 • cyklosporin - na imunitní systém Jestli se Vás některá z předchozích informací týká (nebo si nejste jista), poraďte se prosím se svým lékařem nebo zdravotní sestrou předtím, než je Vám přípravek Myocet podán.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek Myocet užívat.

 • Přípravek Myocet by se neměl podávat těhotným ženám, pokud to není absolutně nezbytné. - Ženy, které se léčí přípravkem Myocet, by neměly kojit. - Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby přípravkem Myocet a ještě 6 měsíců po ukončení terapie účinnou antikoncepci. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Po podání přípravku Myocet můžete pociťovat závratě. Pokud se Vám točí hlava nebo se cítíte nejistě, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek Myocet obsahuje sodík

Přípravek Myocet je dostupný v krabičce obsahující 1 nebo 2 sady se 3 injekčními lahvičkami (na trhu nemusí být všechny velikosti balení). Po smíchání těchto 3 injekčních lahviček obsahuje Váš lék okolo 108 mg sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Myocet používá

Tento přípravek je podáván lékařem nebo zdravotní sestrou ve formě nitrožilní infuze.

Jaké množství Vám bude podáno

Váš lékař přesně zjistí, jaké množství potřebujete podle plochy povrchu Vašeho těla (měřeno v „metrech čtverečních“ neboli „m2“).

Obvyklá dávka je 60 až 75 mg na metr čtvereční povrchu Vašeho těla:

 • podána každé 3 týdny
 • lék „cyklofosfamid“ je podán ten samý den. Lékař Vám může podat nižší dávku, pokud usoudí, že snížení je třeba.

Počet opakování dávky závisí na:

{

EQ }{ PAGE }

 • stadiu rakoviny prsu
 • způsobu, jakým tělo reaguje na léčbu. Léčba obvykle trvá 3 až 6 měsíců.

Jestliže se Vám dostane přípravek Myocet na kůži

Pokud léčivo vyteče z infuzního setu na Vaši kůži, informujte okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru. Přípravek Myocet totiž může poškodit Vaši kůži. Infuze bude okamžitě zastavena. Na postiženou kůži bude na 30 minut aplikován led. Poté bude infuze opět zavedena do jiné žíly.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto léku se mohou objevit následující nežádoucí účinky.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře. Toto jsou příznaky alergické reakce, při kterých může být infuze okamžitě zastavena:

 • dušnost, problémy s dýcháním - bolest hlavy nebo v zádech - horečka nebo zimnice - otoky nebo zrudnutí obličeje - pocit únavy, závrať nebo se cítíte zmámený Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

 • ztráta vlasů
 • horečka, zimnice, bolest
 • ztráta chuti k jídlu, průjem, nevolnost nebo zvracení
 • snížená hladina určitých krevních buněk - lékař bude pravidelně monitorovat Vaši krev a rozhodne, je-li potřeba zavést nějakou léčbu. Příznaky mohou zahrnovat:
 • zvýšená tvorba modřin
 • bolest v ústech a krku, vředy v ústech
 • sníženou odolnost vůči infekcím nebo teplota
 • únava, točení hlavy nebo nedostatek energie

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • bolest svalů a zad, bolest hlavy
 • potíže s dýcháním, bolest na hrudi
 • pocit žízně, bolest nebo otok jícnu
 • potíže s dýcháním, otok kotníků, svalové křeče. Toto mohou být příznaky srdečního selhávání, nepravidelného srdečního rytmu nebo nízké hladiny draslíku v krvi.
 • abnormální výsledky testů funkce jater
 • potíže s usínáním
 • krvácení z nosu, zčervenání pokožky
 • zácpa, úbytek hmotnosti
 • kožní vyrážka a problémy s nehty

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • vykašlávání krve

{

EQ }{ PAGE }

 • neklid, ospalost
 • nízký krevní tlak, pocit nevolnosti
 • změna způsobu chůze, problémy s řečí
 • bolesti žaludku, které mohou předznamenat začínající žaludeční vřed
 • svalová slabost
 • svědění, suchá kůže nebo otoky okolo vlasových kořínků
 • otok, zarudnutí a puchýřky na kůži okolo vpichu infuze
 • vysoká hladina cukru v krvi (lékař zjistí vyšetřením krve)
 • žloutnutí kůže nebo očí. To může být příznak problému s játry zvaný žloutenka.
 • změna ve frekvenci močení, bolestivé močení a krev v moči

Není známo:

frekvenci nelze z dostupných údajů určit: Zarudnutí a bolest rukou a chodidel

Některé nežádoucí účinky přípravku Myocet mohou ovlivnit rychlost podávání infuze. Mezi ty patří zrudnutí, horečka, zimnice, bolesti hlavy a zad. Tyto nežádoucí účinky mohou ustat, pokud je infuze podávána pomaleji po delší dobu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC50013975 2.doc" } . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Myocet uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Z mikrobiologického pohledu je nutno přípravek použít okamžitě. Pokud není přípravek použit okamžitě, je doba a podmínky uchovávání v odpovědnosti uživatele, a nemá být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, pokud rekonstituce a rozpuštění neproběhly v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je zbarven, vysrážen nebo si všimnete jiné výrazné změny. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Myocet obsahuje

 • Léčivou látkou je lipozomem opouzdřený doxorubicin odpovídající 50 mg doxorubicini hydrochloridum.
  • Dalšími složkami jsou laktóza (lahvička s doxorubixinem HCl), fosfatidylcholin, cholesterol, kyselina citronová, hydroxid sodný a voda na injekci (lahvička s lipozomy), uhličitan sodný a voda na injekci (lahvička s pufrem).

Jak přípravek Myocet vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Myocet obsahuje prášek, disperzi a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi. Je dodáván jako sada 3 injekčních lahviček: Myocet doxorubicin HCl, Myocet lipozomy a Myocet pufr.

{

EQ }{ PAGE }

Po naředění obsahu injekčních lahviček je výsledná lipozomální disperze oranžovo-červená a neprůhledná.

Přípravek Myocet se dodává v krabičce obsahující 1 nebo 2 sady se 3 složkami přípravku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

Výrobce

GP-Pharm Poligon Industrial Els Vinyets - Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C244, km 22 08777 Sant Quinti de Mediona (Barcelona) Španělsko

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

{MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu" } . { EQ }{ PAGE }

Informace o produktu

Výrobce: ST. MARY'S PHARMACEUTICAL UNIT, CARDIFF
Kód výrobku: 72920
Kód EAN: 5060093000054
Kód SÚKL: 26631
Držitel rozhodnutí: ST. MARY'S PHARMACEUTICAL UNIT, CARDIFF

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Myocet je přípravek protinádorové látky doxorubicin, která je uzavřena do mikroskopických tukových částic nazývaných lipozomy. Doxorubicin spadá do skupiny protinádorových léků zvaných antracykliny. Poškozuje nádorové buňky. Myocet, v kombinaci s cyklofosfamidem, se používá pro primární léčbu metastatického karcinomu prsu u žen.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu MYOCET 50 MG IVN INF PSL CSS 2XSET

Diskuze

Diskuze k produktu MYOCET 50 MG IVN INF PSL CSS 2XSET

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám