Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MYCOBUTIN 150 30X150MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 66136

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 66136
Kód EAN: 8594036501102
Kód SÚKL: 103068
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Předcházení infekcí komplexem M. avium-intracellulare (MAC) u pacientů s imunodeficiencí s počtem CD4 nižším nebo rovným 200/mikrolitrů. Léčba symptomatické disseminované infekce vyvolané Mycobacterium avium a Mycobacterium xenopi u nemocných s AIDS. Léčba chronické i nově diagnostikované plicní tuberkulózy.

Příbalový leták

sp.zn.: sukls73171/2011 

sp.zn.: sukls155411/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Mycobutin 150 

tvrdé tobolky 

rifabutinum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Mycobutin 150 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycobutin 150 užívat 

3. 

Jak se přípravek Mycobutin 150 užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Mycobutin 150 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Mycobutin 150 a k čemu se používá 

 
Přípravek  Mycobutin  150  (rifabutin)  je  širokospektré  antibiotikum,  účinné  proti  infekcím 
způsobenými mykobakteriemi (druh bakterií, který nelze zničit běžnými antibiotiky). 
 
Přípravek se užívá k: 

 

předcházení mykobakteriálních infekcí u pacientů se sníženou imunitou, 

 

léčbě infekce vyvolané Mycobacterium avium a Mycobacterium xenopi u nemocných s AIDS, 

 

léčbě chronické i nově diagnostikované plicní tuberkulózy. 

 
Pediatrická populace 
 
Přípravek Mycobutin 150 nemá být podáván dětem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycobutin 150 užívat 

 
Neužívejte přípravek Mycobutin 150: 

jestliže jste alergický(á) na rifabutin nebo jiná rifamycinová antibiotika (například rifampicin) 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Mycobutin 150 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Přípravek  Mycobutin  150  může  způsobit  červenooranžové  zbarvení  moče,  kůže  a  tělních  sekretů. 
Pacientům  se  nedoporučuje  používání  měkkých  kontaktních  čoček,  protože  mohou  být  trvale 
zabarveny. 
 
Tak  jako  téměř  všechna  antibiotika  může  i  přípravek  Mycobutin  150  způsobit  lehkou  až  život 
ohrožující pseudomembranózní kolitidu (zánět tlustého střeva). Pokud se u Vás objeví průjem během 
léčby nebo po jejím ukončení, sdělte to okamžitě lékaři. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mycobutin 150 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Účinky  přípravku  Mycobutin  150  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně 
ovlivňovat.  Váš lékař  má  být  proto informován  o  všech  lécích,  které  v  současné  době  užíváte  nebo 
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Jestli Vám jiný lékař bude předepisovat nebo 
doporučovat  nějaký  další  lék,  informujte  ho,  že  již  užíváte  přípravek  Mycobutin  150.  Než  začnete 
současně s užíváním přípravku Mycobutin 150 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým 
ošetřujícím lékařem. 
 
Z  důvodu  možných  nežádoucích  účinků  se  nedoporučuje  kombinovat  přípravek  Mycobutin  150  s 
delavirdinem,  ritonavirem  a  itrakonazolem.  V  případě  současného  podání  s  amprenavirem, 
fosamprenavirem/ritonavirem,  indinavirem,  lopinavirem/ritonavirem,  klarithromycinem  je  nutné 
snížení dávky přípravku Mycobutin 150. 
 
Vzhledem k možnému ovlivnění účinku hormonálních kontraceptiv  se pacientkám ve fertilním věku 
doporučuje používat nehormonální kontraceptiva. 
 
Přípravek Mycobutin 150 s jídlem a pitím 
Přípravek Mycobutin 150 se podává nezávisle na jídle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,  
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Mycobutin 150 by neměl být podáván těhotným ženám a kojícím matkám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nepředpokládá  se,  že  by  přípravek  Mycobutin  150  mohl  negativně  ovlivňovat  schopnost  řídit 
motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Mycobutin 150 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Mycobutin 150 se podává jedenkrát denně kdykoliv během dne. 
Doporučená dávka přípravku je 

 

při léčbě přípravkem Mycobutin 150 samotným (bez kombinace s jiným lékem): 
-  Prevence mykobakteriálních infekcí u pacientů se sníženou imunitou: 300 mg (2 tobolky). 
 

 

při léčbě přípravkem Mycobutin 150 v kombinaci s dalšími léky: 
-  U  netuberkulózní  mykobakteriální  infekce:  450-600  mg  (3-4  tobolky)  až  do  6  měsíců  po 

dosažení negativní kultivace. 

-  Pokud je přípravek Mycobutin 150 při léčbě mykobakteriálních infekcí podáván společně s 

klarithromycinem, má být dávka přípravku Mycobutin 150 po prvním měsíci léčby snížena 
na 300 mg. 

-  U plicní tuberkulózy: 150 mg (jedna tobolka) po dobu 6-9 měsíců nebo nejméně 6 měsíců 

od dosažení negativní kultivace. Dávka má být zvýšena na 300-450 mg denně u pacientů již 
léčených jinými přípravky proti tuberkulóze. 

 
Použití u dětí 
Přípravek Mycobutin 150 nemá být podáván dětem. 
 
Použití u starších pacientů 
U starších pacientů není nutná úprava dávek. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mycobutin 150 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mycobutin 150 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Nejčastěji  pozorované  nežádoucí  účinky  se  vztahovaly  k  zažívacímu  traktu  (nevolnost,  zvracení, 
vzestup  jaterních  enzymů,  žloutenka),  krvi  a  lymfatickému  systému  (poruchy  krvetvorby)  a 
muskuloskeletárnímu systému (bolesti kloubů a svalů). 
 
Horečka,  vyrážka  a  vzácně  i  jiné  projevy  přecitlivělosti  (včetně  křečovitého  stažení  průdušek 
(bronchospasmus)  a  šoku)  se  mohou  objevit  stejně  jako  u  jiných  antibiotik.  Bylo  hlášeno  omezené 
množství případů zbarvení kůže. Vyskytl se též zánět duhovky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Mycobutin 150 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Mycobutin 150 obsahuje 
 

Léčivou látkou je rifabutinum 150 mg v jedné tobolce. 

Dalšími  složkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  natrium-lauryl-sulfát,  magnesium-stearát, 
silikagel, želatina, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171). 

 
Jak přípravek Mycobutin 150 vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdé tobolky 
PVC/Al blistr s obsahem 30 tobolek, krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o. 
Stroupežnického 17 
Praha 5 
Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Italia S.r.L. 
Marino del Tronto 
Ascoli Piceno 
Itálie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

10.6.2015

 
Překlad informací na obalu. 
 

MYCOBUTIN 150 

Capsules 
Tobolky 
rifabutin 
 
Composition - Each capsule contains: rifabutin 150 mg 
Složení - Jedna tobolka obsahuje: rifabutinum 150 mg 
 
Excipients: microcrystalline cellulose, sodium lauryl sulphate, magnesium stearate, sillica gel, q.s. 
Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, silikagel 
 
Capsules 
30 capsules 
Tobolky 
30 tobolek 
 
Indications and dosage: See package insert. 
Indikace a dávkování: Viz příbalová informace 
 
To be used under medical supervision. 
Užívejte pod lékařským dohledem. 
 
EXP: Použitelné do: 
 
Store bellow 25

0

 C. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C 
 
Lot: Č. šarže: 
 
To be dispensed only on the prescription of the physician. 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 

Recenze

Recenze produktu MYCOBUTIN 150 30X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOBUTIN 150 30X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám