Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

MOXOGAMMA 0,3 MG 30X0.3 MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 34995

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MOXOGAMMA 0,3 MG 30X0.3 MG Potahované tablety

1/6
Sp.zn. sukls262370/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Moxogamma 0,3 mg
Moxonidinum
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Moxogamma 0,3 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Moxogamma 0,3 mg užívat
3. Jak se Moxogamma 0,3 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Moxogamma 0,3 mg uchovávat
6. Další informace

1. Co je Moxogamma 0,3 mg a k čemu se používá

Farmakoterapeutická skupina nebo způsob účinku
Moxogamma 0,3 mg patří do skupiny léčiv známých jako centrálně působící antihypertenziva. Tyto léky se
používají ke snížení vysokého krevního tlaku.

Terapeutické indikace
Moxogamma 0,3 mg se užívá při léčbě mírné a střední formy zvýšeného krevního tlaku z neznámých příčin
(esenciální hypertenze).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Moxogamma 0,3 mg užívat

Neužívejte přípravek Moxogamma 0,3 mg pokud
- jste alergický/á (přecitlivělý/á na moxonidin (léčivá látka) nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku
Moxogamma 0,3 mg.
- máte potíže se srdcem jako je syndrom nemocného sinu (typ srdeční arytmie, kdy je srdeční rytmus
vznikající v srdečním sinu nepravidelný).
- je Váš tep v klidu velmi pomalý (pod 50 úderů za minutu).
- máte srdeční obtíže zvané AV-blok 2. nebo 3. stupně (závažná porucha ve vedení vzruchu v srdci mezi
předsíní a komorou).
- trpíte poruchou srdeční funkce.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Moxogamma 0,3 mg je zapotřebí
- pokud máte srdeční obtíže zvané AV- blok 1. stupně. V takovém případě může nastat abnormální
zpomalení srdečního rytmu
- pokud máte závažné onemocnění srdečních arterií nebo nestabilní anginu pectoris
- pokud máte mírné porušené srdeční funkce
- pokud trpíte středně těžkou poruchu funkcí ledvin. V takovém případě bude lékař pečlivě sledovat
antihypertenzní (snižující krevní tlak) účinek přípravku Moxogamma 0,3 mg, a to zvláště na počátku
podávání přípravku a při úpravě dávkování.
2/6
- pokud jste již léčeni beta blokátory. Při přerušení terapie se doporučuje nejprve vysadit betablokátor a
teprve po několika dnech přípravek Moxogamma 0,3 mg, aby se předešlo nežádoucímu zvýšení krevního
tlaku.
- pokud máte problémy s intolerancí galaktózy, nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy

Užívání přípravku Moxogamma 0,3 mg nemůžete přerušit náhle. Léčba bude ukončována postupně během
2 týdnů podle pokynů lékaře (viz také bod Jak se Moxogamma 0,3 mg užívá).

Děti a dospívající do 16 let
Přípravek Moxogamma 0,3 mg by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 16 let, protože není
k dispozici dostatečné množství poznatků o podávání léku v těchto věkových skupinách.

Starší pacienti
U starších pacientů není nutné snižovat dávkování přípravku Moxogamma 0,3 mg.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jiná léčiva na snížení krevního tlaku:
Zvyšuje se účinek na snížení krevního tlaku.

Léky tlumící úzkost a napětí (trankvilizéry), léky na spaní a tlumící léky (sedativa):
Účinek těchto léků je vyšší.

Tricyklická antidepresiva používaná k léčení depresí:
Účinek těchto léků je vyšší.

Benzodiazepiny (určitý typ léků na spaní/trankvilizérů):
Účinek těchto léků je vyšší.

Lorazepam (benzodiazepinový trankvilizér):
Kombinace lehce snižuje mozkovou výkonnost.


Tolazodin (používaný k rozšíření krevních cév) může v závislosti na dávce snižovat účinek přípravku
Moxogamma 0,3 mg.

Užívání přípravku Moxogamma 0,3 mg s jídlem a pitím
Moxogamma 0,3 mg může zesílit účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Těhotenství
Jelikož není k dispozici dostatek údajů o užívání moxonidinu těhotnými ženami, přípravek Moxogamma
0,3 mg mohou těhotné pacientky užívat pouze po lékařově pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby.

Kojení
Léčivá látka moxonidin prostupuje do mateřského mléka, proto se nesmí přípravek Moxogamma 0,3 mg
užívat při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Co se týká účinku na schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje, nebyly prováděny žádné studie.
Nicméně byla hlášena ospalost a závratě. Tyto účinky je třeba vést v patrnosti při vykonávání těchto
činností.
3/6

Důležité informace o některých složkách přípravku Moxogamma 0,3 mg
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte
se před začátkem užívání přípravku Moxogamma 0,3 mg na svého lékaře.

3. Jak se Moxogamma 0,3 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Moxogamma 0,3 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání
Perorální podání.
Užívejte přípravek Moxogamma 0,3 mg před jídlem, během jídla nebo po jídle s dostatečným množstvím
tekutiny (např. sklenicí vody).

Pamatujte:
Přípravek Moxogamma je dostupný také v silách 0,2 a 0,4 mg.

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:

Dospělí
Léčba musí být zahájena dávkou 0,2 mg moxonidinu ráno.

Pokud není léčebný účinek dostatečný, přibližně po třech týdnech může lékař dávku zvýšit na 0,4 mg
moxonidinu denně. Tato dávka se může užívat najednou nebo rozděleně do 2 dávek (ráno a večer).
Pokud není po dalších 3 týdnech odpověď stále dostatečná, může být dávka zvýšena až na maximum
0,6 mg denně (2 tablety Moxogamma 0,3 mg). Tato dávka se užívá rozděleně do 2 dávek (ráno a večer).

Nikdy by neměla být překročena jednotlivá dávka 0,4 mg moxonidinu a celková denní dávka 0,6 mg
(2 tablety Moxogamma 0,3 mg).

Starší pacienti
Pokud netrpíte žádnou poruchou funkce ledvin, platí stejné doporučené dávkování jako u dospělých
pacientů.

Porucha ledvinných funkcí
Pacienti se středně těžkou poruchou funkce ledvin
Maximální jednotlivá dávka: 0,2 mg moxonidinu
Maximální celková denní dávka: 0,4 mg moxonidinu.

Porucha jaterních funkcí
Pacienti s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí:
Doporučuje se stejné dávkování jako u dospělých pacientů.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Moxogamma 0,3 mg je příliš silný nebo slabý, informujte o tom
lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Moxogamma 0,3 mg než jste měl(a)
Příznaky předávkování u malých dětí mohou zahrnovat:
útlum, zúžené zorničky, pokles krevního tlaku, zkrácený dech, koma.

Příznaky předávkování u dospělých mohou zahrnovat:
Bolest hlavy, útlum, pokles krevního tlaku, ortostatickou hypotenzi (pokles krevního tlaku při vzpřímení),
ospalost, závratě, slabost, abnormálně pomalý srdeční tep, sucho v ústech, vyčerpání, bolest v horní části
břicha, zvracení. Vzácně paradoxně zvýšení krevního tlaku.

4/6
V případě závažného předávkování se může objevit porucha vědomí a závažné dechové potíže.

Na základě výsledků několika studií s vysokými dávkami u zvířat se dá předpokládat, že se může objevit
přechodné zvýšení krevního tlaku), zrychlený srdeční tep a zvýšení hladiny cukru v krvi.

V případě předávkování informujte lékaře. Ten rozhodne o dalších opatřeních, např. stabilizaci krevního
oběhu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Moxogamma 0,3 mg
Nezdvojujte další dávku abyste nahradili zapomenutou tabletu. Pokračujte v dalším užívání podle
dávkovacího schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Moxogamma 0,3 mg
Léčba nesmí být ukončena náhle.
Léčbu přípravkem Moxogamma 0,3 mg nepřerušujte a neukončujte bez souhlasu lékaře.
Váš lékař Vám bude léčbu přípravkem Moxogamma 0,3 mg ukončovat postupně během období 2 týdnů.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Moxogamma 0,3 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při posuzování nežádoucích účinků byly použity následující údaje o četnosti výskytu:
Velmi časté vyskytují se u více než 1 pacienta z 10
Časté vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10, ale více než 1 pacienta ze 100
Méně časté vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100, ale více než 1 pacienta z 1 000
Vzácné vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než 1 pacienta z 10 000
Velmi vzácné vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000, včetně ojedinělých případů):

Zvláště na počátku léčby byly velmi často hlášeny tyto nežádoucí účinky: sucho v ústech, bolest hlavy,
pocit slabosti a závratě. Tyto příznaky obvykle ustupují po prvních týdnech léčby.
Poruchy srdce
Méně časté: neobvykle pomalý srdeční rytmus

Poruchy ucha a labyrintu:
Méně časté: šelest v uších

Nervový systém
Velmi časté: ztuhnutí, ospalost
Časté: poruchy spánku, bolest hlavy, závratě, vertigo (pocit závratě), spavost
Méně časté: útlum, nervozita, krátkodobá ztráta vědomí

Cévní systém
Časté: rozšíření cév
Méně časté: pokles krevního tlaku, ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při
vzpřímení), abnormální pocity (brnění) v rukách nebo nohách, problémy
s periferním oběhem krve.

Trávicí systém
Velmi časté: sucho v ústech
Časté: průjem, nevolnost, zvracení, zažívací potíže, zácpa a další trávicí problémy

Kůže a podkoží
Časté: vyrážka, svědění
5/6
Méně časté: angioedém (otok kůže), alergické kožní reakce

Poruchy svalové a kosterní soustavy
Časté: bolest zad
Méně časté: bolest krku

Psychiatrické
Časté: narušení procesu myšlení, nespavost (potíže s usínáním nebo se spaním)
Méně časté: pocit úzkosti, mdloby

Oči
Méně časté: pocity svědění nebo pálení v očích

Hormonální systém
Méně časté:; zvětšení prsní žlázy u mužů, impotence a ztráta sexuální touhy

Celkové poruchy
Časté: pocit slabosti
Méně časté: otok v nejrůznějších místech těla, slabost v dolních končetinách, snížení
vylučování tekutin, ztráta chuti k jídlu, bolesti v oblasti příušních žláz

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. Jak uchovávat přípravek Moxogamma 0,3 mg

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Moxogamma 0,3 mg po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru a
krabičce.

Podmínky pro uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6. Další informace

Co přípravek Moxogamma 0,3 mg obsahuje
Léčivou látkou je moxonidin:
1 potahovaná tableta obsahuje moxonidinum 0,3 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, krospovidon, povidon 25, magnesium-stearát (Ph.Eur.)

Potah tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Moxogamma 0,3 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Moxogamma 0,3 mg jsou kulaté, růžové potahované tablety, o průměru 6 mm.
Moxogamma 0,3 mg je k dispozici v balení po 10, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 potahovaných tabletách.
Balení po 400 (20 x 20, 10 x 40) potahovaných tabletách je k dispozici pouze jako nemocniční balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6/6

Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Německo

Výrobce
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstr.1
D-29439 Lüchow
Německo

nebo

Chanelle Medical
IDA Industrial Estate
Loughrea, Co. Galway
Irsko

nebo

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod
těmito názvy:

Česká republika Moxogamma 0.3 mg
Estonsko Moxogamma 0.3 mg
Německo Moxogamma 0.3 mg Filmtabletten
Maďarsko Moxogamma 0.3 mg filmtabletta
Nizozemsko Moxonidin Wörwag Pharma 0.3 mg
Lotyšsko Moxogamma 0.3 mg
Litva Moxogamma 0.3 mg
Slovinsko Moxogamma 0.3 mg
Slovenská republika Moxogamma 0.3 mg


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.4.2013Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA
Kód výrobku: 34995
Kód EAN: 4030674002471
Kód SÚKL: 42636
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Recenze

Recenze produktu MOXOGAMMA 0,3 MG 30X0.3 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MOXOGAMMA 0,3 MG 30X0.3 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám