Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

MONOSAN 40 MG 50X40MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17389

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17389
Kód EAN: 8595026403154
Kód SÚKL: 96188
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Monosan se užívá k dlouhodobé léčbě a předcházení záchvatů anginy pectoris (bolesti u srdce způsobené poruchami prokrvení srdečních věnčitých tepen). Dále k léčbě srdeční nedostatečnosti (chronická srdeční insuficience), zejména v kombinaci s dalšími léky. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů starších 15 let.

Příbalový leták

1/3 

sp.zn. sukls161073/2011, sukls161074/2011 
a sp.zn. sukls126314/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MONOSAN 20 mg 
MONOSAN 40 mg 

tablety 

isosorbidi mononitras 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Monosan a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Monosan užívat 
3.  Jak se Monosan užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Monosan uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Monosan a k čemu se používá 

 
Monosan je přípravek rozšiřující cévy. Vyvolává snížení žilního návratu a snížení vstupní zátěže pravé 
srdeční komory. Ve vyšších dávkách působí pokles periferního cévního odporu rozšířením drobných 
tepen. Snižuje práci levé komory srdeční a snižuje spotřebu kyslíku v srdečním svalu. Rovněž přímo 
rozšiřuje věnčité tepny srdce. 
Monosan  se  používá  k dlouhodobé  léčbě  a  předcházení  záchvatů  anginy  pectoris  (bolesti  u srdce 
způsobené  poruchami  prokrvení  srdečních  věnčitých  tepen).  Dále  k léčbě  srdeční  nedostatečnosti 
(chronická srdeční insuficience), zejména v kombinaci s dalšími léky. 
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících starších 15 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Monosan užívat 

 
Neužívejte Monosan 
-  jestliže jste alergický(á) na isosorbid-mononitrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  při šokových stavech, při výrazně nízkém krevním tlaku, 
-  současně s léky na poruchu erekce s léčivou látkou sildenafil. 
 
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících starších 15 let. 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek  není  vhodný  k léčbě  náhlých  srdečních  bolestí  (např.  akutním  záchvatu  anginy  pectoris, 
akutním srdečním infarktu). 
U nemocných  se  sklonem  k náhlému  poklesu  krevního  tlaku,  se  zánětem  osrdečníku,  při  zúžení 
srdečních  chlopní,  při  onemocnění  srdečního  svalu  se  zúžením  srdečních  dutin,  při  zvýšeném 
nitrolebním tlaku, při těžké chudokrevnosti, při zvýšené činnosti štítné žlázy, při těžší poruše funkce 

2/3 

jater, u zeleného očního zákalu, v těhotenství a v době kojení musí být pro užívání přípravku Monosan 
zvlášť závažné důvody. 
 
Další léčivé přípravky a Monosan 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Monosan a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Monosan  se  nesmí  užívat  současně  s léky  na  poruchu  erekce  (sildenafil),  protože  může  dojít 
k výraznému snížení krevního tlaku. 
Účinek přípravku Monosan může být zesílen dalšími léky užívanými k léčbě vysokého krevního tlaku 
(antihypertenziva),  léky  rozšiřujícími  cévy  (vazodilantancia)  a  některými  léky  užívanými  k léčbě 
deprese  (tricyklická  antidepresiva).  K výraznému  snížení  krevního  tlaku  může  dojít  při  současném 
užívání alkoholu. 
Je-li Monosan užíván současně s dihydroergotaminem (účinná látka léků k léčbě migrén), může dojít 
ke zvýšení krevního tlaku. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V době  těhotenství  a  kojení  se  má  Monosan  užívat  pouze,  pokud  je  to  nezbytně  nutné  a  pouze  na 
výslovné doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může, zejména na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost 
a rychlé rozhodování. Tuto činnost je možno vykonávat pouze po výslovném souhlasu lékaře. 
 
Monosan obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Monosan užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Léčba  přípravkem  Monosan  má  být  zahajována  nejnižší  dávkou,  která  je  v průběhu  léčby  podle 
potřeby zvyšována. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Doporučená  dávka  je  2krát  denně  1  tableta  přípravku  Monosan  20 mg  nebo  2krát  denně  1 tableta 
přípravku Monosan 40 mg. 
Přípravek  se  užívá  ve  dvou  denních  dávkách:  obvykle  ráno  a  odpoledne  (např.  v 8  a  15  hodin). 
K zamezení vzniku ztráty účinnosti má být druhá dávka užita nejpozději 8 hodin po první dávce. 
Tablety se užívají po jídle, nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Monosan, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 
V závislosti  na  předávkování  se  může  objevit  silný  pokles  tlaku  (hypotenze)  se  zvýšením  tepové 
frekvence,  pocit  slabosti,  závrať  a  obluzenost,  bolesti  hlavy,  zarudnutí  kůže,  nevolnost,  zvracení  a 
průjem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Monosan 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

3/3 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U některých nemocných se mohou vyskytnout bolesti hlavy, slabost, nucení na zvracení, závrať, nízký 
krevní tlak a rychlý tep, zejména na počátku léčby. 
Vzácně se může vyskytnout pocit na zvracení, zčervenání kůže v obličeji, sucho v ústech či alergická 
kožní  reakce.  Po  několika  dnech  tyto  nežádoucí  účinky  obvykle  spontánně  vymizí.  Přesto  je  nutno 
nežádoucí účinky a jiné neobvyklé reakce ihned hlásit lékaři, dle jeho rozhodnutí může být užívaná 
dávka přechodně snížena. 
Mohou se u Vás vyskytnout kolapsové stavy s poruchami srdečního rytmu  a náhlou ztrátou vědomí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Monosan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Monosan obsahuje 
Léčivou  látkou  je  isosorbidi  mononitras.  Jedna  tableta  obsahuje  isosorbidi  mononitras  20 mg  nebo 
40 mg. 
Dalšími  složkami  jsou  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  kukuřičný  škrob,  mastek, 
magnesium-stearát. 
 
Jak Monosan vypadá a co obsahuje toto balení 
Monosan jsou bílé ploché tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 30, 50 100 nebo 500 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.6.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu MONOSAN 40 MG 50X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MONOSAN 40 MG 50X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám