Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MIRTAZAPIN ORION 30 MG 90X30MG Tablety rychle rozp. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71172

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 71172
Kód EAN: 6432100009760
Kód SÚKL: 105847
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Co je Mirtazapin Orion a k čemu se používá Mirtazapin Orion je antidepresivum, které pomáhá při úlevě příznaků depresivních nálad. Mirtazapin Orion se používá při léčbě depresí.

Příbalový leták

1/8 

 

sp.zn. sukls214621/2014 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Mirtazapin Orion 15 mg  
Mirtazapin Orion 30 mg  
Mirtazapin Orion 45 mg  

tablety dispergovatelné v ústech 

 

mirtazapinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Mirtazapin Orion a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtazapin Orion užívat  

3. 

Jak se přípravek Mirtazapin Orion užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Mirtazapin Orion uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je přípravek Mirtazapin Orion a k čemu se používá 
 
Mirtazapin Orion je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva
Mirtazapin Orion je určen k léčbě deprese u dospělých. 
Přípravek Mirtazapin Orion začíná účinkovat po 1 až 2 týdnech. První známky zlepšení můžete pocítit 
až po 2 až 4 týdnech. Jestliže se nezačnete cítit lépe nebo se budete cítit hůře po 2 až 4 týdnech léčby, 
sdělte to svému lékaři. Více informací naleznete v bodě 3 v části „Kdy můžete očekávat zlepšení“. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtazapin Orion užívat 
 
Neužívejte přípravek Mirtazapin Orion 
• jestliže jste alergický(á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 
bodě 6). Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři, jakmile to půjde, dříve, než začnete 
Mirtazapin Orion užívat. 
• jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) (během minulých dvou týdnů) léčivé přípravky 
nazývané inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Mirtazapin Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
Mirtazapin Orion by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, jelikož nebyla prokázána jeho 
účinnost.  Měli  byste  také  vědět,  že  u  pacientů  do  18  let,  kteří  se  léčí  některým  z  této  skupiny 
přípravků,  je  zvýšené  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků,  jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu, 
sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš 

2/9 

 

lékař  přesto  může  Mirtazapin  Orion  pacientům  do  18  let  předepsat,  pokud  usoudí,  že  to  je  v  jejich 
nejlepším  zájmu.  Pokud  lékař  předepsal  Mirtazapin  Orion  pacientovi  do  18  let  a  chcete  se  o  tom 
poradit,  navštivte,  prosím,  znovu  svého  lékaře.  Jestliže  se  u  pacientů  do  18  let,  kteří  jsou  léčeni 
přípravkem Mirtazapin Orion, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o 
tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirtazapin Orion ve 
vztahu  k  dalšímu  růstu,  dospívání  a  rozvoji  poznání  a  chování  nebyly  dosud  v této věkové skupině 
prokázány.  Mimoto  byl  u  této  věkové  kategorie  při  léčbě  mirtazapinem  mnohem  častěji  pozorován 
výrazný nárůst hmotnosti ve srovnání s dospělými. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese 
Pokud  jste  depresivní,  můžete  někdy  mít  sebepoškozující  nebo  sebevražedné  myšlenky.  Ty  mohou 
narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, 
aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle. 
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit: 
• pokud jste v minulosti měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození 
• pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného 
chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy. 
 
Pokud kdykoli zaznamenáte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě kontaktujte svého 
lékaře nebo jděte do nemocnice. 
 
Můžete zjistit, že je přínosné říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby 
si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že 
se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování. 
 
Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirtazapin Orion 
•  jestliže  máte  nebo  jste  někdy  měl(a)  některé  z  následujících  stavů.  Pokud  jste  to  již  neudělal(a), 

řekněte svému lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat Mirtazapin Orion. 

záchvaty  (epilepsie).  Pokud  se  u  Vás  vyskytnou  záchvaty  nebo  se  Vaše  záchvaty  stanou 
častějšími, přestaňte užívat Mirtazapin Orion a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

onemocnění  jater,  včetně  žloutenky.  Pokud  se  žloutenka  objeví,  přestaňte  užívat  Mirtazapin 
Orion a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

onemocnění ledvin

onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak

schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími 
nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře; 

bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). 
Pokud se začnete cítit nadměrně povzneseně nebo vzrušeně, přestaňte užívat Mirtazapin Orion 
a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

cukrovka (diabetes) (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických 
přípravků); 

oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom); 

problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou; 

určité typy  srdečních onemocnění, které mohou měnit Váš srdeční rytmus, nedávný srdeční 
záchvat, srdeční selhání nebo užívání léků, které mohou měnit srdeční rytmus, 

• pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky v 

ústech. 

Přestaňte užívat Mirtazapin Orion a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve 
vzácných  případech  mohou  být  tyto  příznaky  známkami  poruch  produkce  krevních  buněk  v 
kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby. 

• pokud jste starší pacient(ka). Můžete být více vnímavý(á) k vedlejším účinkům antidepresiv. 
 
Další léčivé přípravky a Mirtazapin Orion 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.. 

3/9 

 

 
Neužívejte Mirtazapin Orion spolu s: 
•  inhibitory  monoaminooxidázy  (inhibitory  MAO).  Také  neužívejte  Mirtazapin  Orion  během  2 
týdnů  od  ukončení  léčby  inhibitory  MAO.  Pokud  přestanete  užívat  Mirtazapin  Orion,  neužívejte 
inhibitory MAO během následujících dvou týdnů. 
Příklady  inhibitorů  MAO  jsou  moclobemid,  tranylcypromin  (oba  jsou  antidepresiva)  a  selegilin 
(používán při Parkinsonově chorobě). 
 
Buďte opatrní při užívání přípravku Mirtazapin Orion v kombinaci s: 
•  antidepresivy,  jako  jsou  SSRI,  venlafaxin  a  L-tryptofan  nebo  triptany  (užívané  k léčbě 

migrény),  tramadolem  (lék  proti  bolesti),  linezolidem  (antibiotikum),  lithiem  (užívané  k léčbě 
některých  psychiatrických  stavů),  methylenovou  modří  (používá  se  na  léčbu  vysoké  hladiny 
methemoglobinu  v krvi)  a  přípravky  s  obsahem  třezalky  tečkované  –  Hypericum  perforatum 
(rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám Mirtazapin Orion nebo 
Mirtazapin  Orion  v  kombinaci  s  těmito  léčivými  přípravky,  vést  k  takzvanému  serotoninovému 
syndromu.  Některé  příznaky  tohoto  syndromu  jsou:  nevysvětlitelná  horečka,  pocení,  zrychlení 
srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, 
neklid,  změny  nálad  a  bezvědomí.  Pokud  se  u  Vás  objevila  kombinace  těchto  příznaků,  sdělte  to 
okamžitě svému lékaři. 

• antidepresivem nefazodon. To může zvýšit koncentraci přípravku Mirtazapin Orion ve Vaší krvi. 

Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirtazapin Orion 
a po ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Orion. 

• přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny; 

přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin; 
přípravky proti alergiím jako je cetirizin; 
přípravky proti bolesti jako je morfin. 
V  kombinaci  s  těmito  přípravky  může  Mirtazapin  Orion  zesilovat  ospalost  navozenou  těmito 
přípravky. 

 léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro léčbu 

plísňových  infekcí  (jako  je  ketokonazol)  a  HIV/AIDS  (jako  jsou  HIV  inhibitory  proteázy)  a 
přípravky na léčbu žaludečních vředů (jako je cimetidin). 
Užívání  těchto  přípravků  spolu  s  přípravkem  Mirtazapin  Orion  může  zapříčinit  zvýšení  množství 
přípravku Mirtazapin Orion v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být třeba 
snížit dávku přípravku Mirtazapin Orion a po ukončení užívání těchto přípravků, opět zvýšit dávku 
přípravku Mirtazapin Orion. 

• léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin;  

léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin. 
V  kombinaci  s  přípravkem  Mirtazapin  Orion  mohou  tyto  přípravky  snížit  koncentraci  přípravku 
Mirtazapin Orion v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých přípravků. 
Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Orion nebo poté, co tyto přípravky již nejsou 
užívány, opět snížit dávku přípravku Mirtazapin Orion. 

• léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin. 

Mirtazapin Orion může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento 
přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař bedlivě 
sledoval Vaši krev. 

• léky, které mohou ovlivnit srdeční rytmus, jako jsou určitá antibiotika nebo některá 

antipsychotika. 

 
Mirtazapin Orion s jídlem a alkoholem 
Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirtazapin Orion. 
Proto žádný alkohol nepijte. 
Můžete užívat Mirtazapin Orion s jídlem i bez něj. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

4/9 

 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Omezená  zkušenost  s  podáváním  přípravku  Mirtazapin Orion těhotným ženám nenaznačuje zvýšení 
rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.  
Pokud  užíváte  Mirtazapin  Orion  do  porodu  nebo  krátce  před  porodem,  mělo  by  být  Vaše  dítě  pod 
dohledem kvůli možným nežádoucím účinkům. 
 
Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného 
zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců,  který  se  projevuje  zrychleným 
dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. 
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. 
 
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirtazapin Orion. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Mirtazapin  Orion  může  snížit  Vaši  pozornost  a  schopnost  koncentrace.  Než  začnete  řídit  dopravní 
prostředek  nebo  obsluhovat  stroje,  ujistěte  se,  že  Vaše  schopnosti  nejsou  ovlivněny.  Pokud  lékař 
předepsal přípravek Mirtazapin Orion pacientovi do 18 let, ujistěte se, že jeho koncentrace a bdělost 
nejsou ovlivněny dříve, než se bude účastnit dopravního provozu (např. při jízdě na kole). 
 
Mirtazapin Orion obsahuje aspartam  
Aspartam je zdroj fenylalaninu a může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 
 
 
3.  Jak se přípravek Mirtazapin Orion užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik užívat 
Doporučená počáteční dávka je 15 nebo 30 mg každý den
. Váš lékař Vám může po několika dnech 
doporučit  tuto  dávku  zvýšit,  až  do  výše  pro  Vás  nejúčinnější  dávky  (mezi  15  až  45  mg  za  den). 
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient(ka) nebo 
pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit. 
 
Kdy užívat Mirtazapin Orion 
Užívejte Mirtazapin Orion každý den ve stejný čas. 
Nejlépe užívejte Mirtazapin Orion v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám 
může  doporučit  rozdělit  dávku  přípravku  Mirtazapin  Orion  na  dvě  -  jednu  ráno  a  jednu  večer  před 
spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním. 
 
Tablety dispergovatelné v ústech se užívají následovně: 
Užívejte Vaše tablety ústy (perorálně). 
 
1. Tablety dispergovatelné v ústech nedrťte 
Neprotlačujte tabletu dispergovatelnou v ústech blistrem, aby nedošlo k jejímu rozdrcení (obrázek A). 
 

 

5/9 

 

Obr.A 
 
2. Odtrhněte jeden dílek s tabletou 
Každý  blistr  obsahuje  6  dílků  obsahujících  tabletu,  oddělených  perforací.  Odtrhněte  jeden  dílek  s 
tabletou podél perforace (obrázek 1). 
 

 

Obr. 1 
 
3. Sloupněte fólii 
Opatrně sloupněte fólii, začněte v rohu označeném šipkou (obrázky 2 a 3). 
 

 

Obr. 2 
 

 

Obr. 3 
 
4. Vyjměte tabletu dispergovatelnou v ústech 
Tabletu dispergovatelnou v ústech vyjměte z blistru suchýma rukama a vložte na jazyk (obrázek 4). 
 

 

Obr. 4 
 
Tableta se rychle rozpadne a je doporučeno zapít ji vodou. 
 
Kdy můžete očekávat zlepšení 
Obvykle trvá přípravku  Mirtazapin Orion jeden až dva týdny, než  začne účinkovat, a první známky 
zlepšení můžete pocítit po dvou až čtyřech týdnech léčby.  
Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirtazapin Orion, během prvních několika 
týdnů léčby: 

6/9 

 

→ po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirtazapin Orion si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás 
přípravek působí. 
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. Po dalších 2-4 týdnech opět 
prokonzultujte  účinek  léčby  s  lékařem.  Obvykle  budete  potřebovat  užívat  Mirtazapin  Orion,  dokud 
Vaše příznaky deprese nezmizí po dobu 4-6 měsíců. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirtazapin Orion, než jste měl(a) 
Pokud  jste  Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku  Mirtazapin Orion, než jste měl(a), zavolejte 
ihned svého lékaře. 
Nejpravděpodobnější  známky  předávkování  přípravkem  Mirtazapin  Orion  (bez  kombinace  s  jinými 
léčivými  přípravky  nebo  alkoholem)  jsou  ospalost,  dezorientace  a  zrychlená  srdeční  činnost
Příznaky  možného  předávkování  mohou  zahrnovat  změny  ve  Vašem  srdečním  rytmu  (rychlý, 
nepravidelný srdeční tep) a/nebo mdloby, což mohou být příznaky život ohrožujícího stavu zvaného 
torsades de pointes. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirtazapin Orion 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Orion jednou denně
• Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte Vaši další dávku 
v obvyklý čas.  
 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Orion dvakrát denně
• pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou. 
•  pokud  zapomenete  užít  večerní  dávku,  neberte  si  ji  další  den  s  ranní  dávkou;  vynechejte  ji  a 
pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 
• pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě dávky a 
další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirtazapin Orion 
Přestaňte užívat Mirtazapin Orion pouze po konzultaci s Vaším lékařem. 
 
Pokud  přestanete  příliš  brzy,  Vaše  deprese  se  může  vrátit.  Pokud  se  začnete  cítit  dobře,  řekněte  to 
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda může být léčba ukončena.  
 
Nepřestaňte náhle užívat Mirtazapin Orion i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhlé ukončíte léčbu 
přípravkem Mirtazapin Orion, můžete cítit nevolnost, závrať, být neklidný(á) nebo úzkostný(á) a mít 
bolesti  hlavy.  Těmto  příznakům  se  vyvarujete  při  pozvolném  vysazování.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  jak 
snižovat dávky pozvolna. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Pokud se setkáte s jakýmkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat 
mirtazapin a okamžitě to sdělte svému lékaři. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
 

pocit povznesené nálady nebo emočně „na vrcholu“ (mánie) 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 
 

žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka) 

7/9 

 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
 

známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech 
(agranulocytóza). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit poruchu tvorby krevních 
buněk (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolnými proti infekci, protože 
mirtazapin může způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek (granulocytopenie). Ve vzácných 
případech může mirtazapin způsobit nedostatek červených a bílých krvinek, stejně jako 
krevních destiček (aplastická anemie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) nebo 
zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie). 

 

epileptický záchvat (křeče) 

 

kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem, 
(neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálady, 
bezvědomí a zvýšené slinění. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou 
serotoninového syndromu. 

 

sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky 

 

závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) 

 
Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 
• zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti 
• ospalost nebo spavost 
• bolest hlavy 
• sucho v ústech 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob ) 
• letargie  
• závrať 
• roztřesenost nebo chvění 
• nevolnost 
• průjem 
• zvracení 
• zácpa 
• vyrážka nebo kožní výsev (exantém) 
• bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie) 
• bolest zad 
• pocit závratě nebo mdloby, když náhle vstanete (ortostatická hypotenze) 
• otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém) 
• únava 
• živé sny 
• zmatenost 
• pocit úzkosti 
• problémy se spaním 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
• zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie) 
• pocit neklidných nohou 
• mdloba (synkopa) 
• pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie) 
• nízký krevní tlak 
• noční můry 
• pocit neklidu 
• halucinace 
• naléhavá potřeba pohybu 
 

8/9 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 
• svalové záškuby nebo stahy (myoklonus) 
• agresivita 
• bolest břicha a nevolnost, to může naznačovat zánět slinivky břišní (pankreatitida) 
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 
• zvláštní pocity v ústech (orální parestézie) 
• zduření v ústech (otok úst) 
• otoky po celém těle (generalizované otoky) 
• lokální otoky 
• snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatremie) 
• nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu 
• závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, erythema multiforme) 
• porucha řeči 
• bolest svalů, jejich ztuhlost a/nebo slabost 
• potíže při močení 
• ztmavnutí nebo změna barvy moči 
• náměsíčnost (somnambulismus) 
• zvýšené hladiny kreatinkinázy 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
U dětí mladších 18 let byly v klinických studiích běžně pozorovány následující nežádoucí účinky: 
významné zvýšení tělesné hmotnosti, kopřivka a zvýšení hladiny triglyceridů v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Mirtazapin Orion uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy nebo jiných známek poškození. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Mirtazapin Orion obsahuje 
 

9/9 

 

  Léčivou  látkou  je  mirtazapinum  (mirtazapin).  Jedna  dispergovatelná  tableta  obsahuje 

mirtazapinum 15 mg, 30 mg nebo 45 mg. 

  Pomocnými  látkami  jsou  krospovidon,  mannitol  (E421),  mikrokrystalická  celulóza,  aspartam 

(E951), jahodo-guaranové aroma v prášku, aroma máty peprné v prášku, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý a magnesium-stearát. 

 
Jak Mirtazapin Orion vypadá a co obsahuje toto balení 
 
15 mg tableta: Bílá, kulatá, s označením „36“ na jedné straně a písmenem „A“ na druhé straně 
30 mg tableta: Bílá, kulatá, s označením „37“ na jedné straně a písmenem „A“ na druhé straně 
45 mg tableta: Bílá, kulatá, s označením „38“ na jedné straně a písmenem „A“ na druhé straně 
 
30 (5x6) a 90 (15x6) tablet v balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.3.2015 
 

Recenze

Recenze produktu MIRTAZAPIN ORION 30 MG 90X30MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu MIRTAZAPIN ORION 30 MG 90X30MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám