Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MIRTAZAPIN BLUEFISH 45 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 30X45MG Tablety rychle rozp. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111556

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 111556
Kód EAN:
Kód SÚKL: 129265
Miratazapin léčí depresivní onemocnění (depresivní epizody).

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls31367/2012
a příloha k sp. zn. sukls168186-88/2008, sukls138399/2010, sukls39706/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Mirtazapin Bluefish 15 mg tablety dispergovatelné v ústech
Mirtazapin Bluefish 30 mg tablety dispergovatelné v ústech
Mirtazapin Bluefish 45 mg tablety dispergovatelné v ústech
(Mirtazapinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Mirtazapin Bluefish a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtazapin Bluefish užívat
3. Jak se přípravek Mirtazapin Bluefish užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Mirtazapin Bluefish uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRTAZAPIN BLUEFISH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mirtazapin Bluefish je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.
Přípravek je určen k léčbě deprese.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MIRTAZAPIN BLUEFISH UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Mirtazapin Bluefish
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Mirtazapin Bluefish. Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete
Mirtazapin Bluefish užívat.
jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé
přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mirtazapin Bluefish je zapotřebí
Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Mirtazapin Bluefish by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u
pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Mirtazapin Bluefish
pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal
Mirtazapin Bluefish pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého
lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Mirtazapin Bluefish, rozvine nebo
zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž
2/9
dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirtazapin Bluefish ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou
narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to,
aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle.
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:
pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři
nebo do nemocnice.
Můžete zjistit, že je přínosné říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby
si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že
se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.
Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirtazapin Bluefish
jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů:
Pokud jste to již neudělali, řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat
Mirtazapin Bluefish
- záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo Vaše záchvaty budou častější,
přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat Mirtazapin
Bluefish a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění ledvin;
- onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak;
- schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími nebo
vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře;
- bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). Pokud
se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a okamžitě
kontaktujte svého lékaře;
- diabetes (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických přípravků);
- oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom);
- problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou.
pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky
v ústech.
Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve
vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk v kostní
dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby.
pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, zda užíváte (nebo plánujete užívat) některé léčivé přípravky
z následujícího seznamu.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte Mirtazapin Bluefish spolu s:
inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory). Také neužívejte Mirtazapin Bluefish během
2 týdnů od ukončení léčby MAO inhibitory. Pokud přestanete užívat Mirtazapin Bluefish,
neužívejte MAO inhibitory během následujících dvou týdnů.
Příklady MAO inhibitorů jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin
(používán při Parkinsonově chorobě).
3/9
Buďte opatrní při užívání přípravku Mirtazapin Bluefish v kombinaci s:
antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptan (užívané k léčbě
migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), litiem (užívané k léčbě
některých psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný
prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám Mirtazapin Bluefish nebo
Mirtazapin Bluefish v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému
serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: nevysvětlitelná horečka,
pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka,
abnormálně zvýšené reflexy, nesoustředěnost, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u Vás
objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři.
antidepresivy zvanými nefazodonová. Mohou zvýšit koncentraci přípravku Mirtazapin
Bluefish ve Vaší krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto léky. Může být třeba snížit dávku
přípravku Mirtazapin Bluefish a po ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku
Mirtazapin Bluefish.
přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny;
přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin;
přípravky proti alergiím jako je cetirizin;
přípravky proti bolesti jako je morfin.
V kombinaci s těmito přípravky může Mirtazapin Bluefish způsobit zvýšenou ospalost
navozenou těmito přípravky.
léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro
léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou HIV inhibitory proteázy).
Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Mirtazapin Bluefish může zapříčinit zvýšení
množství přípravku Mirtazapin Bluefish v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky.
Může být třeba snížit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish a po ukončení užívání těchto
přípravků, opět zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish.
léky proti vředům v žaludku a střevech; cimetidin
V kombinaci s přípravkem Mirtazapin Bluefish, může tento léčivý přípravek zvýšit koncentraci
přípravku Mirtazapin Bluefish v krvi.
léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; léky proti tuberkulóze, jako je
rifampicin.
V kombinaci s přípravkem Mirtazapin Bluefish mohou tyto přípravky snížit koncentraci
přípravku Mirtazapin Bluefish v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto
léčivých přípravků. Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish nebo poté,
co tyto přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish.
léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.
Mirtazapin Bluefish může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud
užíváte tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby
Váš lékař bedlivě sledoval Vaši krev.
Užívání přípravku Mirtazapin Bluefish s jídlem a pitím
Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirtazapin Bluefish.
Během léčby přípravkem Mirtazapin Bluefish nepijte žádný alkohol.
Můžete užívat Mirtazapin Bluefish s jídlem i bez něj.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirtazapin Bluefish těhotným ženám nenaznačuje zvýšení
rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka ví, že užíváte Mirtazapin Bluefish.Užívání
podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného
zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným
dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu.
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. Pokud v
průběhu léčby přípravkem Mirtazapin Bluefish zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět,
4/9
zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek Mirtazapin Bluefish dále užívat. Pokud užíváte
Mirtazapin Bluefish do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod dohledem kvůli
možným nežádoucím účinkům.
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirtazapin Bluefish.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Mirtazapin Bluefish může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace nebo bdělosti. Ujistěte se, že
Vaše schopnosti nejsou sníženy, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Mirtazapin Bluefish
Mirtazapin Bluefish, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten
může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRTAZAPIN BLUEFISH UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Mirtazapin Bluefish přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik užívat
Obvykle se začíná dávkou 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech
doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den).
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně, pokud jste starší pacient/ka nebo
pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.
Kdy užívat
Užívejte Mirtazapin Bluefish každý den ve stejný čas.
Nejlépe užívejte Mirtazapin Bluefish v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám
může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish - jednou ráno a jednou večer před
spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním.
Dispergovatelné tablety se užívají následovně:
Užívejte Vaše tablety perorálně.
1. Nerozdrťte dispergovatelnou tabletu
Neprotlačujte dispergovatelnou tabletu blistrem, aby nedošlo k jejímu rozdrcení (obrázek A).
Obr.A
2. Odtrhněte jeden dílek s tabletou
Každý blistr obsahuje 6 dílků obsahujících tabletu, oddělených perforací. Odtrhněte jeden dílek
s tabletou podél perforace (obrázek 1).
Obr. 1
5/9
3. Sloupněte fólii
Opatrně sloupněte fólii, začněte v rohu označeném šipkou (obrázky 2 a 3).
Obr. 2
Obr. 3
4. Vyjměte dispergovatelnou tabletu
Dispergovatelnou tabletu vyjměte z blistru suchýma rukama a vložte na jazyk (obrázek 4).
Obr. 4
Tableta se rychle rozpadne a je možno ji spolknout i bez zapití vodou.
Kdy můžete očekávat zlepšení
Obvykle trvá přípravku Mirtazapin Bluefish jeden až dva týdny, než zaznamenáte první známky
zlepšení, avšak můžete také pocítit první známky zlepšení po dvou až čtyřech týdnech léčby. Je
důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirtazapin Bluefish, během prvních několika
týdnů léčby:
po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirtazapin Bluefish si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás
přípravek působí.
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. Po dalších 2-4 týdnech opět
prokonzultujte účinek léčby s lékařem. Budete potřebovat užívat Mirtazapin Bluefish, dokud Vaše
příznaky deprese nezmizí, obvykle 4-6 měsíců.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirtazapin Bluefish, než jste měl(a)
6/9
Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Mirtazapin Bluefish, než jste měl(a),
zavolejte ihned svého lékaře.
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirtazapin Bluefish (bez kombinace s jinými
léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirtazapin Bluefish
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Bluefish jednou denně:
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Mirtazapin Bluefish, nezdvojujte následující dávku,
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechejte. Užijte Vaši další dávku
v obvyklý čas.
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Bluefish dvakrát denně:
pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.
pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a
pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě
dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirtazapin Bluefish
Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish pouze po konzultaci s Vaším lékařem.
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda může být léčba ukončena. Nepřestaňte náhle užívat Mirtazapin
Bluefish, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhlé ukončíte léčbu přípravkem Mirtazapin Bluefish,
můžete cítit pocit na zvracení, mít závrať, být nervózní nebo úzkostný a mít bolesti hlavy. Těmto
příznakům se vyvarujete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky
pozvolna.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Mirtazapin Bluefish nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytnou více než jiné. Možné nežádoucí účinky přípravku
Mirtazapin Bluefish jsou uvedeny níže a mohou být definovány jako:
velmi časté objevující se u více než 1 osoby z 10
časté objevující se u 1 až 10 osob ze 100
méně časté objevující se u 1 až 10 osob z 1000
vzácné objevující se u 1 až 10 osob z 10 000
neznámá četnost
Velmi časté:
zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti
ospalost nebo spavost
bolest hlavy
sucho v ústech
Časté:
apatie
závrať
labilita nebo třes
pocit na zvracení
průjem
zvracení
7/9
kopřivka nebo zčervenání kůže (exantém)
bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
bolest zad
pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze)
otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)
únava
živé sny
zmatení
pocit úzkosti
problémy se spaním
Méně časté
pocit nabuzení nebo emočně na vrcholu (mánie)
Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a okamžitě to sdělte svému lékaři.
zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)
pocit neklidných nohou
mdloba (synkopa)
pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)
nízký krevní tlak
noční můry
pocit neklidu
halucinace
naléhavá potřeba pohybu
Vzácné:
žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka)
Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a ihned se obraťte na svého lékaře.
svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)
agrese
Neznámá četnost:
známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech
(agranulocytóza).
Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a ihned se obraťte na svého lékaře kvůli krevním
testům.
V ojedinělých případech může Mirtazapin Bluefish navodit nerovnováhu bílých krvinek (útlum kostní
dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolní proti infekci, protože Mirtazapin Bluefish může způsobit
nedostatek bílých krvinek (granulocytopénie). Ve vzácných případech může Mirtazapin Bluefish
způsobit nedostatek červených a bílých krvinek, stejně tak krevních destiček (aplastická anémie),
nedostatek krevních destiček (trombocytopénie) nebo zvýšení počtu bílých krvinek (eosinofílie).
epileptický záchvat (křeče).
Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a ihned se obraťte na svého lékaře.
kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem,
(neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zvýšené reflexy, nesoustředěnost, změny
nálady a bezvědomí. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou
serotoninového syndromu.
Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a ihned se obraťte na svého lékaře.
sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky
náměsíčnost (somnambulismus)
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice.
abnormální pocity v ústech (orální parestézie)
chrapot (dysartrie)
zduření v ústech (ústní otok)
8/9
zvýšené slinění
závažné alergické reakce, které mohou zahrnovat vznik boulí, otoky kůže a okolí úst ( Stevens-
Johnsonův syndrom)
zpuchýřující nebo loupající se kůže (bulózní dermatitida)
alergické reakce na kůži, jako je zčervenání, svědění, horečka s vyrážkou a popraskání kůže
(erythema multiforme)
závažná zpuchýřující vyrážka kůže a úst s horečkou a slabost (toxická epidermální nekrolýza)
snížená hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MIRTAZAPIN BLUEFISH UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Mirtazapin Bluefish nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a blistru za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Mirtazapin Bluefish obsahuje
- Léčivou látkou je mirtazapinum. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje mirtazapinum 15
mg, 30 mg nebo 45 mg.
- Pomocnými látkami jsou krospovidon typ B, mannitol (E421), mikrokrystalická celulóza, aspartam
(E951), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, jahodo-guaranové aroma v prášku
(obsahuje maltodextrin, propylenglykol, umělé aroma a kyselinu octovou) a aroma máty peprné
v prášku (obsahuje umělé aroma a kukuřičný škrob).
Jak přípravek Mirtazapin Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení
Tableta dispergovatelná v ústech.
Mirtazapin Bluefish 15 mg tablety dispergovatelné v ústech:
Bílá kulatá tableta dispergovatelná v ústech s vytlačeným označením 36 na jedné straně a
s vytlačeným označením A a s vyčnívajícím kruhovým okrajem na straně druhé.
Mirtazapin Bluefish 30 mg tablety dispergovatelné v ústech:
Bílá kulatá tableta dispergovatelná v ústech s vytlačeným označením 37 na jedné straně a
s vytlačeným označením A a s vyčnívajícím kruhovým okrajem na straně druhé.
Mirtazapin Bluefish 45 mg tablety dispergovatelné v ústech:
9/9
Bílá kulatá tableta dispergovatelná v ústech s vytlačeným označením 38 na jedné straně a
s vytlačeným označením A a s vyčnívajícím kruhovým okrajem na straně druhé.
Mirtazapin Bluefish tablety dispergovatelné v ústech jsou k dispozici v perforovaném
polyamid/Al/PVC/papír/ PE/Al jednodávkovém blistru se 6, 18, 30, 48, 90 a 96 tabletami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Švédsko
Přípravek je zaregistrován v těchto státech EU pod následujícími názvy:
Název státu EU Název přípravku
Rakousko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Belgie
Mirtazapine Bluefish 5 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergeerbare tabletten
Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimés orodispersible
Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Bulharsko Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg a, ce ycaa
Kypr Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg
Česká republika Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelné tablety
Dánsko Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter
Estonsko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg suus dispergeeruvad tabletid
Finsko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg tabletti, suussa hajoavaMirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter
Francie MIRTAZAPINE BLUEFISH PHARMA 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimés orodispersible
Německo Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Řecko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg
Maďarsko Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tabletta
Irsko Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets
Itálie Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili
Lotyšsko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg mut disperjams tabletes
Litva Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg burnoje disperguojamosios tabletsMirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets
Norsko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter
Polsko Mirtazapine Bluefish
Portugalsko Mirtazapina Bluefish
Rumunsko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile
Slovenská
republika
Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovateľné tablety
Slovinsko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodisperzibilne tablete
Španělsko Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables
Švédsko Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter
Spojené
Království
Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets
Tato příbalová informace byla schválena: 1.4.2012

Recenze

Recenze produktu MIRTAZAPIN BLUEFISH 45 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 30X45MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu MIRTAZAPIN BLUEFISH 45 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 30X45MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám