Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

MABRON 50 MG 20X50MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13993

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 13993
Kód EAN: 5290931000643
Kód SÚKL: 67569
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Přípravek Mabron 50 mg se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták

 

1/7 

sp. zn. sukls46158/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

MABRON 50 mg 

tvrdé tobolky 

tramadoli hydrochloridum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej  žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek MABRON 50 mg a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MABRON 50 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek MABRON 50 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek MABRON 50 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG A K ČEMU SE UŽÍVÁ 

Tramadol  -  léčivá  látka  přípravku  MABRON  50 mg  -  je  lék  proti  bolesti,  který  patří  do  skupiny 
opiátů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky 
v míše a v mozku. 

Přípravek MABRON 50 mg se používá k léčbě středně silných až silných bolestí. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

MABRON 50 MG UŽÍVAT 

Neužívejte MABRON 50 mg 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku 

MABRON 50 mg 

 

při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní 

léky (léky ovlivňujícími náladu a emoce) 

 

jestliže  současně  užíváte  inhibitory  MAO  (určité  léky  proti  depresi)  anebo  pokud  jste  je 

užíval(a)  v posledních  14  dnech  před  léčbou  přípravkem  MABRON  50  mg  (viz  "Vzájemné 
působení s dalšími léčivými přípravky ") 

 

jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů 

 

jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě 

 

2/7 

Upozornění a opatření 

Před užitím léčivého přípravku MABRON 50 mg se poraďte se svým lékařem: 

 

jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opiátech) 

 

jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení) 

 

jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot) 

 

jestliže  trpíte  zvýšeným  nitrolebním  tlakem  (což  je  možné  po  poranění  hlavy  anebo  při 

onemocněních mozku) 

 

jestliže máte potíže s dýcháním 

  jestliže máte sklon k epilepsii nebo záchvatům 

 

jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin 

Věnujte  prosím  pozornost  tomu,  že  přípravek  MABRON  50  mg  může  vést  ke  vzniku  tělesné  nebo 
psychické závislosti. Užívá-li se přípravek MABRON 50 mg dlouhodobě, může jeho účinek slábnout 
(vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků 
anebo  u  pacientů  závislých  na  lécích  se  doporučuje  pouze  krátkodobá  léčba  přípravkem 
MABRON 50 mg, za pečlivé lékařské kontroly. 

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem MABRON 50 mg vyskytne anebo se v minulosti vyskytl 
některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře. 

Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách. 

Děti 

Přípravek MABRON 50 mg není určen k léčbě dětí mladších 12 let. 

Další léčivé přípravky a MABRON 

Informujte  svého  lékaře  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době  užíval(a)  nebo  které 
možná budete užívat. 

Neužívejte  přípravek  MABRON  50  mg  současně  s léky  zvanými  inhibitory  monoaminoxidázy 
(moklobemid  nebo  fenelzin  na  depresi,  selegilin  na  Parkinsonovu  chorobu).  Neužívejte  MABRON 
50 mg  ani  tehdy,  jestliže  jste  výše  uvedené  inhibitory  monoaminooxidázy  užíval(a)  v posledních 
14 dnech. 

Analgetický účinek přípravku MABRON 50 mg může být snížen a doba působení může být zkrácena, 
užíváte-li léky, které obsahují 

 

karbamazepin (na epileptické záchvaty) 

  pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (analgetika-proti bolesti) 

 

ondansetron (proti žaludeční nevolnosti). 

Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek MABRON 50 mg užívat a v jaké dávce. 

Riziko nežádoucích účinků stoupá, 

 

jestliže  současně  s přípravkem  MABRON  50  mg  užíváte  léky  na  uklidnění,  na  spaní  a  jiná 

analgetika  jako  je  morfin  nebo  kodein  (také  se  užívá  proti  kašli)  a  alkohol.  Můžete  se  cítit 
mátožný(á) nebo je Vám na omdlení. Jestli se tyto příznaky objeví, řekněte to svému lékaři. 

 

jestliže  současně  s přípravkem  MABRON  50  mg  užíváte  léky  (jako  jsou  některé  léky  proti 

depresím  a léky  proti  psychózám),  které  mohou  zvýšit  riziko  křečí  (záchvatů).  Zda  je 
přípravek MABRON 50 mg pro Vás vhodný Vám řekne Váš lékař. 

 

3/7 

 

jestliže  současně  s přípravkem  MABRON  50  mg  užíváte  inhibitory  zpětného  vychytávání 

serotoninu (často označované jako SSRI), tryptany nebo inhibitory MAO (léky proti depresi). 
Může vzniknout interakce přípravku MABRON 50 mg s těmito léky a u Vás se mohou objevit 
příznaky  serotoninového  syndromu  jako  je  zmatenost,  neklid,  horečka,  pocení, 
nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimoděčné svalové záškuby nebo průjem. 

 

jestliže  užíváte  kumarinové  deriváty  (léky  pro  zředění  krve),  jako  např.  warfarin  současně 

s přípravkem MABRON 50 mg. Může být ovlivněn účinek těchto léků na srážení krve a může 
se objevit krvácení. 

MABRON 50 mg s alkoholem 

V průběhu léčby přípravkem MABRON 50 mg nepijte alkohol, protože účinky přípravku MABRON 
50 mg a alkoholu se mohou navzájem zesilovat. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek užívat. 

Jelikož není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen, jeho použití se 
v průběhu těhotenství obecně nedoporučuje. 

Je-li tramadol podán před nebo v průběhu porodu, neovlivňuje stahy dělohy nezbytné k přirozenému 
průběhu porodu. 

Dlouhodobá  léčba  během  těhotenství  může  vést  ke  vzniku  závislosti  u  nenarozeného  dítěte  a  jako 
výsledek se může objevit abstinenční syndrom u dítěte po porodu. 

Malá  množství  tramadolu  jsou  vylučována  do  mateřského  mléka.  Obecně  se  používání  tramadolu 
kojícím  matkám  nedoporučuje.  Kvůli  jednotlivé  dávce  není  obvykle  nutné  přerušovat  kojení. 
Požádejte o radu svého lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek MABRON 50 mg může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit 
Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Máte-li  dojem,  že  Vaše  reakce  jsou  ovlivněny,  neřiďte  automobil  ani  jiný  dopravní  prostředek, 
nepoužívejte elektrická zařízení, neobsluhujte stroje a nevykonávejte práci ve výškách. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek MABRON 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávka  by  měla  být  stanovena  podle  intenzity  Vaší  bolesti  a  Vaší  individuální  citlivosti  na  bolest. 
Obecně by měla být užívána nejnižší účinná dávka. 

Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je: 

Dospělí a dospívající od 12 let 

Jedna  nebo  dvě  tobolky  přípravku  MABRON  50  mg  (což  odpovídá  50  až  100  mg  tramadoli 
hydrochloridum). 

V závislosti na bolesti účinek trvá asi 48 hodin. 

Neužívejte  více  než  8  tvrdých  tobolek  denně  (odpovídá  400  mg  tramadoli  hydrochloridum),  pokud 
Vám k tomu Váš lékař nedá pokyn. 

 

 

4/7 

Děti 

Přípravek MABRON 50 mg, tvrdé tobolky není vhodný pro děti mladší 12 let. 

Starší pacienti 

U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadolu prodloužené. Je-li to Váš případ, lékař 
Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami. 

Choroby jater nebo ledvin (selhání)/ dialyzovaní nemocní 

Pacienti  s těžkou  nedostatečností  jater  a/nebo  ledvin  by  neměli  přípravek  MABRON  50  mg  užívat. 
V případě  mírného  nebo  středně  těžkého  postižení  může  Vám  Váš  lékař  doporučit  prodloužení 
intervalu mezi dávkami. 

Jak a kdy by se měl přípravek MABRON 50 mg užívat? 

Pro perorální podání (k vnitřnímu užití). 

Tobolku polkněte celou, nedělte ji, nežvýkejte a zapijte dostatečným množstvím tekutiny. 

Tobolky můžete užívat nalačno i po jídle. 

Jak dlouho by se měl přípravek MABRON 50 mg užívat? 

Neměl(a) byste užívat přípravek MABRON 50 mg déle, než je nutné. Když potřebujete být léčen(a) 
dlouhou  dobu,  Váš  lékař  Vás  bude  pravidelně  v krátkých  časových  intervalech  kontrolovat  (bude-li 
zapotřebí i s přestávkou v léčbě) jestli můžete pokračovat v léčbě a s jakou dávkou. Jestliže máte pocit, 
že účinek přípravku MABRON 50 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku MABRON 50 mg, než jste měl(a) 

Jestliže jste omylem užil(a) jednotlivou dávku přípravku MABRON 50 mg navíc, pravděpodobně to 
nebude mít žádné negativní účinky. Další dávku byste měl(a) užít jak máte předepsáno. 

Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, 
bušení  srdce,  mdloby,  porucha  vědomí  až  koma  (hluboké  bezvědomí),  epileptické  křeče,  poruchy 
dýchání až zástava dechu. V takových případech ihned volejte nejbližšího lékaře! 

Jestliže jste zapomněl(a) užít MABRON 50 mg 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MABRON 50 mg, bolest se pravděpodobně vrátí. Nezdvojujte 
následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku,  pokračujte  v užívání  přípravku 
MABRON 50 mg jako předtím. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MABRON 50 mg 

Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem MABRON 50 mg předčasně, nejspíše se opět objeví 
bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým 
lékařem. 

Ukončení léčby přípravkem MABRON 50 mg je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných 
případech, mohou někteří lidé, kteří užívali MABRON 50 mg velmi dlouho, cítit po náhlém přerušení 
léčby  neklid,  úzkost,  nervozitu  nebo  být  nejistí.  Mohou  být  hyperaktivní,  mít  potíže  se  spaním 
a žaludeční nebo střevní potíže. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, 
neobvyklé pocity svědění, pálení a brnění a hučení v uších (tinitus). 

Pokud  se  po  vysazení  přípravku  MABRON  50  mg  vyskytne  některý  z těchto  příznaků,  poraďte  se 
prosím se svým lékařem. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

5/7 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem MABRON 50 mg je pocit na zvracení a závratě. 

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10) 

  Pocit na zvracení a závratě 

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10) 

  Bolesti hlavy, ospalost 

  Zvracení, zácpa, sucho v ústech 

  Pocení 

 

Únava 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta ze 100) 

  Vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo kolaps). 

Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především ve stoje anebo při fyzické zátěži. 

  Nucení  na  zvracení  (zvedání  žaludku),  žaludeční  nevolnost  (např.  pocity  tlaku  v žaludku, 

nadýmání), průjem 

  Kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka) 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 1000) 

  Pomalá srdeční akce, vzestup krevního tlaku 

  Změny  chuti  k jídlu,  abnormální  čití  (např.  svědění,  mravenčení,  necitlivost),  chvění,  pomalé 

dýchání,  epileptické  záchvaty,  svalové  záškuby,  nekoordinované  pohyby,  přechodná  ztráta 
vědomí (synkopa) 

 

Jestliže se převýší nejvyšší doporučovaná dávka anebo při současném užívání jiných léků, které 

snižují mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. 

 

Epileptické  záchvaty  se  objevily  hlavně  po  užívání  vysokých  dávek  tramadolu  nebo  při 

současném užívání léků, které záchvaty mohou vyvolat. 

  Halucinace, zmatenost, poruchy spánku a noční děsy 

  Rozmazané vidění 

  Dechové potíže (dyspnoe) 

  Svalová slabost 

  Ztížený  nebo  bolestivý  odtok  moči,  menší  množství  moči  (z  důvodu  zadržování  moči 

v močovém měchýři) 

  Alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se 

vyskytují velmi vzácně. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo krku 
a/nebo  potíže  s polykáním  nebo  kopřivka  s dýchacími  potížemi  měli  byste  neodkladně 
vyhledat lékařskou pomoc. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 

  Zvýšení hodnot jaterních enzymů 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  Poruchy řeči 

 

6/7 

  Rozšíření zornic (mydriáza) 

 

Snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) 

Nežádoucí účinky na psychiku 

Po  léčbě  přípravkem  MABRON  50  mg  se  mohou  vyskytnout  psychické  obtíže.  Jejich  intenzita 
a povaha  může  být  různá  (v  závislosti  na  osobnosti  pacienta  a  délce  terapie).  Tyto  obtíže  mohou 
spočívat  ve  změnách  nálady  (obvykle  povznesená  nálada,  vzácněji  podráždění),  změnách  aktivity 
(obvykle  snížení,  vzácněji  zvýšení)  a  ve  snížení  poznávacího  a  smyslového  vnímání  (změny  v  čití 
a rozpoznávání, které mohou vést k chybným rozhodnutím). 

Dýchací potíže 

Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak nebylo prokázáno, že byly způsobeny tramadolem. 

Celkové tělesné příznaky 

Jestliže je přípravek MABRON 50 mg užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost. Riziko vzniku 
závislosti  je  však  velmi  nízké.  Po  náhlém  ukončení  léčby  se  mohou  vzácně  objevit  abstinenční 
příznaky (viz ”Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MABRON 50 mg”). 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivo do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek MABRON 50 mg obsahuje 

 

Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum. 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 50 mg tramadoli hydrochloridum. 

 

Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, povidon, mikrokrystalická celulosa, koloidní 

bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť, 
žlutý oxid železitý (E172), brilantní modř FCF. 

 

7/7 

Jak přípravek MABRON 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Tobolky s vrchní částí tmavozelenou, spodní částí žlutou, obsahující nažloutlý prášek. 

MABRON 50 mg je balen do blistrů a dodáván v krabičkách s 10, 20 nebo 30 tvrdými tobolkami. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleous Str., 3011 Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

2.4.2014 

  

Recenze

Recenze produktu MABRON 50 MG 20X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MABRON 50 MG 20X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám