Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

MABRON 50 MG 20X50MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13993

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 13993
Kód EAN: 5290931000643
Kód SÚKL: 67569
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Přípravek Mabron 50 mg se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7)
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls27202/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MABRON 50 mg
tvrdé tobolky
tramadoli hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MABRON 50 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MABRON 50 mg užívat
3. Jak se přípravek MABRON 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MABRON 50 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tramadol léčivá látka přípravku MABRON 50 mg je lék proti bolesti, který patří do skupiny opiátů,
ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a
v mozku.
Přípravek MABRON 50 mg se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG
UŽÍVAT
Neužívejte MABRON 50 mg
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
MABRON 50 mg
Strana 2 (celkem 7)
při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky
(léky ovlivňujícími náladu a emoce)
jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) anebo pokud jste je užíval(a)
v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem MABRON 50 mg (viz "Vzájemné působení s dalšími
léčivými přípravky ")
jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MABRON 50 mg je zapotřebí
jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opiátech)
jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení)
jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot)
jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy anebo při onemocněních
mozku)
jestliže máte potíže s dýcháním
jestliže máte sklon k epilepsii nebo záchvatům
jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin
V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.
Přípravek MABRON 50 mg není určen k léčbě dětí mladších 12 let.
Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek MABRON 50 mg může vést ke vzniku tělesné nebo psychické
závislosti. Užívá-li se přípravek MABRON 50 mg dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance)
a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů
závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem MABRON 50 mg, za pečlivé lékařské
kontroly.
Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem MABRON 50 mg vyskytne anebo se v minulosti vyskytl
některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.
Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte přípravek MABRON 50 mg současně s léky zvanými inhibitory monoaminoxidázy (moklobemid
nebo fenelzin na depresi, selegilin na Parkinsonovu chorobu). Neužívejte MABRON 50 mg ani tehdy,
jestliže jste výše uvedené inhibitory monoaminoxidázy užíval(a) v posledních 14 dnech.
Analgetický účinek přípravku MABRON 50 mg může být snížen a doba působení může být zkrácena,
užíváte-li léky, které obsahují
karbamazepin (na epileptické záchvaty)
pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (analgetika-proti bolesti)
ondansetron (proti žaludeční nevolnosti).
Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek MABRON 50 mg užívat a v jaké dávce.
Riziko nežádoucích účinků stoupá,
Strana 3 (celkem 7)
jestliže současně s přípravkem MABRON 50 mg užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná analgetika
jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit mátožný(á) nebo je
Vám na omdlení. Jestli se tyto příznaky objeví, řekněte to svému lékaři.
jestliže současně s přípravkem MABRON 50 mg užíváte léky (jako jsou některé léky proti depresím a
léky proti psychózám), které mohou zvýšit riziko křečí (záchvatů). Zda je přípravek MABRON 50
mg pro Vás vhodný Vám řekne Váš lékař.
jestliže současně s přípravkem MABRON 50 mg užíváte inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
(často označované jako SSRI), tryptany nebo inhibitory MAO (léky proti depresi). Může vzniknout
interakce přípravku MABRON 50 mg s těmito léky a u Vás se mohou objevit příznaky
serotoninového syndromu jako je zmatenost, neklid, horečka, pocení, nekoordinované pohyby
končetin nebo očí, mimoděčné svalové záškuby nebo průjem.
jestliže užíváte kumarinové deriváty (léky pro zředění krve), jako např. warfarin současně s
přípravkem MABRON 50 mg. Může být ovlivněn účinek těchto léků na srážení krve a může se
objevit krvácení.
Užívání přípravku MABRON 50 mg s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem MABRON 50 mg nepijte alkohol, protože účinky přípravku MABRON 50 mg
a alkoholu se mohou navzájem zesilovat.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jelikož není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen, jeho použití se
v průběhu těhotenství obecně nedoporučuje.
Je-li tramadol podán před nebo v průběhu porodu, neovlivňuje stahy dělohy nezbytné k přirozenému průběhu
porodu.
Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést ke vzniku závislosti u nenarozeného dítěte a jako výsledek
se může objevit abstinenční syndrom u dítěte po porodu.
Malá množství tramadolu jsou vylučována do mateřského mléka. Obecně se používání tramadolu kojícím
matkám nedoporučuje. Kvůli jednotlivé dávce není obvykle nutné přerušovat kojení. Požádejte o radu svého
lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek MABRON 50 mg může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaši
schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte
elektrická zařízení, neobsluhujte stroje a nevykonávejte práci ve výškách.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek MABRON 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávka by měla být stanovena podle intenzity Vaší bolesti a Vaší individuální citlivosti na bolest. Obecně by
měla být užívána nejnižší účinná dávka.
Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je:
Strana 4 (celkem 7)
Dospělí a mladiství od 12 let
Jedna nebo dvě tobolky přípravku MABRON 50 mg (což odpovídá 50 až 100 mg tramadoli
hydrochloridum).
V závislosti na bolesti účinek trvá asi 4-8 hodin.
Neužívejte více než 8 tvrdých tobolek denně (odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum), pokud Vám
k tomu Váš lékař nedá pokyn.
Děti
Přípravek MABRON 50 mg, tvrdé tobolky není vhodný pro děti mladší 12 let.
Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadolu prodloužené. Je-li to Váš případ, lékař Vám
může doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami.
Choroby jater nebo ledvin (selhání)/ dialyzovaní nemocní
Pacienti s těžkou nedostatečností jater a/nebo ledvin by neměli přípravek MABRON 50 mg užívat. V případě
mírného nebo středně těžkého postižení může Vám Váš lékař doporučit prodloužení intervalu mezi dávkami.
Jak a kdy by se měl přípravek MABRON 50 mg užívat?
Pro perorální podání (k vnitřnímu užití).
Tobolku polkněte celou, nedělte ji, nežvýkejte a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.
Tobolky můžete užívat nalačno i po jídle.
Jak dlouho by se měl přípravek MABRON 50 mg užívat?
Neměl(a) byste užívat přípravek MABRON 50 mg déle, než je nutné. Když potřebujete být léčen(a) dlouhou
dobu, Váš lékař Vás bude pravidelně v krátkých časových intervalech kontrolovat (bude-li zapotřebí i
s přestávkou v léčbě) jestli můžete pokračovat v léčbě a s jakou dávkou. Jestliže máte pocit, že účinek
přípravku MABRON 50 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MABRON 50 mg , než jste měl(a)
Jestliže jste omylem užil(a) jednotlivou dávku přípravku MABRON 50 mg navíc, pravděpodobně to nebude
mít žádné negativní účinky. Další dávku byste měl(a) užít jak máte předepsáno.
Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení
srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické křeče, poruchy dýchání až
zástava dechu. V takových případech ihned volejte nejbližšího lékaře!
Jestliže jste zapomněl(a) užít MABRON 50 mg
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MABRON 50 mg , bolest se pravděpodobně vrátí. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokračujte v užívání přípravku MABRON 50 mg
jako předtím.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MABRON 50 mg
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem MABRON 50 mg předčasně, nejspíše se opět objeví bolest.
Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.
Strana 5 (celkem 7)
Ukončení léčby přípravkem MABRON 50 mg je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných
případech, mohou někteří lidé, kteří užívali MABRON 50 mg velmi dlouho, cítit po náhlém přerušení léčby
neklid, úzkost, nervozitu nebo být nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a žaludeční nebo
střevní potíže. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity
svědění, pálení a brnění a hučení v uších (tinitus).
Pokud se po vysazení přípravku MABRON 50 mg vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se
svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MABRON 50 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:
velmi časté (u více než 1 z 10 osob),
časté (u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),
méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 ze 100 osob),
vzácné (u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),
velmi vzácné (u více než 1 z 10 000 osob)
není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem MABRON 50 mg je pocit na zvracení a závratě, které
se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.
Srdeční a oběhové poruchy
Méně časté: vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo kolaps).
Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především ve stoje anebo při fyzické zátěži.
Vzácné: pomalá srdeční akce, vzestup krevního tlaku
Nervové poruchy
Velmi časté: závratě
Časté: bolesti hlavy, ospalost
Není známo: poruchy řeči
Vzácné: změny chuti k jídlu, abnormální čití (např. svědění, mravenčení, necitlivost), chvění, pomalé
dýchání, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa)
Jestliže se převýší nejvyšší doporučovaná dávka anebo při současném užívání jiných léků, které snižují
mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání.
Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání
léků, které záchvaty mohou vyvolat.
Nežádoucí účinky na psychiku
Vzácné: halucinace, zmatenost, poruchy spánku a noční děsy
Po léčbě přípravkem MABRON 50 mg se mohou vyskytnout psychické obtíže. Jejich intenzita a povaha
může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce terapie). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách
nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podráždění), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji
Strana 6 (celkem 7)
zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny v čití a rozpoznávání, které mohou vést
k chybným rozhodnutím).
Je možný vznik závislosti.
Oční poruchy
Vzácné: rozmazané vidění
Není známo: rozšíření zornic (mydriáza)
Dýchací potíže
Vzácné: dechové potíže (dyspnoe)
Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak nebylo prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.
Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté: pocit na zvracení
Časté: zvracení, zácpa, sucho v ústech
Méně časté: nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku,
nadýmání), průjem
Kožní poruchy
Časté: pocení
Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka)
Kosti a svaly
Vzácné: svalová slabost
Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů
Poruchy močení
Vzácné: ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči (z důvodu zadržování moči v močovém
měchýři)
Celkové tělesné příznaky
Časté: únava
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se
vyskytují velmi vzácně. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo krku a/nebo potíže
s polykáním nebo kopřivka s dýchacími potížemi měli byste neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.
Jestliže je přípravek MABRON 50 mg užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost. Riziko vzniku
závislosti je však velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou vzácně objevit abstinenční příznaky (viz
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MABRON 50 mg ).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Strana 7 (celkem 7)
5. JAK PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek MABRON 50 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek MABRON 50 mg obsahuje
Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 50 mg tramadoli hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, povidon, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť, žlutý oxid železitý
(E172), brilantní modř FCF.
Jak přípravek MABRON 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky s vrchní částí tmavozelenou, spodní částí žlutou, obsahující nažloutlý prášek.
MABRON 50 mg je balen do blistrů a dodáván v krabičkách s 10, 20 nebo 30 tvrdými tobolkami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
1.6.2011

Recenze

Recenze produktu MABRON 50 MG 20X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MABRON 50 MG 20X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám